Law Journal

Sposób przechowywania i ewidencjonowania środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich).

Dz.U.2014.777 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 2014 r. | Akt obowiązujący

Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na import równoległy oraz dokonywanie zmian w tym pozwoleniu.

Dz.U.2014.775 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2014 r. | Akt obowiązujący

Znakowanie środków spożywczych.

Dz.U.2014.774 t.j. | rozporządzenie z dnia 10 lipca 2007 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2014.773 | ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt akwakultury.

Dz.U.2014.771 | rozporządzenie z dnia 27 maja 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych.

Dz.U.2014.770 | rozporządzenie z dnia 26 maja 2014 r. | Akt jednorazowy

Ułatwienie dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.

Dz.U.2014.768 | ustawa z dnia 9 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego.

Dz.U.2014.767 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Opiniowanie służbowe żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2014.764 | rozporządzenie z dnia 26 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Internaty zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U.2014.763 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Określenie wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym.

Dz.U.2014.761 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2014 r. | Akt utracił moc

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakres jej stosowania.

Dz.U.2014.760 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego strażaka Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2014.757 | rozporządzenie z dnia 26 maja 2014 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe warunki realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Dz.U.2014.755 | rozporządzenie z dnia 27 maja 2014 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 10/13.

Dz.U.2014.754 | wyrok z dnia 22 maja 2014 r. | Akt jednorazowy

Okresowa oraz okresowa porównawcza stopa zwrotu otwartego funduszu emerytalnego.

Dz.U.2014.753 | rozporządzenie z dnia 22 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych.

Dz.U.2014.749 | rozporządzenie z dnia 19 maja 2014 r. | Akt jednorazowy

Warunki przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej i amunicji przez straże gminne (miejskie).

Dz.U.2014.748 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Wysokość opłaty za udział w egzaminie adwokackim.

Dz.U.2014.747 t.j. | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2005 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Kwalifikacje członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych.

Dz.U.2014.746 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 maja 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wysokość procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminy uiszczania tej składki.

Dz.U.2014.745 t.j. | rozporządzenie z dnia 24 listopada 2003 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2014.744 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2014 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy sposób przeprowadzenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości.

Dz.U.2014.742 | rozporządzenie z dnia 29 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Określenie wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.

Dz.U.2014.740 | rozporządzenie z dnia 27 maja 2014 r. | Akt utracił moc

Określenie wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.

Dz.U.2014.739 | rozporządzenie z dnia 27 maja 2014 r. | Akt utracił moc

Określenie wzoru pouczenia o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym.

Dz.U.2014.738 | rozporządzenie z dnia 27 maja 2014 r. | Akt utracił moc

Określenie wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu karnym.

Dz.U.2014.737 | rozporządzenie z dnia 27 maja 2014 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 12/13.

Dz.U.2014.736 | wyrok z dnia 27 maja 2014 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 51/13.

Dz.U.2014.735 | wyrok z dnia 27 maja 2014 r. | Akt jednorazowy

Wykonywanie przez funkcjonariuszy celnych czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń w miejscach publicznych.

Dz.U.2014.731 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Obligacje.

Dz.U.2014.730 t.j. | ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2014.729 | rozporządzenie z dnia 27 maja 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2014.728 | rozporządzenie z dnia 20 maja 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2014.727 | rozporządzenie z dnia 20 maja 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2014.726 | rozporządzenie z dnia 27 maja 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2014.725 | rozporządzenie z dnia 20 maja 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2014.724 | rozporządzenie z dnia 20 maja 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2014.723 | rozporządzenie z dnia 27 maja 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2014.722 | rozporządzenie z dnia 20 maja 2014 r. | Akt jednorazowy

Przypadki, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Dz.U.2014.709 | rozporządzenie z dnia 28 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie odznak "Dawca Przeszczepu" i "Zasłużony Dawca Przeszczepu".

Dz.U.2014.708 | rozporządzenie z dnia 21 maja 2014 r. | Akt jednorazowy

Krajowe zezwolenie generalne.

Dz.U.2014.702 | rozporządzenie z dnia 19 maja 2014 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Dz.U.2014.701 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2002 r. | Akt obowiązujący

Wykonywanie lotów z lotnisk użytku wyłącznego.

Dz.U.2014.699 | rozporządzenie z dnia 23 maja 2014 r. | Akt utracił moc

Audyty morskich jednostek edukacyjnych.

Dz.U.2014.698 | rozporządzenie z dnia 13 maja 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o odpadach.

Dz.U.2014.695 | ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 13/13.

Dz.U.2014.694 | wyrok z dnia 20 maja 2014 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 17/13.

Dz.U.2014.693 | wyrok z dnia 20 maja 2014 r. | Akt jednorazowy

Wyniki wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.

Dz.U.2014.692 | obwieszczenie z dnia 26 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2014.685 | rozporządzenie z dnia 14 maja 2014 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 43/12.

Dz.U.2014.684 | wyrok z dnia 7 maja 2014 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Urzędowi Dozoru Technicznego.

Dz.U.2014.682 | rozporządzenie z dnia 16 maja 2014 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 61/13.

Dz.U.2014.683 | wyrok z dnia 13 maja 2014 r. | Akt jednorazowy

Plany skuteczności działania.

Dz.U.2014.680 | rozporządzenie z dnia 15 maja 2014 r. | Akt utracił moc

Dokonywanie zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu produktu leczniczego.

Dz.U.2014.679 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Reorganizacja Instytutu Nawozów Sztucznych.

Dz.U.2014.678 | rozporządzenie z dnia 13 maja 2014 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 9/13.

Dz.U.2014.674 | wyrok z dnia 8 maja 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych.

Dz.U.2014.673 | rozporządzenie z dnia 5 maja 2014 r. | Akt jednorazowy

Maksymalna wysokość opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2014/2015.

Dz.U.2014.672 | rozporządzenie z dnia 15 maja 2014 r. | Akt utracił moc

Zwalnianie żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej.

Dz.U.2014.670 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki realizacji oraz tryb i sposoby prowadzenia usług rynku pracy.

Dz.U.2014.667 | rozporządzenie z dnia 14 maja 2014 r. | Akt obowiązujący