Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.801

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie kontroli celno-skarbowej wydobycia niektórych kopalin

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) formę i sposób wykonywania kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi, produkcji koncentratu, wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2016 r. poz. 1581 i 1948), zwanej dalej "kontrolą";
2) rodzaje prowadzonej dokumentacji, o której mowa w art. 74 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, jej wzory, a także sposób jej prowadzenia.
§  2.  Kontrola jest wykonywana doraźnie i polega na:
1) bezpośrednim uczestniczeniu kontrolującego w czynnościach związanych z działalnością objętą kontrolą;
2) kontroli dokumentacji prowadzonej przez podatnika podatku od wydobycia niektórych kopalin związanej z działalnością podlegającą kontroli, w szczególności:
a) deklaracji podatkowych,
b) dokumentów potwierdzających dokonanie wpłaty podatku od wydobycia niektórych kopalin,
c) ewidencji, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz w § 3 ust. 1 i 3.
§  3. 
1.  Podatnik podatku od wydobycia niektórych kopalin dokonujący wydobycia urobku rudy miedzi i produkcji koncentratu, do celów produkcji koncentratu z zakupionego urobku rudy miedzi, prowadzi ewidencję zakupionego urobku rudy miedzi, wyprodukowanego z niego koncentratu oraz zawartości w tym koncentracie miedzi i srebra.
2.  Wzór ewidencji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3.  Podatnik podatku od wydobycia niektórych kopalin dokonujący wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej prowadzi ewidencję przyrządów pomiarowych używanych do pomiaru:
1) ilości gazu ziemnego lub ropy naftowej służących do określania kwoty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin, wprowadzanych do sieci przesyłowej lub bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej albo załadowanych na inny środek transportu;
2) ilości gazu ziemnego lub ropy naftowej:
a) wykorzystanych na cele badawcze,
b) wydobytych z odwiertu rozpoznawczego lub wydobywczego w przypadku zwolnienia, o którym mowa w art. 7b ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin.
4.  Wzór ewidencji, o której mowa w ust. 3, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  4. 
1.  Ewidencje, o których mowa w § 3 ust. 1 i 3, są prowadzone w sposób umożliwiający identyfikację czynności podlegających ewidencjonowaniu przy zachowaniu ciągłości zapisów.
2.  Ewidencje, o których mowa w § 3 ust. 1 i 3, z wyjątkiem ewidencji prowadzonych przy użyciu systemu teleinformatycznego, wymagają zarejestrowania i zabezpieczenia urzędowo pieczęciami przez właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego, a poszczególne karty kolejnego ponumerowania.
3.  Wpisów do ewidencji, o których mowa w § 3 ust. 1 i 3, dokonuje się w sposób trwały i czytelny. Zmian i poprawek w ewidencjach dokonuje się w taki sposób, aby przekreślony tekst pierwotny pozostał czytelny, a każdą zmianę lub poprawkę potwierdza się podpisem osoby dokonującej zmiany lub poprawki, z podaniem daty ich wprowadzenia.
4.  Ewidencje, o których mowa w § 3 ust. 1 i 3, mogą być prowadzone przy użyciu systemu teleinformatycznego, który:
1) umożliwia wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz zapewnia ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą;
2) umożliwia dokonywanie korekty danych wyłącznie przy opatrzeniu jej adnotacją o osobie dokonującej tej korekty oraz datą jej dokonania;
3) pozwala na uzyskanie czytelnego wydruku wpisów w porządku chronologicznym;
4) uniemożliwia usuwanie wpisów.
§  5. 
1.  Wpisów do ewidencji, o której mowa w § 3 ust. 1, dokonuje się bezpośrednio po przyjęciu zakupionego urobku rudy miedzi, przekazaniu zakupionego urobku rudy miedzi do produkcji koncentratu oraz określeniu ilości koncentratu wyprodukowanego z zakupionego urobku rudy miedzi.
2.  Wpisów do ewidencji, o której mowa w § 3 ust. 1, dotyczących ilości miedzi w koncentracie dokonuje się po dokonaniu pomiaru jej zawartości w koncentracie, każdego dnia, w którym wyprodukowano koncentrat.
3.  Wpisów do ewidencji, o której mowa w § 3 ust. 1, dotyczących ilości srebra w koncentracie za dany miesiąc, na podstawie pobranych próbek dziennych, dokonuje się niezwłocznie po otrzymaniu wyników pomiarów jego zawartości w koncentracie.
§  6. 
1.  Wpisów do ewidencji, o której mowa w § 3 ust. 3, dokonuje się bezpośrednio po podłączeniu lub odłączeniu przyrządu pomiarowego podlegającego ewidencjonowaniu.
2.  Ewidencję, o której mowa w § 3 ust. 3, prowadzi się odrębnie dla każdego miejsca podlegającego kontroli.
§  7.  Ewidencje, o których mowa w § 3 ust. 1 i 3, mogą być prowadzone przez kontynuowanie wpisów odpowiednio w ewidencji zakupionego urobku rudy miedzi, wyprodukowanego z niego koncentratu oraz zawartości w tym koncentracie miedzi i srebra, oraz w ewidencji przyrządów pomiarowych używanych do pomiaru ilości gazu ziemnego lub ropy naftowej, zarejestrowanych na podstawie dotychczasowych przepisów.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

EWIDENCJA ZAKUPIONEGO UROBKU RUDY MIEDZI, WYPRODUKOWANEGO Z NIEGO KONCENTRATU

ORAZ ZAWARTOŚCI W TYM KONCENTRACIE MIEDZI I SREBRA

Lp.

Data wpisu

Ilość przyjęta

zakupionego

urobku rudy

miedzi

[t]

Ilość zakupionego

urobku rudy

miedzi

przekazana do

produkcji

koncentratu

[t]

Ilość koncentratu

wyprodukowana

z zakupionego

urobku rudy miedzi

[t]

Ilość miedzi i srebra

w otrzymanym koncentracie

miedzi

[t]

srebra

[kg]

1

2

3

4

5

6

7

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

EWIDENCJA PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH UŻYWANYCH DO POMIARU ILOŚCI GAZU ZIEMNEGO

LUB ROPY NAFTOWEJ

Lp.

Data

wpisu

Rodzaj

czynności

Miejsce

zainstalowania

przyrządu

pomiarowego

Rodzaj i cechy

przyrządu

pomiarowego1)

Osoba

odpowiedzialna

za nadzór nad

użytkowaniem

przyrządu

pomiarowego

Stan licznika przyrządu

pomiarowego

Uwagi

podłączenie/

odłączenie

początkowy

końcowy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

_____________________________

1)Dotyczy układów pomiarowych wyposażonych w zespół urządzeń służących do pomiaru ilościowego i jakościowego strumienia

przepływającego gazu ziemnego lub ropy naftowej.

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie kontroli wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 2218), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379).