Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2086

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 listopada 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 8 listopada 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców

Na podstawie art. 100e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 i 1926) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie centralnej ewidencji kierowców (Dz. U. poz. 1028, z 2003 r. poz. 2339 oraz z 2017 r. poz. 1235) w § 5 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

"1b) Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu udostępnia się dane, o których mowa w art. 100b ust. 1 pkt 1-10 ustawy.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2017 r.
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).