Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.799

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 kwietnia 2017 r.

USTAWA
z dnia 23 marca 2017 r.
o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Art.  1. 

W ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2139 oraz z 2016 r. poz. 1250) w rozdziale 10 dodaje się art. 77a w brzmieniu:

"Art. 77a. W przypadku meczów Turnieju Finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO U21 Polska 2017 nie stosuje się przepisów art. 15 ust. 1 i 2.".

Art.  2. 

Przepis art. 77a ustawy zmienianej w art. 1 traci moc z dniem 1 lipca 2017 r.

Art.  3. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.