Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2084

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 listopada 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 9 listopada 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym

Na podstawie art. 80ba ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 i 1926) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym (Dz. U. poz. 1320 i 2214) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 wyrazy "administratora ewidencji" zastępuje się wyrazami "administratora danych i informacji zgromadzonych w ewidencji";
2) w § 6:
a) w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "administratora ewidencji" zastępuje się wyrazami "administratora danych i informacji zgromadzonych w ewidencji",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dane dotyczące zapytań, o których mowa w ust. 1 pkt 4, fundusz udostępnia administratorowi danych i informacji zgromadzonych w ewidencji w formie pisemnej, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania od administratora danych i informacji zgromadzonych w ewidencji zgłoszenia o konieczności przekazania tych danych.";

3) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Raport, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywany do funduszu nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.";

4) w § 8 w ust. 1:
a) w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) identyfikacja pojazdu, którego dotyczy umowa ubezpieczenia, skutkująca przekazaniem do ewidencji danych umowy ze wskazaniem pojazdu, którego ona dotyczy, wraz z jego identyfikatorem, albo",

b) uchyla się pkt 5;
5) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Rozporządzenie wchodzi wżycie z dniem 4 czerwca 2018 r., z wyjątkiem § 7 i § 8 ust. 1 pkt 1 i 2, które wchodzą w życie z dniem 13 listopada 2017 r.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2017 r.
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).