Sposób podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2163 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 listopada 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

Na podstawie art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób podziału dotacji dla uczelni publicznych i niepublicznych na realizację zadań określonych w art. 94 ust. 1 pkt 1-6, 8, 9 i 11 oraz ust. 4a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej "ustawą".
1. 
Sposób podziału dotacji dla uczelni publicznych na zadania związane z:
1)
kształceniem studentów studiów stacjonarnych,
2)
kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich,
3)
kształceniem kadr naukowych,
4)
utrzymaniem uczelni, w tym na remonty

- określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. 
Sposób podziału dotacji udzielanych uczelniom wojskowym z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, na zadania, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3. 
Sposób podziału dotacji udzielanych uczelniom służb państwowych na zadania, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
Sposób podziału dotacji dla uczelni wojskowych na zadania związane z obroną narodową określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
Sposób podziału dotacji dla uczelni służb państwowych na zadania związane z bezpieczeństwem obywateli i ochroną ludności określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
Sposób podziału dotacji dla uczelni artystycznych na zadania związane z działalnością kulturalną w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
Sposób podziału dotacji dla uczelni morskich na zadania związane z utrzymaniem statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych dla kadr morskich określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
Sposób podziału dotacji dla publicznych uczelni kształcących personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.
Sposób podziału dotacji dla uczelni medycznych lub innych uczelni publicznych, w których jest prowadzone kształcenie na kierunkach medycznych pod bezpośrednim nadzorem nauczycieli akademickich posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego właściwego ze względu na treści kształcenia, na zadania związane ze świadczeniami zdrowotnymi wykonywanymi w ramach kształcenia studentów studiów stacjonarnych w podstawowych jednostkach organizacyjnych tych uczelni określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.
Sposób podziału dotacji dla uczelni publicznych na zadania związane z prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.
Sposób podziału dotacji dla uczelni publicznych i niepublicznych na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.
Dane niezbędne do ustalenia dotacji określonych w § 2, 5-8 i 10 są przekazywane przez uczelnie według:
1)
przeciętnej liczby zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji - w zakresie liczby nauczycieli akademickich;
2)
stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania dotacji - w zakresie liczby uczestników studiów doktoranckich;
3)
stanu na dzień 30 listopada roku poprzedzającego rok przyznania dotacji - w zakresie liczby studentów;
4)
stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania dotacji - w zakresie niewykorzystanych przez uczelnie niepubliczne środków pochodzących z dotacji.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2015 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SPOSÓB PODZIAŁU DOTACJI DLA UCZELNI PUBLICZNYCH NA ZADANIA ZWIĄZANE Z KSZTAŁCENIEM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH, KSZTAŁCENIEM UCZESTNIKÓW STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH, KSZTAŁCENIEM KADR NAUKOWYCH I UTRZYMANIEM UCZELNI, W TYM NA REMONTY

1. Z określonej w poszczególnych częściach budżetu państwa dotacji dla uczelni publicznych na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, kształceniem kadr naukowych i utrzymaniem uczelni, w tym na remonty, zwanej dalej "dotacją podstawową", dysponenci części budżetowych wyodrębniają:

1) część zasadniczą, dzieloną według sposobów określonych w ust. 3 i 4;

2) część uzupełniającą, nieprzekraczającą 2,0% dotacji podstawowej, z przeznaczeniem na podziały uzupełniające i korygujące.

2. Z części zasadniczej dotacji podstawowej wyodrębnia się kwoty przeznaczone dla grup uczelni publicznych:

1) akademickich;

2) zawodowych.

3. Kwota części zasadniczej dotacji podstawowej, wyodrębniona dla grupy uczelni akademickich, jest dzielona według wzoru:

gdzie:

Dui - oznacza kwotę części zasadniczej dotacji podstawowej dla i-tej uczelni akademickiej w danym roku,

Dc - oznacza kwotę części zasadniczej dotacji podstawowej dla grupy uczelni akademickich w danym roku,

Dpui - oznacza kwotę części zasadniczej dotacji podstawowej dla i-tej uczelni akademickiej w poprzednim roku (w warunkach porównywalnych z danym rokiem),

Dpc - oznacza kwotę części zasadniczej dotacji podstawowej dla grupy uczelni akademickich w poprzednim roku (w warunkach porównywalnych z danym rokiem),

C - oznacza stałą przeniesienia z roku poprzedniego,

Ws - oznacza wagę składnika studencko-doktoranckiego,

Si - oznacza składnik studencko-doktorancki i-tej uczelni akademickiej,

Wk - oznacza wagę składnika kadrowego,

Ki - oznacza składnik kadrowy i-tej uczelni akademickiej,

Wb - oznacza wagę składnika badawczego,

Bi - oznacza składnik badawczy i-tej uczelni akademickiej,

Wu - oznacza wagę składnika umiędzynarodowienia,

Ui - oznacza składnik umiędzynarodowienia i-tej uczelni akademickiej;

1) sposób określania składnika studencko-doktoranckiego i-tej uczelni akademickiej:

a) składnik studencko-doktorancki i-tej uczelni akademickiej oblicza się według wzoru:

gdzie:

ksk - oznacza wskaźnik kosztochłonności k-tego kierunku studiów stacjonarnych prowadzonego w i-tej uczelni akademickiej ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy,

x - oznacza liczbę kierunków studiów prowadzonych w i-tej uczelni akademickiej,

Lsk,i - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych łącznie z osobami niebędącymi obywatelami polskimi uprawnionymi do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich oraz przyjętymi na studia na podstawie umów międzynarodowych lub decyzji właściwego ministra, odbywającymi pełny cykl kształcenia (z wyłączeniem osób po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego) na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni akademickiej, wynikającą z danych przekazanych przez i-tę uczelnię akademicką,

kdd - oznacza wskaźnik kosztochłonności d-tych stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w i-tej uczelni akademickiej ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy,

y - oznacza liczbę stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w i-tej uczelni akademickiej,

Ld_stypd,i - oznacza liczbę uczestników d-tych stacjonarnych studiów doktoranckich w i-tej uczelni akademickiej łącznie z osobami niebędącymi obywatelami polskimi, o których mowa w art. 43 ustawy (z wyłączeniem osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy w i-tej uczelni akademickiej w charakterze nauczyciela akademickiego), pobierających stypendia doktoranckie (z wyłączeniem osób uwzględnionych w ramach parametru Ldd,i). wynikającą z danych przekazanych przez i-tę uczelnię akademicką,

Ldd,i - oznacza liczbę uczestników d-tych stacjonarnych studiów doktoranckich w i-tej uczelni akademickiej łącznie z osobami niebędącymi obywatelami polskimi, o których mowa w art. 43 ustawy (z wyłączeniem osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy w i-tej uczelni akademickiej w charakterze nauczyciela akademickiego), niepobierających stypendiów doktoranckich albo pobierających środki finansowe w wysokości kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego, o których mowa w art. 200a ust. 2 ustawy, wynikającą z danych przekazanych przez i-tę uczelnię akademicką,

Lsci - oznacza liczbę uczestników rocznych kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, którym przysługują uprawnienia osób odbywających studia, wynikającą z danych przekazanych przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej 3 ,

n - oznacza liczbę uczelni akademickich w danej grupie uczelni akademickich,

di - oznacza wskaźnik dostępności dydaktycznej, obliczany według wzoru:

di = 1,0m ≤ M
m > M

gdzie:

M - oznacza referencyjną liczbę studentów i doktorantów przypadających na nauczyciela akademickiego w danej grupie uczelni akademickich,

m - oznacza liczbę studentów i doktorantów przypadających na nauczyciela akademickiego w i-tej uczelni akademickiej, obliczaną według wzoru:

gdzie:

Ssi - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych, łącznie z osobami niebędącymi obywatelami polskimi, odbywających w i-tej uczelni akademickiej pełny cykl kształcenia (z wyłączeniem osób po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego),

Sni - oznacza liczbę studentów studiów niestacjonarnych, łącznie z osobami niebędącymi obywatelami polskimi, odbywających w i-tej uczelni akademickiej pełny cykl kształcenia (z wyłączeniem osób po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego),

Dsi - oznacza liczbę uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, łącznie z osobami niebędącymi obywatelami polskimi, odbywających w i-tej uczelni akademickiej pełny cykl kształcenia (z wyłączeniem osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy w i-tej uczelni akademickiej w charakterze nauczyciela akademickiego),

Dni - oznacza liczbę uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich, łącznie z osobami niebędącymi obywatelami polskimi, odbywających w i-tej uczelni akademickiej pełny cykl kształcenia (z wyłączeniem osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy w i-tej uczelni akademickiej w charakterze nauczyciela akademickiego),

Nai - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty) w i-tej uczelni akademickiej,

b) w przypadku gdy z danych przekazanych przez i-tę uczelnię akademicką nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego albo Ministra Obrony Narodowej wynika, że liczba studentów przekracza liczbę studentów określoną zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy dla i-tej uczelni akademickiej, do ustalenia wysokości dotacji podstawowej przyjmuje się liczbę studentów określoną zgodnie z lit. a, z uwzględnieniem kosztochłonności kierunków studiów stacjonarnych, pomniejszoną o iloczyn liczby studentów, o którą nastąpiło przekroczenie, oraz przeciętnej ważonej kosztochłonności kierunków studiów stacjonarnych prowadzonych w i-tej uczelni akademickiej;

2) składnik kadrowy i-tej uczelni akademickiej oblicza się według wzoru:

gdzie:

Pmpi - oznacza sumę kalkulacyjnych liczb nauczycieli akademickich, dla których i-ta uczelnia akademicka jest podstawowym miejscem pracy, obliczaną według wzoru:

Pmpi = 2,5Lprofi + 2Ldhi + 1,5Ldri + Lmgri

gdzie:

Lprofi - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni akademickiej, dla których i-ta uczelnia jest podstawowym miejscem pracy, posiadających tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki, wynikającą z danych przekazanych przez i-tę uczelnię akademicką,

Ldhi - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni akademickiej, dla których i-ta uczelnia jest podstawowym miejscem pracy, posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego sztuki, wynikającą z danych przekazanych przez i-tę uczelnię akademicką,

Ldri - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni akademickiej, dla których i-ta uczelnia jest podstawowym miejscem pracy, posiadających stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki, wynikającą z danych przekazanych przez i-tę uczelnię akademicką,

Lmgri - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni akademickiej, dla których i-ta uczelnia jest podstawowym miejscem pracy, posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, wynikającą z danych przekazanych przez i-tę uczelnię akademicką,

Z - oznacza parametr przeliczenia sumy kalkulacyjnych liczb nauczycieli akademickich,

Kmpi - oznacza sumę kalkulacyjnych liczb nauczycieli akademickich, dla których i-ta uczelnia akademicka nie jest podstawowym miejscem pracy, obliczaną według wzoru:

Kmpi = 2,5Lnprofi + 2Lndhi + 1,5Lndri + Lnmgri

gdzie:

Lnprofi - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni akademickiej, dla których i-ta uczelnia nie jest podstawowym miejscem pracy, posiadających tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki, wynikającą z danych przekazanych przez i-tę uczelnię akademicką,

Lndhi - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni akademickiej, dla których i-ta uczelnia nie jest podstawowym miejscem pracy, posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego sztuki, wynikającą z danych przekazanych przez i-tę uczelnię akademicką,

I.ndri - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni akademickiej, dla których i-ta uczelnia nie jest podstawowym miejscem pracy, posiadających stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki, wynikającą z danych przekazanych przez i-tę uczelnię akademicką,

Lnmgri - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni akademickiej, dla których i-ta uczelnia nie jest podstawowym miejscem pracy, posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, wynikającą z danych przekazanych przez i-tę uczelnię akademicką,

LZprofi - oznacza liczbę osób niebędących obywatelami polskimi posiadających tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki lub zatrudnionych na stanowisku profesora w innej uczelni, instytucie badawczym, instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, zagranicznej uczelni lub zagranicznej instytucji naukowej, które w poprzednim roku akademickim przeprowadziły co najmniej 60 godzin zajęć w i-tej uczelni akademickiej (z wyłączeniem osób pozostających z i-tą uczelnią akademicką w stosunku pracy), wynikającą z danych przekazanych przez i-tę uczelnię akademicką,

n - oznacza liczbę uczelni akademickich w danej grupie uczelni akademickich,

Yi - oznacza wskaźnik potencjału naukowego i-tej uczelni akademickiej, obliczany według wzoru:

gdzie:

Lfi - oznacza liczbę jednostek naukowych w i-tej uczelni akademickiej posiadających kategorię naukową A+,

Lai - oznacza liczbę jednostek naukowych w i-tej uczelni akademickiej posiadających kategorię naukową A,

Lbi - oznacza liczbę jednostek naukowych w i-tej uczelni akademickiej posiadających kategorię naukową B,

Lci - oznacza liczbę jednostek naukowych w i-tej uczelni akademickiej posiadających kategorię naukową C,

- w przypadku gdy w i-tej uczelni akademickiej nie ma żadnej jednostki naukowej posiadającej kategorię naukową, dla wskaźnika Yi dla i-tej uczelni ustala się wartość 0,4;

3) składnik badawczy i-tej uczelni akademickiej oblicza się według wzoru:

gdzie:

Lkraji - oznacza liczbę projektów w i-tej uczelni akademickiej realizowanych samodzielnie lub w ramach konsorcjum, na które i-ta uczelnia akademicka otrzymała finansowanie lub dofinansowanie w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej, w ramach zadań, o których mowa w art. 5 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.) - z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych, a także liczbę projektów badawczych, na które i-ta uczelnia akademicka otrzymała finansowanie lub dofinansowanie w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej, realizowanych w ramach programu pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" oraz programu pod nazwą "Rozwój Sportu Akademickiego", ogłoszonych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, oraz liczbę projektów w i-tej uczelni akademickiej realizowanych samodzielnie lub w ramach konsorcjum, na które i-ta uczelnia akademicka otrzymała finansowanie lub dofinansowanie w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej, na projekty realizowane w ramach działań 1-3 III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

Lzagri - oznacza liczbę projektów realizowanych w ramach programów międzynarodowych przez i-tę uczelnię akademicką samodzielnie lub w ramach konsorcjum, na które i-ta uczelnia akademicka otrzymała finansowanie lub dofinansowanie w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej, w ramach zadań, o których mowa w art. 5 pkt 1, 3 i 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) "HORYZONT 2020",

Lhi - oznacza liczbę projektów realizowanych w ramach programów międzynarodowych przez i-tę uczelnię akademicką samodzielnie lub w ramach konsorcjum w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) "HORYZONT 2020",

n - oznacza liczbę uczelni akademickich w danej grupie uczelni akademickich;

4) składnik umiędzynarodowienia i-tej uczelni akademickiej oblicza się według wzoru:

gdzie:

Lsui - oznacza liczbę studentów i uczestników studiów doktoranckich w i-tej uczelni akademickiej, którzy w poprzednim roku akademickim odbywali w ramach wymiany międzynarodowej kształcenie za granicą trwające co najmniej trzy miesiące, wynikającą z danych przekazanych przez i-tę uczelnię akademicką,

Lspi - oznacza liczbę studentów i uczestników studiów doktoranckich z zagranicznej uczelni, którzy w poprzednim roku akademickim odbywali w ramach wymiany międzynarodowej kształcenie w i-tej uczelni akademickiej trwające co najmniej trzy miesiące, wynikającą z danych przekazanych przez i-tę uczelnię akademicką,

Lpci - oznacza liczbę studentów i uczestników studiów doktoranckich niebędących obywatelami polskimi, którzy w poprzednim roku akademickim odbywali w i-tej uczelni akademickiej pełny cykl kształcenia,

n - oznacza liczbę uczelni akademickich w danej grupie uczelni akademickich;

5) dla poszczególnych składników i parametrów we wzorach określa się następujące wartości w odniesieniu do:

a) uczelni nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz uczelni

wojskowych w zakresie kształcenia osób cywilnych:

- 0,50 - dla stałej przeniesienia z roku poprzedniego C,

- 0,40 - dla wagi składnika studencko-doktoranckiego Ws,

- 0,45 - dla wagi składnika kadrowego Wk,

- 0,10 - dla wagi składnika badawczego Wb,

- 0,05 - dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,

- 0,50 - dla parametru przeliczenia sumy kalkulacyjnych liczb nauczycieli akademickich Z,

- 13,0 - dla parametru referencyjnej liczby studentów i doktorantów przypadających na nauczyciela akademickiego M,

b) uczelni medycznych:

- 0,60 - dla stałej przeniesienia z roku poprzedniego C,

- 0,45 - dla wagi składnika studencko-doktoranckiego Ws,

- 0,45 - dla wagi składnika kadrowego Wk,

- 0,05 - dla wagi składnika badawczego Wb,

- 0,05 - dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,

- 0,80 - dla parametru przeliczenia sumy kalkulacyjnych liczb nauczycieli akademickich Z,

- 8,0 - dla parametru referencyjnej liczby studentów i doktorantów przypadających na nauczyciela akademickiego M,

c) uczelni artystycznych:

- 0,70 - dla stałej przeniesienia z roku poprzedniego C,

- 0,45 - dla wagi składnika studencko-doktoranckiego Ws,

- 0,44 - dla wagi składnika kadrowego Wk,

- 0,01 - dla wagi składnika badawczego Wb,

- 0,10 - dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,

- 0,50 - dla parametru przeliczenia sumy kalkulacyjnych liczb nauczycieli akademickich Z,

- 5,5 - dla parametru referencyjnej liczby studentów i doktorantów przypadających na nauczyciela akademickiego M,

d) uczelni morskich:

- 0,90 - dla stałej przeniesienia z roku poprzedniego C,

- 0,50 - dla wagi składnika studencko-doktoranckiego Ws,

- 0,45 - dla wagi składnika kadrowego Wk,

- 0,05 - dla wagi składnika badawczego Wb,

- 0,00 - dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,

- 0,80 - dla parametru przeliczenia sumy kalkulacyjnych liczb nauczycieli akademickich Z,

- 13,0 - dla parametru referencyjnej liczby studentów i doktorantów przypadających na nauczyciela akademickiego M.

4. Kwota części zasadniczej dotacji podstawowej, wyodrębniona dla grupy uczelni zawodowych, jest dzielona według wzoru:

gdzie:

Dui - oznacza kwotę części zasadniczej dotacji podstawowej dla i-tej uczelni zawodowej w danym roku,

Dc - oznacza kwotę części zasadniczej dotacji podstawowej dla grupy uczelni zawodowych w danym roku,

Dpui - oznacza kwotę części zasadniczej dotacji podstawowej dla i-tej uczelni zawodowej w poprzednim roku (w warunkach porównywalnych z danym rokiem),

Dpc - oznacza kwotę części zasadniczej dotacji podstawowej dla grupy uczelni zawodowych w poprzednim roku (w warunkach porównywalnych z danym rokiem),

C - oznacza stałą przeniesienia z roku poprzedniego, równą 0,5,

Si - oznacza składnik studencki i-tej uczelni zawodowej,

Ki - oznacza składnik kadrowy i-tej uczelni zawodowej,

Pi - oznacza składnik przychodowy i-tej uczelni zawodowej;

1) sposób określania składnika studenckiego i-tej uczelni zawodowej:

a) składnik studencki i-tej uczelni zawodowej oblicza się według wzoru:

gdzie:

ksk - oznacza wskaźnik kosztochłonności k-tego kierunku studiów stacjonarnych prowadzonego w i-tej uczelni zawodowej ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy,

x - oznacza liczbę kierunków studiów prowadzonych w i-tej uczelni zawodowej,

LsIk,i - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych na studiach pierwszego stopnia i studiach prowadzonych wyłącznie jako jednolite studia magisterskie zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1a ustawy, łącznie z osobami niebędącymi obywatelami polskimi uprawnionymi do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich oraz przyjętymi na studia na podstawie umów międzynarodowych lub decyzji właściwego ministra, odbywającymi pełny cykl kształcenia (z wyłączeniem osób po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego) na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni zawodowej, wynikającą z danych przekazanych przez i-tę uczelnię zawodową,

LsIIk,i - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych na studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich nieuwzględnianych w ramach LsIk,i, łącznie z osobami niebędącymi obywatelami polskimi uprawnionymi do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich oraz przyjętymi na studia na podstawie umów międzynarodowych lub decyzji właściwego ministra, odbywającymi pełny cykl kształcenia (z wyłączeniem osób po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego) na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni zawodowej, wynikającą z danych przekazanych przez i-tę uczelnię zawodową,

n - oznacza liczbę uczelni zawodowych,

di - oznacza wskaźnik dostępności dydaktycznej, obliczany według wzoru:

di = 1,0m ≤ M
m > M

gdzie:

M - oznacza referencyjną liczbę studentów przypadających na nauczyciela akademickiego, równą 13,0,

m - oznacza liczbę studentów przypadających na nauczyciela akademickiego w i-tej uczelni zawodowej, obliczaną według wzoru:

gdzie:

Ssi - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych, łącznie z osobami niebędącymi obywatelami polskimi, odbywających w i-tej uczelni zawodowej pełny cykl kształcenia (z wyłączeniem osób po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego),

Sni - oznacza liczbę studentów studiów niestacjonarnych, łącznie z osobami niebędącymi obywatelami polskimi, odbywających w i-tej uczelni zawodowej pełny cykl kształcenia (z wyłączeniem osób po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego),

Nai - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty) w i-tej uczelni zawodowej,

b) w przypadku gdy z danych przekazanych przez i-tę uczelnię zawodową wynika, że liczba studentów przekracza liczbę studentów określoną zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy dla i-tej uczelni zawodowej, do ustalenia wysokości dotacji podstawowej przyjmuje się liczbę studentów określoną zgodnie z lit. a, z uwzględnieniem kosztochłonności kierunków studiów stacjonarnych oraz przelicznika, o którym mowa w lit. c, pomniejszoną o iloczyn liczby studentów, o którą nastąpiło przekroczenie, oraz przeciętnej ważonej kosztochłonności kierunków studiów prowadzonych w i-tej uczelni zawodowej, przy zastosowaniu przelicznika, o którym mowa w lit. c,

c) dla studentów studiujących na kierunku o profilu praktycznym ustala się przelicznik równy 1,4, a dla pozostałych studentów studiujących w uczelniach zawodowych - przelicznik równy 1,0;

2) składnik kadrowy i-tej uczelni zawodowej oblicza się według wzoru:

gdzie:

Pmpi - oznacza sumę kalkulacyjnych liczb nauczycieli akademickich, dla których i-ta uczelnia zawodowa jest podstawowym miejscem pracy, obliczaną według wzoru:

Pmpi = 2,5Lprofi + 2Ldhi + 1,5Ldri + Lmgri

gdzie:

Lprofi - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni zawodowej, dla których i-ta uczelnia jest podstawowym miejscem pracy, posiadających tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki, wynikającą z danych przekazanych przez i-tę uczelnię zawodową,

Ldhi - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni zawodowej, dla których i-ta uczelnia jest podstawowym miejscem pracy, posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego sztuki, wynikającą z danych przekazanych przez i-tę uczelnię zawodową,

I.dri - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni zawodowej, dla których i-ta uczelnia jest podstawowym miejscem pracy, posiadających stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki, wynikającą z danych przekazanych przez i-tę uczelnię zawodową,

Lmgri - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni zawodowej, dla których i-ta uczelnia jest podstawowym miejscem pracy, posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, wynikającą z danych przekazanych przez i-tę uczelnię zawodową,

Kmpi - oznacza sumę kalkulacyjnych liczb nauczycieli akademickich, dla których i-ta uczelnia zawodowa nie jest podstawowym miejscem pracy, obliczaną według wzoru:

Kmpi = 2,5Lnprofi + 2Lndhi + 1,5Lndri + Lnmgri

Lnprofi - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni zawodowej, dla których i-ta uczelnia nie jest podstawowym miejscem pracy, posiadających tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki, wynikającą z danych przekazanych przez i-tę uczelnię zawodową,

Lndhi - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni zawodowej, dla których i-ta uczelnia nie jest podstawowym miejscem pracy, posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego sztuki, wynikającą z danych przekazanych przez i-tę uczelnię zawodową,

I.ndri - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni zawodowej, dla których i-ta uczelnia nie jest podstawowym miejscem pracy, posiadających stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki, wynikającą z danych przekazanych przez i-tę uczelnię zawodową,

Lnmgri - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni zawodowej, dla których i-ta uczelnia nie jest podstawowym miejscem pracy, posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, wynikającą z danych przekazanych przez i-tę uczelnię zawodową,

LZprofi - oznacza liczbę osób niebędących obywatelami polskimi posiadających tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki lub zatrudnionych na stanowisku profesora w innej uczelni, instytucie badawczym, instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, zagranicznej uczelni lub zagranicznej instytucji naukowej, które w poprzednim roku akademickim przeprowadziły co najmniej 60 godzin zajęć w i-tej uczelni zawodowej (z wyłączeniem osób pozostających z i-tą uczelnią zawodową w stosunku pracy), wynikającą z danych przekazanych przez i-tę uczelnię zawodową,

n - oznacza liczbę uczelni zawodowych;

3) składnik przychodowy i-tej uczelni zawodowej oblicza się według wzoru:

gdzie:

Pdoi - oznacza przychody z działalności operacyjnej w i-tej uczelni zawodowej, wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego składanym w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej,

Di - oznacza dotacje z budżetu państwa, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 i art. 94b ust. 1 ustawy, oraz dotacje, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, w i-tej uczelni zawodowej wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego składanym w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej,

SJSTi - oznacza środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, o których mowa w art. 94 ust. 6 ustawy, w i-tej uczelni zawodowej wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego składanym w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej,

Ppoi - oznacza przychody z pozostałej działalności operacyjnej, w i-tej uczelni zawodowej wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego składanym w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej,

n - oznacza liczbę uczelni zawodowych.

5. W przypadku uczelni wojskowych wszystkie składniki algorytmu podziału dotacji podstawowej są uwzględniane z wyodrębnieniem zakresu dotyczącego kształcenia osób cywilnych. Uczelnie wojskowe przekazują ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego dane niezbędne do obliczenia składników algorytmu, uwzględniając konieczność wyodrębnienia dla tych danych zakresu dotyczącego kształcenia osób cywilnych.

6. Jeżeli kwota części zasadniczej dotacji podstawowej, obliczona na podstawie wzoru, o którym mowa w ust. 3 lub 4, jest w danej uczelni publicznej mniejsza niż 95% kwoty dotacji podstawowej z roku poprzedniego w warunkach porównywalnych, minister nadzorujący tę uczelnię, przyznając jej w tym roku dotację podstawową, uzupełnia kwotę tej dotacji do wysokości stanowiącej 95% kwoty dotacji podstawowej z roku poprzedniego w warunkach porównywalnych. Jeżeli kwota części zasadniczej dotacji podstawowej, obliczona na podstawie wzoru, o którym mowa w ust. 3 lub 4, jest w danej uczelni publicznej większa niż 105% kwoty dotacji podstawowej z roku poprzedniego w warunkach porównywalnych, minister nadzorujący tę uczelnię, przyznając jej w tym roku dotację podstawową, określa kwotę tej dotacji na poziomie 105% kwoty dotacji podstawowej z roku poprzedniego w warunkach porównywalnych.

7. Jeżeli kwota części zasadniczej dotacji podstawowej, obliczona na podstawie wzoru, o którym mowa w ust. 3 lub 4, w roku przypadającym w okresie pięciu lat następujących po roku utworzenia danej uczelni publicznej w wyniku połączenia uczelni publicznych, będzie niższa niż 103% sumy dotacji podstawowych przyznanych połączonym uczelniom w roku połączenia, w warunkach porównywalnych, minister nadzorujący tę uczelnię, przyznając jej w tym roku dotację podstawową, uzupełnia kwotę tej dotacji do wysokości stanowiącej 103% sumy dotacji podstawowych, które przyznał połączonym uczelniom w roku połączenia, w warunkach porównywalnych.

8. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio w przypadku włączenia uczelni publicznej do innej uczelni publicznej.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SPOSÓB PODZIAŁU DOTACJI UDZIELANYCH UCZELNIOM WOJSKOWYM Z CZĘŚCI BUDŻETU PAŃSTWA, KTÓREJ DYSPONENTEM JEST MINISTER OBRONY NARODOWEJ, NA ZADANIA ZWIĄZANE Z KSZTAŁCENIEM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH, KSZTAŁCENIEM UCZESTNIKÓW STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH, KSZTAŁCENIEM KADR NAUKOWYCH I UTRZYMANIEM UCZELNI, W TYM NA REMONTY

1. Z określonej w części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, dotacji dla uczelni wojskowych na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, kształceniem kadr naukowych i utrzymaniem uczelni, w tym na remonty, zwanej dalej "dotacją podstawową z budżetu MON", wyodrębnia się:

1) część zasadniczą, dzieloną zgodnie ze sposobem określonym w ust. 2;

2) część uzupełniającą, nieprzekraczającą 2,0% dotacji podstawowej z budżetu MON, z przeznaczeniem na podziały uzupełniające i korygujące.

2. Kwota części zasadniczej dotacji podstawowej z budżetu MON jest dzielona według wzoru:

gdzie:

Dui - oznacza kwotę dotacji podstawowej z budżetu MON dla i-tej uczelni wojskowej w danym roku,

Dc - oznacza kwotę dotacji podstawowej z budżetu MON dla uczelni wojskowych w danym roku,

Dpui - oznacza kwotę dotacji podstawowej z budżetu MON dla i-tej uczelni wojskowej w poprzednim roku (w warunkach porównywalnych z danym rokiem),

Dpc - oznacza kwotę dotacji podstawowej z budżetu MON dla uczelni wojskowych w poprzednim roku (w warunkach porównywalnych z danym rokiem),

Si - oznacza składnik studencko-doktorancki i-tej uczelni wojskowej,

Ki - oznacza składnik kadrowy i-tej uczelni wojskowej.

3. Składnik studencko-doktorancki i-tej uczelni wojskowej oblicza się według wzoru:

gdzie:

ksk - oznacza wskaźnik kosztochłonności k-tego kierunku studiów stacjonarnych prowadzonego w i-tej uczelni wojskowej, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy,

x - oznacza liczbę kierunków studiów prowadzonych w i-tej uczelni wojskowej,

Lsżk,i - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych będących żołnierzami zawodowymi (z wyłączeniem osób po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego) na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni wojskowej, wynikającą z danych przekazanych przez i-tę uczelnię wojskową,

Lskżk,i - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych będących kandydatami na żołnierzy zawodowych (z wyłączeniem osób po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego) na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni wojskowej, wynikającą z danych przekazanych przez i-tę uczelnię wojskową,

kdd - oznacza wskaźnik kosztochłonności d-tych stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w i-tej uczelni wojskowej ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy,

y - oznacza liczbę stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w i-tej uczelni wojskowej,

Ldżd,i - oznacza liczbę uczestników d-tych stacjonarnych studiów doktoranckich w i-tej uczelni wojskowej będących żołnierzami zawodowymi lub kandydatami na żołnierzy zawodowych, wynikającą z danych przekazanych przez i-tę uczelnię wojskową,

Wgswi - oznacza współczynnik utrzymania gotowości do szkolenia wojskowego i-tej uczelni wojskowej, który stosuje się w przypadku, gdy całkowita liczba studentów studiów stacjonarnych oraz uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich będących żołnierzami zawodowymi i kandydatami na żołnierzy zawodowych jest mniejsza niż 200, i który oblicza się według wzoru:

Lwi - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych będących żołnierzami zawodowymi lub kandydatami na żołnierzy zawodowych odbywających w ramach studiów szkolenie wojskowe (z wyłączeniem osób po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego) na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni wojskowej, wynikającą z danych przekazanych przez i-tę uczelnię wojskową,

n - oznacza liczbę uczelni wojskowych.

4. Składnik kadrowy i-tej uczelni wojskowej oblicza się według wzoru:

gdzie:

Lprofi - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej z budżetu MON (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni wojskowej, posiadających tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki, wynikającą z danych przekazanych przez i-tę uczelnię wojskową,

Ldhi - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej z budżetu MON (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni wojskowej, posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego sztuki, wynikającą z danych przekazanych przez i-tę uczelnię wojskową,

Ldri - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej z budżetu MON (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni wojskowej, posiadających stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki, wynikającą z danych przekazanych przez i-tę uczelnię wojskową,

Lmgri - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej z budżetu MON (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni wojskowej, posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, wynikającą z danych przekazanych przez i-tę uczelnię wojskową,

n - oznacza liczbę uczelni wojskowych.

5. Dane w zakresie dotyczącym zadań związanych z kształceniem studentów studiów stacjonarnych oraz uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, będących żołnierzami zawodowymi lub kandydatami na żołnierzy zawodowych, uczelnie wojskowe przekazują Ministrowi Obrony Narodowej, uwzględniając konieczność wyodrębnienia danych niezbędnych do obliczenia składników studencko-doktoranckiego i kadrowego.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SPOSÓB PODZIAŁU DOTACJI UDZIELANYCH UCZELNIOM SŁUŻB PAŃSTWOWYCH NA ZADANIA ZWIĄZANE Z KSZTAŁCENIEM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH, KSZTAŁCENIEM UCZESTNIKÓW STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH, KSZTAŁCENIEM KADR NAUKOWYCH I UTRZYMANIEM UCZELNI, W TYM NA REMONTY

1. Dotacja z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, dla uczelni służb państwowych na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, kształceniem kadr naukowych i utrzymaniem uczelni, w tym na remonty, zwana dalej "dotacją podstawową z budżetu MSW", jest dzielona według wzoru:

gdzie:

Dui - oznacza kwotę dotacji podstawowej z budżetu MSW dla i-tej uczelni służb państwowych w danym roku,

Dc - oznacza kwotę dotacji podstawowej z budżetu MSW dla uczelni służb państwowych w danym roku,

DpUi - oznacza kwotę dotacji podstawowej z budżetu MSW dla i-tej uczelni służb państwowych w poprzednim roku (w warunkach porównywalnych z danym rokiem),

Dpc - oznacza kwotę dotacji podstawowej z budżetu MSW dla uczelni służb państwowych w poprzednim roku (w warunkach porównywalnych z danym rokiem),

C - oznacza stałą przeniesienia z roku poprzedniego,

Si - oznacza składnik studencko-doktorancki i-tej uczelni służb państwowych,

Ki - oznacza składnik kadrowy i-tej uczelni służb państwowych.

2. Dla stałej przeniesienia z roku poprzedniego C, o której mowa w ust. 1, określa się wartość 0,7.

3. Składnik studencko-doktorancki i-tej uczelni służb państwowych oblicza się według wzoru:

gdzie:

ksk - oznacza wskaźnik kosztochłonności k-tego kierunku studiów stacjonarnych prowadzonego w i-tej uczelni służb państwowych, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy,

x - oznacza liczbę kierunków studiów prowadzonych w i-tej uczelni służb państwowych,

Lsk,i - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych (z wyłączeniem funkcjonariuszy, w tym w służbie kandydackiej, oraz osób po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego), na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni służb państwowych, wynikającą z danych przekazanych przez i-tą uczelnię służb państwowych,

Lskfk,i - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych będących funkcjonariuszami, w tym w służbie kandydackiej (z wyłączeniem osób po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego), na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni służb państwowych, wynikającą z danych przekazanych przez i-tą uczelnię służb państwowych,

kdd - oznacza wskaźnik kosztochłonności d-tych stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w i-tej uczelni służb państwowych ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy,

y - oznacza liczbę stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w i-tej uczelni służb państwowych,

Ldd,i - oznacza liczbę uczestników d-tych stacjonarnych studiów doktoranckich w i-tej uczelni służb państwowych, wynikającą z danych przekazanych przez i-tą uczelnię służb państwowych,

n - oznacza liczbę uczelni służb państwowych.

4. Składnik kadrowy i-tej uczelni służb państwowych oblicza się według wzoru:

gdzie:

Lprofi - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej z budżetu MSW (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni służb państwowych na stanowiskach: profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego i profesora wizytującego, wynikającą z danych przekazanych przez i-tą uczelnię służb państwowych,

Ladi - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej z budżetu MSW (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni służb państwowych na stanowiskach: docenta, adiunkta i starszego wykładowcy, wynikającą z danych przekazanych przez i-tą uczelnię służb państwowych,

Lasi - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej z budżetu MSW (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni służb państwowych na stanowiskach: asystenta, wykładowcy, lektora lub instruktora, wynikającą z danych przekazanych przez i-tą uczelnię służb państwowych,

n - oznacza liczbę uczelni służb państwowych.

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

SPOSÓB PODZIAŁU DOTACJI DLA UCZELNI WOJSKOWYCH NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OBRONĄ NARODOWĄ

1. Z dotacji dla uczelni wojskowych na zadania związane z obroną narodową wyodrębnia się części dzielone według odrębnych sposobów:

1) część dotyczącą kształcenia funkcjonariuszy i żołnierzy w czynnej służbie wojskowej skierowanych przez właściwy organ wojskowy na kursy dokształcające, studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia nieobjęte dotacją podstawową z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, zwaną dalej "częścią dotacji dotyczącą kształcenia funkcjonariuszy i żołnierzy";

2) część dotyczącą zadań wykonywanych przez uczelnie wojskowe jako jednostki wojskowe.

2. Z części dotacji dotyczącej kształcenia funkcjonariuszy i żołnierzy wyodrębnia się:

1) część przeznaczoną na realizację w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy i funkcjonariuszy: studiów niestacjonarnych, studiów podyplomowych, kursów specjalistycznych i szkoleń, zwanych dalej "formami doskonalenia", o charakterze wojskowym, techniczno-wojskowym oraz językowym, dzieloną zgodnie ze sposobem określonym w ust. 3;

2) część przeznaczoną na realizację form doskonalenia o charakterze specjalnym, ustalaną według sposobów określonych w ust. 6;

3) część uzupełniającą nieprzekraczającą 2,0% części dotacji dotyczącej kształcenia żołnierzy, z przeznaczeniem na podziały uzupełniające i korygujące.

3. Część dotacji dotycząca kształcenia funkcjonariuszy i żołnierzy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest dzielona według wzoru:

gdzie:

Dzi - oznacza kwotę części dotacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1, dla i-tej uczelni wojskowej w danym roku,

Dz - oznacza całkowitą kwotę części dotacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1, dla uczelni wojskowych w danym roku,

Zi - oznacza przeliczeniową liczbę funkcjonariuszy i żołnierzy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w i-tej uczelni wojskowej,

Z - oznacza przeliczeniową liczbę funkcjonariuszy i żołnierzy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w uczelniach wojskowych.

4. Przeliczeniowe liczby funkcjonariuszy i żołnierzy, o których mowa w ust. 3, oblicza się według wzoru:

gdzie:

kdd - oznacza wskaźnik kosztochłonności d-tych stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w i-tej uczelni wojskowej ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy,

Ldnd,i - oznacza liczbę funkcjonariuszy i żołnierzy w czynnej służbie wojskowej - uczestników d-tych niestacjonarnych studiów doktoranckich w i-tej uczelni wojskowej, wynikającą z danych właściwych wojskowych organów planujących,

y - oznacza liczbę studiów doktoranckich prowadzonych w i-tej uczelni wojskowej,

kee - oznacza wskaźnik kosztochłonności dla form doskonalenia, który wynosi dla formy doskonalenia o charakterze: wojskowym (ke1) - 1,2, techniczno-wojskowym (ke2) - 1,4, językowym (ke3) - 1,0,

Lspe,i - oznacza średnioroczną liczbę funkcjonariuszy i żołnierzy w czynnej służbie wojskowej - uczestników stacjonarnych studiów podyplomowych w e-tej formie doskonalenia w i-tej uczelni wojskowej (z wyłączeniem osób uwzględnionych w ramach parametrów Lpspoe,i i Lpsote,i), wynikającą z danych przekazanych przez i-tę uczelnię wojskową,

Lpspoe,i - oznacza średnioroczną liczbę funkcjonariuszy i żołnierzy w czynnej służbie wojskowej - uczestników stacjonarnych Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej w e-tej formie doskonalenia w i-tej uczelni wojskowej, wynikającą z danych przekazanych przez i-tę uczelnię wojskową,

Lpsote,i - oznacza średnioroczną liczbę funkcjonariuszy i żołnierzy w czynnej służbie wojskowej - uczestników stacjonarnych Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych w e-tej formie doskonalenia w i-tej uczelni wojskowej, wynikającą z danych przekazanych przez i-tę uczelnię wojskową,

Lsoe,i - oznacza liczbę żołnierzy w czynnej służbie wojskowej - studentów studium oficerskiego w e-tej formie doskonalenia w i-tej uczelni wojskowej, wynikającą z danych przekazanych przez i-tę uczelnię wojskową,

Lspne,i - oznacza średnioroczną liczbę funkcjonariuszy i żołnierzy w czynnej służbie wojskowej - uczestników niestacjonarnych studiów podyplomowych w e-tej formie doskonalenia w i-tej uczelni wojskowej, wynikającą z danych przekazanych przez i-tę uczelnię wojskową,

Lsne,i - oznacza liczbę funkcjonariuszy i żołnierzy w czynnej służbie wojskowej - studentów studiów niestacjonarnych w e-tej formie doskonalenia w i-tej uczelni wojskowej, wynikającą z danych przekazanych przez i-tę uczelnię wojskową,

Lsske,i - oznacza średnioroczną liczbę funkcjonariuszy i żołnierzy w czynnej służbie wojskowej - uczestników kursów w e-tej formie doskonalenia w i-tej uczelni wojskowej, wynikającą z danych przekazanych przez i-tę uczelnię wojskową,

n - oznacza liczbę uczelni wojskowych.

5. W przypadku realizacji formy doskonalenia uzasadnionej potrzebami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w której liczebność grupy jest mniejsza niż 10 osób, wysokość dotacji na realizację tej formy doskonalenia jest ustalana jak dla 10 osób.

6. Część dotacji dotycząca kształcenia funkcjonariuszy i żołnierzy, o której mowa w ust. 2 pkt 2, jest ustalana na podstawie przedstawionych przez uczelnie wojskowe kalkulacji kosztów, zweryfikowanych o dane statystyczne z ostatnich 3 lat.

7. Część dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest ustalana i przekazywana na podstawie zweryfikowanych zapotrzebowań składanych przez uczelnie wojskowe na następujące zadania:

1) świadczenia realizowane przez uczelnie wojskowe na rzecz funkcjonariuszy i żołnierzy w czynnej służbie wojskowej skierowanych przez właściwy organ do pobierania nauki, w tym na:

a) zakwaterowanie,

b) wyżywienie,

c) wypłatę uposażeń i innych należności pieniężnych dla kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy uczestniczących w szkoleniu rezerw osobowych;

2) zabezpieczenie logistyczne, w tym:

a) materiałowe w zakresie organizacji:

- żywienia osób, o których mowa w pkt 1,

- zaopatrzenia mundurowego,

- zaopatrzenia w materiały pędne i smary,

- zaopatrzenia w środki bojowe,

b) techniczne, obejmujące utrzymanie w sprawności technicznej oraz naprawę uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz bazy remontowej, obsługowo-remontowej i garażowej,

c) medyczne;

3) zadania realizowane w zakresie gotowości bojowej i mobilizacyjnej, w tym:

a) organizację służb dyżurnych i ich szkolenie w zakresie osiągania wyższych stanów gotowości bojowej oraz alarmowania,

b) przygotowanie i utrzymanie bazy mobilizacyjnej,

c) utrzymanie w gotowości sił i środków określonych w planach użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

d) szkolenie i przygotowanie kadry, kandydatów na żołnierzy zawodowych i wyznaczonych pracowników do wykonywania zadań w ramach osiągania wyższych stanów gotowości bojowej,

e) szkolenie rezerw osobowych zabezpieczających mobilizacyjne rozwinięcie uczelni wojskowych;

4) utrzymanie jednostek organizacyjnych uczelni wojskowych, w tym:

a) ochrony fizycznej i elektronicznej elementów uczelni wojskowych,

b) ochrony informacji niejawnych, w tym kancelarii tajnej,

c) etatowych pododdziałów szkolnych oraz zabezpieczających realizację form doskonalenia,

d) utworzonych w celu realizacji zadań związanych z obroną narodową wynikających z odrębnych przepisów Ministra Obrony Narodowej dotyczących funkcjonowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

e) realizujących formy doskonalenia - w części dotyczącej tego doskonalenia (form doskonalenia prowadzonych w tych jednostkach nie uwzględnia się w przygotowaniu danych, o których mowa w ust. 3 i 4).

8. Uczelnie wojskowe nie uwzględniają w zapotrzebowaniach na dotację środków finansowych na realizację świadczeń, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lit. a i b, dla żołnierzy odbywających szkolenie praktyczne i specjalistyczne w jednostkach wojskowych (centrach, ośrodkach szkolenia). Świadczenia te są realizowane ze środków jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywa szkolenie.

9. Przepisu ust. 8 nie stosuje się w przypadku, gdy zakwaterowanie i wyżywienie żołnierzy odbywających szkolenie praktyczne i specjalistyczne w jednostkach wojskowych jest realizowane w hotelach i stołówkach (restauracjach) będących na własnym rozrachunku. W tych przypadkach koszty ponosi uczelnia wojskowa.

10. Do ustalania kosztów świadczeń, o których mowa w ust. 7 pkt 1, stosuje się normy i normatywy obowiązujące w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

11. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między zweryfikowanym zapotrzebowaniem, o którym mowa w ust. 7, a uzasadnionym wydatkowaniem środków, w wysokości większej niż 10% złożonego zapotrzebowania, dotację w następnym roku pomniejsza się o kwotę odpowiadającą tej różnicy.

12. Uczelnie wojskowe otrzymują ponadto nieodpłatnie, zgodnie z przepisami dotyczącymi planowania rzeczowo-finansowego, od właściwego wojskowego organu zaopatrującego na zabezpieczenie szkolenia żołnierzy:

1) sprzęt wojskowy oraz sprzęt powszechnego użytku (w tym ujęty w etacie i w tabelach należności)

uczelni wojskowej, przeznaczony na realizację zadań uczelni wojskowej oraz na jej potrzeby jako

jednostki wojskowej (dotyczy to również remontów);

2) materiały pędne i smary do uzbrojenia i sprzętu wojskowego, o którym mowa w pkt 1;

3) umundurowanie i wyekwipowanie przysługujące żołnierzom w naturze oraz ekwiwalenty pieniężne przysługujące z tego tytułu;

4) środki bojowe, w tym środki pozoracji pola walki oraz techniczne środki materiałowe do uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

5) inne środki zaopatrzenia, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących zasad zabezpieczenia materiałowo-mobilizacyjnych potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

6) trenażery oraz treningowe urządzenia specjalistyczne przeznaczone do szkolenia żołnierzy.

13. Gospodarkę środkami zaopatrzenia, o których mowa w ust. 12, uczelnia wojskowa prowadzi na zasadach określonych dla jednostek wojskowych, a ewidencję - na kontach pozabilansowych.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

SPOSÓB PODZIAŁU DOTACJI DLA UCZELNI SŁUŻB PAŃSTWOWYCH NA ZADANIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM OBYWATELI I OCHRONĄ LUDNOŚCI

1. Z dotacji dla uczelni służb państwowych na zadania związane z bezpieczeństwem obywateli i ochroną ludności wyodrębnia się części dzielone według odrębnych zasad:

1) część dotyczącą kształcenia funkcjonariuszy i pracowników służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych skierowanych przez właściwy organ na kursy dokształcające, studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia, zwaną dalej "częścią dotacji dotyczącą kształcenia funkcjonariuszy i pracowników";

2) część dotyczącą zadań wykonywanych przez uczelnie służb państwowych jako jednostki Policji lub Państwowej Straży Pożarnej (PSP).

2. Część dotacji dotycząca kształcenia funkcjonariuszy i pracowników jest dzielona według wzoru:

gdzie:

Dfi - oznacza kwotę części dotacji dotyczącej kształcenia funkcjonariuszy i pracowników dla i-tej uczelni służb państwowych w danym roku,

Df - oznacza kwotę części dotacji dotyczącej kształcenia funkcjonariuszy i pracowników dla uczelni służb państwowych w danym roku,

Dpfi - oznacza kwotę części dotacji dotyczącej kształcenia funkcjonariuszy i pracowników dla i-tej uczelni służb państwowych w poprzednim roku (w warunkach porównywalnych z danym rokiem),

Dpf - oznacza kwotę części dotacji dotyczącej kształcenia funkcjonariuszy i pracowników dla uczelni służb państwowych w poprzednim roku (w warunkach porównywalnych z danym rokiem),

C - oznacza stałą przeniesienia z roku poprzedniego,

Fi - oznacza składnik przeliczeniowej liczby funkcjonariuszy i pracowników i-tej uczelni służb państwowych,

Ki - oznacza składnik kadrowy i-tej uczelni służb państwowych.

3. Dla stałej przeniesienia z roku poprzedniego C, o której mowa w ust. 2, określa się wartość 0,7.

4. Składnik przeliczeniowej liczby funkcjonariuszy i pracowników i-tej uczelni służb państwowych, o którym mowa w ust. 2, oblicza się według wzoru:

gdzie:

ksk - oznacza wskaźnik kosztochłonności k-tego kierunku studiów stacjonarnych prowadzonego w i-tej uczelni służb państwowych ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy,

x - oznacza liczbę kierunków studiów prowadzonych w i-tej uczelni służb państwowych,

Lsnk,i - oznacza liczbę funkcjonariuszy i pracowników - studentów studiów niestacjonarnych na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni służb państwowych, wynikającą z danych przekazanych przez i-tą uczelnię służb państwowych,

kdd - oznacza wskaźnik kosztochłonności d-tych stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w i-tej uczelni służb państwowych ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy,

y - oznacza liczbę studiów doktoranckich prowadzonych w i-tej uczelni służb państwowych,

Ldnd,i - oznacza liczbę funkcjonariuszy i pracowników - uczestników d-tych niestacjonarnych studiów doktoranckich w i-tej uczelni służb państwowych, wynikającą z danych przekazanych przez i-tą uczelnię służb państwowych,

Lspi - oznacza liczbę funkcjonariuszy i pracowników - uczestników stacjonarnych studiów podyplomowych w i-tej uczelni służb państwowych, wynikającą z danych przekazanych przez i-tą uczelnię służb państwowych,

Lspni - oznacza liczbę funkcjonariuszy i pracowników - uczestników niestacjonarnych studiów podyplomowych w i-tej uczelni służb państwowych, wynikającą z danych przekazanych przez i-tą uczelnię służb państwowych,

Lssi - oznacza liczbę funkcjonariuszy i pracowników - studentów objętych programem stypendialnym w i-tej uczelni służb państwowych, wynikającą z danych przekazanych przez i-tą uczelnię służb państwowych,

Lsski - oznacza średnioroczną liczbę funkcjonariuszy i pracowników - uczestników szkoleń kursowych w i-tej uczelni służb państwowych, wynikającą z danych przekazanych przez i-tą uczelnię służb państwowych,

n - oznacza liczbę uczelni służb państwowych.

5. Składnik kadrowy i-tej uczelni służb państwowych, o którym mowa w ust. 2, oblicza się według wzoru:

gdzie:

Lprofi - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni służb państwowych na stanowiskach: profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego i profesora wizytującego, wynikającą z danych przekazanych przez i-tą uczelnię służb państwowych,

Ladi - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni służb państwowych na stanowiskach: docenta, adiunkta i starszego wykładowcy, wynikającą z danych przekazanych przez i-tą uczelnię służb państwowych,

Lasi - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni służb państwowych na stanowiskach: asystenta, wykładowcy, lektora lub instruktora, wynikającą z danych przekazanych przez i-tą uczelnię służb państwowych,

n - oznacza liczbę uczelni służb państwowych.

6. Część dotacji na zadania wykonywane przez uczelnie służb państwowych jako jednostki Policji lub PSP, o której mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje:

1) świadczenia realizowane przez uczelnie służb państwowych na rzecz funkcjonariuszy, w tym funkcjonariuszy w służbie kandydackiej i pracowników służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych skierowanych przez właściwy organ do pobierania nauki, w tym na:

a) zakwaterowanie,

b) wyżywienie,

c) wypłatę uposażeń i innych należności pieniężnych dla funkcjonariuszy w służbie kandydackiej;

2) zabezpieczenie logistyczne, w tym:

a) materiałowe w zakresie:

- organizacji żywienia osób, o których mowa w pkt 1,

- organizacji zaopatrzenia mundurowego i wyposażenia specjalnego osób, o których mowa w pkt 1,

- organizacji zaopatrzenia w materiały pędne i smary do środków transportu oraz do uzbrojenia i sprzętu specjalistycznego,

- łączności i informatyki,

- uzbrojenia i techniki specjalnej, w tym amunicji,

- medycznym, w tym leki,

b) sprzętowe, w zakresie uzbrojenia i sprzętu, w tym specjalistycznego przeznaczonego na realizację zadań wykonywanych przez uczelnie służb państwowych jako jednostki Policji lub PSP,

c) remontowe, w tym naprawy i konserwację, zapewniające utrzymanie w sprawności technicznej uzbrojenia i sprzętu specjalistycznego,

d) usługi medyczne,

e) uzbrojenie i sprzęt (ujęte w etacie i w tabelach należności) uczelni służb państwowych, przeznaczone na realizację zadań uczelni służb państwowych oraz na jej potrzeby jako jednostki Policji lub PSP (dotyczy to również remontów),

f) umundurowanie i wyekwipowanie przysługujące funkcjonariuszom oraz funkcjonariuszom w służbie kandydackiej w naturze oraz ekwiwalenty pieniężne przysługujące z tego tytułu,

g) środki bojowe oraz techniczne środki materiałowe do uzbrojenia i sprzętu specjalistycznego,

h) inne środki zaopatrzenia, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących zasad zabezpieczenia wewnętrznego,

i) trenażery oraz treningowe urządzenia specjalistyczne, przeznaczone do szkolenia funkcjonariuszy,

j) utrzymanie w gotowości operacyjnej szkolnej jednostki ratowniczo-gaśniczej;

3) wypłatę świadczeń niezaliczanych do uposażeń funkcjonariuszy, w tym świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, oraz równoważników pieniężnych;

4) wykonywanie przez uczelnie służb państwowych jako jednostki Policji lub PSP innych zadań, których zakres regulują odrębne przepisy.

7. Tryb zgłaszania potrzeb w zakresie zadań wykonywanych przez uczelnie służb państwowych jako jednostki Policji lub PSP, o których mowa w ust. 6, regulują przepisy dotyczące planowania rzeczowo-finansowego.

8. Środki na realizację zadań, o których mowa w ust. 6, są przekazywane na podstawie zweryfikowanych zapotrzebowań składanych corocznie przez uczelnie służb państwowych.

9. Do ustalania kosztów świadczeń, o których mowa w ust. 6 pkt 1, stosuje się normy i normatywy obowiązujące w tym zakresie w Policji i PSP.

10. Uczelnie służb państwowych, w ramach zaopatrzenia centralnego, mogą ponadto otrzymywać nieodpłatnie, zgodnie z przepisami dotyczącymi planowania rzeczowo-finansowego:

1) uzbrojenie i sprzęt;

2) umundurowanie i wyekwipowanie przysługujące funkcjonariuszom w służbie kandydackiej;

3) środki bojowe oraz techniczne środki materiałowe do uzbrojenia i sprzętu specjalistycznego;

4) inne środki zaopatrzenia, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących zasad zaopatrzenia wewnętrznego;

5) trenażery oraz treningowe urządzenia specjalistyczne przeznaczone do szkolenia funkcjonariuszy.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

SPOSÓB PODZIAŁU DOTACJI DLA UCZELNI ARTYSTYCZNYCH NA ZADANIA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ KULTURALNĄ W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O ORGANIZOWANIU I PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

1. Dotacja dla uczelni artystycznych na zadania związane z działalnością kulturalną w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zwane dalej "zadaniami związanymi z działalnością kulturalną", jest dzielona według wzoru:

gdzie:

Dki - oznacza kwotę dotacji na zadania związane z działalnością kulturalną dla i-tej uczelni artystycznej w danym roku,

Dk - oznacza kwotę dotacji na zadania związane z działalnością kulturalną uczelni artystycznych w danym roku,

ksk - oznacza wskaźnik kosztochłonności k-tego kierunku studiów stacjonarnych prowadzonego w i-tej uczelni artystycznej ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy,

x - oznacza liczbę kierunków studiów prowadzonych w i-tej uczelni artystycznej,

Lk,i - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni artystycznej, wynikającą z danych przekazanych przez i-tą uczelnię artystyczną,

n - oznacza liczbę uczelni artystycznych.

2. Dotacja na zadania związane z działalnością kulturalną jest przeznaczona na dofinansowanie najważniejszych wydarzeń kulturalnych i artystycznych przedstawianych przez uczelnie artystyczne w danym roku, o zasięgu:

1) międzynarodowym,

2) ogólnopolskim,

3) regionalnym

- z zakresu wszystkich dziedzin sztuki: muzyki, plastyki, teatru i filmu.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

SPOSÓB PODZIAŁU DOTACJI DLA UCZELNI MORSKICH NA ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM STATKÓW SZKOLNYCH I SPECJALISTYCZNYCH OŚRODKÓW SZKOLENIOWYCH DLA KADR MORSKICH

1. Dotacja dla uczelni morskich na zadania związane z utrzymaniem statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych dla kadr morskich, określona w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, stanowiąca nie więcej niż 30% kwoty dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej, jest przeznaczona na:

1) utrzymanie i eksploatację statków szkolnych;

2) utrzymanie specjalistycznych ośrodków szkoleniowych dla kadr morskich oraz realizację obowiązkowych szkoleń studentów-praktykantów i załóg statków szkolnych w ramach szkolenia kadr morskich.

2. Z dotacji, o której mowa w ust. 1, wyodrębnia się:

1) część nie większą niż 85%, która jest dzielona między poszczególne uczelnie morskie proporcjonalnie do liczby studentów studiów stacjonarnych kształconych z uwzględnieniem poziomów odpowiedzialności - poziomu zarządzania lub poziomu operacyjnego - określonych w postanowieniach Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 201, z 1999 r. poz. 286 oraz z 2013 r. poz. 1092);

2) pozostałą część, która jest dzielona między poszczególne uczelnie morskie proporcjonalnie do liczby pracowników zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji (w przeliczeniu na pełne etaty), którzy biorą udział w procesie kształcenia i posiadają dyplom na poziomie operacyjnym lub zarządzania, wydany zgodnie z konwencją, o której mowa w pkt 1.

3. Liczby studentów i liczby pracowników uczelni, o których mowa w ust. 2, wynikają z danych przekazanych przez poszczególne uczelnie morskie.

ZAŁĄCZNIK Nr  8 

SPOSÓB PODZIAŁU DOTACJI DLA PUBLICZNYCH UCZELNI KSZTAŁCĄCYCH PERSONEL LOTNICZY DLA LOTNICTWA CYWILNEGO NA ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM POWIETRZNYCH STATKÓW SZKOLNYCH I SPECJALISTYCZNYCH OŚRODKÓW SZKOLENIOWYCH KADR POWIETRZNYCH

1. Dotacja dla publicznych uczelni kształcących personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych jest przeznaczona na:

1) utrzymanie i eksploatację statków szkolnych, w tym wydatki związane w szczególności z:

a) zakupem paliwa lotniczego,

b) naprawą sprzętu lotniczego,

c) opłatami lotniskowymi, ubezpieczeniami i amortyzacją sprzętu,

d) utrzymaniem pomieszczeń personelu obsługującego statki powietrzne oraz budynków, w tym hangarów;

2) wydatki związane z utrzymaniem specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych oraz związane z realizacją lotniczych szkoleń studentów studiów stacjonarnych i personelu lotniczego, mających na celu uzyskanie licencji i związanych z nimi uprawnień (w tym ATO), oraz kadry instruktorskiej w celu podtrzymania i podnoszenia kwalifikacji lotniczych, a w szczególności wydatki związane z utrzymaniem specjalistycznych symulatorów, oraz kadry realizującej specjalistyczne szkolenia.

2. Warunkiem uzyskania dotacji jest posiadanie w strukturze uczelni publicznej własnego ośrodka kształcenia lotniczego, certyfikowanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089).

3. Dotacja, o której mowa w ust. 1, jest dzielona między poszczególne uczelnie kształcące personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

1) załączniku 1 - Licencjonowanie Personelu - do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212, z późn. zm.),

2) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającym wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 311 z 25.11.2011, str. 1, z późn. zm.),

3) załącznikach III i IV (częściach 66 i 147) do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (Dz. Urz. UE L 362 z 17.12.2014, str. 1, z późn. zm.),

4) ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze,

5) rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. poz. 1077).

4. Dotacja, o której mowa w ust. 1, jest dzielona proporcjonalnie do liczby studentów studiów stacjonarnych podlegających przeszkoleniu z uwzględnieniem współczynników wagowych, według wzoru:

gdzie:

- oznacza kwotę dotacji dla i-tej uczelni publicznej kształcącej personel lotniczy w roku przyznania dotacji,

- oznacza kwotę dotacji dla i-tej uczelni publicznej kształcącej personel lotniczy w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji,

- oznacza całkowitą kwotę dotacji dla wszystkich uczelni publicznych kształcących personel lotniczy w roku przyznania dotacji,

- oznacza całkowitą kwotę dotacji dla wszystkich uczelni publicznych kształcących personel lotniczy w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji,

- oznacza składnik lotniczy studencki dla i-tej uczelni publicznej kształcącej personel lotniczy,

- oznacza składnik efektywności szkolenia dla i-tej uczelni publicznej kształcącej personel lotniczy.

5. Składnik lotniczy studencki dla i-tej uczelni publicznej kształcącej personel lotniczy, o którym mowa w ust. 4, oblicza się według wzoru:

gdzie:

wSk - oznacza współczynnik wagowy kształcenia lotniczego studentów studiów stacjonarnych do uzyskania specjalności i uprawnień według przepisów wymienionych w ust. 3 pkt 1-4; wartość współczynnika wagowego określa się następująco:

wS1 = 3,0 - dla studentów studiów stacjonarnych, których kształcenie lotnicze kończy się uzyskaniem tzw. "zamrożonej" licencji pilota śmigłowcowego liniowego ATPL (H) "frozen" lub licencji pilota śmigłowcowego zawodowego wraz z uprawnieniem do lotów według wskazań przyrządów CPL(H)/IR oraz licencji pilota śmigłowcowego zawodowego CPL(H),

wS2 = 1,5 - dla studentów studiów stacjonarnych, których kształcenie lotnicze kończy się uzyskaniem tzw. "zamrożonej" licencji pilota samolotowego liniowego ATPL (A) "frozen" lub licencji pilota samolotowego zawodowego wraz z uprawnieniami do lotów według wskazań przyrządów oraz na samolotach wielosilnikowych CPL(A)/IR+ME,

wS3 = 1,0 - dla studentów studiów stacjonarnych, których kształcenie lotnicze kończy się uzyskaniem licencji pilota samolotowego zawodowego CPL(A),

wS4 = 0,5 - dla studentów studiów stacjonarnych, których kształcenie lotnicze kończy się uzyskaniem uprawnień personelu pokładowego, obsługi naziemnej lub licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej, mechanika pokładowego, nawigatora lotniczego, kontrolera ruchu lotniczego, dyspozytora lotniczego lub świadectw kwalifikacji służb informacji powietrznej,

n - oznacza liczbę uczelni publicznych kształcących personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego w roku przyznania dotacji,

k - oznacza liczbę współczynników wagowych od 1 do 4,

Lsk dla k od 1 do 3 - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych objętych kształceniem lotniczym w uczelnianych ośrodkach kształcenia lotniczego, przynależnym do właściwego współczynnika wagowego od wS1 do wS3, którzy:

- pozytywnie przeszli proces kwalifikacji oraz posiadają licencję PPL,

- pozytywnie przeszli proces kwalifikacji, nie posiadają licencji PPL, spełniają warunki do jej uzyskania tzn. mają zaliczoną wymaganą przepisami prawa liczbę godzin szkoleń w locie,

- pozytywnie przeszli proces kwalifikacji, nie posiadają licencji PPL i nie spełniają warunków do jej uzyskania (tzn. nie mają zaliczonych wymaganych przepisami prawa liczby godzin szkoleń w locie) - przy czym liczba tych studentów nie może przekraczać 10% przyjętych na specjalność pilota samolotowego i śmigłowcowego,

Lsk dla k = 4 - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych objętych kształceniem lotniczym w uczelnianych ośrodkach kształcenia lotniczego, przynależnym do współczynnika wagowego wS4, którzy podlegają praktycznemu szkoleniu lotniczemu.

6. Składnik efektywności szkolenia dla i-tej uczelni publicznej kształcącej personel lotniczy, o którym mowa w ust. 4, oblicza się według wzoru:

gdzie:

Lkk - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych objętych kształceniem lotniczym przynależnym do właściwego współczynnika wagowego od wS1 do wS4 i kształconych w uczelnianych ośrodkach kształcenia lotniczego, dla których w danym roku wystawiono ostateczne pozytywne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lotniczego uprawniające do przystąpienia do egzaminu państwowego do wydania licencji,

wSk - oznacza współczynnik wagowy kształcenia lotniczego studentów studiów stacjonarnych do uzyskania specjalności i uprawnień według przepisów wymienionych w ust. 3 pkt 1-4: wartość współczynnika wagowego określona została w ust. 5.

7. Informacje o liczbie studentów studiów stacjonarnych, o których mowa w ust. 4, wynikają z danych przekazanych przez poszczególne uczelnie publiczne kształcące personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego, według stanu na dzień 30 listopada roku poprzedzającego rok przyznania dotacji, o której mowa w ust. 1.

ZAŁĄCZNIK Nr  9

SPOSÓB PODZIAŁU DOTACJI DLA UCZELNI MEDYCZNYCH LUB INNYCH UCZELNI PUBLICZNYCH, W KTÓRYCH JEST PROWADZONE KSZTAŁCENIE NA KIERUNKACH MEDYCZNYCH POD BEZPOŚREDNIM NADZOREM NAUCZYCIELI AKADEMICKICH POSIADAJĄCYCH KWALIFIKACJE DO WYKONYWANIA ZAWODU MEDYCZNEGO WŁAŚCIWEGO ZE WZGLĘDU NA TREŚCI KSZTAŁCENIA, NA ZADANIA ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIAMI ZDROWOTNYMI WYKONYWANYMI W RAMACH KSZTAŁCENIA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH W PODSTAWOWYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH TYCH UCZELNI

1. Określona w poszczególnych częściach budżetu państwa dotacja dla uczelni medycznych lub innych uczelni publicznych, w których jest prowadzone kształcenie na kierunkach medycznych pod bezpośrednim nadzorem nauczycieli akademickich posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego właściwego ze względu na treści kształcenia, na zadania związane ze świadczeniami zdrowotnymi wykonywanymi w ramach kształcenia studentów studiów stacjonarnych w podstawowych jednostkach organizacyjnych tych uczelni, zwane dalej "zadaniami związanymi ze świadczeniami zdrowotnymi", jest dzielona według wzoru:

gdzie:

Dsi - oznacza kwotę dotacji na zadania związane ze świadczeniami zdrowotnymi dla i-tej uczelni w danym roku,

Ds - oznacza kwotę dotacji na zadania związane ze świadczeniami zdrowotnymi dla uczelni w danym roku,

n - oznacza liczbę uczelni,

Lli - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych na III-VI roku na kierunku lekarskim w i-tej uczelni,

Lsi - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych na III-V roku na kierunku lekarsko-dentystycznym w i-tej uczelni,

Ltdi - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku związanym z kształceniem w zakresie technik dentystycznych w i-tej uczelni,

Ldi - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunku związanym z kształceniem w zakresie dietetyki w i-tej uczelni,

Lpi - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo w i-tej uczelni,

Lpoli - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku położnictwo w i-tej uczelni,

Lfi - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku związanym z kształceniem w zakresie fizjoterapii w i-tej uczelni,

Lri - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku związanym z kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego w i-tej uczelni,

Lai - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych na III-V roku na kierunku analityka medyczna w i-tej uczelni.

2. Liczby studentów studiów stacjonarnych, o których mowa w ust. 1, wynikają z danych przekazanych przez poszczególne uczelnie.

ZAŁĄCZNIK Nr  10

SPOSÓB PODZIAŁU DOTACJI DLA UCZELNI PUBLICZNYCH NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PODYPLOMOWEGO KSZTAŁCENIA W CELU ZDOBYWANIA SPECJALIZACJI PRZEZ LEKARZY, LEKARZY DENTYSTÓW, LEKARZY WETERYNARII, FARMACEUTÓW, PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE ORAZ PRZEZ DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH

1. Określona w poszczególnych częściach budżetu państwa dotacja dla uczelni publicznych na zadania związane z prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych, jest dzielona według wzoru:

gdzie:

Dpi - oznacza kwotę dotacji na zadania związane z prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, pielęgniarki i położne, lekarzy weterynarii oraz przez diagnostów laboratoryjnych dla i-tej uczelni publicznej w danym roku,

Dp - oznacza kwotę dotacji dla uczelni publicznych w danym roku na zadania związane z prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji,

s - oznacza rodzaj podyplomowego kształcenia, odpowiednio:

s = 1 - kursy specjalizacyjne dla lekarzy,

s = 2 - kursy specjalizacyjne dla lekarzy dentystów,

s = 3 - kursy specjalizacyjne dla farmaceutów,

s = 4 - kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych,

s = 5 - szkolenia specjalizacyjne dla lekarzy weterynarii,

s = 6 - kursy specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych,

n - oznacza liczbę uczelni publicznych prowadzących podyplomowe kształcenie,

ls,i - oznacza liczbę uczestników .s-tego rodzaju podyplomowego kształcenia prowadzonego w i-tej uczelni publicznej,

gs,i - oznacza liczbę godzin (według programu) s-tego rodzaju podyplomowego kształcenia przypadającą na jednego uczestnika w danym roku w i-tej uczelni publicznej.

2. Liczby uczestników i liczby godzin kursów, o których mowa w ust. 1, w podziale na podyplomowe kształcenie służące zdobywaniu specjalizacji przez: lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych wynikają z danych przekazanych przez poszczególne uczelnie publiczne prowadzące podyplomowe kształcenie.

ZAŁĄCZNIK Nr  11

SPOSÓB PODZIAŁU DOTACJI DLA UCZELNI PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH NA ZADANIA ZWIĄZANE ZE STWARZANIEM STUDENTOM I DOKTORANTOM, BĘDĄCYM OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI, WARUNKÓW DO PEŁNEGO UDZIAŁU W PROCESIE KSZTAŁCENIA

1. Z określonej w poszczególnych częściach budżetu państwa dotacji dla uczelni publicznych i niepublicznych na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia wyodrębnia się kwoty przeznaczone dla grup uczelni:

1) publicznych;

2) niepublicznych.

2. Kwoty dotacji wyodrębnione dla grup uczelni, o których mowa w ust. 1, są dzielone według wzoru:

gdzie:

Dni - oznacza kwotę dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia dla i-tej uczelni w danym roku,

Dn - oznacza kwotę dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia dla grupy uczelni w danym roku,

Ln1,k,i - oznacza liczbę studentów i doktorantów (łącznie z osobami niebędącymi obywatelami polskimi, o których mowa w art. 43 ustawy) niesłyszących lub słabosłyszących, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni,

Ln2,k,i - oznacza liczbę studentów i doktorantów (łącznie z osobami niebędącymi obywatelami polskimi, o których mowa w art. 43 ustawy) niewidomych, słabowidzących lub z dysfunkcją narządu ruchu, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni,

Ln3,k,i - oznacza liczbę studentów i doktorantów (łącznie z osobami niebędącymi obywatelami polskimi, o których mowa w art. 43 ustawy) o pozostałych rodzajach niepełnosprawności, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni,

x - oznacza liczbę kierunków studiów prowadzonych w i-tej uczelni,

n - oznacza liczbę uczelni w danej grupie uczelni.

3. W przypadku uczelni niepublicznej dotacja obliczona zgodnie z ust. 2 stanowi dotację kalkulacyjną, o której mowa w art. 106a ustawy.

4. Liczby studentów i doktorantów, będących osobami niepełnosprawnymi, o których mowa w ust. 2, w uczelniach publicznych i niepublicznych oraz stan niewykorzystanych na koniec poprzedniego roku budżetowego środków pochodzących z dotacji w uczelniach niepublicznych wynikają z danych przekazanych przez poszczególne uczelnie.

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz.U.2015.1896).
2Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz.U.2014.789), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2015 r.
3 Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej zostało zlikwidowane na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz.U.2017.1530), która weszła w życie z dniem 1 października 2017 r. Zadania realizowane poprzednio przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej są aktualnie realizowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, utworzoną na podstawie art. 39 powyższej ustawy.