Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2079

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 listopada 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 7 listopada 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Na podstawie art. 80d ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 i 1926) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 1377 i 2285) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Opłatę ewidencyjną wnosi się na rachunek bankowy organu lub podmiotu zobowiązanego do jej pobierania, zwanego dalej "pobierającym", lub gotówką w kasie, o ile pobierający posiada kasę, lub w formie bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej, jeżeli pobierający jest wyposażony w odpowiednie urządzenie do autoryzacji transakcji rozliczeń bezgotówkowych.";

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. 1. Rozliczanie i przekazanie opłat ewidencyjnych pobranych lub uiszczonych w listopadzie 2017 r. odbywa się na podstawie przepisów dotychczasowych.

2. Sprawozdania z opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych lub uiszczonych na rachunek Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców przekazywane za listopad 2017 r. sporządza się zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 681 oraz z 2016 r. poz. 248 i 1269).

3. Stacja kontroli pojazdów w sprawozdaniu przekazanym za listopad 2017 r., w rubryce 9.1. "Liczba opłat" wpisuje za okres od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 12 listopada 2017 r. liczbę opłat pobranych za wpis do dowodu rejestracyjnego, a za okres od dnia 13 listopada 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r. - liczbę opłat pobranych za przeprowadzenie badania technicznego.";

3) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

"§ 9a. Przepisy rozporządzenia określające wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 8 ust. 4 i 5 ustawy oraz art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110 i art. 117 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, stosuje się od dnia 4 czerwca 2018 r.";

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2017 r.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2017 r.
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).