Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2085

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 8 listopada 2017 r.
w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

Na podstawie art. 80cb ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 i 1926) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa dane, których podanie jest wymagane do udostępnienia poszczególnych danych z centralnej ewidencji pojazdów, zwanej dalej "ewidencją", oraz szczegółowy zakres udostępnianych danych.
§  2.  Użytkownikowi, który został uwierzytelniony w systemie teleinformatycznym ewidencji przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), udostępnia się dotyczące go dane:
1) o numerze rejestracyjnym pojazdu;
2) o numerze, dacie wydania, rodzaju dokumentu oraz dacie początku i końca obowiązywania świadectwa homologacji typu WE pojazdu, świadectwa homologacji typu pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu albo świadectwa dopuszczenia do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji;
3) o numerze VIN albo numerze nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu;
4) o badaniach technicznych pojazdu:
a) numer, datę i godzinę wykonania badania technicznego albo jego przerwania,
b) odczyt liczników przebiegu pojazdu w momencie badania technicznego, wraz z jednostką miary,
c) wynik badania technicznego,
d) rodzaj badania technicznego,
e) stwierdzone w toku badania technicznego usterki, w tym oznaczenie przedmiotu i zakresu badania, oznaczenie usterki skutkującej uznaniem stanu technicznego za niezadowalający oraz wytyczne dotyczące oceny usterek,
f) rodzaj dodatkowego badania technicznego, o którym mowa w art. 81 ust. 11 albo ust. 11a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
g) termin badania technicznego,
h) oznaczenie o wpisaniu do dowodu rejestracyjnego terminu badania technicznego,
i) oznaczenie o wydaniu zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym,
j) przyczynę przerwania wykonania badania technicznego,
k) opis usterki,
l) kod rozpoznawczy stacji kontroli pojazdów;
5) o dowodzie rejestracyjnym lub jego wtórniku:
a) serię i numer dokumentu,
b) datę zamówienia dokumentu,
c) datę wydania dokumentu,
d) datę odbioru dokumentu,
e) datę ważności dokumentu, jeżeli występuje takie ograniczenie,
f) oznaczenie organu wydającego dokument,
g) adnotacje urzędowe zamieszczone w dokumencie oraz datę ich wpisu i obowiązywania,
h) datę utraty, zniszczenia oraz datę odnalezienia dokumentu,
i) powód utraty dokumentu,
j) datę i przyczynę unieważnienia dokumentu,
k) dane osoby wskazanej w dokumencie jako właściciel, posiadacz lub użytkownik,
l) dane techniczne pojazdu zamieszczone w dokumencie,
m) termin badania technicznego,
n) numer świadectwa homologacji typu pojazdu,
o) datę zwrotu do organu rejestrującego;
6) o pozwoleniu czasowym lub jego wtórniku:
a) serię i numer dokumentu,
b) datę wydania dokumentu,
c) datę odbioru dokumentu,
d) datę ważności dokumentu,
e) datę przedłużenia ważności dokumentu,
f) cel wydania dokumentu,
g) oznaczenie organu wydającego dokument,
h) adnotacje urzędowe zamieszczone w dokumencie oraz datę ich wpisu i obowiązywania,
i) datę utraty, zniszczenia oraz datę odnalezienia dokumentu,
j) powód utraty dokumentu,
k) datę i przyczynę unieważnienia dokumentu,
l) dane osoby wskazanej w dokumencie jako właściciel, posiadacz lub użytkownik,
m) dane techniczne pojazdu zamieszczone w dokumencie,
n) numer świadectwa homologacji typu pojazdu;
7) o pozwoleniu czasowym do wielokrotnego stosowania lub jego wtórniku:
a) serię i numer dokumentu,
b) datę wydania dokumentu,
c) cel wydania dokumentu,
d) datę przedłużenia ważności dokumentu,
e) oznaczenie organu wydającego dokument,
f) adnotacje urzędowe zamieszczone w dokumencie oraz datę ich wpisu i obowiązywania,
g) datę utraty, zniszczenia oraz datę odnalezienia dokumentu,
h) powód utraty dokumentu,
i) datę i przyczynę unieważnienia dokumentu,
j) datę ważności dokumentu w zakresie każdego z oznaczonych pojazdów,
k) dane osoby wskazanej w dokumencie jako właściciel, posiadacz lub użytkownik,
l) dane techniczne pojazdów zamieszczone w dokumencie;
8) o karcie pojazdu lub jej wtórniku:
a) serię i numer dokumentu,
b) datę wydania dokumentu,
c) oznaczenie podmiotu wydającego dokument,
d) adnotacje urzędowe zamieszczone w dokumencie oraz datę ich wpisu i obowiązywania,
e) datę utraty, zniszczenia oraz datę odnalezienia dokumentu,
f) powód utraty dokumentu,
g) dane techniczne pojazdu zamieszczone w dokumencie,
h) datę odbioru dokumentu;
9) o tablicach rejestracyjnych, w tym tymczasowych, tymczasowych badawczych, dyplomatycznych, zabytkowych, indywidualnych oraz dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczania bagażnika, lub ich wtórnikach:
a) datę wydania tablicy rejestracyjnej,
b) numer rejestracyjny,
c) rodzaj tablic ze względu na ich przeznaczenie oraz wielkość,
d) informację, czy tablica rejestracyjna była wydana przed dniem 1 maja 2000 r.,
e) datę utraty, zniszczenia tablic oraz datę odnalezienia tablic,
f) powód utraty tablic,
g) datę zwrotu tablic rejestracyjnych;
10) o znakach legalizacyjnych:
a) datę wydania znaków legalizacyjnych,
b) serię i numer nalepki legalizacyjnej, a w przypadku nalepki legalizacyjnej na tablice tymczasowe datę ważności tej nalepki,
c) datę utraty, zniszczenia znaków legalizacyjnych oraz datę ich odnalezienia,
d) powód utraty znaków legalizacyjnych,
e) datę zwrotu znaków legalizacyjnych;
11) o nalepkach kontrolnych lub ich wtórnikach:
a) datę wydania nalepki kontrolnej,
b) datę utraty, zniszczenia lub datę odnalezienia nalepki kontrolnej,
c) powód utraty nalepki kontrolnej,
d) serię i numer nalepki kontrolnej;
12) o organie, który dokonał rejestracji pojazdu;
13) o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
14) o nadaniu i wybiciu nowego numeru nadwozia lub podwozia:
a) nowy numer nadwozia lub podwozia,
b) rodzaj numeru nadwozia lub podwozia;
15) o kradzieży i odnalezieniu pojazdu:
a) datę albo przedział dat kradzieży oraz datę jej zgłoszenia,
b) datę odnotowania odnalezienia pojazdu albo datę odwołania poszukiwań,
c) jednostkę Policji wprowadzającą dane o kradzieży i odnalezieniu;
16) o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego albo pozwolenia czasowego do wielokrotnego stosowania:
a) datę zatrzymania dokumentu,
b) przyczynę zatrzymania dokumentu,
c) oznaczenie podmiotu zatrzymującego dokument,
d) datę zwrotu dokumentu;
17) o obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu:
a) imię i nazwisko (nazwę lub firmę) ubezpieczonego i jego adres zamieszkania (siedziby),
b) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument,
c) datę i miejsce urodzenia,
d) numer identyfikacyjny REGON,
e) dane zakładu ubezpieczeń, który zawarł umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu:
unikalny identyfikator zakładu ubezpieczeń,
handlową nazwę zakładu ubezpieczeń,
pełną nazwę zakładu ubezpieczeń,
f) dane o umowie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu:
cechy identyfikujące dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia,
datę zawarcia umowy ubezpieczenia,
datę początku i końca okresu ubezpieczenia,
datę rozwiązania umowy ubezpieczenia przed końcem okresu ubezpieczenia określonego w umowie,
rodzaj umowy ubezpieczenia;
18) techniczne o pojeździe:
a) markę,
b) kategorię pojazdu,
c) typ,
d) model (nazwę handlową),
e) wariant,
f) wersję,
g) rodzaj pojazdu,
h) podrodzaj pojazdu,
i) przeznaczenie pojazdu,
j) pochodzenie pojazdu,
k) rodzaj tabliczki znamionowej,
l) sposób produkcji,
m) rok produkcji,
n) datę pierwszej oraz datę każdej kolejnej rejestracji w kraju,
o) datę pierwszej rejestracji za granicą,
p) pojemność skokową silnika,
q) stosunek maksymalnej mocy netto silnika do masy własnej (dotyczy tylko motocykli),
r) maksymalną moc netto silnika,
s) maksymalną moc netto silnika elektrycznego,
t) maksymalną moc netto silnika (silników) pojazdu hybrydowego, jeżeli dotyczy,
u) rodzaj zasilania silnika,
v) masę własną,
w) masę pojazdu gotowego do jazdy,
x) dopuszczalną masę całkowitą,
y) maksymalną masę całkowitą,
z) dopuszczalną ładowność,
za) maksymalną ładowność,
zb) dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów,
zc) maksymalną masę całkowitą zespołu pojazdów,
zd) liczbę osi,
ze) największy dopuszczalny nacisk osi,
zf) największy maksymalny nacisk osi,
zg) maksymalną masę całkowitą ciągniętej przyczepy z hamulcem,
zh) maksymalną masę całkowitą ciągniętej przyczepy bez hamulca,
zi) liczbę miejsc ogółem,
zj) liczbę miejsc siedzących,
zk) liczbę miejsc stojących,
zl) rodzaj paliwa,
zm) rodzaj pierwszego paliwa alternatywnego,
zn) rodzaj drugiego paliwa alternatywnego,
zo) średnie zużycie paliwa,
zp) indywidualne poziomy emisji CO2 dla każdego wymienionego w lit. zl-zn rodzaju paliwa,
zq) poziom emisji zanieczyszczeń (normy EURO),
zr) rodzaj zawieszenia,
zs) wyposażenie i rodzaj urządzenia radarowego bliskiego zasięgu,
zt) zamontowany hak,
zu) zamontowaną kierownicę po prawej stronie,
zv) zamontowaną kierownicę po prawej stronie pierwotnie,
zw) zamontowany katalizator/pochłaniacz,
zx) nazwę producenta,
zy) kod Instytutu Transportu Samochodowego,
zz) nazwę producenta pojazdu podstawowego i producenta ostatniego etapu budowy pojazdu,
zza) rozstaw osi,
zzb) rozstaw kół osi kierowanej i rozstaw kół pozostałych osi,
zzc) maksymalny rozstaw kół,
zzd) średni rozstaw kół,
zze) minimalny rozstaw kół,
zzf) kod zastosowanej technologii innowacyjnej lub grupy technologii innowacyjnych w celu redukcji emisji spalin,
zzg) redukcję emisji spalin w wyniku zastosowania technologii innowacyjnej lub grupy technologii innowacyjnych,
zzh) zużycie energii elektrycznej,
zzi) datę pierwszej rejestracji;
19) o szkodach istotnych:
a) identyfikator szkody istotnej nadawany przez zakład ubezpieczeń,
b) kategorię szkody istotnej,
c) datę zdarzenia wyrządzającego szkodę i datę wprowadzenia do ewidencji danych o szkodzie istotnej,
d) unikalny identyfikator zakładu ubezpieczeń,
e) handlową nazwę zakładu ubezpieczeń,
f) pełną nazwę zakładu ubezpieczeń;
20) o zbyciu pojazdu:
a) datę zgłoszenia zbycia,
b) datę zbycia pojazdu,
c) dane nabywcy:
imię i nazwisko (nazwę lub firmę),
numer identyfikacyjny REGON;
21) o czasowym wycofaniu i ponownym dopuszczeniu pojazdu do ruchu:
a) datę początku i końca okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu,
b) datę przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu,
c) datę ponownego dopuszczenia pojazdu do ruchu,
d) dodatkową informację o wycofaniu, jeżeli występuje;
22) o wyrejestrowaniu pojazdu:
a) datę wyrejestrowania pojazdu,
b) przyczynę wyrejestrowania pojazdu;
23) o zastawach rejestrowych ustanowionych na pojeździe:
a) datę dokonania wpisu w rejestrze zastawów,
b) imię i nazwisko (nazwę lub firmę) zastawnika,
c) numer PESEL zastawnika,
d) numer identyfikacyjny REGON zastawnika,
e) numer pozycji w rejestrze zastawów,
f) datę wykreślenia zastawu z rejestru zastawów,
g) nazwę (oznaczenie) sądu, który dokonał wpisu;
24) o zabezpieczeniach ustanowionych na pojeździe, w tym o zajęciu pojazdu przez organ egzekucyjny, oraz ich zniesieniu:
a) numer zawiadomienia o zabezpieczeniu,
b) datę ustanowienia zabezpieczenia,
c) oznaczenie podmiotu, który ustanowił zabezpieczenie lub zajęcie,
d) datę zniesienia zabezpieczenia, a także numer zawiadomienia o zniesieniu zawiadomienia,
e) dodatkową informację o zabezpieczeniach lub zajęciach, jeżeli występuje;
25) o liczbie właścicieli i posiadaczy pojazdu, wraz z określeniem daty ich zmiany oraz ich statusu prawnego, a także o organach rejestrujących, które rejestrowały pojazd.
§  3.  Użytkownikowi, który uwierzytelnił się w systemie teleinformatycznym ewidencji, podając numer rejestracyjny, numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy i datę pierwszej rejestracji, udostępnia się następujące dane o pojeździe:
1) markę;
2) kategorię pojazdu;
3) typ;
4) model (nazwę handlową);
5) wariant;
6) wersję;
7) rodzaj pojazdu;
8) podrodzaj pojazdu;
9) przeznaczenie pojazdu;
10) numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu;
11) rok produkcji;
12) datę pierwszej rejestracji w kraju;
13) datę pierwszej rejestracji za granicą;
14) pojemność skokową silnika;
15) maksymalną moc netto silnika;
16) rodzaj paliwa;
17) indywidualne poziomy emisji CO2 dla każdego rodzaju paliwa;
18) średnie zużycie paliwa;
19) liczbę miejsc ogółem;
20) liczbę miejsc siedzących;
21) liczbę miejsc stojących;
22) masę własną;
23) maksymalną masę całkowitą ciągniętej przyczepy z hamulcem;
24) maksymalną masę całkowitą ciągniętej przyczepy bez hamulca;
25) dopuszczalną ładowność;
26) dopuszczalną masę całkowitą;
27) liczbę osi;
28) rozstaw osi;
29) największy dopuszczalny nacisk osi;
30) odczyt licznika przebiegu pojazdu w momencie badania technicznego, wraz z jednostką miary;
31) datę wydania dowodu rejestracyjnego lub jego wtórnika;
32) datę wydania karty pojazdu lub jej wtórnika;
33) liczbę właścicieli i posiadaczy pojazdu, wraz z określeniem daty ich zmiany oraz ich statusu prawnego;
34) o kradzieży pojazdu;
35) nazwę województw, w których pojazd był zarejestrowany;
36) datę i przyczynę wyrejestrowania pojazdu;
37) datę początku i końca okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu oraz datę jego ponownego dopuszczenia do ruchu;
38) termin badania technicznego;
38a) 2  datę wykonania badania technicznego;
38b) 3  rodzaj badania technicznego;
38c) 4  wynik badania technicznego;
39) o posiadaniu aktualnego badania technicznego lub o braku informacji o aktualnym badaniu technicznym;
40) o posiadaniu aktualnej umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu;
41) numer świadectwa homologacji typu WE pojazdu, świadectwa homologacji typu pojazdu.
§  4.  Użytkownikowi, który uwierzytelnił się w systemie teleinformatycznym ewidencji, podając numer rejestracyjny autobusu, pojazdu przeznaczonego do przewozu osób, trolejbusu, udostępnia się następujące dane o pojeździe:
1) markę;
2) kategorię pojazdu;
3) typ;
4) model (nazwę handlową);
5) wariant;
6) wersję;
7) rodzaj pojazdu;
8) podrodzaj pojazdu;
9) przeznaczenie pojazdu;
10) numer rejestracyjny;
11) numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu;
12) rok produkcji;
13) liczbę miejsc ogółem;
14) liczbę miejsc stojących;
15) liczbę miejsc siedzących;
16) masę własną;
17) maksymalną masę całkowitą ciągniętej przyczepy z hamulcem;
18) maksymalną masę całkowitą ciągniętej przyczepy bez hamulca;
19) dopuszczalną ładowność;
20) dopuszczalną masę całkowitą;
21) liczbę osi;
22) odczyt licznika przebiegu pojazdu w momencie badania, wraz z jednostką miary;
23) datę wydania dowodu rejestracyjnego lub jego wtórnika;
24) o kradzieży pojazdu;
25) nazwę województw, w których pojazd był zarejestrowany;
26) datę i przyczynę wyrejestrowania pojazdu;
27) datę początku okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu;
28) termin badania technicznego;
29) o posiadaniu aktualnego badania technicznego lub o braku informacji o aktualnym badaniu technicznym;
30) o posiadaniu aktualnej umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu;
31) numer świadectwa homologacji typu WE pojazdu lub świadectwa homologacji typu pojazdu.
§  5.  5  (uchylony).
§  6.  6  Dane, o których mowa w § 2, udostępnia się od dnia 16 lutego 2018 r., z wyjątkiem danych określonych w:
1) pkt 19 - które udostępnia się z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273, z późn. zm.);
2) pkt 23 - które udostępnia się z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957).
§  7.  Traci moc rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. poz. 1162 i 2127).
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2017 r.
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).
2 § 3 pkt 38a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 23 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1046) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2018 r.
3 § 3 pkt 38b dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 23 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1046) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2018 r.
4 § 3 pkt 38c dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 23 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1046) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2018 r.
5 § 5 uchylony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 23 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1046) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2018 r.
6 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 23 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1046) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2018 r.