Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2113

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 3 listopada 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców

Na podstawie art. 427 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 1543) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców (Dz. U. poz. 596) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) ambulatorium;",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W strzeżonym ośrodku można nie wydzielać pomieszczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 9, w przypadku gdy usługi związane z odkażaniem, czyszczeniem oraz suszeniem odzieży i obuwia są świadczone poza strzeżonym ośrodkiem.";

2) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

"§ 3a. 1. Pomieszczenia mieszkalne strzeżonego ośrodka, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 7 i 8, mogą być usytuowane w kontenerach mieszkalnych z wydzielonym węzłem sanitarnym z misą ustępową, umywalką i urządzeniem natryskowym.

2. Kontenery, o których mowa w ust. 1, spełniają wymogi określone w § 5 pkt 2-4 i § 6.

3. Cudzoziemca można umieścić w pokoju dla cudzoziemców usytuowanym w kontenerach, o których mowa w ust. 1, jeżeli strzeżony ośrodek nie posiada wolnych miejsc w pokojach dla cudzoziemców.";

3) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) okna uchylne, których stosunek powierzchni liczonej w świetle ościeżnic stanowi nie mniej niż ¼ powierzchni podłogi, z zainstalowaną na zewnątrz kratą z prętów lub płaskowników, albo okna, których stosunek powierzchni liczonej w świetle ościeżnic stanowi nie mniej niż ¼ powierzchni podłogi, o konstrukcji zapewniającej bezpieczeństwo oraz udaremnienie ucieczki cudzoziemca, z których co najmniej jedno jest uchylne;";

4) w § 7:
a) uchyla się ust. 2,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Izolatka dla chorych w strzeżonym ośrodku spełnia wymogi określone w § 6 oraz jest wyposażona w osobny węzeł sanitarny.";

5) w § 12 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) ambulatorium;";

6) w § 18 uchyla się ust. 2;
7) w § 21 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) w ambulatorium,";

8) uchyla się § 26;
9) w załączniku do rozporządzenia § 26 otrzymuje brzmienie:

"§ 26. 1. Cudzoziemcowi leki wydaje personel medyczny.

2. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku nieobecności personelu medycznego, leki zlecone przez lekarza oraz przygotowane przez personel medyczny może wydać funkcjonariusz pełniący służbę profosa.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 4 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088 oraz z 2017 r. poz. 1140).