Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2125

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 listopada 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Na podstawie art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2017 r. poz. 985 i 1321) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. poz. 806) wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
2) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Do dnia 31 grudnia 2021 r. dopuszcza się noszenie przez funkcjonariuszy umundurowania, którego wzór jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZORY UBIORU POLOWEGO

wzór

a) Ubiór połowy funkcjonariusza

wzór

b) Ubiór polowy funkcjonariusza z koszulobluzą polową

wzór

c) Ubiór polowy funkcjonariusza z kurtką i spodniami ubrania ochronnego

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZORY NAKRYĆ GŁOWY ORAZ WIZERUNKI ORŁA

1) Czapki wyjściowe funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

wzór

a) czapka wyjściowa oficera w stopniu generała dywizji

wzór

b) czapka wyjściowa oficera w stopniu pułkownika

wzór

c) czapka wyjściowa oficera w stopniu kapitana

wzór

d) czapka wyjściowa chorążego w stopniu starszego chorążego

wzór

e) czapka wyjściowa podoficera w stopniu starszego sierżanta

wzór

f) czapka wyjściowa szeregowego w stopniu starszego szeregowego

2) Czapka polowa

wzór

3) Czapka futrzana

wzór

4) Czapka pirotechnika

wzór

5) Wizerunki orła umieszczane na nakryciach głowy

wzór

a) wizerunek orła umieszczany na czapkach wyjściowych

wzór

b) wizerunek orła umieszczany na czapkach polowych

wzór

c) wizerunek orła umieszczany na czapkach futrzanych

wzór

d) wizerunek orła umieszczany na czapkach pirotechnika

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088 oraz z 2017 r. poz. 1140).