Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2147

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 listopada 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2137) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) po § 13m dodaje się § 13n w brzmieniu:

". 13n. 1. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, producentowi rolnemu w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który utrzymywał świnie w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546), zwanej dalej "siedzibą stada", położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze:

1) wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.) lub

2) zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

- zwanemu dalej "producentem świń", na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku z prowadzeniem przez tego producenta świń działalności rolniczej na tych obszarach, zwanych dalej "zobowiązaniami cywilnoprawnymi".

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1:

1) polega na udzielaniu, na okres nie dłuższy niż 10 lat, nieoprocentowanej pożyczki na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych producenta świń, z wyłączeniem zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz budżetu środków europejskich;

2) ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

3. Kwota udzielonych producentowi świń pożyczek nie może przekroczyć kwoty zobowiązań cywilnoprawnych tego producenta świń i wynosić więcej niż:

1) 50 000 zł na siedzibę stada, w której w 2016 r. było utrzymywanych średniorocznie do 50 sztuk świń;

2) 100 000 zł na siedzibę stada, w której w 2016 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 50 do 100 sztuk świń;

3) 300 000 zł na siedzibę stada, w której w 2016 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 100 do 500 sztuk świń;

4) 500 000 zł na siedzibę stada, w której w 2016 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 500 do 1000 sztuk świń;

5) 1 000 000 zł na siedzibę stada, w której w 2016 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 1000 sztuk świń.

Do kwoty zobowiązań cywilnoprawnych producentów świń nie wlicza się odsetek.

4. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, jest ustalana zgodnie ze wzorem określonym w § 4 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. poz. 1983, z 2006 r. poz. 1355, z 2009 r. poz. 1008 oraz z 2016 r. poz. 2093).

5. Pożyczka jest udzielana na wniosek producenta świń:

1) złożony do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę tego producenta świń, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia obowiązywania ograniczeń w handlu świniami związanych z wyznaczeniem obszarów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2;

2) na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta świń;

2) numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających obywatelstwa polskiego - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

4) numer siedziby stada, w odniesieniu do której posiadacz świń ubiega się o pożyczkę, oraz adres i miejsce położenia tej siedziby;

5) kwotę zobowiązań cywilnoprawnych producenta świń, z wyszczególnieniem należności głównej i odsetek.

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się:

1) oświadczenie:

a) producenta świń o wysokości zobowiązań cywilnoprawnych,

b) małżonka producenta świń ubiegającego się o pożyczkę o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy pożyczki albo oświadczenie producenta świń o niepozostawaniu w związku małżeńskim, albo o ustanowieniu małżeńskiej rozdzielności majątkowej - w przypadku producenta świń będącego osobą fizyczną,

c) współwłaściciela gospodarstwa rolnego, na obszarze którego znajduje się siedziba stada, w odniesieniu do której posiadacz świń ubiega się o pożyczkę, a w przypadku gdy współwłaścicielem jest osoba fizyczna - również jego małżonka - o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy pożyczki albo o niepozostawaniu w związku małżeńskim, albo o ustanowieniu małżeńskiej rozdzielności majątkowej;

2) zaświadczenia albo oświadczenie dotyczące pomocy de minimis oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

3) kopie dokumentów potwierdzających kwoty zobowiązań cywilnoprawnych.

8. Umowa pożyczki jest zawierana w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

9. Umowa pożyczki zawiera co najmniej:

1) oznaczenie jej przedmiotu oraz stron;

2) określenie wysokości pożyczki oraz celu, na jaki pożyczka została udzielona;

3) określenie warunków i terminów spłaty rat pożyczki oraz warunków i terminu zwrotu pożyczki;

4) wskazanie kwoty pomocy obliczonej w sposób określony w ust. 4;

5) określenie warunków rozwiązania umowy pożyczki oraz okresu wypowiedzenia tej umowy.

10. Umowę pożyczki zawiera się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

11. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez producenta świń zobowiązań określonych w umowie pożyczki jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

12. Weksel wraz z deklaracją wekslową, o których mowa w ust. 11, producent świń podpisuje w obecności upoważnionego pracownika Agencji. Weksel wraz z deklaracją wekslową składa się w biurze powiatowym Agencji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń w dniu zawarcia umowy pożyczki.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.