Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2115

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 9 listopada 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 624, 892, 935 i 1475) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1549 oraz z 2017 r. poz. 107) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) uchyla się ust. 4,
b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Koszty związane z zapewnieniem warunków pracy pracownikowi podmiotu uprawnionego, niezbędnych do wykonywania zadań kwalifikowalnych, w szczególności koszty zakupu sprzętu komputerowego, mebli, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, remontu, modernizacji oraz najmu i utrzymania pomieszczeń, takich jak: pokoje biurowe, pokoje socjalne, korytarze, sanitariaty, serwerownie i centrale telekomunikacyjne, oraz najmu i utrzymania sal konferencyjnych, są kwalifikowalne na warunkach określonych w ust. 5 i 6.";

2) w § 4 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Jeżeli Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej "Agencją", lub podmiot uprawniony, realizujący zadania związane z przyznawaniem lub wypłatą pomocy finansowej w ramach działań i poddziałań objętych programem, nie wykaże w sprawozdaniu z realizacji zaakceptowanego planu działania pomocy technicznej osiągnięcia wskaźników realizacji zadań ujętych w tym planie na poziomie równym albo wyższym niż 80%, instytucja zarządzająca w planie działania pomocy technicznej na rok następujący po roku, w którym zostało złożone to sprawozdanie, akceptuje ustalone na podstawie ust. 2 koszty wynagrodzeń pracowników tego podmiotu wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, płaconymi przez pracodawcę, oraz składkami na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości zmniejszonej o 1%.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli osiągnięcie wskaźników realizacji zadań ujętych w planie działania pomocy technicznej na poziomie równym albo wyższym niż 80% nie było możliwe na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili akceptacji tego planu działania.";

3) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku gdy koszty kwalifikowalne zostały poniesione z naruszeniem przepisów dotyczących działań informacyjnych i reklamowych określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 18, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 808/2014", pomoc techniczna jest przyznawana w wysokości zmniejszonej o kwotę stanowiącą 1% wysokości poniesionych kosztów, do których odnosi się ta niezgodność, a gdy niezgodność ta polega na niezamieszczeniu w materiale używanym do prowadzenia działań informacyjnych lub reklamowych symbolu Unii Europejskiej oraz objaśnienia roli Unii za pomocą następującego zdania: "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" - w wysokości zmniejszonej o wysokość poniesionych kosztów, do których odnosi się ta niezgodność.";

4) w § 12 w ust. 1 skreśla się wyrazy "Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją",";
5) w § 13:
a) uchyla się ust. 4,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3, 6 i 8 oraz ust. 3, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika podmiotu uprawnionego.",

c) uchyla się ust. 7,
d) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

"9. Jednym wnioskiem o przyznanie pomocy technicznej obejmuje się koszty kwalifikowalne dotyczące jednego schematu pomocy technicznej, a w przypadku gdy co najmniej 95% danego kosztu kwalifikowalnego dotyczy jednego ze schematów pomocy technicznej, wniosek o przyznanie pomocy technicznej może obejmować całość tego kosztu.";

6) w § 23:
a) uchyla się ust. 3,
b) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

"3a. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz kopię rozliczenia końcowego operacji zrealizowanej przez partnera KSOW, zatwierdzonego przez beneficjenta, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika beneficjenta.",

c) uchyla się ust. 3b.
§  2. 
1.  Do kosztów, o których mowa w § 3 ust. 9 rozporządzenia zmienianego w § 1, w zakresie kosztów najmu i utrzymania sal konferencyjnych oraz pomieszczeń, takich jak: pokoje biurowe, pokoje socjalne, korytarze, sanitariaty, serwerownie i centrale telekomunikacyjne, poniesionych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nie stosuje się § 22 ust. 2 pkt 1 lit. a rozporządzenia zmienianego w § 1.
2.  Do planów działania, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, zaakceptowanych przez instytucję zarządzającą przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przepisów § 4 ust. 3 i 4 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem nie stosuje się.
3.  Do kosztów kwalifikowalnych poniesionych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz:
1) przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy technicznej, a umowa o przyznaniu pomocy technicznej obejmująca te koszty nie została zawarta przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
2) po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy technicznej, a które nie zostały zrefundowane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

- stosuje się § 9 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

4.  Do wniosków o przyznanie pomocy technicznej złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się § 13 ust. 9 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).