Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2145

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej

Na podstawie art. 32 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 i 1600) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy tryb przyznawania członkowi kadry narodowej stypendium sportowego, zwanego dalej "stypendium", a także wstrzymywania i pozbawiania stypendium;
2) przedział wysokości stypendium, stanowiący krotność kwoty bazowej;
3) czas, na jaki stypendium może zostać przyznane;
4) sposób i terminy wypłacania stypendium.
§  2.  Wniosek o przyznanie stypendium zawiera:
1) nazwę podmiotu wnioskującego;
2) uzasadnienie wniosku;
3) imię (imiona) i nazwisko członka kadry narodowej;
4) proponowany okres, na jaki ma być przyznane stypendium;
5) 2  zobowiązanie właściwego polskiego związku sportowego, Polskiego Komitetu Olimpijskiego lub Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego do informowania Ministra Sportu i Turystyki, zwanego dalej "Ministrem", o każdej zmianie mającej wpływ na przyznane stypendium;
6) dokument potwierdzający osiągnięty wynik sportowy uprawniający do stypendium, wystawiony odpowiednio przez właściwy polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski lub Polski Komitet Paraolimpijski;
7) 3  potwierdzone przez właściwy polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski lub Polski Komitet Paraolimpijski pisemne zobowiązanie członka kadry narodowej do realizacji programu szkolenia opracowanego przez właściwy polski związek sportowy w ramach przygotowań do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych albo programu przygotowań do mistrzostw świata lub mistrzostw Europy oraz zobowiązanie do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na przyznane stypendium.
§  3.  Właściwy polski związek sportowy składa wniosek, o którym mowa w § 2, w terminie 60 dni od dnia zakończenia zawodów, podczas których osiągnięto wynik sportowy uprawniający do stypendium.
§  4.  Stypendium jest przyznawane:
1) od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty wynik sportowy uprawniający do stypendium;
2) od dnia upływu terminu wskazanego w dotychczasowej decyzji o przyznaniu stypendium, w przypadku osiągnięcia wyniku sportowego uprawniającego do stypendium w wysokości niższej niż określona w dotychczasowej decyzji Ministra z tytułu innego wyniku sportowego uprawniającego do stypendium.
§  5. 
1.  Członek kadry narodowej, który uczestniczył we współzawodnictwie sportowym objętym programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, może otrzymać stypendium:
1) jeżeli w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych zajął:
a) 1 miejsce - do wysokości 4,10-krotności podstawy określonej w art. 32 ust. 1b ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, zwanej dalej "podstawą",
b) 2 miejsce - do wysokości 3,70-krotności podstawy,
c) 3 miejsce - do wysokości 3,35-krotności podstawy,
d) 4 miejsce - do wysokości 2,30-krotności podstawy,
e) 5 miejsce - do wysokości 2,10-krotności podstawy,
f) 6 miejsce - do wysokości 1,90-krotności podstawy,
g) 7 miejsce - do wysokości 1,70-krotności podstawy,
h) 8 miejsce - do wysokości 1,50-krotności podstawy;
2) jeżeli w mistrzostwach świata w kategorii seniorów zajął:
a) 1 miejsce - do wysokości 3,60-krotności podstawy,
b) 2 miejsce - do wysokości 3,20-krotności podstawy,
c) 3 miejsce - do wysokości 2,80-krotności podstawy,
d) 4 miejsce - do wysokości 1,80-krotności podstawy,
e) 5 miejsce - do wysokości 1,60-krotności podstawy,
f) 6 miejsce - do wysokości 1,40-krotności podstawy,
g) 7 miejsce - do wysokości 1,20-krotności podstawy,
h) 8 miejsce - do wysokości 1,00-krotności podstawy;
3) jeżeli w mistrzostwach Europy w kategorii seniorów zajął:
a) 1 miejsce - do wysokości 2,00-krotności podstawy,
b) 2 miejsce - do wysokości 1,60-krotności podstawy,
c) 3 miejsce - do wysokości 1,30-krotności podstawy,
d) 4 miejsce - do wysokości 1,10-krotności podstawy,
e) 5 miejsce - do wysokości 0,90-krotności podstawy,
f) 6 miejsce - do wysokości 0,70-krotności podstawy,
g) 7 miejsce - do wysokości 0,50-krotności podstawy,
h) 8 miejsce - do wysokości 0,40-krotności podstawy;
4) jeżeli uzyskał kwalifikację olimpijską, paraolimpijską lub do igrzysk głuchych:
a) przy kwalifikacji imiennej - do wysokości 1,00-krotności podstawy,
b) przy kwalifikacji dla kraju - stypendium dla zawodników, którzy uzyskali kwalifikację, w kwocie do wysokości 0,50-krotności podstawy;
5) jeżeli w mistrzostwach świata w kategorii młodzieżowców zajął:
a) 1 miejsce - do wysokości 1,00-krotności podstawy,
b) 2 miejsce - do wysokości 0,80-krotności podstawy,
c) 3 miejsce - do wysokości 0,60-krotności podstawy,
d) 4, 5 lub 6 miejsce - do wysokości 0,40-krotności podstawy;
6) jeżeli w mistrzostwach Europy w kategorii młodzieżowców zajął:
a) 1 miejsce - do wysokości 0,70-krotności podstawy,
b) 2 miejsce - do wysokości 0,50-krotności podstawy,
c) 3 miejsce - do wysokości 0,40-krotności podstawy,
d) 4, 5 lub 6 miejsce - do wysokości 0,30-krotności podstawy;
7) jeżeli w mistrzostwach świata w kategorii juniorów zajął:
a) 1 miejsce - do wysokości 0,80-krotności podstawy,
b) 2 miejsce - do wysokości 0,60-krotności podstawy,
c) 3 miejsce - do wysokości 0,50-krotności podstawy;
8) jeżeli w mistrzostwach Europy w kategorii juniorów zajął:
a) 1 miejsce - do wysokości 0,50-krotności podstawy,
b) 2 miejsce - do wysokości 0,40-krotności podstawy,
c) 3 miejsce - do wysokości 0,30-krotności podstawy.
2.  Członek kadry narodowej, który uczestniczył we współzawodnictwie międzynarodowym nieobjętym programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, może otrzymać stypendium:
1) jeżeli w mistrzostwach świata w kategorii seniorów zajął:
a) 1 miejsce - do wysokości 1,00-krotności podstawy,
b) 2 miejsce - do wysokości 0,70-krotności podstawy,
c) 3 miejsce - do wysokości 0,50-krotności podstawy;
2) jeżeli w mistrzostwach Europy w kategorii seniorów zajął:
a) 1 miejsce - do wysokości 0,70-krotności podstawy,
b) 2 miejsce - do wysokości 0,50-krotności podstawy,
c) 3 miejsce - do wysokości 0,40-krotności podstawy.
§  6.  Jeżeli regulamin zawodów nie rozstrzyga o kolejności miejsc w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych albo w mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy, stypendium może być przyznane w wysokości:
1) w przedziale miejsc 5 i 6 jak za zajęcie miejsca 5;
2) w przedziale miejsc od 5 do 8 jak za zajęcie miejsca 6;
3) w przedziale miejsc 7 i 8 jak za zajęcie miejsca 7.
§  7. 
1.  Stypendium za osiągnięte wyniki sportowe, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, przyznaje się:
1) za zajęcie miejsca od 1 do 3 - na okres do 24 miesięcy;
2) za zajęcie miejsca od 4 do 8 - na okres do 18 miesięcy.
2.  Stypendium za osiągnięte wyniki sportowe, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przyznaje się:
1) za zajęcie miejsca od 1 do 3 - na okres do 18 miesięcy;
2) za zajęcie miejsca od 4 do 8 - na okres do 12 miesięcy.
3.  Stypendium za osiągnięte wyniki sportowe, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 5-8 i ust. 2, przyznaje się na okres do 12 miesięcy.
4.  Stypendium, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4, przyznaje się do końca miesiąca, w którym zakończono igrzyska olimpijskie, igrzyska paraolimpijskie lub igrzyska głuchych.
§  8.  4
1.  Wypłaty stypendium dokonuje właściwy polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski lub Polski Komitet Paraolimpijski ze środków przekazywanych na ten cel przez Ministra.
2.  W uzasadnionych przypadkach wypłaty stypendium dokonuje Minister.
§  9. 
1.  5  Po otrzymaniu odpowiednio przez właściwy polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski lub Polski Komitet Paraolimpijski decyzji Ministra o przyznaniu stypendium, wypłata stypendium następuje do 15 dnia następnego miesiąca.
2.  Wypłata stypendium następuje co miesiąc.
3.  6  Właściwy polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski lub Polski Komitet Paraolimpijski prowadzi obsługę finansową i przechowuje dokumentację merytoryczną i finansową związaną z wypłatą stypendium.
4.  7  W sytuacji, o której mowa w § 8 ust. 2, obsługa finansowa i przechowywanie dokumentacji merytorycznej i finansowej związanej z wypłatą stypendium jest prowadzona przez Ministra.
§  10.  Członkowi kadry narodowej, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem wydanym przez lekarza posiadającego kwalifikacje uprawniające do wydania orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, stypendium może być wypłacane przez okres tej niezdolności, nie dłużej jednak niż przez okres sześciu miesięcy.
§  11. 
1.  Członkini kadry narodowej, o której mowa w art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, przedkłada Ministrowi w terminie 14 dni od dnia jego uzyskania:
1) zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży oraz informację właściwego polskiego związku sportowego o nierealizowaniu programu wskutek ciąży;
2) dokument potwierdzający urodzenie dziecka.
2.  Stypendium wypłaca się po przedłożeniu zaświadczenia lub dokumentu, o których mowa w ust. 1.
3.  W okresie pobierania stypendium członkini kadry narodowej ma obowiązek zawiadomić Ministra o każdej zmianie sytuacji osobistej wpływającej na przyznane uprawnienie.
§  12.  Do wniosku o wstrzymanie stypendium należy dołączyć:
1) uzasadnienie wniosku;
2) wyjaśnienia członka kadry narodowej albo informację właściwego polskiego związku sportowego o odmowie złożenia wyjaśnień;
3) opinię trenera kadry narodowej o okolicznościach uzasadniających wstrzymanie stypendium albo informację właściwego polskiego związku sportowego o odmowie złożenia opinii.
§  13.  Do wniosku o pozbawienie stypendium należy dołączyć:
1) uzasadnienie wniosku;
2) wyjaśnienia członka kadry narodowej albo informację właściwego polskiego związku sportowego o odmowie złożenia wyjaśnień;
3) opinię trenera kadry narodowej o okolicznościach uzasadniających pozbawienie stypendium albo informację właściwego polskiego związku sportowego o odmowie złożenia opinii.
§  14.  Do postępowań dotyczących wstrzymania i pozbawienia stypendium wszczętych w związku z dopingiem w sporcie lub jego podejrzeniem nie stosuje się § 12 pkt 2 i 3 oraz § 13 pkt 2 i 3.
§  15.  Właściwy polski związek sportowy lub członek kadry narodowej przekazują stosowne dokumenty niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego wstrzymanie lub pozbawienie stypendium.
§  16.  Do spraw:
1) wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją,
2) dotyczących stypendiów przyznanych za wyniki sportowe uprawniające do stypendium osiągnięte przed dniem wejścia w życie rozporządzenia,
3) dotyczących wniosków o przyznanie stypendium na podstawie wyniku sportowego uprawniającego do stypendium osiągniętego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia a złożonych po dniu jego wejścia w życie

- stosuje się przepisy dotychczasowe.

§  17.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2017 r. 8
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1911).
2 § 2 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 31 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.293) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 lutego 2018 r.
3 § 2 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 31 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.293) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 lutego 2018 r.
4 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 31 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.293) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 lutego 2018 r.
5 § 9 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 31 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.293) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 lutego 2018 r.
6 § 9 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 31 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.293) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 lutego 2018 r.
7 § 9 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia z dnia 31 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.293) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 lutego 2018 r.
8 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 października 2012 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej (Dz. U. poz. 1130 oraz z 2017 r. poz. 217), które traci moc z dniem 28 listopada 2017 r. na podstawie art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. poz. 1600).