Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2150

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 listopada 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 9 listopada 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych

Na podstawie art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1604, 1948, 1961 i 2007 oraz z 2017 r. poz. 624) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29 oraz z 2016 r. poz. 2019) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. W oznakowaniu fermentowanych napojów winiarskich, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. c-e, i, m oraz o ustawy winiarskiej, określenie "owocowe" lub "owocowy" może być zastąpione nazwą użytego owocu, jeżeli taki napój otrzymano z nastawu jednorodnego albo nastawu mieszanego zawierającego co najmniej 75% objętościowych nastawu z danego owocu, moszczu owocowego, soku owocowego lub zagęszczonego soku owocowego";

2) w § 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W oznakowaniu fermentowanych napojów winiarskich, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. d-h oraz m-r ustawy winiarskiej, nazwy wymienione w § 5 uzupełnia się o jedno z następujących określeń:".

§  2.  Fermentowane napoje winiarskie, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. q oraz r ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2016 r. poz. 859 oraz z 2017 r. poz. 624), których oznakowanie nie jest uzupełnione zgodnie z § 7 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mogą być wprowadzane do obrotu oraz pozostawać w obrocie przez rok od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).