Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2053

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 listopada 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 października 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń

Na podstawie art. 60 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2015 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń (Dz. U. poz. 1664 oraz z 2017 r. poz. 495) załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

KARTA POWOŁANIA*)

wzór

WYKAZ DNI ODBYWANIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH ROTACYJNYCH w ......................... ROKU

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

KARTA POWOŁANIA PRZEZNACZONA DLA OSOBY POWOŁYWANEJ

wzór

WZÓR

KARTA POWOŁANIA PRZEZNACZONA DLA WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ

wzor