Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.787

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie zgłoszeń przewozu towarów i sposobu postępowania w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń

Na podstawie art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób przesyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszenia oraz sposób uwierzytelniania zarejestrowanego użytkownika Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, zwanej dalej "PUESC";
2) sposób postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających i przewoźników w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń;
3) organ Krajowej Administracji Skarbowej, do którego jest przesyłane zgłoszenie w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń;
4) wzór dokumentu zastępującego zgłoszenie wraz z objaśnieniami.
§  2.  Użyte w rozporządzeniu określenie "klucz" oznacza elektroniczny kod zabezpieczający dostęp do zgłoszenia służący odpowiednio podmiotowi wysyłającemu, podmiotowi odbierającemu i przewoźnikowi umożliwiający dokonanie uzupełnienia zgłoszenia lub aktualizacji danych zawartych w zgłoszeniu.
§  3.  Zgłoszenie, uzupełnienie lub aktualizację zgłoszenia przesyła się do rejestru zgłoszeń:
1) na formularzu udostępnionym na PUESC albo
2) w dokumencie w formacie xml, zgodnym ze specyfikacją techniczną tego dokumentu udostępnioną na PUESC:
a) przy użyciu poczty elektronicznej na adres puesc@mf.gov.pl albo
b) przy użyciu interfejsu niewizualnego, z wykorzystaniem usług web service dedykowanych do komunikacji z PUESC.
§  4. 
1.  Podmiot wysyłający po dokonaniu zgłoszenia otrzymuje wraz z numerem referencyjnym z rejestru zgłoszeń trzy klucze, z których odpowiednio:
1) jeden przeznaczony jest dla podmiotu wysyłającego;
2) drugi przeznaczony jest dla przewoźnika;
3) trzeci przeznaczony jest dla podmiotu odbierającego - w przypadku gdy miejsce dostarczenia towaru znajduje się na terytorium kraju.
2.  Podmiot odbierający po dokonaniu zgłoszenia otrzymuje wraz z numerem referencyjnym z rejestru zgłoszeń dwa klucze, z których odpowiednio:
1) jeden przeznaczony jest dla podmiotu odbierającego;
2) drugi przeznaczony jest dla przewoźnika.
3.  Przewoźnik po dokonaniu zgłoszenia otrzymuje wraz z numerem referencyjnym z rejestru zgłoszeń klucz.
§  5.  Uwierzytelnienie zarejestrowanego użytkownika PUESC w celu przesłania, uzupełnienia lub aktualizacji zgłoszenia polega na podaniu identyfikatora użytkownika (login) i hasła.
§  6.  W przypadku gdy zgłoszenia, uzupełnienia lub aktualizacji dokonuje osoba działająca w imieniu odpowiednio podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego albo przewoźnika, osoba ta, dokonując tych czynności, oświadcza, że działa w imieniu i na rzecz odpowiednio podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego albo przewoźnika.
§  7. 
1.  Podmiot wysyłający, który jest jednocześnie przewoźnikiem i dokonuje jednym środkiem transportu przewozu towarów będących przedmiotem co najmniej 2 dostaw, w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.), towarów objętych pozycją CN 2710 następujących bezpośrednio po dostawie ze składu podatkowego, może przesłać do rejestru zgłoszeń w sposób zbiorczy zgłoszenie, które zawiera dane, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, zwanej dalej "ustawą", dla każdego podmiotu odbierającego i miejsca dostarczenia towaru, oraz łączną ilość, masę brutto lub objętość towaru będącego przedmiotem przewozu.
2.  Dane dotyczące ilości, masy lub objętości towaru uważa się za prawidłowe, jeżeli stwierdzone rozbieżności w stosunku do łącznej ilości, masy lub objętości towaru wskazanej w zgłoszeniu przesyłanym w sposób określony w ust. 1 wynoszą nie więcej niż 10% tej ilości, masy lub objętości powiększonej o różnicę pomiędzy ilością, masą lub objętością towaru wskazaną w zgłoszeniu przesyłanym w sposób określony w ust. 1 dla każdego podmiotu odbierającego a ilością, masą lub objętością towaru odebranego przez podmiot odbierający.
§  8. 
1.  W przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń polegającej na awarii lub przerwie technicznej rejestru zgłoszeń odpowiednio podmiot wysyłający, podmiot odbierający albo przewoźnik, w zakresie zgłaszanych przez siebie danych, dokonuje zgłoszenia, przesyłając dokument zastępujący zgłoszenie na adres awaria.sent@mf.gov.pl, podając w tytule wiadomości, w szczególności:
1) numer identyfikacji podatkowej albo numer, za pomocą którego ten podmiot jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej,
2) numer własny tego dokumentu

- oddzielone separatorem "##".

2.  Dokument zastępujący zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera odpowiednio dane, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, art. 6 ust. 2 albo art. 7 ust. 2 ustawy.
3.  W przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń polegającej na awarii lub przerwie technicznej rejestru zgłoszeń po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w § 3:
1) przewoźnik uzupełnia zgłoszenie, przesyłając dokument zastępujący zgłoszenie, zawierający numer referencyjny zgłoszenia i dane, o których mowa w art. 5 ust. 4 albo art. 6 ust. 3 ustawy,
2) podmiot odbierający uzupełnia zgłoszenie, przesyłając dokument zastępujący zgłoszenie, zawierający numer referencyjny zgłoszenia i dane, o których mowa w art. 5 ust. 5 albo art. 6 ust. 4 ustawy,
3) odpowiednio podmiot wysyłający, podmiot odbierający albo przewoźnik aktualizuje zgłoszenie, przesyłając dokument zastępujący zgłoszenie zawierający numer referencyjny zgłoszenia i dane wskazane przez niego w zgłoszeniu

- na adres awaria.sent@mf.gov.pl, podając w tytule wiadomości numer referencyjny zgłoszenia, numer identyfikacji podatkowej albo numer, za pomocą którego ten podmiot jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej, oraz numer własny tego dokumentu - oddzielone separatorem "##".

4.  W przypadku gdy dokument zastępujący zgłoszenie przesyła osoba działająca w imieniu odpowiednio podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego albo przewoźnika, przepis § 6 stosuje się odpowiednio.
5.  Dokument zastępujący zgłoszenie może zostać przesłany w formacie pdf albo xml zgodnym ze specyfikacją techniczną tego dokumentu udostępnioną na PUESC, jeżeli zawiera dane określone we wzorze, o którym mowa w ust. 6.
6.  Wzór dokumentu zastępującego zgłoszenie stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  9. 
1.  Podmiot wysyłający, który przesyła zgłoszenia w sposób określony w § 3 pkt 2 lit. b przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego funkcjonującego automatycznie bez udziału osób fizycznych, po nieudanych próbach uzyskania numeru referencyjnego, których liczba bądź czas oczekiwania na uzyskanie numeru referencyjnego wynika z rejestru zgłoszeń, może przesłać dokument zastępujący zgłoszenie, który nie zawiera oświadczenia wskazanego w polu 57 wzoru, o którym mowa w § 8 ust. 6.
2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1:
1) podmiot wysyłający przekazuje przewoźnikowi dokument zastępujący zgłoszenie w postaci wizualizacji pliku xml zgodnej ze wzorem, o którym mowa w § 8 ust. 6;
2) informacja o potwierdzeniu przyjęcia dokumentu zastępującego zgłoszenie może być zawarta w dokumencie, o którym mowa w pkt 1.
3.  Podmiot wysyłający zapewnia udokumentowanie prób, o których mowa w ust. 1.
4.  Podmiot wysyłający przesyła zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, na adres awaria.sent.ws@mf.gov.pl.
§  10.  Organem właściwym, do którego jest przesyłane zgłoszenie w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń, jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.
§  11.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2017 r.

ZAŁĄCZNIK

DOKUMENT ZASTĘPUJĄCY ZGŁOSZENIE

1A. Numer własny dokumentu:

1B. Numer referencyjny:

I. DANE PODMIOTU WYSYŁAJĄCEGO/NADAWCY

TOWARU:

2. Id SISC:

3. Imię i nazwisko albo nazwa:

4. NIP/nr innego

identyfikatora:

5. Ulica:

6. Nr budynku/nr lokalu:

7. Miejscowość:

8. Kod pocztowy:

9. Poczta:

10. Kraj:

II. DANE PODMIOTU

ODBIERAJĄCEGO/ODBIORCY TOWARU:

11. Id SISC:

12. Imię i nazwisko albo nazwa:

13. NIP/nr innego

identyfikatora:

14. Ulica:

15. Nr budynku/nr lokalu:

16. Miejscowość:

17. Kod pocztowy:

18. Poczta:

19. Kraj:

III. DANE PRZEWOŹNIKA:

20. Id SISC:

21. Imię i nazwisko albo nazwa:

22. NIP/nr innego

identyfikatora:

23. Ulica:

24. Nr budynku/nr lokalu:

25. Miejscowość:

26. Kod pocztowy:

27. Poczta:

28. Kraj:

IV. DANE DOTYCZĄCE TOWARU:

29. Rodzaj towaru:

30. Pozycja CN:

31. Podkategoria PKWiU:

32. Ilość towaru:

33. Masa brutto towaru:

34. Objętość towaru:

V. DATY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA PRZEWOZU NA TERYTORIUM RP:

35. Planowana data

rozpoczęcia przewozu:

36. Data rozpoczęcia

przewozu:

37. Planowana data

zakończenia przewozu:

VI. MIEJSCE ZAŁADUNKU TOWARU:

38. Ulica:

39. Nr budynku/nr lokalu:

40. Miejscowość:

41. Kod pocztowy:

42. Poczta:

43. Kraj:

VII. MIEJSCE DOSTARCZENIA TOWARU:

44. Ulica:

45. Nr budynku/nr lokalu:

46. Miejscowość:

47. Kod pocztowy:

48. Poczta:

49. Kraj:

VIII. MIEJSCE ROZPOCZĘCIA

PRZEWOZU NA TERYTORIUM RP:

IX. MIEJSCE ZAKOŃCZENIA

PRZEWOZU NA TERYTORIUM RP:

50. Miejscowość/Przejście graniczne/

Nr drogi

51. Miejscowość/Przejście graniczne/

Nr drogi

X. ŚRODEK TRANSPORTU:

52. Nr rejestracyjne:

53. Nr zezwolenia

drogowego:

54. Nr dokumentu

przewozowego:

XI. INFORMACJA O ODBIORZE TOWARU:

55. Data odbioru towaru:

56. Uwagi

XII. OŚWIADCZENIE

57. Oświadczam, że posiadam upoważnienie do złożenia/uzupełnienia/aktualizacji

zgłoszenia* w imieniu i na rzecz:

podmiotu wysyłającego

podmiotu odbierającego

przewoźnika

[Dane oświadczającego]

OBJAŚNIENIA:

- dokument zastępujący zgłoszenie należy wypełnić drukowanymi literami,

- w części I należy wpisać:

1) dane podmiotu wysyłającego - w przypadku przewozu towaru rozpoczynającego się na terytorium kraju (dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów albo eksportu towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.)),

2) dane nadawcy towaru - w przypadku przewozu towaru z terytorium państwa członkowskiego albo z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju albo w przypadku przewozu towaru z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium drugiego państwa członkowskiego albo państwa trzeciego,

- w części II należy wpisać:

1) dane podmiotu odbierającego - w przypadku dostawy towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług albo w przypadku przewozu towaru z terytorium państwa członkowskiego albo z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju,

2) dane odbiorcy towaru - w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów albo eksportu towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług albo w przypadku przewozu towaru z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium drugiego państwa członkowskiego albo państwa trzeciego;

- w polu 1A należy wpisać własny unikatowy numer dokumentu nadany przez podmiot, który dokonuje, uzupełnia i aktualizuje zgłoszenie przewozu towaru,

- w polu 1B należy wpisać numer referencyjny zgłoszenia, jeżeli został nadany dla tego zgłoszenia będącego przedmiotem uzupełnienia lub aktualizacji,

- w polu 2, 11 i 20 należy wpisać fakultatywnie unikalny, 17-znakowy numer identyfikacyjny nadawany podmiotom i osobom podczas procesu rejestracji (e-Klient) na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych,

- w polu 4 należy wpisać numer identyfikacji podatkowej albo numer, za pomocą którego podmiot wysyłający jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej,

- w polu 13 należy wpisać numer identyfikacji podatkowej podmiotu odbierającego albo numer, za pomocą którego podmiot odbierający albo odbiorca towaru jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej,

- w polu 22 należy wpisać numer identyfikacji podatkowej przewoźnika albo numer, za pomocą którego jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej,

- w polu 30 należy wpisać 4-cyfrową pozycję CN, w tym przypadku pola 31 się nie wypełnia,

- w polu 31 należy wpisać 6-cyfrową podkategorię PKWiU, w tym przypadku pola 30 się nie wypełnia,

- pole 35 należy wypełnić tylko w przypadku przewozu towaru rozpoczynającego się na terytorium RP,

- pola 35-37 i 55 należy wypełnić w formacie DD.MM.RRRR,

- pole 37 należy wpisać datę dostarczenia towaru na terytorium kraju do miejsca wskazanego w zgłoszeniu albo datę objęcia na terytorium kraju procedurą celną towaru będącego przedmiotem przewozu albo datę wywozu towaru z terytorium kraju,

- pola 38-43 należy wypełnić tylko w przypadku przewozu towaru rozpoczynającego się na terytorium RP,

- pola 44-49 należy wypełnić, w przypadku gdy miejsce dostarczenia towaru znajduje się na terytorium RP,

- pole 50 należy wypełnić w przypadku wjazdu na terytorium RP,

- pole 51 należy wypełnić w przypadku wyjazdu z terytorium RP,

- w polu 53 należy wpisać numer zezwolenia, zaświadczenia lub licencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907, z późn. zm.), o ile są wymagane,

- w polu 57 - * niepotrzebne skreślić,  właściwe zaznaczyć.

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).