Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2050

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 listopada 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 24 października 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz. U. poz. 1580, z 2002 r. poz. 173, z 2004 r. poz. 331, z 2006 r. poz. 1556 oraz z 2017 r. poz. 738) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w ust. 4:
a) pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

"1) minister właściwy do spraw gospodarki - 1 osoba,

2) Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego - 1 osoba,

3) Prezes Narodowego Banku Polskiego - 1 osoba,",

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) Polska Izba Biegłych Rewidentów - 5 biegłych rewidentów, w tym co najmniej 3 biegłych rewidentów wykonujących zawód.";

2) w § 4 w ust. 2 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) rozwiązania stosunku pracy - w przypadku członków, o których mowa w § 3 ust. 5,

4) zaprzestania wykonywania zawodu biegłego rewidenta - w przypadku członków, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 5.".

§  2.  Przepisy § 3 ust. 4 pkt 1-3 i 5 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się po raz pierwszy do osób zgłaszanych na członków Komitetu Standardów Rachunkowości, których kadencja rozpoczyna się po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).