Określenie stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2049 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 23 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym

Na podstawie art. 618f § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1904) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
stawki wynagrodzenia biegłych powołanych przez sąd lub organ postępowania przygotowawczego za wykonaną pracę;
2)
taryfy zryczałtowane dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjalistami;
3)
sposób dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii.
 (utracił moc).
 Stawka wynagrodzenia biegłych powołanych przez sąd lub organ postępowania przygotowawczego za każdą rozpoczętą godzinę pracy, zwana dalej "stawką", wynosi - w zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii, nakładu pracy oraz warunków, w jakich opracowano opinię - od 1,28% do 1,81% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa, zwanej dalej "kwotą bazową".
1. 
W przypadku biegłych posiadających tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora w zakresie sztuki stawka wynosi 3,93%.
2. 
W przypadku biegłych posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki stawka wynosi 3,08%.
3. 
W przypadku biegłych posiadających stopień naukowy doktora lub stopień doktora w zakresie sztuki stawka wynosi 2,55%.
W przypadku biegłego, który w zakresie posiadanych wiadomości specjalnych wykonuje działalność zawodową lub naukowo-badawczą za granicą, jeżeli przemawiają za tym szczególne okoliczności, w tym dobro prowadzonego postępowania, stawka może być podwyższona do wysokości nie wyższej niż 95% kwoty bazowej.
Jeżeli w związku z powołaniem biegłego, o którym mowa w § 3a, jest zawierane z biegłym porozumienie co do wysokości przewidywanego wynagrodzenia za wydanie opinii, jego wysokość nie może przekraczać wynagrodzenia obliczonego przy zastosowaniu stawki określonej w § 3a.
Przepis § 3a i § 3b stosuje się odpowiednio do podmiotu, o którym mowa w art. 193 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, zwanej dalej "k.p.k.", mającego siedzibę za granicą.
 W razie złożonego charakteru problemu będącego przedmiotem opinii stawka może być podwyższona do 50%, jeżeli biegły ma dyplom ukończenia studiów wyższych lub dyplom mistrzowski.
W przypadku biegłych z zakresu daktylologii, wzywanych przez sąd lub organ postępowania przygotowawczego w razie potrzeby przesłuchania osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, które posługują się językiem migowym, systemem językowo-migowym lub sposobem komunikowania się osób głuchoniewidomych, stawka wynosi:
1)
za tłumaczenie z języka migowego oraz z innych środków komunikowania 1,69%;
2)
za tłumaczenie na język migowy oraz na inne środki komunikowania 2,21%.
Stawka biegłego, o którym mowa w § 5, może być podwyższona, nie więcej jednak niż o 50%, w razie przesłuchiwania osoby podczas badania jej stanu psychicznego albo przy udziale innych biegłych.
W przypadkach, o których mowa w art. 193 § 3 k.p.k., gdy jednym z powołanych biegłych jest biegły, o którym mowa w § 3a, lub podmiot, o którym mowa w § 3c, wynagrodzenie pozostałych biegłych lub podmiotu, o którym mowa w art. 193 § 2 k.p.k., może być podwyższone do czterokrotności wynagrodzenia ustalonego zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.
Przepis § 6a stosuje się odpowiednio w przypadku powołania biegłych lub podmiotu, o którym mowa w art. 193 § 2 k.p.k., z zakresu tej samej specjalności.
1. 
Wynagrodzenie za wykonaną pracę biegłych z dziedziny medycyny, w zakresie czynności opisanych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, można określić według stawki albo taryfy zryczałtowanej wskazanej w tym załączniku.
2. 
(uchylony).
3. 
Wynagrodzenie za wykonaną pracę biegłych z dziedziny geodezji i kartografii, w zakresie czynności opisanych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, można określić według stawki albo taryfy zryczałtowanej wskazanej w tym załączniku.
Wydatki poniesione przez biegłego, niezbędne dla wydania opinii, w tym w szczególności wydatki materiałowe, amortyzację aparatury badawczej oraz koszty dojazdu na miejsce wykonania czynności, biegły dokumentuje za pomocą faktur lub rachunków albo kopii tych dokumentów, a w razie ich braku - za pomocą oświadczenia.
1. 
Przepisy rozporządzenia dotyczące biegłych stosuje się odpowiednio do podmiotów, o których mowa w art. 193 § 2 k.p.k.
2. 
W przypadku gdy opinię sporządził podmiot, o którym mowa w art. 193 § 2 k.p.k., wynagrodzenie za wykonaną pracę, w zakresie czynności opisanych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, można określić według stawki albo taryfy zryczałtowanej wskazanej w tym załączniku.
3. 
Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do osoby, która wzięła udział w przeprowadzeniu ekspertyzy, w przypadku opinii, o której mowa w art. 193 § 2 k.p.k., a następnie, w związku z przeprowadzeniem tej ekspertyzy, została powołana w charakterze biegłego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 maja 2013 r. 4

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TARYFA ZRYCZAŁTOWANA WYNAGRODZENIA BIEGŁYCH Z DZIEDZINY MEDYCYNY

Lp.Określenie czynnościProcent kwoty

bazowej

123
1Określenie inwalidztwa, niepełnosprawności lub niezdolności do pracy oraz ich stopnia2,13-8,491)
2Ocena zdolności do odbycia kary pozbawienia wolności2,98-10,721)
3Stwierdzenie uszkodzeń ciała i ich kwalifikacja, ustalenie obcowania płciowego, stwierdzenie dziewictwa, ciąży, przebytego porodu, zakażenia wenerycznego1,91-4,351)
4Badanie zdolności do płodzenia, łącznie z badaniem nasienia (w razie konieczności powtórzenia badania stawkę podwyższa się o 100%) 3,61-5,311)
5Oględziny zewnętrzne zwłok i szczątków ludzkich w miejscu ich znalezienia3,93-14,331)
6Oględziny zewnętrzne i sekcja zwłok świeżych - w zależności od warunków przeprowadzenia, zakresu badań i stanu zwłok6,69-21,751)
7Oględziny zewnętrzne i sekcja zwłok rozkładających się, przeobrażonych i ekshumowanych, a także wykonywane w warunkach wyjątkowo trudnych9,34-28,861)
8Badanie stanu zdrowia psychicznego:
1) w warunkach ambulatoryjnych bez pisemnej opinii1,91-4,671)
2) w warunkach ambulatoryjnych z pisemną opinią5,10-10,721)
3) w warunkach szpitalnych z pisemną opinią12,20-25,891)
9Badanie psychologiczne:
1) w warunkach ambulatoryjnych bez pisemnej opinii 1,91-4,671)
2) w warunkach ambulatoryjnych z pisemną opinią5,10-10,721)
3) w warunkach szpitalnych z pisemną opinią12,20-25,891)
10Badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu:
1) w warunkach ambulatoryjnych bez pisemnej opinii 1,91-4,671)
2) w warunkach ambulatoryjnych z pisemną opinią 5,10-10,721)
3) w warunkach szpitalnych z pisemną opinią12,20-25,891)
11Wydanie opinii wyłącznie na podstawie akt sprawy5,10-21,651)
1) W zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii oraz warunków, w jakich opracowano opinię.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TARYFA ZRYCZAŁTOWANA WYNAGRODZENIA PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 193 § 2 KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO

Lp.Określenie czynnościProcent kwoty

bazowej

123
I. Badania laboratoryjne
11. Badanie krwi w sprawie o ustalenie ojcostwa, poszerzone o układy grupowe ACP, PGM, ESD - jednej osoby9,45
2. Badanie dodatkowe układów GPT, GLO, GC, AK, ADA, Fy, TK, Ss, P - jednej osoby - za każdy układ0,96
3. Badanie dodatkowe HLA - jednej osoby16,87
2Badanie grup krwi świeżej - w zależności od ilości oznaczonych układów grupowych1,17-19,521)
3Badanie grup krwi rozłożonej - w zależności od ilości oznaczonych układów grupowych2,13-32,571)
4Badanie śladów krwi i innych substancji biologicznych:
1) oględziny jednego dowodu rzeczowego oraz wstępne badanie śladów (metodą widmową i innymi metodami) 2,13-3,081)
2) badanie metodami serologicznymi przynależności gatunkowej plam krwi i innych substancji biologicznych jednego gatunku i na jednym dowodzie2,76
3) badanie przynależności grupowej śladów krwi i innych substancji biologicznych na jednym dowodzie rzeczowym:
a) w układzie ABO3,08
b) za każdy następny układ grupowy1,28
4) badanie śladów krwi w celu orzeczenia źródła krwawienia lub czasu powstania śladów3,82
5) inne badania biologiczne: oznaczenie płci w śladach krwi i innych substancjach biologicznych, oznaczanie czasu powstania takich śladów, ustalanie wieku osobnika na podstawie zawartości hemoglobiny płodowej w składzie krwi i inne badania umożliwiające identyfikację indywidualną śladu biologicznego - na jednym dowodzie rzeczowym5,31
5Badanie plam nasienia (fizykalne, chemiczne, krystalograficzne, mikroskopowe, serologiczne) na jednym dowodzie rzeczowym4,67-6,581)
61. Badanie makroskopowe, mikroskopowe i mikrometryczne włosów dowodowych i porównawczych lub identyfikacja włókien i włosów - jednej osoby2,23-5,941)
2. Oznaczenie płci na podstawie badania włosów (metodami fluorescencji albo chromatyny płciowej) lub oznaczenie grupy krwi na tej podstawie - jednej osoby1,49-3,081)
7Badanie identyfikacyjne materiału biologicznego (mechanoskopia, mikroskopia porównawcza, badanie na obecność jonów metali, superprojekcja itp.) 2,87-10,291)
8Badanie śladów i uszkodzeń postrzałowych:
1) bez strzałów próbnych3,08
2) ze strzałami próbnymi5,31
9Badanie histologiczne wycinków jednego narządu ciała0,96
10Badanie krwi na obecność tlenku węgla (hemoglobiny tlenkowowęglowej):
1) badanie jakościowe0,96
2) badanie ilościowe2,13
111. Badanie krwi na obecność alkoholu:
1) metodą Widmarka1,49
2) za każdą inną metodę2,76-3,081)
2. Badanie wydychanego powietrza na obecność alkoholu3,08
121. Badanie narządów ciała na obecność trucizn2):
1) trucizny lotne z parą wodną - wielokierunkowe badania jakościowe7,54-9,761)
2) trucizny lotne - oznaczenie ilościowe - stawka wymieniona w pkt 1 ulega zwiększeniu o3,72-11,891)
3) wolne kwasy i zasady, trujące reszty kwasowe - wielokierunkowe badania jakościowe4,67-8,381)
4) oznaczenie ilościowe trucizny z grupy wymienionej w pkt 3 - stawka ulega zwiększeniu o4,67-9,761)
5) trucizny metaliczne - wielokierunkowe badania jakościowe21,75-28,121)
6) oznaczenie ilościowe trucizny z grupy wymienionej w pkt 5 - stawka ulega zwiększeniu o2,23-6,901)
7) trucizny organiczne naturalne i syntetyczne - przeprowadzenie wielokierunkowego toku badań30,34-34,691)
8) identyfikacja trucizny wyosobnionej w toku badań wymienionych w pkt 74,67-34,691), 3)
9) ilościowe oznaczenie zidentyfikowanej trucizny wymienionej w pkt 8 - stawka ulega zwiększeniu o2,23-11,891)
2. Badanie narządów ciała na obecność trucizn ukierunkowane (tj. z określeniem poszukiwanej trucizny) jakościowe lub ilościowe7,54-28,121), 2)
3. Badanie chemiczno-toksykologiczne substancji chemicznej w celu jej zidentyfikowania3,72-28,121), 3)
13Wykonanie prób biologicznych (na zwierzętach lub roślinach) z wyodrębnioną trucizną2,23-7,321)
14Badania botaniczne i farmakognostyczne trucizn roślinnych (identyfikacja części roślin i grzybów) 5,31 10,191)
II. Badania osób żyjących
15Określenie inwalidztwa, niepełnosprawności lub niezdolności do pracy oraz ich stopnia3,72-14,431)
16Ocena zdolności do odbycia kary pozbawienia wolności3,08-11,891)
17Stwierdzenie uszkodzeń ciała i ich kwalifikacja, stwierdzenie dziewictwa, ciąży, przebytego porodu, zakażenia wenerycznego, ustalenie obcowania płciowego itp.3,08-6,691)
18Badanie antropologiczne jednej osoby, łącznie z dokumentacją fotograficzną, w sprawie o ustalenie ojcostwa14,43
19Badanie stanu zdrowia psychicznego:
1) w warunkach ambulatoryjnych bez pisemnej opinii1,91-4,671)
2) w warunkach ambulatoryjnych z pisemną opinią5,10-10,721)
3) w warunkach szpitalnych z pisemną opinią12,20-25,891)
20Badanie psychologiczne:
1) w warunkach ambulatoryjnych bez pisemnej opinii1,91-4,671)
2) w warunkach ambulatoryjnych z pisemną opinią5,10-10,721)
3) w warunkach szpitalnych z pisemną opinią12,20-25,891)
21Badanie zdolności do płodzenia, łącznie z chemicznym i mikroskopowym badaniem nasienia (w razie konieczności powtórzenia badania nasienia, stawkę podwyższa się o 100%)4,67-6,581)
III. Badania sekcyjne
22Oględziny zewnętrzne zwłok i szczątków ludzkich w miejscu ich znalezienia4,67-16,021)
23Oględziny zewnętrzne i sekcja zwłok świeżych - w zależności od warunków przeprowadzenia, zakresu badań i stanu zwłok8,17-24,401)
24Oględziny zewnętrzne i sekcja zwłok rozkładających się, przeobrażonych i ekshumowanych, a także wykonywane w warunkach wyjątkowo trudnych11,25-32,571)
25Maceracja kości i ich rekonstrukcja:
1) przygotowanie kośćca do maceracji, jego maceracja (w razie maceracji kompletnego szkieletu - górna wysokość stawki) 8,49-25,891)
2) rekonstrukcja kompletnego szkieletu8,17-114,041)
IV. Inne czynności
26Wydanie opinii wyłącznie na podstawie akt sprawy5,10-21,651)
27Sporządzenie dokumentacji fotograficznej osób żyjących, zwłok i dowodów rzeczowych - za jedno ujęcie (format 10 cm x 15 cm) 0,11
1) W zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii oraz warunków, w jakich opracowano opinię.

2) Wymienione w tej pozycji wysokości stawek odnoszą się do badania jednego narządu. Przy równoległym badaniu drugiego i następnych narządów lub materiałów w tej samej sprawie wysokość stawek obniża się o 20%.

3) Dopuszcza się możliwość podwyższenia stawek (do 50%) w wypadkach uzasadnionych szczególnymi trudnościami (np. mało znane i rzadko spotykane substancje trujące, materiał z ekshumacji).

ZAŁĄCZNIK Nr  3

TARYFA ZRYCZAŁTOWANA ZA TYPOWE CZYNNOŚCI TECHNICZNE BIEGŁYCH Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Lp.Określenie czynnościJednostkaProcent kwoty bazowej za jednostkę
1234
1Badanie ksiąg wieczystych oraz akt w archiwach państwowych:
1) za pierwszą księgę lub za pierwsze akta nieruchomościnieruchomość3,08
2) za każdą następną księgę lub każde następne aktanieruchomość1,49
2Wyciągi danych z operatu ewidencji gruntów:

- sporządzenie wypisu z rejestru gruntów:

1) za pierwszą działkędziałka1,17
2) za każdą następną działkędziałka0,11
- sporządzenie wypisu z rejestru gruntów i wyrysu z mapy ewidencyjnej wraz z rozliczeniem powierzchni działek wykazanych w księgach wieczystych:
3) za pierwszą działkędziałka21,96
4) za każdą następną działkędziałka2,23
3Uzyskanie niezbędnych danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
1) do 4 punktów granicznych i osnowy geodezyjnejryczałt4,67
2) za każdy następny punkt graniczny i osnowy geodezyjnejpunkt0,32
4Ustalenie granic nieruchomości:
1) do 4 punktów granicznychryczałt29,39
2) za każdy następny punkt graniczny na podstawie danych geodezyjno-kartograficznychpunkt2,23
3) za każdy następny punkt graniczny na podstawie oświadczeń stronpunkt0,96
5Pomiar sytuacyjny i opracowanie jego wyników oraz sporządzenie mapy:
1) dla powierzchni do 0,50 haryczałt51,88
2) dla powierzchni powyżej 0,50 do 1,00 haryczałt65,24
3) dla powierzchni powyżej 1,00 ha do 3,00 haryczałt78,08
4) dla powierzchni powyżej 3,00 ha do 5,00 haryczałt96,96
5) za każdy następny hektar1 ha11,57
6Podział nieruchomości:
- opracowanie wstępnego projektu podziału na kopii mapy:
1) podział na dwie działkiryczałt14,43
2) za każdą następną działkędziałka2,23
- obliczenie i wyznaczenie w terenie projektu podziału:
3) podział na dwie działkiryczałt65,24
4) za każdą następną działkędziałka7,32
7Inne prace geodezyjno-kartograficzne:
- skartowanie i opisanie na mapie granic ustalonych w postępowaniu rozgraniczeniowym:
1) do 4 punktów granicznychryczałt9,76
2) za każdy następny punkt granicznypunkt1,49
- skartowanie i opisanie na mapie projektu podziału nieruchomości:
3) podział na dwie działkiryczałt24,40
4) za każdą następną działkędziałka2,23
5) za pomiar i sporządzenie szkicu sytuacyjnego do różnych celów stosuje się stawki określone w lp. 5 z zastosowaniem współczynnika 0,5
1 § 2 został uznany za niezgodny z art. 64 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2018 r. (Dz.U.2018.1308). Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc z dniem 7 stycznia 2019 r.
2 § 2a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.347) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lutego 2019 r.
3 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.347) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lutego 2019 r.
4 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym (Dz.U.1975.46.254) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1983 r. w sprawie wynagradzania biegłych (tłumaczy) z zakresu daktylologii (Dz.U.1983.64.292), które tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 10 ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2012.1101).