Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata... - Dz.U.2016.1549 - OpenLEX

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1549

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lipca 2022 r. do: 12 grudnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 20 września 2016 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na realizację zadań określonych w art. 59 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1303/2013", oraz w art. 51 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1305/2013", w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanego dalej "programem", w tym:
1)
tryb składania wniosków o przyznanie tej pomocy, zwanej dalej "pomocą techniczną";
2)
szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy technicznej;
3)
szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa, na podstawie której jest przyznawana pomoc techniczna, zwana dalej "umową";
4)
wysokość zmniejszeń kwot pomocy technicznej, o których mowa w art. 64 ust. 4 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.).
1. 
Pomoc techniczną przyznaje się organowi lub jednostce, realizującym zadania określone w art. 59 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 oraz w art. 51 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013, zwanym dalej "podmiotami uprawnionymi", jeżeli został im nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej "numerem identyfikacyjnym".
2. 
W przypadku organu, o którym mowa w ust. 1, uznaje się, że warunek określony w ust. 1 jest spełniony, jeżeli spełnia go urząd obsługujący ten organ.
1. 
Pomoc techniczną przyznaje się w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:
1)
wynagrodzeń pracowników podmiotu uprawnionego oraz innych świadczeń pieniężnych przyznanych pracownikom podmiotu uprawnionego w związku z wykonywaną pracą wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, płaconymi przez pracodawcę, oraz składkami na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
2)
świadczeń pieniężnych przyznanych pracownikowi podmiotu uprawnionego w związku z podnoszeniem jego kwalifikacji zawodowych,
3)
dostaw i usług,
4)
remontów i modernizacji pomieszczeń przeznaczonych do wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników podmiotu uprawnionego,
5) 3
 (uchylony),
6)
przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej i noclegów poniesione przez:
a)
członków komitetu monitorującego, o którym mowa w art. 47 rozporządzenia nr 1303/2013, organów opiniodawczo-doradczych oraz organów pomocniczych powołanych w celu wykonywania zadań określonych w art. 59 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 lub w art. 51 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013, zwanych dalej "zadaniami kwalifikowalnymi",
b)
inne osoby uczestniczące w pracach komitetu i organów wymienionych w lit. a
c) 4
 pracowników instytutów badawczych w związku z ich udziałem, celem wsparcia merytorycznego podmiotu uprawnionego, w spotkaniach dotyczących wyznaczania obszarów, o których mowa w art. 32 rozporządzenia nr 1305/2013

- które są niezbędne do realizacji zadań kwalifikowalnych, uzasadnione zakresem operacji i niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

2. 
W przypadku operacji realizowanych w ramach dwuletnich planów operacyjnych, o których mowa w art. 55 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanej dalej "ustawą", do kosztów kwalifikowalnych zalicza się:
1) 5
 koszty dostaw i usług, w tym wynagrodzenia bezosobowe,
2)
koszty podróży służbowych pracowników podmiotu uprawnionego oraz przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej i noclegów poniesionych przez inne osoby w związku z realizacją tych operacji,
3)
koszty nagród finansowych dla laureatów konkursów,
4)
kwotę środków przekazanych przez podmiot uprawniony partnerowi krajowej sieci obszarów wiejskich, o której mowa w art. 54 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013, zwanej dalej "KSOW", z tytułu realizacji tej operacji

- które są uzasadnione zakresem operacji i niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

3. 
Kwota środków, o których mowa w ust. 2 pkt 4, jest kwalifikowalna, jeżeli została przeznaczona przez partnera KSOW na pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 lub 3. Do kosztów poniesionych przez partnera KSOW, na które została przeznaczona kwota środków, o których mowa w ust. 2 pkt 4, stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia określające warunki kwalifikowalności kosztów ponoszonych przez podmiot uprawniony, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej.
4.  6
 (uchylony).
5. 
Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są kwalifikowalne:
1)
jeżeli czas pracy pracownika podmiotu uprawnionego przeznaczony w danym miesiącu na wykonywanie obowiązków służbowych dotyczących realizowania zadań kwalifikowalnych stanowi co najmniej 50% jego czasu pracy w tym miesiącu;
2)
w części równej udziałowi czasu pracy pracownika podmiotu uprawnionego przeznaczonego w danym miesiącu na wykonywanie obowiązków, o których mowa w pkt 1, w jego czasie pracy w tym miesiącu.
6. 
Spełnienia warunku określonego w ust. 5 pkt 1 oraz ustalenia udziału, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, dokonuje się na podstawie opisu stanowiska pracy lub równoważnego dokumentu, wskazujących określony procentowo udział czasu pracy pracownika podmiotu uprawnionego przeznaczonego na wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 5 pkt 1, oraz schemat pomocy technicznej, w ramach którego wykonuje te obowiązki, a w przypadku gdy wykonuje obowiązki w ramach obydwu schematów pomocy technicznej - również określony procentowo udział czasu pracy pracownika podmiotu uprawnionego przeznaczonego na wykonywanie tych obowiązków w ramach każdego z tych schematów.
7. 
Koszty nagrody, premii, dodatku zadaniowego lub innego świadczenia pieniężnego o podobnym charakterze, przyznanych pracownikowi podmiotu uprawnionego w związku z wykonywaną pracą wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, płaconymi przez pracodawcę, oraz składkami na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, są kwalifikowalne w części, w jakiej te świadczenia zostały przyznane za realizację zadań kwalifikowalnych. Do takich kosztów nie stosuje się ust. 5 pkt 2.
8.  7
 Koszt świadczenia pieniężnego przyznanego pracownikowi podmiotu uprawnionego w związku z podnoszeniem jego kwalifikacji zawodowych oraz koszt usług nabywanych w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych tego pracownika są kwalifikowalne na warunkach określonych w ust. 5 i 6, z tym że w przypadku gdy koszty te są ponoszone w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych tego pracownika wyłącznie w zakresie realizacji zadań kwalifikowalnych, są kwalifikowalne w 100%.
8a.  8
 Koszty podróży służbowych pracownika podmiotu uprawnionego są kwalifikowalne w części, w jakiej dotyczą realizacji zadań kwalifikowalnych, mimo niespełnienia warunków określonych w ust. 5 i 6.
9.  9
 Koszty związane z zapewnieniem warunków pracy pracownikowi podmiotu uprawnionego, niezbędnych do wykonywania zadań kwalifikowalnych, w szczególności koszty zakupu sprzętu komputerowego, mebli, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, remontu, modernizacji oraz najmu i utrzymania pomieszczeń, takich jak: pokoje biurowe, pokoje socjalne, korytarze, sanitariaty, serwerownie i centrale telekomunikacyjne, oraz najmu i utrzymania sal konferencyjnych, są kwalifikowalne na warunkach określonych w ust. 5 i 6.
10. 
Koszty, o których mowa w ust. 9, dotyczące więcej niż jednego pracownika podmiotu uprawnionego są kwalifikowalne:
1)
jeżeli czas pracy co najmniej jednego z tych pracowników przeznaczony w danym miesiącu na wykonywanie obowiązków służbowych dotyczących realizowania zadań kwalifikowalnych stanowi co najmniej 50% jego czasu pracy w tym miesiącu;
2) 10
 w części równej udziałowi czasu pracy pracowników, których dotyczą dane koszty, przeznaczonego w danym miesiącu na wykonywanie obowiązków, o których mowa w pkt 1, w ich czasie pracy w tym miesiącu.
11. 
Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się następujących kosztów:
1)
nagród jubileuszowych;
2)
odpraw;
3) 11
 wynagrodzenia wypłacanego w okresie wypowiedzenia bez obowiązku świadczenia pracy z wyłączeniem wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego;
4)
zakupu środków transportu;
5)
związanych z umową leasingu środków transportu, zakończonego przeniesieniem prawa własności tych środków transportu;
6)
zakupu alkoholu, z wyjątkiem alkoholu wpisanego na listę produktów tradycyjnych, o której mowa w art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. poz. 68, z 2008 r. poz. 1056 i 1368 oraz z 2016 r. poz. 1001), kupionego w celach promocji dziedzictwa kulturowego regionu, w którym jest wytwarzany, w związku z realizacją operacji w ramach dwuletnich planów operacyjnych, o których mowa w art. 55 ust. 2 pkt 2 ustawy;
7)
o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, poniesionych na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej przez podmiot uprawniony z pracownikiem tego podmiotu;
8)
kursu języka obcego na poziomie A1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego;
9)
ponoszonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w związku z kontrolą operacji realizowanych przez Urząd Zamówień Publicznych w ramach pomocy technicznej;
10)
zakupu nieruchomości;
11)
remontów i modernizacji sal konferencyjnych.
11a.  12
 W przypadku kosztów poniesionych przez partnera KSOW do kosztów kwalifikowalnych, oprócz kosztów wymienionych w ust. 11, nie zalicza się następujących kosztów:
1)
utworzenia albo modernizacji strony, aplikacji lub innych narzędzi internetowych, w tym nabycia autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych lub licencji;
2)
nabycia rzeczy, którymi partner KSOW może rozporządzać lub z nich korzystać po zrealizowaniu operacji.
12. 
Przepisu ust. 11 pkt 7 nie stosuje się do kosztów poniesionych przez partnera KSOW, na które została przeznaczona kwota środków, o których mowa w ust. 2 pkt 4.
1. 
Pomoc techniczną przyznaje się w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, jeżeli są one ujęte w zaakceptowanym przez instytucję zarządzającą planie działania pomocy technicznej sporządzonym przez podmiot uprawniony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez instytucję zarządzającą, a w przypadku operacji realizowanych w ramach dwuletnich planów operacyjnych, o których mowa w art. 55 ust. 2 pkt 2 ustawy - jeżeli są ujęte w tych planach, zaakceptowanych przez organ, o którym mowa w art. 57 ust. 1 ustawy.
2.  13
 Instytucja zarządzająca akceptuje plan działania pomocy technicznej, jeżeli koszty zaplanowane w planie działania pomocy technicznej mieszczą się w zakresie kosztów kwalifikowalnych oraz są niezbędne do realizacji zadań kwalifikowalnych, a w przypadku gdy w przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy został określony limit dla danego podmiotu uprawnionego lub na lata realizacji programu - jeżeli są dostępne środki na pokrycie tych kosztów w ramach tego limitu.
3.  14
 Jeżeli Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej "Agencją", lub podmiot uprawniony, realizujący zadania związane z przyznawaniem lub wypłatą pomocy finansowej w ramach działań i poddziałań objętych programem, nie wykaże w sprawozdaniu z realizacji zaakceptowanego planu działania pomocy technicznej osiągnięcia wskaźników realizacji zadań ujętych w tym planie na poziomie równym albo wyższym niż 80%, instytucja zarządzająca w planie działania pomocy technicznej na rok następujący po roku, w którym zostało złożone to sprawozdanie, akceptuje ustalone na podstawie ust. 2 koszty wynagrodzeń pracowników tego podmiotu wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, płaconymi przez pracodawcę, oraz składkami na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości zmniejszonej o 1%.
4.  15
 Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli osiągnięcie wskaźników realizacji zadań ujętych w planie działania pomocy technicznej na poziomie równym albo wyższym niż 80% nie było możliwe na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili akceptacji tego planu działania.
Pomoc techniczną przyznaje się w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych.
 (uchylony).
 (uchylony).
 (uchylony).
1.  19
 W przypadku gdy koszty kwalifikowalne zostały poniesione z naruszeniem przepisów dotyczących działań informacyjnych i reklamowych określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 18, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 808/2014", pomoc techniczna jest przyznawana w wysokości zmniejszonej o kwotę stanowiącą 1% wysokości poniesionych kosztów, do których odnosi się ta niezgodność, a gdy niezgodność ta polega na niezamieszczeniu w materiale używanym do prowadzenia działań informacyjnych lub reklamowych symbolu Unii Europejskiej oraz objaśnienia roli Unii za pomocą następującego zdania: "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" - w wysokości zmniejszonej o wysokość poniesionych kosztów, do których odnosi się ta niezgodność.
2.  20
 W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie wysokości kosztów, do których odnosi się niezgodność, pomoc techniczna jest przyznawana w wysokości zmniejszonej o kwotę stanowiącą iloczyn kwoty przeznaczonej na realizację zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, w ramach którego stwierdzono niezgodność, oraz wskaźnika procentowego przypisanego do stwierdzonej niezgodności, a gdy kwoty przeznaczonej na realizację tego zadania nie można ustalić - o kwotę stanowiącą iloczyn kwoty pomocy technicznej, która byłaby wypłacona, gdyby nie stwierdzono tej niezgodności, oraz tego wskaźnika, przy czym w przypadku gdy stwierdzono więcej niż jedną niezgodność - o kwotę stanowiącą 1% odpowiednio kwoty przeznaczonej na realizację tego zadania albo kwoty pomocy technicznej.
3. 
Wskaźniki procentowe, o których mowa w ust. 2, są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
4. 
W przypadku niezgodności, w odniesieniu do której nie określono wskaźnika procentowego, o którym mowa w ust. 2, wysokość zmniejszenia kwoty pomocy technicznej ustala się, stosując wskaźnik procentowy określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia, przypisany do niezgodności najbardziej podobnej do stwierdzonej niezgodności.
 W przypadku gdy tych samych kosztów kwalifikowalnych dotyczy niezgodność w zakresie stosowania przepisów dotyczących działań informacyjnych i reklamowych określonych w rozporządzeniu nr 808/2014 oraz niezgodność w zakresie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, pomoc techniczna jest przyznawana w wysokości zmniejszonej o najwyższą z kwot zmniejszeń ustalonych w odniesieniu do stwierdzonych niezgodności.
W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy technicznej uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.
1.  22
 Wniosek o przyznanie pomocy technicznej składa się bezpośrednio w Centrali Agencji, albo przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 i 1250).
2. 
W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy technicznej bezpośrednio w Centrali Agencji, z chwilą złożenia wniosku Agencja wydaje potwierdzenie jego złożenia, zawierające datę wpływu, opatrzone pieczęcią Agencji oraz podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.
3. 
Jeżeli podmiotem uprawnionym jest Agencja, wniosek o przyznanie pomocy technicznej jest przekazywany ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi, zwanemu dalej "Ministrem".
1. 
Wniosek o przyznanie pomocy technicznej zawiera dane niezbędne do jej przyznania, w szczególności:
1)
numer identyfikacyjny podmiotu uprawnionego;
2)
nazwę, siedzibę i adres podmiotu uprawnionego;
2a) 23
 wskazanie schematu pomocy technicznej, którego dotyczą koszty objęte wnioskiem;
3)
opis operacji, w tym określenie miejsca i terminu jej realizacji, celów, zakresu i kosztów, a w przypadku gdy operacja jest podzielona na etapy - również określenie liczby etapów;
4)
uzasadnienie potrzeby realizacji operacji, w tym wykazanie, że jest ona niezbędna do realizacji zadań kwalifikowalnych;
5)
informację o załącznikach dołączonych do wniosku.
2. 
Do wniosku o przyznanie pomocy technicznej dołącza się następujące dokumenty:
1)
zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;
2) 24
 kopię dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby, która podpisała wniosek, do reprezentowania podmiotu uprawnionego ubiegającego się o przyznanie pomocy technicznej;
3) 25
 kopię opisu stanowiska pracy lub równoważnego dokumentu, wskazujących określony procentowo udział czasu pracy pracownika podmiotu uprawnionego przeznaczonego na wykonywanie obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 5 pkt 1 - w przypadku operacji dotyczącej refundacji kosztów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, lub kosztów, które są kwalifikowalne na warunkach określonych w § 3 ust. 5 albo ust. 10;
4) 26
 (uchylony);
5) 27
 kopię dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie wynikającym z przepisów o zamówieniach publicznych, w tym postępowań unieważnionych - w przypadku gdy takie postępowanie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy technicznej;
6) 28
 kopię dokumentu zawierającego szczegółowe uzasadnienie powodów przyznania nagrody, premii, dodatku zadaniowego lub innego świadczenia pieniężnego o podobnym charakterze, przyznanych danemu pracownikowi podmiotu uprawnionego w związku z wykonywaniem pracy oraz ich wysokości;
7)
materiały dokumentujące przeprowadzenie działań informacyjnych i reklamowych - w przypadku gdy zostały przeprowadzone;
8) 29
 kopie innych dokumentów niezbędnych do przyznania pomocy technicznej wymienionych w formularzu tego wniosku.
3.  30
 W przypadku operacji realizowanych w ramach dwuletnich planów operacyjnych, o których mowa w art. 55 ust. 2 pkt 2 ustawy, do wniosku o przyznanie pomocy technicznej dołącza się również kopię umowy na realizację operacji zawartej z partnerem KSOW.
4.  31
 (uchylony).
5. 
W przypadku gdy od czasu złożenia poprzednich wniosków o przyznanie pomocy technicznej dane zawarte w dokumentach dołączonych do tych wniosków nie uległy zmianie, podmiot uprawniony zamiast tych dokumentów do wniosku o przyznanie pomocy technicznej może dołączyć oświadczenie, że dane zawarte w tych dokumentach nie uległy zmianie, ze wskazaniem nazwy tych dokumentów oraz numeru i daty wniosku o przyznanie pomocy technicznej, do którego zostały dołączone.
6.  32
 Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3, 6 i 8 oraz ust. 3, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika podmiotu uprawnionego.
7.  33
 (uchylony).
8.  34
 W przypadku wniosku o przyznanie pomocy technicznej obejmującego koszty poniesione przez partnera KSOW, kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 8, dotyczące tych kosztów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez partnera KSOW, jego pracownika lub inną osobę upoważnioną przez tego partnera.
9.  35
 Jednym wnioskiem o przyznanie pomocy technicznej obejmuje się koszty kwalifikowalne dotyczące jednego schematu pomocy technicznej, a w przypadku gdy co najmniej 95% danego kosztu kwalifikowalnego dotyczy jednego ze schematów pomocy technicznej, wniosek o przyznanie pomocy technicznej może obejmować całość tego kosztu.
1.  36
 Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy technicznej nie został wypełniony poprawnie lub nie dołączono do niego wymaganych dokumentów, Agencja wzywa podmiot uprawniony, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, do usunięcia braków w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy technicznej.
3.  37
 Jeżeli podmiot uprawniony, pomimo wezwania, nie usunął braków w wyznaczonym terminie, Agencja wzywa ponownie ten podmiot, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia ponownego wezwania.
4.  38
 Jeżeli podmiot uprawniony, pomimo ponownego wezwania, nie usunął wszystkich braków w wyznaczonym terminie, Agencja nie przyznaje pomocy technicznej, o czym informuje ten podmiot, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, z podaniem przyczyn odmowy przyznania pomocy technicznej.
5. 
Złożony wniosek o przyznanie pomocy technicznej nie może być zmieniany przez podmiot uprawniony, z wyłączeniem:
1)
zmian wynikających z wezwań Agencji lub
2)
jednej zmiany, w tym również w zakresie zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmiany celów operacji wskazanych we wniosku o przyznanie pomocy technicznej oraz zwiększenia kwoty tej pomocy.
6. 
Do zmienionego wniosku, o którym mowa w ust. 5, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1-4.
1. 
Pomoc techniczna przysługuje według kolejności złożenia wniosków o przyznanie tej pomocy.
2. 
Wniosek o przyznanie pomocy technicznej rozpatruje się w terminie 70 dni od dnia jego złożenia, z tym że w przypadku dokonania zmiany, o której mowa w § 14 ust. 5 pkt 2, termin ten liczy się od dnia jej dokonania.
3.  39
 W przypadku nierozpatrzenia wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 2, Agencja zawiadamia podmiot uprawniony, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, o przyczynach zwłoki, wskazując nowy termin rozpatrzenia wniosku, który nie może być jednak dłuższy niż 40 dni.
Agencja, na uzasadnioną prośbę podmiotu uprawnionego, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez ten podmiot określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy technicznej, jednak nie więcej niż o 21 dni od dnia doręczenia zgody Agencji.
1. 
W razie uchybienia terminu wykonania przez podmiot uprawniony określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy technicznej Agencja, na prośbę tego podmiotu, przywraca termin wykonania tych czynności, jeżeli podmiot:
1)
wniósł prośbę w terminie 14 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia;
2)
jednocześnie z wniesieniem prośby o przywrócenie terminu dopełnił czynności, dla której termin był określony;
3)
uprawdopodobnił, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy.
2. 
Przywrócenie terminu do złożenia prośby o przywrócenie terminu jest niedopuszczalne.
3. 
W przypadku gdy przywrócenie terminu wykonania przez podmiot uprawniony określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy technicznej nastąpiło po zakończeniu tego postępowania, do ustalenia kolejności, w jakiej przysługuje pomoc techniczna, przyjmuje się, że wniosek o przyznanie tej pomocy został złożony w dniu przywrócenia terminu.
1. 
Wezwanie podmiotu uprawnionego do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy technicznej wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie tej pomocy do czasu wykonania przez ten podmiot tych czynności.
2.  40
 Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy technicznej niezbędne jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości przyznania tej pomocy, termin rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy technicznej wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień lub opinii, o czym zawiadamia się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej podmiot uprawniony.
1. 
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy technicznej Agencja niezwłocznie przesyła podmiotowi uprawnionemu zawiadomienie o wysokości przyznanej pomocy technicznej.
2.  41
 Agencja, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, przesyła podmiotowi uprawnionemu projekt umowy i wzywa go, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, do zawarcia umowy, wyznaczając jednocześnie termin zawarcia tej umowy, który nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wezwania.
3. 
Umowę zawiera się w Centrali Agencji.
4. 
Umowę można zawrzeć również przez odesłanie Agencji podpisanego przez podmiot uprawniony projektu umowy.
5. 
W wezwaniu, o którym mowa w ust. 2, wyznacza się również termin odesłania Agencji podpisanego projektu umowy na wypadek skorzystania przez podmiot uprawniony z uprawnienia określonego w ust. 4.
6.  42
 Jeżeli w wyznaczonym terminie podmiot uprawniony nie zawarł umowy albo nie odesłał Agencji podpisanego projektu umowy, Agencja nie przyznaje pomocy technicznej i informuje ten podmiot, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, o odmowie jej przyznania z podaniem przyczyn odmowy, chyba że ten podmiot zawrze umowę albo odeśle Agencji podpisany projekt umowy w innym terminie, który:
1)
został uzgodniony z Agencją przed upływem wyznaczonego terminu;
2)
nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia, w którym upłynął uprzednio wyznaczony termin, o którym mowa w ust. 2.
Do przyznawania pomocy technicznej przez Ministra stosuje się odpowiednio przepisy § 14-17 i § 19, przy czym umowę zawiera się w urzędzie obsługującym Ministra.
1. 
Poza postanowieniami określonymi w art. 36 ust. 1 ustawy umowa powinna zawierać inne postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególności:
1)
zobowiązania beneficjenta dotyczące:
a)
osiągnięcia celu operacji nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową,
b) 43
 ograniczeń lub warunków w zakresie przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystywania przez okres realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej, a w przypadku pomieszczeń wyremontowanych lub zmodernizowanych w ramach operacji - ich wykorzystywanie przez pracowników podmiotu uprawnionego spełniających warunek, o którym mowa w § 3 ust. 5 pkt 1 oraz ust. 10 pkt 1, co najmniej do dnia 31 grudnia 2025 r.,
c)
przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą techniczną, w tym kopii wniosku o przyznanie tej pomocy i wniosku o płatność, przez okres realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej,
d)
umożliwienia przeprowadzania kontroli związanych z przyznaną pomocą techniczną w okresie realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej,
e)
prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013, przez prowadzenie ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych;
2)
tryb postępowania beneficjenta i Agencji w razie wystąpienia okoliczności siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, w przypadku wystąpienia których nie jest wymagany zwrot pomocy.
2. 
Przez płatność końcową rozumie się płatność dokonywaną po zrealizowaniu całej operacji.
1. 
Środki finansowe z tytułu pomocy technicznej są wypłacane, jeżeli beneficjent:
1)
zrealizował operację lub jej etap, w tym poniósł związane z tym koszty, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu oraz w umowie;
2)
zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;
3)
udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych.
2. 
Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały:
1)
poniesione:
a)
nie wcześniej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy technicznej dotyczącego tych kosztów,
b) 44
 zgodnie z przepisami:
o zamówieniach publicznych - w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,
45
 (uchylony),
c)
zgodnie z przepisami dotyczącymi prowadzenia działań informacyjnych i reklamowych określonymi w rozporządzeniu nr 808/2014;
2)
uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013.
3.  46
 Do ustalania wysokości kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji stosuje się odpowiednio przepisy § 9 i 10.
4. 
Przepisów ust. 2 pkt 1 lit. b i c nie stosuje się w przypadku, gdy zgodność z przepisami wskazanymi w ust. 2 pkt 1 lit. b i c w odniesieniu do danych kosztów kwalifikowalnych została ustalona na etapie przyznawania pomocy technicznej.
5. 
W przypadku gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych nie zostało uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia 1305/2013, koszty te podlegają refundacji w wysokości ustalonej na podstawie ust. 2, pomniejszonej o 10%.
1. 
Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty niezbędne do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy technicznej, potwierdzające spełnienie warunków wypłaty tej pomocy, w szczególności:
1) 47
 zestawienie faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej potwierdzających poniesione koszty dotyczące realizacji operacji;
2)
zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;
3)
sprawozdanie z realizacji operacji lub jej etapu;
4) 48
 (uchylony);
5) 49
 kopię dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie wynikającym z przepisów o zamówieniach publicznych, w tym postępowań unieważnionych - w przypadku gdy postępowanie zostało zakończone nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy technicznej;
6)
materiały dokumentujące przeprowadzenie działań informacyjnych i reklamowych - w przypadku gdy zostały przeprowadzone po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy technicznej;
6a) 50
 materiały dokumentujące wypełnienie obowiązku informowania opinii publicznej w sposób określony w części 1 pkt 2.2 lit. a, b oraz c akapit pierwszy załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 o pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
7) 51
 kopie dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 3 - w przypadku gdy w dokumentach tych zostały wprowadzone zmiany po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy technicznej.
1a.  52
 Na wezwanie Agencji do wniosku o płatność dołącza się inne niż określone w ust. 1 dokumenty niezbędne do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy technicznej, potwierdzające spełnienie warunków wypłaty tej pomocy, wskazane w tym wezwaniu, w szczególności kopie:
1)
faktur lub dokumentów wskazanych w zestawieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wraz z dowodami ich zapłaty w całości;
2)
dokumentów potwierdzających odbiór lub wykonanie prac;
3)
dokumentów, na podstawie których dokonano rozliczenia końcowego operacji zrealizowanej przez partnera KSOW.
1b.  53
 Agencja wzywa beneficjenta, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, do złożenia kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1a, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
2.  54
 W przypadku ubiegania się o refundację kwoty środków, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4, do wniosku o płatność dołącza się również kopię rozliczenia końcowego operacji zrealizowanej przez partnera KSOW, obejmującego zestawienie dokumentów, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zatwierdzonego przez beneficjenta.
2a.  55
 W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zestawienie dokumentów, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dołącza się również w wersji elektronicznej w formacie umożliwiającym edycję tekstu.
3.  56
 (uchylony).
3a.  57
 Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1a pkt 1 i 2, oraz kopię rozliczenia końcowego operacji zrealizowanej przez partnera KSOW, zatwierdzonego przez beneficjenta, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika beneficjenta.
3b.  58
 (uchylony).
3c.  59
 W przypadku wniosku o płatność obejmującego koszty poniesione przez partnera KSOW kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1a, dotyczące tych kosztów, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez partnera KSOW, jego pracownika lub inną osobę upoważnioną przez tego partnera.
4. 
Do potwierdzenia złożenia wniosku o płatność stosuje się odpowiednio przepis § 12 ust. 2.
1.  60
 Jeżeli wniosek o płatność nie został wypełniony poprawnie lub nie dołączono do niego wymaganych dokumentów, Agencja wzywa beneficjenta, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, do usunięcia braków w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania.
2.  61
 Jeżeli beneficjent, pomimo wezwania, nie usunął braków w wyznaczonym terminie, Agencja wzywa ponownie beneficjenta, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia ponownego wezwania.
3. 
Jeżeli beneficjent, pomimo ponownego wezwania, nie usunął wszystkich braków, Agencja rozpatruje wniosek o płatność w takim zakresie, w jakim został on wypełniony, oraz na podstawie dołączonych i poprawnie sporządzonych dokumentów.
4. 
Agencja dokonuje wypłaty pomocy technicznej niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, lecz nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia tego wniosku.
5. 
Do trybu rozpatrywania wniosku o płatność stosuje się odpowiednio przepisy § 16-18.
1. 
Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy technicznej i o wypłatę środków finansowych z tytułu tej pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 i 585) dotyczącymi terminów.
2. 
Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.
1. 
Prezes Agencji poda do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Agencji, informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy technicznej.
2. 
Wnioski o przyznanie pomocy technicznej składa się od następnego dnia po dniu, w którym została podana do publicznej wiadomości informacja, o której mowa w ust. 1.
3. 
Agencja udostępni formularz wniosku o przyznanie pomocy technicznej nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w ust. 1.
1. 
Koszty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 i 9, poniesione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia są kwalifikowalne mimo niespełnienia warunku, o którym mowa w § 3 ust. 5 pkt 1.
2. 
Ustalenia udziału, o którym mowa w § 3 ust. 5 pkt 2, w przypadku kosztów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 i 9, poniesionych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, dokonuje się na podstawie:
1)
dokumentu:
a)
wskazującego realizowane zadania i procentowy udział czasu pracy pracownika podmiotu uprawnionego przeznaczonego na wykonywanie obowiązków służbowych dotyczących realizowania zadań kwalifikowalnych oraz schemat pomocy technicznej, w ramach którego wykonuje te obowiązki, a w przypadku gdy wykonuje obowiązki w ramach obydwu schematów pomocy technicznej - również określony procentowo udział czasu pracy pracownika podmiotu uprawnionego przeznaczonego na wykonywanie tych obowiązków w ramach każdego z tych schematów,
b)
sporządzonego przez podmiot uprawniony na formularzu udostępnionym przez Agencję albo
2)
opisu stanowiska pracy lub równoważnego dokumentu, sporządzonych przez podmiot uprawniony przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, jeżeli zawierają informacje wymienione w pkt 1 lit. a.
Koszty kwalifikowalne poniesione przed dniem 1 stycznia 2017 r. podlegają refundacji, mimo że nie są ujęte w planie działania, o którym mowa w § 4 ust. 1.
Wskaźniki procentowe, o których mowa w § 6 ust. 2, w przypadku kosztów kwalifikowalnych objętych postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wszczętym do dnia 27 lipca 2016 r., są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
1. 
W przypadku gdy zamówienie publiczne, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, zostało udzielone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, pomoc techniczna jest przyznawana w pełnej wysokości, mimo że koszty objęte tym zamówieniem publicznym zostały poniesione bez zastosowania przepisów rozporządzenia określających konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy, jeżeli:
1)
podmiot uprawniony upublicznił zapytanie ofertowe przez przesłanie co najmniej trzem potencjalnym wykonawcom, a gdy jest ich mniej niż trzech - każdemu z nich, lub przez umieszczenie na stronie internetowej podmiotu uprawnionego;
2)
wybór tego wykonawcy nastąpił na podstawie najkorzystniejszej oferty spośród ofert otrzymanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe upublicznione przez podmiot uprawniony;
3)
koszty te zostały poniesione na podstawie umowy zawartej z wybranym wykonawcą, zgodnej z ofertą złożoną przez tego wykonawcę, a w przypadku gdy umowa została zmieniona, jeżeli możliwość zmiany tej umowy została przewidziana w zapytaniu ofertowym i zmiana ta jest zgodna z warunkami przewidzianymi w tym zapytaniu;
4)
podmiot uprawniony posiada dokumentację z przeprowadzonego postępowania, w tym:
a)
zapytanie ofertowe,
b)
informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego,
c)
otrzymane oferty,
d)
wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru.
2. 
Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów określonych przez podmiot uprawniony w zapytaniu ofertowym, a w przypadku gdy podmiot uprawniony nie określił w zapytaniu ofertowym innych niż cena lub koszt kryteriów - z najniższą ceną lub kosztem.
3. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności polegającej na poniesieniu kosztów z naruszeniem warunków określonych w ust. 1 pomoc techniczna jest przyznawana w wysokości zmniejszonej o wysokość poniesionych kosztów, do których odnosi się ta niezgodność.
4. 
W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie wysokości kosztów, do których odnosi się niezgodność, pomoc techniczna jest przyznawana w wysokości zmniejszonej o kwotę stanowiącą iloczyn kwoty pomocy, która byłaby przyznana, gdyby nie stwierdzono tej niezgodności, oraz wskaźnika procentowego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia, przypisanego do stwierdzonej niezgodności, a gdy stwierdzono więcej niż jedną niezgodność - najwyższego ze wskaźników przypisanych do stwierdzonych niezgodności.
5. 
W przypadku niezgodności, w odniesieniu do której nie określono wskaźnika procentowego, o którym mowa w ust. 4, wysokość zmniejszenia kwoty pomocy technicznej ustala się, stosując wskaźnik procentowy określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia, przypisany do niezgodności najbardziej podobnej do stwierdzonej niezgodności.
1. 
Koszty kwalifikowalne objęte zamówieniem publicznym, o którym mowa w § 22 ust. 2 pkt 1 lit. b tiret drugie, poniesione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia podlegają refundacji w pełnej wysokości, mimo że koszty objęte tym zamówieniem publicznym zostały poniesione bez zastosowania przepisów rozporządzenia określających konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy, jeżeli zostały spełnione warunki określone w § 30 ust. 1 i 2.
2. 
Do ustalania wysokości kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji stosuje się odpowiednio przepisy § 30 ust. 3-5.
3. 
Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku, gdy spełnienie warunków określonych w § 30 ust. 1 i 2 w odniesieniu do danych kosztów kwalifikowalnych zostało ustalone na etapie przyznawania pomocy technicznej.
 Koszty kwalifikowalne poniesione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia podlegają refundacji w pełnej wysokości, mimo niespełnienia warunku, o którym mowa w § 22 ust. 2 pkt 1 lit. a, jeżeli wniosek o przyznanie pomocy technicznej dotyczący tych kosztów zostanie złożony nie później niż w dniu 31 maja 2017 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  63

(uchylony)

ZAŁĄCZNIK Nr  2  64

(uchylony)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WSKAŹNIKI PROCENTOWE PRZYPISANE DO POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW NIEZGODNOŚCI W ODNIESIENIU DO PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I REKLAMOWYCH

Lp.Rodzaj niezgodnościWskaźnik

procentowy

1Niezamieszczenie na stronie internetowej, o której mowa w części 1 pkt 2.2 lit. a załącznika III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 18, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 808/2014", krótkiego opisu operacji, o którym mowa w części 1 pkt 2.2 lit. a tego załącznika1%
2Niezamieszczenie na plakacie albo tablicy, o których mowa w części 1 pkt 2.2 lit. b i c załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014, opisu operacji, o którym mowa w części 1 pkt 2.2 lit. b i c tego załącznika1%
3Niezamieszczenie na bilbordzie, o którym mowa w części 1 pkt 2.2 lit. c załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014, nazwy operacji, o której mowa w części 1 pkt 2.2 lit. c tego załącznika1%
4Niezamieszczenie na bilbordzie, o którym mowa w części 1 pkt 2.2 lit. c załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014, celu operacji, o którym mowa w części 1 pkt 2.2 lit. c tego załącznika1%
5Niezamieszczenie na stronie internetowej, o której mowa w części 1 pkt 2.2 lit. a załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 symbolu Unii Europejskiej, o którym mowa w części 2 pkt 1 lit. a tego załącznika1%
6Niezamieszczenie na plakacie albo tablicy, o których mowa w części 1 pkt 2.2 lit. b i c załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 symbolu Unii Europejskiej, o którym mowa w części 2 pkt 1 lit. a tego załącznika1%
7Niezamieszczenie na bilbordzie, o którym mowa w części 1 pkt 2.2 lit. c załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 symbolu Unii Europejskiej, o którym mowa w części 2 pkt 1 lit. a tego załącznika1%
8Niezamieszczenie na stronie internetowej, o której mowa w części 1 pkt 2.2 lit. a załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 objaśnienia roli Unii za pomocą następującego zdania:

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie", o którym mowa w części 2 pkt 1 lit. a tego załącznika

1%
9Niezamieszczenie na plakacie albo tablicy, o których mowa w części 1 pkt 2.2 lit. b i c załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 objaśnienia roli Unii za pomocą następującego zdania: "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie", o którym mowa w części 2 pkt 1 lit. a tego załącznika1%
10Niezamieszczenie na bilbordzie, o którym mowa w części 1 pkt 2.2 lit. c załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 objaśnienia roli Unii za pomocą następującego zdania: "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie", o którym mowa w części 2 pkt 1 lit. a tego załącznika1%
11Niezamieszczenie elementów, o których mowa w części 1 pkt 2.2 lit. a oraz w części 2 pkt 1 lit. a załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014, na przynajmniej 25% powierzchni strony internetowej, o której mowa w części 1 pkt 2.2 lit. a tego załącznika1%
12Niezamieszczenie elementów, o których mowa w części 1 pkt 2.2 lit. b oraz w części 2 pkt 1 lit. a załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014, na przynajmniej 25% powierzchni plakatu albo tablicy, o których mowa w części 1 pkt 2.2 lit. b tego załącznika1%
13Niezamieszczenie elementów, o których mowa w części 1 pkt 2.2 lit. c oraz w części 2 pkt 1 lit. a załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014, na przynajmniej 25% powierzchni bilbordu, o którym mowa w części 1 pkt 2.2 lit. c tego załącznika1%
14Niezamieszczenie tymczasowego bilbordu dużego formatu, o którym mowa w części 1 pkt 2.2 lit. c załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014, w okresie realizacji operacji do momentu jej zakończenia i zamieszczenia stałej tablicy/bilbordu dużego formatuzmniejszeniu podlega kwota pomocy w wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym nie wypełniono obowiązku, z tym że nie więcej niż 1%
15Zamieszczenie stałej tablicy albo bilbordu dużego formatu, o których mowa w części 1 pkt 2.2 lit. c załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014, później niż 3 miesiące od momentu zakończenia operacjizmniejszeniu podlega kwota pomocy w wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym nie wypełniono obowiązku, z tym że nie więcej niż 1%
16Niezamieszczenie plakatu albo tablicy, o których mowa w części 1 pkt 2.2 lit. b załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014, w okresie realizacji operacjizmniejszeniu podlega kwota pomocy w wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym nie wypełniono obowiązku, z tym że nie więcej niż 1%
17Niezamieszczenie plakatu albo tablicy, o których mowa w części 1 pkt 2.2 lit. b i c załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa1%
18Niezamieszczenie bilbordu, o którym mowa w części 1 pkt 2.2 lit. c załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa1%
19Plakat, o którym mowa w części 1 pkt 2.2 lit. b załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014, ma format mniejszy niż format A31%
20Niezamieszczenie w materiale używanym do prowadzenia działań informacyjnych symbolu Unii Europejskiej, o którym mowa w części 2 pkt 1 lit. a załącznika III do rozporządzenia nr 808/20141%
21Niezamieszczenie w materiale używanym do prowadzenia działań informacyjnych objaśnienia roli Unii za pomocą następującego zdania: "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie", o którym mowa w części 2 pkt 1 lit. a załącznika III do rozporządzenia nr 808/20141%
22Niezamieszczenie w materiale używanym do prowadzenia działań informacyjnych odesłania do organu odpowiedzialnego za treść informacji, o którym mowa w części 2 pkt 2 załącznika III do rozporządzenia nr 808/20141%
23Niezamieszczenie w materiale używanym do prowadzenia działań informacyjnych odesłania do instytucji zarządzającej wyznaczonej do realizacji wsparcia EFRROW, o którym mowa w części 2 pkt 2 załącznika III do rozporządzenia nr 808/20141%
24Niezamieszczenie w materiale używanym do prowadzenia działań reklamowych symbolu Unii Europejskiej, o którym mowa w części 2 pkt 1 lit. a załącznika III do rozporządzenia nr 808/20141%
25Niezamieszczenie w materiale używanym do prowadzenia działań reklamowych objaśnienia roli Unii za pomocą następującego zdania: "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie", o którym mowa w części 2 pkt 1 lit. a załącznika III do rozporządzenia nr 808/20141%
26Zamieszczenie symbolu Unii Europejskiej niezgodnie ze standardami, o których mowa w części 2 pkt 1 lit. a załącznika III do rozporządzenia nr 808/20141%
27Niezamieszczenie na stronie internetowej dotyczącej EFRROW informacji, o których mowa w części 2 pkt 2 lit. b załącznika III do rozporządzenia nr 808/20141%

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WSKAŹNIKI PROCENTOWE PRZYPISANE DO STWIERDZONEJ NIEZGODNOŚCI, W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI DOTYCZĄCEJ STOSOWANIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W ODNIESIENIU DO POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSZCZĘTYCH DO DNIA 27 LIPCA 2016 R.

Lp.Rodzaj

niezgodności

Wskaźnik procentowyOpis niezgodności
1Niedopełnienie

obowiązku

odpowiedniego

ogłoszenia1)

100%1. Przetarg nieograniczony - naruszenie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) (w brzmieniu z dnia 11 listopada 2015 r., Dz. U. poz. 1777), zwanej dalej "Pzp", przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, zwanemu dalej "UPUE", przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, zwanym dalej "BZP", i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich UE zapoznanie się z ogłoszeniem w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.

2. Przetarg ograniczony - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 48 ust.1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich UE zapoznanie się z ogłoszeniem w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.

3. Negocjacje z ogłoszeniem - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 56 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich UE zapoznanie się z ogłoszeniem w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.

4. Dialog konkurencyjny - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 60c ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich UE zapoznanie się z ogłoszeniem w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.

5. Konkurs - naruszenie art. 115 ust. 4 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o konkursie UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o konkursie w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich UE zapoznanie się z ogłoszeniem w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.

6. Pkt 1-5 stosuje się odpowiednio do wymienionych w tych punktach przypadków naruszeń przywołanych przepisów w powiązaniu z naruszeniem art. 32 ust. 2 i 4 Pzp, tj. przez podział zamówienia na części lub zaniżenie jego wartości, które powodują, że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

2Niedopełnienie

obowiązku

odpowiedniego

ogłoszenia1)

25%1. Przetarg nieograniczony - naruszenie art. 40 ust. 3 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo przynajmniej na jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.

2. Przetarg ograniczony - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 48 ust.1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo przynajmniej na jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.

3. Negocjacje z ogłoszeniem - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 56 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo przynajmniej na jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.

4. Dialog konkurencyjny - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 60c ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo przynajmniej na jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.

5. Konkurs - naruszenie art. 115 ust. 4 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o konkursie UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia o konkursie w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo przynajmniej na jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.

6. Pkt 1-5 stosuje się odpowiednio do wymienionych w tych punktach przypadków naruszeń przywołanych przepisów w powiązaniu z naruszeniem art. 32 ust. 2 i 4 Pzp, tj. przez podział zamówienia na części lub zaniżenie jego wartości, które powodują, że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

3Niedopełnienie

obowiązku

odpowiedniego

ogłoszenia2)

100%1. Przetarg nieograniczony - naruszenie art. 40 ust. 2 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich UE zapoznanie się z ogłoszeniem w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.

2. Przetarg ograniczony - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 48 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich UE zapoznanie się z ogłoszeniem w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.

3. Negocjacje z ogłoszeniem - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 56 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich UE zapoznanie się z ogłoszeniem w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.

4. Dialog konkurencyjny - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku art. 60c ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich UE zapoznanie się z ogłoszeniem w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.

5. Licytacja elektroniczna - naruszenie art. 75 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich UE zapoznanie się z ogłoszeniem w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.

6. Konkurs - naruszenie art. 115 ust. 3 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o konkursie w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich UE zapoznanie się z ogłoszeniem w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.

4Niedopełnienie

obowiązku

odpowiedniego

ogłoszenia2)

25%1. Przetarg nieograniczony - naruszenie art. 40 ust. 2 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo przynajmniej na jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.

2. Przetarg ograniczony - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 48 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo przynajmniej na jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.

3. Negocjacje z ogłoszeniem - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 56 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo przynajmniej na jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.

4. Dialog konkurencyjny - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku art. 60c ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo przynajmniej na jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.

5. Licytacja elektroniczna - naruszenie art. 75 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo przynajmniej na jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.

6. Konkurs - naruszenie art. 115 ust. 3 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o konkursie w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo przynajmniej na jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.

5Bezprawne

udzielenie

zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem

25%

Wysokość wskaźnika może zostać obniżona do 10% lub 5% w zależności od charakteru i wagi niezgodności3)

Naruszenie art. 55 ust. 1 Pzp przez udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem bez zachowania ustawowych przesłanek zastosowania tego trybu.
6Bezprawne udzielenie zamówień w trybie dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, lub licytacji elektronicznej100%Naruszenie art. 60b ust. 1 lub art. 62 ust. 1, lub art. 67 ust. 1, lub art. 70, lub art. 74 ust. 2, lub art. 134 ust. 5 i 6 Pzp przez udzielenie zamówienia odpowiednio w trybie dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę lub licytacji elektronicznej bez zachowania ustawowych przesłanek zastosowania tych trybów.
7Bezprawne udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających100%

Za podstawę obliczenia wysokości kosztów, do których odnosi się niezgodność przyjmuje się wysokość kosztów kwalifikowalnych objętych zamówieniami dodatkowymi lub uzupełniającymi.

Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5-7 lub art. 134 ust. 6 pkt 1 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 5 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 lub 4 Pzp przez udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających bez zachowania ustawowych przesłanek.
8Udzielenie

zamówień

dodatkowych albo uzupełniających, których wartość przekracza dopuszczalną procentową wartość zamówienia realizowanego albo podstawowego

100%

Za podstawę obliczenia wysokości kosztów, do których odnosi się niezgodność przyjmuje się wysokość kosztów kwalifikowalnych objętych zamówieniami dodatkowymi lub uzupełniającymi, która przekracza odpowiednio 50% wartości zamówienia realizowanego lub 20% albo 50% wartości zamówienia podstawowego.

1. Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 lub 6 Pzp przez udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających o łącznej wartości przekraczającej 50% wartości zamówienia realizowanego lub podstawowego w odniesieniu do usług lub robót budowlanych, z zachowaniem pozostałych ustawowych przesłanek stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki.

2. Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp przez udzielenie zamówień uzupełniających o łącznej wartości przekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego w odniesieniu do dostaw, z zachowaniem pozostałych ustawowych przesłanek stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki.

3. Naruszenie art. 134 ust. 6 pkt 1 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp przez udzielenie zamówień dodatkowych o łącznej wartości przekraczającej 50% wartości zamówienia realizowanego w odniesieniu do usług lub robót budowlanych, z zachowaniem pozostałych ustawowych przesłanek stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki.

4. Naruszenie art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp przez udzielenie zamówień uzupełniających o łącznej wartości przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego w odniesieniu do robót budowlanych, z zachowaniem pozostałych przesłanek stosowania trybu z wolnej ręki.

5. Naruszenie art. 134 ust. 6 pkt 4 Pzp przez udzielenie zamówień uzupełniających o łącznej wartości przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego w odniesieniu do dostaw, z zachowaniem pozostałych przesłanek stosowania trybu z wolnej ręki.

9Bezprawne udzielenie w trybie zamówienia z wolnej ręki zamówień dodatkowych albo uzupełniających, których wartość nie przekracza dopuszczalnej procentowej wartości zamówienia realizowanego albo

podstawowego2)

25%

Za podstawę obliczenia wysokości kosztów, do których odnosi się niezgodność przyjmuje się wysokość kosztów kwalifikowalnych objętych zamówieniami dodatkowymi lub uzupełniającymi.

1. Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 lub 6 Pzp przez udzielenie zamówień dodatkowych albo uzupełniających bez zachowania ustawowych przesłanek stosowania trybu z wolnej ręki o łącznej wartości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia realizowanego albo podstawowego.

2. Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp przez udzielenie zamówień uzupełniających bez zachowania ustawowych przesłanek stosowania trybu z wolnej ręki o łącznej wartości nieprzekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego.

3. Naruszenie art. 134 ust. 6 pkt 1 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp przez udzielenie zamówienia dodatkowego bez zachowania ustawowych przesłanek stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, o ile łączna wartość udzielonych zamówień dodatkowych nie przekracza 50% wartości zamówienia realizowanego w odniesieniu do usług lub robót budowlanych.

4. Naruszenie art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp przez udzielenie zamówienia uzupełniającego bez zachowania ustawowych przesłanek stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, o ile łączna wartość udzielonych zamówień uzupełniających nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego w odniesieniu do robót budowlanych.

5. Naruszenie art. 134 ust. 6 pkt 4 Pzp przez udzielenie zamówienia uzupełniającego bez zachowania ustawowych przesłanek stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, o ile łączna wartość udzielonych zamówień uzupełniających nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego w odniesieniu do dostaw.

10Konflikt interesów100%Naruszenie art. 17 ust. 1 lub ust. 2 Pzp przez zaniechanie obowiązku wyłączenia z postępowania osób, wobec których istnieją wątpliwości co do ich bezstronności i obiektywizmu, lub przez złożenie fałszywego oświadczenia o braku istnienia podstaw do wyłączenia tych osób.
11Brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu lub kryteriach oceny ofert25%

Wysokość wskaźnika może zostać obniżona do 10% lub 5% w zależności od charakteru i wagi niezgodności, tj. jeżeli informacje te były zamieszczone odpowiednio w ogłoszeniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej "SIWZ", ale opisane były niedostatecznie szczegółowo.

1. Przetarg nieograniczony - naruszenie art. 41 pkt 7 i 9 w związku z art. 22 ust. 3 Pzp przez brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym UPUE lub w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w BZP informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, kryteriach oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia lub art. 36 ust. 1 pkt 5, 6 i 13 Pzp przez brak zamieszczenia w SIWZ informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu dokonywania oceny ofert.

2. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny - naruszenie art. 48 ust. 2 pkt 6, 7 i 10 Pzp przez brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym UPUE lub w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w BZP informacji o warunkach udziału w postępowaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert i ich znaczenia, lub art. 36 ust. 1 pkt 13 Pzp przez brak zamieszczenia w SIWZ opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu dokonywania oceny ofert.

12Określenie dyskryminujących warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów oceny ofert25%

Wysokość wskaźnika może zostać obniżona do 10% lub 5% w zależności od charakteru lub wagi niezgodności3)

1. Naruszenie art. 22 ust. 4 Pzp przez dokonanie opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia.

2. Naruszenie art. 7 ust. 1 w związku z art. 91 ust. 2 Pzp przez określenie kryteriów oceny ofert w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewniać równego traktowania wykonawców.

13Niestosowanie lub stosowanie niewłaściwych kryteriów oceny ofert25%

Wysokość wskaźnika może zostać obniżona do 10% lub 5% w zależności od charakteru lub wagi niezgodności3).

1. Naruszenie art. 91 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 5 Pzp przez zastosowanie kryteriów oceny ofert w sposób, który nie zapewnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub wybór oferty na podstawie innych kryteriów oceny ofert niż określone w SIWZ.

2. Naruszenie art. 91 ust. 2a Pzp przez niewłaściwe zastosowanie kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert.

3. Naruszenie art. 91 ust. 3 Pzp przez zastosowanie kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.

14Ustalenie terminów składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu krótszych niż przewidziane we właściwych procedurach jako minimalne albo zastosowanie procedury

przyspieszonej bez wystąpienia ustawowych przesłanek jej stosowania

25% w przypadku, gdy skrócenie terminu

≥ 50% terminu ustawowego

10% w przypadku, gdy skrócenie terminu

≥ 30% terminu ustawowego

5% w pozostałych przypadkach (wysokość 5% wskaźnika może zostać obniżona do poziomu minimalnie 2% w przypadku, gdy ze względu na wagę niezgodności3) wysokości kosztów, do których odnosi się niezgodność została obliczona przy użyciu stawki 5% jest

niewspółmierna).

1. Przetarg nieograniczony - naruszenie art. 43 ust. 1, 2 lub 3 Pzp przez ustalenie terminów składania ofert krótszych niż terminy ustawowe.

2. Przetarg ograniczony - naruszenie art. 49 ust. 1, 2 lub 3, art. 52 ust. 2-5, art. 60 ust. 3, art. 134 ust. 3 lub art. 135 ust. 4 Pzp przez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert krótszych niż terminy ustawowe.

3. Negocjacje z ogłoszeniem - naruszenie art. 49 ust. 2 i 3 w związku z art. 56 ust. 2, art. 57 ust. 6, art. 134 ust. 3 lub art. 135 ust. 4 Pzp przez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu krótszych niż terminy ustawowe.

4. Dialog konkurencyjny - naruszenie art. 49 ust. 1 i 2 w związku z art. 60c ust. 2 lub art. 60e ust. 4 Pzp przez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu krótszych niż terminy ustawowe.

5. Licytacja elektroniczna - naruszenie art. 76 ust. 1 Pzp przez ustalenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji krótszych niż termin ustawowy.

15Ustalenie terminów krótszych niż przewidziane we właściwych procedurach jako minimalne w przypadku wprowadzania istotnych zmian treści ogłoszenia o zamówieniu25% w przypadku, gdy skrócenie terminu

≥ 50% terminu ustawowego

10% w przypadku, gdy skrócenie terminu

≥ 30% terminu ustawowego

5% w pozostałych przypadkach (wysokość 5% wysokość kosztów, do których odnosi się niezgodność może zostać obniżona do poziomu minimalnie 2% w przypadku, gdy ze względu na wagę niezgodności3), wysokość kosztów, do których odnosi się niezgodność obliczona przy użyciu stawki 5% jest niewspółmierna).

Naruszenie art. 12a lub art. 134 ust. 3a Pzp przez uchybienie terminom określonym w tych przepisach, w przypadku zmiany istotnych elementów ogłoszenia.
16Niedozwolona modyfikacja SIWZ25%

Wysokość wskaźnika może zostać obniżona do 10% lub 5% w zależności od charakteru lub wagi niezgodności5).

Naruszenie art. 38 ust. 4 , 4a, lub 4b Pzp przez zmianę treści SIWZ po upływie terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo przed upływem terminu składnia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu bez wymaganej zmiany ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem lp. 17.
17Niedozwolona modyfikacja SIWZ10%

Wysokość wskaźnika może zostać obniżona do 5% w zależności od charakteru lub wagi niezgodności3).

Naruszenie art. 38 ust. 4a Pzp przez zmianę treści SIWZ w zakresie zmiany terminów bez wymaganej zmiany ogłoszenia o zamówieniu.
18Niedopełnienie obowiązków związanych z udostępnianiem

SIWZ

25% w przypadku, gdy czas na zapoznanie się wykonawcy z dokumentacją został skrócony do mniej niż 50% terminu przewidzianego ustawą na składanie ofert

10% w przypadku, gdy czas na zapoznanie się wykonawcy z dokumentacją został skrócony do mniej niż 60% terminu przewidzianego ustawą na składanie ofert

5% w przypadku, gdy czas na zapoznanie się wykonawcy z dokumentacją został skrócony do mniej niż 80% terminu przewidzianego ustawą na składanie ofert.

1. Naruszenie art. 42 ust. 1 Pzp przez nieudostępnienie SIWZ na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu.

2. Naruszenie art. 51 ust. 4, art. 57 ust. 5, art. 60e ust. 3, art. 64 ust. 3 Pzp przez nieprzekazanie wykonawcom SIWZ wraz z zaproszeniem do składania ofert.

19Nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców5%Naruszenie art. 25 ust. 1 Pzp przez żądanie od wykonawców oświadczeń lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania.
20Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia25%

Wysokość wskaźnika może zostać obniżona do 10% lub 5% w zależności od charakteru i wagi niezgodności3).

1. Naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

2. Naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia bez zachowania przesłanek określonych w tym przepisie.

3. Naruszenie art. 30 ust. 2-4 Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych lub z naruszeniem ustawowej kolejności.

21Niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia10%

Wysokość wskaźnika może zostać obniżona do 5% w zależności od charakteru lub wagi niezgodności3).

Naruszenie art. 29 ust. 1 Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, za pomocą niedostatecznie dokładnych i niezrozumiałych określeń, nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty.
22Ograniczenie kręgu

potencjalnych

wykonawców

25%

Wysokość wskaźnika może zostać obniżona do 10% lub 5% w zależności od charakteru lub wagi niezgodności3).

1. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny - naruszenie art. 51 ust. 1, art. 57 ust. 2 lub art. 60d ust. 2 Pzp przez zaproszenie do składania ofert mniejszej liczby wykonawców niż ich minimalna liczba przewidziana w Pzp.

2. Negocjacje bez ogłoszenia - naruszenie art. 63 ust. 3 Pzp przez zaproszenie do negocjacji mniejszej liczby wykonawców niż ich minimalna liczba przewidziana w Pzp.

3. Zapytanie o cenę - naruszenie art. 71 ust. 1 Pzp przez zaproszenie do składania ofert mniejszej liczby wykonawców, niż ich minimalna liczba przewidziana w Pzp.

4. Naruszenie art. 106 ust. 1 oraz art. 108 ust. 1 Pzp przez uniemożliwienie składania ofert orientacyjnych wykonawcom niedopuszczonym dotychczas do udziału w dynamicznym systemie zakupów lub uniemożliwienie wykonawcom dopuszczonym do udziału w dynamicznym systemie zakupów złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w ramach tego systemu.

23Prowadzenie negocjacji dotyczących treści oferty25%

Wysokość wskaźnika może zostać obniżona do 10% lub 5% w zależności od charakteru lub wagi niezgodności3).

Naruszenie art. 87 Pzp przez dokonywanie w toku badania i oceny ofert istotnych zmian w treści oferty oraz zmian wymagań zawartych w SIWZ w drodze negocjacji między zamawiającym a wykonawcą.
24Naruszenia w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty25%

Wysokość wskaźnika może zostać obniżona do 10% lub 5% w zależności od charakteru lub wagi niezgodności3).

1. Naruszenie art. 89 Pzp przez odrzucenie najkorzystniejszej oferty bez zaistnienia przesłanek określonych w tym przepisie lub przez wybór jako najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu; z zastrzeżeniem lp. 25.

2. Naruszenie art. 24 ust. 1, 2 lub 2a Pzp przez wykluczenie wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, bez zaistnienia przesłanek określonych w tych przepisach, w tym przez zaniechanie wezwania do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści dokumentów zgodnie z art. 24b ust. 1 lub art. 26 ust. 3 lub 4 Pzp.

3. Naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 1, 2 lub 2a lub art. 24b ust. 3 Pzp przez wybór jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy podlegającego wykluczeniu.

25Naruszenia w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty25%Naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 1 Pzp przez odrzucenie oferty, jako zawierającej rażąco niską cenę, bez zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie, w określonym terminie, wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
26Naruszenia w zakresie

nieuprawnionego

unieważnienia

postępowania

Różnica pomiędzy kosztami kwalifikowalnymi oferty wybranej a wartością najkorzystniejszej oferty z postępowania unieważnionego z nieuprawnionych przesłanek.Naruszenie art. 93 ust 1, 1a lub 1b Pzp przez nieuprawnione unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.
27Naruszenia w zakresie

dokumentowania

postępowania

25%

Wysokość wskaźnika może zostać obniżona do 10% lub 5% w zależności od charakteru lub wagi niezgodności3).

Naruszenie art. 96 lub art. 97 Pzp przez dokumentowanie postępowania w sposób uniemożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu.
28Naruszenia w zakresie zawierania umów25%

Wysokość wskaźnika może zostać obniżona do 10% lub 5% w zależności od charakteru lub wagi niezgodności3).

Naruszenie art. 94 ust. 3 Pzp w związku z art. 91 ust. 1 Pzp przez zawarcie umowy z innym wykonawcą niż ten, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę z pozostałych ofert złożonych w postępowaniu, w przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
29Naruszenia w zakresie zawierania umów5%1. Naruszenie art. 94 ust. 1 Pzp przez zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym, niż określony w tym przepisie.

2.Naruszenie art. 183 ust. 1 Pzp przez zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego przed ogłoszeniem przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie.

30Brak przekazania informacji o wyborze

najkorzystniejszej

oferty

5%Naruszenie art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp przez niezawiadomienie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.
31Niedozwolona zmiana postanowień zawartej umowy25% kosztów kwalifikowalnych stanowiących wartość ostatecznego zakresu świadczenia +

100% kosztów kwalifikowalnych stanowiących wartość dodatkowego zamówienia wynikających z istotnej zmiany umowy.

Naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp przez dokonanie istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na postawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany, z zastrzeżeniem lp. 32.
32Niedozwolona zmiana postanowień zawartej umowy25% kosztów kwalifikowalnych stanowiących wartość ostatecznego zakresu świadczenia +

100% kosztów kwalifikowalnych stanowiących wartość zmniejszenia zakresu świadczenia.

Naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp przez zmianę umowy polegającą na zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.
______

1) Zamówienia o wartościach równych lub wyższych niż określone w przepisach wydanych na podstawie w art. 11 ust. 8 Pzp.

2) Zamówienia o wartościach niższych niż określone w przepisach wydanych na podstawie w art. 11 ust. 8 Pzp.

3) Charakter i wagę niezgodności ocenia się odrębnie dla każdego zamówienia, biorąc pod uwagę stopień naruszenia zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości i niedyskryminacji.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WSKAŹNIKI PROCENTOWE PRZYPISANE DO STWIERDZONEJ NIEZGODNOŚCI, W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI DOTYCZĄCEJ SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W § 30 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA

Lp.Rodzaj niezgodnościWskaźnik procentowyOpis niezgodności
1Niewłaściwe upublicznienie zapytania ofertowego100%Nieupublicznienie zapytania ofertowego, zgodnie z warunkami określonymi w § 30 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, tj. przez brak jego przesłania co najmniej trzem potencjalnym wykonawcom, a gdy jest ich mniej niż trzech - każdemu z nich, lub przez brak umieszczenia na stronie internetowej podmiotu uprawnionego.
2Niewłaściwe oszacowanie wartości zamówienia100%Nieoszacowanie wartości zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, skutkujące brakiem zastosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy określonego w § 30 rozporządzenia.
3Naruszenia w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty25%

możliwość obniżenia wysokości wskaźnika do 10% lub 5% w zależności od wagi niezgodności1)

Naruszenie § 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia przez dokonanie wyboru oferty, która nie jest najkorzystniejsza.
4Naruszenia w zakresie zawierania umów z wykonawcą100% kosztów kwalifikowalnych stanowiących wartość dodatkowego zamówienia wynikającej z istotnej

zmiany umowy zwiększone o 25% kosztów kwalifikowalnych stanowiących wartość ostatecznego zakresu świadczenia

Naruszenie § 30 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia przez dokonanie istotnej zmiany umowy w stosunku do złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że możliwość i warunki dokonania takiej zmiany zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym.
5Naruszenia w zakresie zawierania umów z wykonawcą100% kosztów kwalifikowalnych stanowiących zmniejszenia zakresu świadczenia oraz 25% kosztów kwalifikowalnych stanowiących wartość ostatecznego zakresu świadczeniaNaruszenie § 30 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia przez zmianę umowy polegającej na zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.
6Naruszenia w zakresie dokumentowania postępowania o zamówienie25%

możliwość obniżenia wysokości wskaźnika do 10% lub 5% w zależności od wagi niezgodności^

Naruszenie § 30 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, w związku z naruszeniem warunków udokumentowania przebiegu postępowania.
______

1) Wagę niezgodności ocenia się odrębnie dla każdego zamówienia, biorąc pod uwagę stopień naruszenia zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości i niedyskryminacji.

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).
2 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz.U.2017.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 stycznia 2017 r.
3 § 3 ust. 1 pkt 5 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz.U.2017.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 stycznia 2017 r.
4 § 3 ust. 1 pkt 6 lit. c dodana przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz.U.2017.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 stycznia 2017 r.
5 § 3 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz.U.2017.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 stycznia 2017 r.
6 § 3 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz.U.2017.2115) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 listopada 2017 r.
7 § 3 ust. 8 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2368) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 2019 r.
8 § 3 ust. 8a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2368) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 2019 r.
9 § 3 ust. 9 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz.U.2017.2115) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 listopada 2017 r.
10 § 3 ust. 10 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz.U.2017.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 stycznia 2017 r.
11 § 3 ust. 11 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz.U.2017.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 stycznia 2017 r.
12 § 3 ust. 11a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1101) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 lipca 2020 r.
13 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz.U.2017.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 stycznia 2017 r.
14 § 4 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz.U.2017.2115) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 listopada 2017 r.
15 § 4 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz.U.2017.2115) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 listopada 2017 r.
16 § 6 uchylony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz.U.2017.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 stycznia 2017 r.
17 § 7 uchylony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz.U.2017.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 stycznia 2017 r.
18 § 8 uchylony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz.U.2017.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 stycznia 2017 r.
19 § 9 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz.U.2017.2115) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 listopada 2017 r.
20 § 9 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1101) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 lipca 2020 r.
21 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1101) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 lipca 2020 r.
22 § 12 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz.U.2017.2115) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 listopada 2017 r.
23 § 13 ust. 1 pkt 2a dodany przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz.U.2017.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 stycznia 2017 r.
24 § 13 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz.U.2017.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 stycznia 2017 r.
25 § 13 ust. 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz.U.2017.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 stycznia 2017 r.
26 § 13 ust. 2 pkt 4 uchylony przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1101) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 lipca 2020 r.
27 § 13 ust. 2 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1101) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 lipca 2020 r.
28 § 13 ust. 2 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b tiret drugie rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz.U.2017.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 stycznia 2017 r.
29 § 13 ust. 2 pkt 8 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b tiret trzecie rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz.U.2017.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 stycznia 2017 r.
30 § 13 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. c rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz.U.2017.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 stycznia 2017 r.
31 § 13 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz.U.2017.2115) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 listopada 2017 r.
32 § 13 ust. 6:

- dodany przez § 1 pkt 6 lit. d rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz.U.2017.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 stycznia 2017 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz.U.2017.2115) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 listopada 2017 r.

33 § 13 ust. 7 uchylony przez § 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz.U.2017.2115) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 listopada 2017 r.
34 § 13 ust. 8 dodany przez § 1 pkt 6 lit. d rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz.U.2017.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 stycznia 2017 r.
35 § 13 ust. 9 dodany przez § 1 pkt 5 lit. d rozporządzenia z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz.U.2017.2115) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 listopada 2017 r.
36 § 14 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 lipca 2022 r.
37 § 14 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1101) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 lipca 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 lipca 2022 r.

38 § 14 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 lipca 2022 r.
39 § 15 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1101) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 lipca 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 lipca 2022 r.

40 § 18 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 lipca 2022 r.
41 § 19 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 lipca 2022 r.
42 § 19 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 lipca 2022 r.
43 § 21 ust. 1 pkt 1 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 lipca 2022 r.
44 § 22 ust. 2 pkt 1 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz.U.2017.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 stycznia 2017 r.
45 § 22 ust. 2 pkt 1 lit. b tiret drugie uchylone przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1101) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 lipca 2020 r.
46 § 22 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz.U.2017.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 stycznia 2017 r.
47 § 23 ust. 1 pkt 1:

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 8 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz.U.2017.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 stycznia 2017 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1101) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 lipca 2020 r.

48 § 23 ust. 1 pkt 4 uchylony przez § 1 pkt 8 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1101) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 lipca 2020 r.
49 § 23 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a tiret trzecie rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1101) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 lipca 2020 r.
50 § 23 ust. 1 pkt 6a dodany przez § 1 pkt 8 lit. a tiret czwarte rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1101) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 lipca 2020 r.
51 § 23 ust. 1 pkt 7 dodany przez § 1 pkt 8 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz.U.2017.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 stycznia 2017 r.
52 § 23 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1101) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 lipca 2020 r.
53 § 23 ust. 1b:

- dodany przez § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1101) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 lipca 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 lipca 2022 r.

54 § 23 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz.U.2017.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 stycznia 2017 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. c rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1101) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 lipca 2020 r.

55 § 23 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 8 lit. d rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1101) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 lipca 2020 r.
56 § 23 ust. 3 uchylony przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz.U.2017.2115) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 listopada 2017 r.
57 § 23 ust. 3a:

- dodany przez § 1 pkt 8 lit. c rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz.U.2017.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 stycznia 2017 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz.U.2017.2115) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 listopada 2017 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. e rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1101) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 lipca 2020 r.

58 § 23 ust. 3b uchylony przez § 1 pkt 6 lit. c rozporządzenia z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz.U.2017.2115) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 listopada 2017 r.
59 § 23 ust. 3c:

- dodany przez § 1 pkt 8 lit. c rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz.U.2017.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 stycznia 2017 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. f rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1101) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 lipca 2020 r.

60 § 24 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 lipca 2022 r.
61 § 24 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1101) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 lipca 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 lipca 2022 r.

62 § 32 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz.U.2017.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 stycznia 2017 r.
63 Załącznik nr 1 uchylony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz.U.2017.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 stycznia 2017 r.
64 Załącznik nr 2 uchylony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz.U.2017.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 stycznia 2017 r.