§ 23. - Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na... - Dz.U.2016.1549 - OpenLEX

§ 23. - Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1549

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lipca 2022 r. do: 12 grudnia 2022 r.
§  23. 
1. 
Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty niezbędne do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy technicznej, potwierdzające spełnienie warunków wypłaty tej pomocy, w szczególności:
1) 47
 zestawienie faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej potwierdzających poniesione koszty dotyczące realizacji operacji;
2)
zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;
3)
sprawozdanie z realizacji operacji lub jej etapu;
4) 48
 (uchylony);
5) 49
 kopię dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie wynikającym z przepisów o zamówieniach publicznych, w tym postępowań unieważnionych - w przypadku gdy postępowanie zostało zakończone nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy technicznej;
6)
materiały dokumentujące przeprowadzenie działań informacyjnych i reklamowych - w przypadku gdy zostały przeprowadzone po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy technicznej;
6a) 50
 materiały dokumentujące wypełnienie obowiązku informowania opinii publicznej w sposób określony w części 1 pkt 2.2 lit. a, b oraz c akapit pierwszy załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 o pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
7) 51
 kopie dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 3 - w przypadku gdy w dokumentach tych zostały wprowadzone zmiany po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy technicznej.
1a.  52
 Na wezwanie Agencji do wniosku o płatność dołącza się inne niż określone w ust. 1 dokumenty niezbędne do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy technicznej, potwierdzające spełnienie warunków wypłaty tej pomocy, wskazane w tym wezwaniu, w szczególności kopie:
1)
faktur lub dokumentów wskazanych w zestawieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wraz z dowodami ich zapłaty w całości;
2)
dokumentów potwierdzających odbiór lub wykonanie prac;
3)
dokumentów, na podstawie których dokonano rozliczenia końcowego operacji zrealizowanej przez partnera KSOW.
1b.  53
 Agencja wzywa beneficjenta, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, do złożenia kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1a, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
2.  54
 W przypadku ubiegania się o refundację kwoty środków, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4, do wniosku o płatność dołącza się również kopię rozliczenia końcowego operacji zrealizowanej przez partnera KSOW, obejmującego zestawienie dokumentów, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zatwierdzonego przez beneficjenta.
2a.  55
 W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zestawienie dokumentów, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dołącza się również w wersji elektronicznej w formacie umożliwiającym edycję tekstu.
3.  56
 (uchylony).
3a.  57
 Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1a pkt 1 i 2, oraz kopię rozliczenia końcowego operacji zrealizowanej przez partnera KSOW, zatwierdzonego przez beneficjenta, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika beneficjenta.
3b.  58
 (uchylony).
3c.  59
 W przypadku wniosku o płatność obejmującego koszty poniesione przez partnera KSOW kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1a, dotyczące tych kosztów, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez partnera KSOW, jego pracownika lub inną osobę upoważnioną przez tego partnera.
4. 
Do potwierdzenia złożenia wniosku o płatność stosuje się odpowiednio przepis § 12 ust. 2.
47 § 23 ust. 1 pkt 1:

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 8 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz.U.2017.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 stycznia 2017 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1101) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 lipca 2020 r.

48 § 23 ust. 1 pkt 4 uchylony przez § 1 pkt 8 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1101) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 lipca 2020 r.
49 § 23 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a tiret trzecie rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1101) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 lipca 2020 r.
50 § 23 ust. 1 pkt 6a dodany przez § 1 pkt 8 lit. a tiret czwarte rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1101) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 lipca 2020 r.
51 § 23 ust. 1 pkt 7 dodany przez § 1 pkt 8 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz.U.2017.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 stycznia 2017 r.
52 § 23 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1101) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 lipca 2020 r.
53 § 23 ust. 1b:

- dodany przez § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1101) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 lipca 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 lipca 2022 r.

54 § 23 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz.U.2017.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 stycznia 2017 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. c rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1101) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 lipca 2020 r.

55 § 23 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 8 lit. d rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1101) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 lipca 2020 r.
56 § 23 ust. 3 uchylony przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz.U.2017.2115) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 listopada 2017 r.
57 § 23 ust. 3a:

- dodany przez § 1 pkt 8 lit. c rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz.U.2017.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 stycznia 2017 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz.U.2017.2115) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 listopada 2017 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. e rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1101) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 lipca 2020 r.

58 § 23 ust. 3b uchylony przez § 1 pkt 6 lit. c rozporządzenia z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz.U.2017.2115) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 listopada 2017 r.
59 § 23 ust. 3c:

- dodany przez § 1 pkt 8 lit. c rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz.U.2017.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 stycznia 2017 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. f rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1101) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 lipca 2020 r.