Zmiana rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej. - Dz.U.2017.835 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.835

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. poz. 489, z 2012 r. poz. 951 oraz z 2016 r. poz. 1250 i 2003) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz. U. poz. 1333) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) datę otrzymania zgłoszenia przez ministra właściwego do spraw informatyzacji;";

2)
w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia publiczny dostęp do danych ewidencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.";

3)
w § 5 uchyla się ust. 3;
4)
§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Organ administracji przekazuje ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji zgłoszenie w formie dokumentu elektronicznego, zgodnego z wzorem, o którym mowa w § 5 ust. 2, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.";

5)
w § 8:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Minister właściwy do spraw informatyzacji niezwłocznie informuje organ administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji, o nadaniu identyfikatora zbioru danych i jego treści.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister właściwy do spraw informatyzacji rozpoznaje zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 2, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania, oraz przekazuje w tym terminie wnoszącemu zastrzeżenie informację o swoim stanowisku w tej sprawie oraz o ostatecznej treści identyfikatora.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).