Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.828

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 13 kwietnia 2017 r.
w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową

Na podstawie art. 118 ust. 18 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób dokumentowania kontroli operacyjnej, zwanej dalej "kontrolą", prowadzonej przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, o których mowa w art. 113 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwanych dalej "funkcjonariuszami";
2) sposób przechowywania i przekazywania wniosków i postanowień związanych ze stosowaniem kontroli;
3) sposób przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania kontroli;
4) wzory druków i rejestrów stosowanych w ramach kontroli.
§  2. 
1.  Dokumentację kontroli stanowią:
1) wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej do Sądu Okręgowego w Warszawie, zwanego dalej "Sądem", w sprawie zarządzenia albo przedłużenia kontroli;
2) pisemna zgoda Prokuratora Generalnego na zarządzenie albo przedłużenie kontroli;
3) postanowienie Sądu w sprawie zarządzenia albo przedłużenia kontroli;
4) wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej do Prokuratora Generalnego o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki;
5) pisemna zgoda Prokuratora Generalnego na zarządzenie kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki;
6) zarządzenie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki;
7) wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej do Sądu o wydanie postanowienia w sprawie zgody na kontynuowanie kontroli zarządzonej w przypadkach niecierpiących zwłoki;
8) postanowienie Sądu w sprawie zgody na kontynuowanie kontroli zarządzonej w przypadkach niecierpiących zwłoki;
9) zażalenie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na postanowienie Sądu w przedmiocie kontroli;
10) zażalenie Prokuratora Generalnego na postanowienie Sądu w przedmiocie kontroli;
11) informacja Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dla Prokuratora Generalnego o wynikach przeprowadzonej kontroli;
12) zarządzenie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie komisyjnego i protokolarnego zniszczenia materiałów uzyskanych w wyniku stosowania kontroli;
13) protokół komisyjnego zniszczenia materiałów uzyskanych w wyniku stosowania kontroli;
14) informacja Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dla Prokuratora Generalnego o wydaniu i wykonaniu zarządzenia w sprawie zniszczenia materiałów uzyskanych w wyniku stosowania kontroli.
2.  Dokumentację kontroli stanowią także materiały zgromadzone podczas jej stosowania, w szczególności:
1) nośniki, na których została utrwalona treść rozmów telefonicznych lub innych przekazów informacji albo treść korespondencji lub zawartość przesyłek;
2) kopie wykonane z nośników, o których mowa w pkt 1;
3) dokumenty sporządzone na podstawie informacji utrwalonych na nośnikach, o których mowa w pkt 1 i 2.
3.  Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-8, sporządza się odpowiednio na drukach:
1) stosowania kontroli, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) stosowania kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
4.  Informację, o której mowa w ust. 1 pkt 11, sporządza funkcjonariusz prowadzący sprawę, w ramach której zarządzono kontrolę, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
5.  Wzór zarządzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 12, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
6.  Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
7.  Wzór informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 14, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1:
1) pkt 1-8 - sporządza się w trzech egzemplarzach;
2) pkt 9-14 - sporządza się w dwóch egzemplarzach.
2.  Sąd przechowuje pierwszy egzemplarz wydanych postanowień oraz wniosków Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, a także zażaleń Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub Prokuratora Generalnego.
3.  Prokurator Generalny przechowuje drugi egzemplarz postanowień Sądu, wniosków Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz zażaleń Prokuratora Generalnego, a także pierwszy egzemplarz informacji, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 11 i 14.
4.  Szef Krajowej Administracji Skarbowej przechowuje w odrębnych dla każdej sprawy zbiorach dokumentów:
1) trzeci egzemplarz postanowień Sądu oraz wniosków Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
2) drugi egzemplarz zażaleń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 9;
3) drugi egzemplarz informacji, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 11 i 14;
4) pierwszy egzemplarz zarządzeń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 12;
5) pierwszy egzemplarz protokołów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 13;
6) pozostałą dokumentację kontroli.
5.  Komórka organizacyjna, w której służbę pełnią funkcjonariusze, wykonująca zarządzenie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 12, przechowuje drugi egzemplarz tego zarządzenia i drugi egzemplarz protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 13.
§  4. 
1.  Przekazywanie wniosków i postanowień na drukach, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 i 2, odbywa się za pośrednictwem funkcjonariusza upoważnionego pisemnie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
2.  Upoważniony funkcjonariusz osobiście dostarcza wnioski wraz z materiałami uzasadniającymi zastosowanie kontroli do Prokuratora Generalnego oraz Sądu, a po podjęciu przez Prokuratora Generalnego decyzji w sprawie zgody oraz po wydaniu postanowienia przez Sąd odbiera je.
§  5. 
1.  Wzór rejestru postanowień, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 i 8, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
2.  Wzór rejestru pisemnych zgód, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 5, określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.
3.  Wzór rejestru wniosków i zarządzeń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 4, 6 i 7, określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.
§  6. 
1.  Wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli zawierające informacje mające znaczenie dla kontroli celno-skarbowej, postępowania podatkowego, postępowania w sprawach celnych lub postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe oraz przestępstwa, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 14-16 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, przekazuje się właściwemu miejscowo organowi Krajowej Administracji Skarbowej za pośrednictwem funkcjonariusza.
2.  Wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli zawierające dowody pozwalające na wszczęcie postępowania albo mające znaczenie dla postępowania w sprawie o przestępstwo inne niż określone w ust. 1 Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje Prokuratorowi Generalnemu za pośrednictwem funkcjonariusza.
§  7.  Przechowywanie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-10, oraz materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli, a także przetwarzanie tych materiałów, odbywa się w sposób uniemożliwiający dostęp do tej dokumentacji osobom nieuprawnionym.
§  8. 
1.  Zniszczenie materiałów zgromadzonych w wyniku stosowania kontroli niezawierających dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo niemających znaczenia dla kontroli celno-skarbowej, postępowania podatkowego, postępowania w sprawach celnych lub postępowania w sprawach o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, a także materiałów uzyskanych w wyniku stosowania kontroli w przypadku niecierpiącym zwłoki, co do której Sąd nie wyraził zgody na jej kontynuację, jak również materiałów, których wykorzystanie w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe jest niedopuszczalne, przeprowadza się przez:
1) usunięcie zapisów informacji utrwalonych na nośnikach, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2, w sposób uniemożliwiający odtworzenie treści tych zapisów, w szczególności danych osobowych;
2) całkowite zniszczenie dokumentów sporządzonych na podstawie informacji utrwalonych na nośnikach, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2.
2.  W przypadku gdy usunięcie z nośników, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2, utrwalonych na nich zapisów nie jest możliwe, uszkadza się je w sposób uniemożliwiający ich odczytanie albo dokonuje się ich fizycznego zniszczenia.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR DRUKU STOSOWANIA KONTROLI OPERACYJNEJ

WNIOSEK NR .............................

..........................................

(klauzula tajności)

............................

(miejscowość, data)

.........................................

(nazwa organu wnioskującego)

.........................................Egz. nr .................

(sygnatura literowo-cyfrowa)

__________________________________________________________________________________

CZĘŚĆ A

SĄD OKRĘGOWY

W WARSZAWIE

WNIOSEK NR ...............................

(nr w rejestrze)

Na podstawie art. 118 ust. 1, 6 i 7*) ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej

Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) wnoszę o:

ZARZĄDZENIE / PRZEDŁUŻENIE KONTROLI OPERACYJNEJ*)

w sprawie nr ..............................................., pod kryptonimem*) ..............................................,

prowadzonej przez ..............................................................................., dotyczącej przestępstwa

wymienionego w art. 118 ust. 1 pkt ..................... z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej

Administracji Skarbowej i określonego w art. ............... na okres ....................... tygodni/miesięcy*).

Kontrola operacyjna polegająca na .......................................................................................... stosowana

(rodzaj czynności)

będzie wobec .............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(dane osoby lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola

operacyjna, ze wskazaniem miejsca lub sposobu jej stosowania)

w celu ........................................................................................................................................................

UZASADNIENIE: (opis przestępstwa, okoliczności uzasadniające potrzebę stosowania kontroli operacyjnej, powody

stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków/okoliczności uzasadniające przedłużenie kontroli operacyjnej*))

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Załączniki (materiały uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej) – tylko przy egz. nr 3:

1............................;

2........................... .

SZEF KRAJOWEJ

ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

...................................................

(podpis, data, pieczęć)

______________________________________________________________________________

CZĘŚĆ B

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*)PROKURATOR GENERALNY

.............................................

(podpis i pieczęć)

Warszawa, dnia ..................., godz. ..........

______________________________________________________________________________

Strona ....../.....

.....................................

(klauzula tajności)

.............................................

(klauzula tajności)

Egz. nr ....................

..................................

(sygnatura literowo-cyfrowa)

__________________________________________________________________________________

CZĘŚĆ C

Sygn. akt ...............................

POSTANOWIENIE

Dnia ........................................................................................... Sąd Okręgowy w Warszawie

w składzie:

Sędzia Sądu Okręgowego ..........................................................................................................................

przy udziale ...............................................................................................................................................

po rozpoznaniu wniosku nr .................................. Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

o zarządzenie/przedłużenie*) kontroli operacyjnej na podstawie art. 118 ust. 1, 6 i 7*) ustawy

z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn.

zm.)

postanawia

ZARZĄDZIĆ / PRZEDŁUŻYĆ / ODMÓWIĆ ZARZĄDZENIA/PRZEDŁUŻENIA*)

kontrolę(-li) operacyjną(-nej) polegającą(-cej) na .....................................................................................

....................................................................................................................................................................

(rodzaj czynności)

w sprawie nr .......................................................... o kryptonimie*) ..........................................................

na okres ..................................................., do dnia ....................................................................................

UZASADNIENIE: ...................................................................................................................................

(w przypadku odmowy zarządzenia/przedłużenia kontroli operacyjnej*))

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

SĘDZIA SĄDU OKRĘGOWEGO

.........................................

(podpis i pieczęć)

__________________________________________________________________________________

Wykonano w 3 egz.

Egz. nr 1 – Sąd Okręgowy w Warszawie

Egz. nr 2 – Prokurator Generalny

Egz. nr 3 – Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Wykonał: ................................................

_____________________________

*)Niepotrzebne skreślić.

Strona ....../.....

..........................................

(klauzula tajności)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR DRUKU STOSOWANIA KONTROLI OPERACYJNEJ W PRZYPADKACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI

ZARZĄDZENIE NR .......................

....................................

(klauzula tajności)

...................................

(miejscowość, data)

.................................................

(nazwa organu wnioskującego)

.................................................Egz. nr ........................

(sygnatura literowo-cyfrowa)

_______________________________________________________________________________

CZĘŚĆ A

ZARZĄDZENIE NR ..................................

(nr w rejestrze)

Na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji

Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.)

ZARZĄDZAM KONTROLĘ OPERACYJNĄ

w sprawie nr ..............................................., pod kryptonimem*) ...........................................,

prowadzonej przez .............................................................................., dotyczącej przestępstwa

wymienionego w art. 118 ust. 1 pkt ............. ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej

Administracji Skarbowej i określonego w art. ........... na okres .....................

tygodni/miesięcy*), począwszy od dnia ................................................. godz. ..........................................

Kontrola operacyjna polegająca na .................................................................................. stosowana

(rodzaj czynności)

będzie wobec .............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(dane osoby lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola

operacyjna, ze wskazaniem miejsca lub sposobu jej stosowania)

w celu ...........................................................................................................................................

UZASADNIENIE: (opis przestępstwa, okoliczności uzasadniające potrzebę stosowania kontroli operacyjnej, powody

stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków)

.......................................................................................................................................................

SZEF KRAJOWEJ

ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

................................................

(podpis, data, pieczęć)

__________________________________________________________________________________

CZĘŚĆ B

PROKURATOR GENERALNY

Wnoszę o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej w sposób i w okolicznościach

określonych w części A druku.

Załączniki (materiały uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej) – tylko przy egz. nr 3:

1 .......................................;

2 .................................... . .

SZEF KRAJOWEJ

ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

...................................................

(podpis, data, pieczęć)

Strona .........../......

.......................

(klauzula tajności)

.............................

(klauzula tajności)

...................................Egz. nr ....................

(sygnatura literowo-cyfrowa)

__________________________________________________________________________________

CZĘŚĆ C

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*)

PROKURATOR GENERALNY

.....................................................

(podpis i pieczęć)

Warszawa, dnia .................., godz. ..........

__________________________________________________________________________________

CZĘŚĆ D

SĄD OKRĘGOWY

W WARSZAWIE

Wnoszę o wyrażenie zgody na kontynuowanie kontroli operacyjnej określonej w części A

druku.

SZEF KRAJOWEJ

ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

..................................................

(podpis, data, pieczęć)

__________________________________________________________________________________

CZĘŚĆ E

Sygn. akt .........................

POSTANOWIENIE

Dnia ......................................................................... Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie:

Sędzia Sądu Okręgowego ..........................................................................................................................

przy udziale ................................................................................................................................................

po rozpoznaniu wniosku nr .................................. Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

o wyrażenie zgody na kontynuowanie kontroli operacyjnej zarządzonej w przypadku

niecierpiącym zwłoki na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r.

o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.)

postanawia

WYRAZIĆ ZGODĘ / ODMÓWIĆ WYRAŻENIA ZGODY*) na kontynuowanie kontroli

operacyjnej polegającej na .........................................................................................................................

(rodzaj czynności)

w sprawie nr ..................................... o kryptonimie*) ...............................................................................

na okres ......................................................, do dnia .................................................................................

Strona ....../....

.....................................

(klauzula tajności)

............................................

(klauzula tajności)

..........................................Egz. nr ........................

(sygnatura literowo-cyfrowa)

UZASADNIENIE: ...................................................................................................................................

(w przypadku odmowy/wyrażenia zgody kontroli operacyjnej*))

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

SĘDZIA SĄDU OKRĘGOWEGO

......................................................

(podpis i pieczęć)

__________________________________________________________________________________

Wykonano w 3 egz.

Egz. nr 1 – Sąd Okręgowy w Warszawie

Egz. nr 2 – Prokurator Generalny

Egz. nr 3 – Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Wykonał: ...............................................

________________________

*)Niepotrzebne skreślić.

Strona ...../........

..............................

(klauzula tajności)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR INFORMACJI SZEFA KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ DLA PROKURATORA GENERALNEGO O WYNIKACH PRZEPROWADZONEJ KONTROLI OPERACYJNEJ

INFORMACJA

O WYNIKACH PRZEPROWADZONEJ KONTROLI OPERACYJNEJ

.............................

(klauzula tajności)

...............................

(miejscowość, data)

.................................................

(nazwa organu)

.................................................Egz. nr ...........

(sygnatura literowo-cyfrowa)

PROKURATOR GENERALNY

INFORMACJA

O WYNIKACH PRZEPROWADZONEJ KONTROLI OPERACYJNEJ

dotyczy sprawy nr ............................................, pod kryptonimem*) ........................................................

Na podstawie art. 118 ust. 13 ustawy z dnia 16 listopada 2016 o Krajowej Administracji

Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.), w związku z:

-postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia ............ (sygn. akt:

...................................) wydanym w trybie art. 118 ust. 1 / 118 ust. 3 / 118 ust. 6 / 118 ust. 7*)

ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, na wniosek

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nr ..........................................,/

–zarządzenia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia ............. nr

............... wydanym w trybie art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r.

o Krajowej Administracji Skarbowej*),

informuję o:

–wynikach kontroli operacyjnej po jej zakończeniu,

polegającą na ............................................................................................................................................

(rodzaj czynności)

wobec .......................................................................................................................................................

(dane osoby lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub przedmiotu, wobec którego

prowadzona była kontrola operacyjna, ze wskazaniem miejsca lub sposobu jej stosowania)

w związku z przestępstwem wymienionym w art. 118 ust. 13 ustawy z dnia 16 listopada 2016 o Krajowej Administracji Skarbowej i określonym w art. .................. .

1)Kontrolę operacyjną rozpoczęto ........................................................................................................

2)Kontrolę operacyjną zakończono .......................................................................................................

3)W wyniku kontroli operacyjnej:

–uzyskano dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego, postępowania

w sprawach o przestępstwo skarbowe / mające znaczenie dla toczącego się

postępowania karnego, postępowania w sprawach o przestępstwo skarbowe*),/

–nie uzyskano dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego,

postępowania w sprawach o przestępstwo skarbowe / mających znaczenie dla

toczącego się postępowania karnego, postępowania w sprawach o przestępstwo

skarbowe*).*)

Strona ....../......

................................

(klauzula tajności)

..................................

(klauzula tajności)

...............................................Egz. nr ................

(sygnatura literowo-cyfrowa)

Dodatkowe informacje o wynikach kontroli operacyjnej:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

FUNKCJONARIUSZ

KIEROWNIK KOMÓRKI

PROWADZĄCY SPRAWĘ

ORGANIZACYJNEJ PROWADZĄCEJ

W KOMÓRCE ORGANIZACYJNEJ

SPRAWĘ

......................................................................................

(data, imię, nazwisko, podpis)(data, imię, nazwisko, podpis)

SZEF KRAJOWEJ

ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

.................................................

(podpis, data, pieczęć)

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 – Prokurator Generalny

Egz. nr 2 – Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Wykonał: ...................................

______________________________

*)Niepotrzebne skreślić.

Strona ......../........

..................................

(klauzula tajności)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW UZYSKANYCH W WYNIKU STOSOWANIA KONTROLI OPERACYJNEJ

ZARZĄDZENIE NR ...............

............................

(klauzula tajności)

...............................

(miejscowość, data)

............................................

(nazwa organu)

.............................................Egz. nr ..........

(sygnatura literowo-cyfrowa)

ZARZĄDZENIE NR .........

Na podstawie art. 118 ust. 3 / art. 122 ust. 2 pkt 1 / art. 123 ust. 2 pkt 2*) ustawy z dnia

16 listopada 2016 o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.)

zarządzam komisyjne i protokolarne

ZNISZCZENIE

materiałów uzyskanych w wyniku stosowania kontroli operacyjnej, prowadzonej na

podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie / zarządzenia Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej*) nr ............................. z dnia ............................ w sprawie nr .........................,

pod kryptonimem*) ................................, przez ..............................., z uwagi na fakt, że:

-Sąd Okręgowy w Warszawie .............................................................. nie udzielił zgody na

(data i sygnatura postanowienia)

kontynuowanie kontroli operacyjnej zarządzonej przez Szefa Krajowej Administracji

Skarbowej w przypadkach niecierpiących zwłoki*),

-zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materiały zawierają informacje,

o których mowa w art. 178 Kodeksu postępowania karnego*),

-zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materiały nie zawierają dowodów

pozwalających na wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo

skarbowe albo nie mają znaczenia dla kontroli celno-skarbowej, postępowania

podatkowego lub postępowania w sprawach celnych lub postępowania w sprawach

o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe*).

SZEF KRAJOWEJ

ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

.....................................................

(podpis, data, pieczęć)

__________________________________________________________________________________

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 – Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Egz. nr 2 – komórka organizacyjna realizująca zarządzenie w sprawie zniszczenia materiałów

Wykonał: ...................................

_________________________

*)Niepotrzebne skreślić.

Strona ....../......

.................................

(klauzula tajności)

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR PROTOKOŁU KOMISYJNEGO ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW UZYSKANYCH W WYNIKU STOSOWANIA KONTROLI OPERACYJNEJ

PROTOKÓŁ KOMISYJNEGO ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW UZYSKANYCH W WYNIKU STOSOWANIA KONTROLI OPERACYJNEJ

...............................................

(klauzula tajności)

.................................

(miejscowość, data)

.............................................

(nazwa komórki organizacyjnej)

...............................................Egz. nr ...........

(sygnatura literowo-cyfrowa)

PROTOKÓŁ KOMISYJNEGO ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW

UZYSKANYCH W WYNIKU STOSOWANIA KONTROLI OPERACYJNEJ

Na podstawie zarządzenia nr ............. Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia

........................ / zarządzenia nr ................ Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia ......................*)

komisja w składzie (imię, nazwisko, stanowisko służbowe członków komisji):

1.............................................................................................................................................................

2.............................................................................................................................................................

3.............................................................................................................................................................

dokonała w dniu ............................ zniszczenia materiałów uzyskanych w wyniku stosowania

kontroli operacyjnej prowadzonej na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego

w Warszawie / zarządzenia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej*) nr ................... z dnia

...................... w sprawie nr ......................., pod kryptonimem*) ........................., przez

........................... .

Wykaz zniszczonych materiałów:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Podpisy członków komisji:

1. .................................................. 2. .......................................... 3. ................................................

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 – Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Egz. nr 2 – komórka organizacyjna realizująca zarządzenie w sprawie zniszczenia materiałów

Wykonał: .......................................

___________________________

*)Niepotrzebne skreślić.

Strona ...../......

..................................

(klauzula tajności)

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR INFORMACJI SZEFA KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ DLA PROKURATORA GENERALNEGO O WYDANIU I WYKONANIU ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW UZYSKANYCH W WYNIKU STOSOWANIA KONTROLI OPERACYJNEJ

INFORMACJA O WYDANIU I WYKONANIU ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW UZYSKANYCH W WYNIKU STOSOWANIA KONTROLI OPERACYJNEJ

.................................

(klauzula tajności)

..................................

(miejscowość, data)

..........................................

(nazwa organu)

..........................................Egz. nr ..........

(sygnatura literowo-cyfrowa)

PROKURATOR GENERALNY

INFORMACJA O WYDANIU I WYKONANIU ZARZĄDZENIA W SPRAWIE

ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW UZYSKANYCH W WYNIKU STOSOWANIA

KONTROLI OPERACYJNEJ

Działając na podstawie art. 123 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej

Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.), informuję o:

a) wydaniu i wykonaniu w dniu ………. zarządzenia nr ..................... z dnia ....................... w sprawie

komisyjnego i protokolarnego zniszczenia materiałów zgromadzonych w wyniku stosowania

kontroli operacyjnej, prowadzonej na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego

w Warszawie / zarządzenia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej*) nr .......................... z dnia

............................. w sprawie nr ..........................., pod kryptonimem*) ..................................................,

– niezawierających dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania w sprawie

o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo niemających znaczenia dla kontroli celno-

-skarbowej, postępowania podatkowego, postępowania w sprawach celnych lub postępowania

w sprawach o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,/

– materiałów uzyskanych w wyniku stosowania kontroli operacyjnej w przypadku

niecierpiącym zwłoki, co do której Sąd nie wyraził zgody na jej kontynuację,/

– materiałów uzyskanych w toku kontroli operacyjnej zawierających informacje, o których

mowa w art. 178 Kodeksu postepowania karnego.*)

b) wykonaniu w dniu ……. zarządzenia nr ……...…. z dnia …..... Sądu Okręgowego w Warszawie

w sprawie zniszczenia materiałów, których wykorzystanie w sprawie o przestępstwo lub

przestępstwo skarbowe jest niedopuszczalne, zgromadzonych w wyniku stosowania kontroli

operacyjnej, prowadzonej na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie /

zarządzenia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej*) nr ............................ z dnia ............................

w sprawie nr ...................., pod kryptonimem ..........*).

SZEF KRAJOWEJ

ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

...................................................

(podpis, data, pieczęć)

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 – Prokurator Generalny

Egz. nr 2 – Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Wykonał: ...............................

_________________________

*)Niepotrzebne skreślić.

Strona ....../......

.................................................

(klauzula tajności)

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR REJESTRU POSTANOWIEŃ PROWADZONEGO PRZEZ SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE

REJESTR

POSTANOWIEŃ DOTYCZĄCYCH KONTROLI OPERACYJNEJ

……………....……

(klauzula tajności)

…………………………………………………

(pieczęć nagłówkowa Sądu Okręgowego w Warszawie)

REJESTR

POSTANOWIEŃ DOTYCZĄCYCH KONTROLI OPERACYJNEJ

Zawiera

kart

Założono:

/

/

rok

miesiąc

dzień

Zakończono:

/

/

rok

miesiąc

dzień

……………....................………

(klauzula tajności)

Lp.

Określenie organu

wnioskującego o wydanie

postanowienia

Numer wniosku lub zarządzenia

Rodzaj rozstrzygnięcia i data

wydania postanowienia

Okres, na który zarządzono

kontrolę

Inne dane

1

2

3

4

5

6

Strona ….../…..

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR REJESTRU PISEMNYCH ZGÓD PROWADZONEGO PRZEZ PROKURATORA GENERALNEGO

REJESTR

PISEMNYCH ZGÓD DOTYCZĄCYCH KONTROLI OPERACYJNEJ

…………….....……

(klauzula tajności)

…………………………………….........………

(pieczęć nagłówkowa Prokuratora Generalnego)

REJESTR

PISEMNYCH ZGÓD DOTYCZĄCYCH KONTROLI OPERACYJNEJ

Zawiera

kart

Założono:

/

/

rok

miesiąc

dzień

Zakończono:

/

/

rok

miesiąc

dzień

……………....................………

(klauzula tajności)

Lp.

Numer wniosku lub

zarządzenia Szefa

Krajowej Administracji

Skarbowej

Decyzja Prokuratora

Generalnego

w przedmiocie złożonego

wniosku lub zarządzenia

Rodzaj rozstrzygnięcia

i data wydania

postanowienia

Okres, na który

zarządzono kontrolę

operacyjną

Data zakończenia

kontroli operacyjnej

Informacje o sposobie

wykorzystania

materiałów

zgromadzonych podczas

stosowania kontroli

operacyjnej

Inne dane

1

2

3

4

5

6

7

8

Strona …./…..

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR REJESTRU WNIOSKÓW I ZARZĄDZEŃ PROWADZONEGO PRZEZ SZEFA KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

REJESTR

WNIOSKÓW I ZARZĄDZEŃ DOTYCZĄCYCH KONTROLI OPERACYJNEJ

……………....................………

(klauzula tajności)

…………………………………………………………………

(stempel nagłówkowy jednostki organizacyjnej)

REJESTR

WNIOSKÓW I ZARZĄDZEŃ DOTYCZĄCYCH KONTROLI OPERACYJNEJ

Zawiera

kart

Założono:

/

/

rok

miesiąc

dzień

Zakończono:

/

/

rok

miesiąc

dzień

……………....................………

(klauzula tajności)

Lp.

Numer wniosku

lub zarządzenia

Szefa Krajowej

Administracji

Skarbowej

Numer sprawy,

jej kryptonim

oraz wskazanie

komórki

organizacyjnej

prowadzącej

sprawę

Decyzja

Prokuratora

Generalnego

w przedmiocie

złożonego

wniosku lub

zarządzenia

Rodzaj

rozstrzygnięcia

i data wydania

postanowienia

Okres, na który

zarządzono

kontrolę

operacyjną lub

o który

przedłożono jej

stosowanie

Data

zakończenia

kontroli

operacyjnej

Informacja

o przekazaniu

Prokuratorowi

Generalnemu

materiałów

z przeprowadzonej

kontroli

operacyjnej

Informacja

o przekazaniu

Prokuratorowi

Generalnemu

informacji

o wynikach

przeprowadzonej

kontroli

operacyjnej

Numer i data

protokołu

komisyjnego

zniszczenia

materiałów

Informacja

o przekazaniu

Prokuratorowi

Generalnemu

informacji

o wydaniu

i wykonaniu

zarządzenia

w sprawie

zniszczenia materiałów

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Strona ….../…..

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez wywiad skarbowy (Dz. U. poz. 383), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379).