Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.831

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 13 kwietnia 2017 r.
w sprawie wykazu chorób i ułomności wraz z kategoriami zdolności do pełnienia służby przez kandydata do służby w Służbie Celno-Skarbowej oraz funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej

Na podstawie art. 207 ust. 8 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wykaz chorób i ułomności wraz z kategoriami zdolności do pełnienia służby przez kandydata do służby w Służbie Celno-Skarbowej oraz funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej oraz szczegółowe objaśnienia odnoszące się do tych chorób i ułomności, jak również zalecane czynności wskazane przy ich ustaleniu w przypadkach, w których wymaga tego wiedza medyczna, stanowiące załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ CHORÓB I UŁOMNOŚCI WRAZ Z KATEGORIAMI ZDOLNOŚCI DO PEŁNIENIA SŁUŻBY PRZEZ KANDYDATA DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE CELNO-SKARBOWEJ ORAZ FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ

ParagrafPunktChoroby i ułomnościKategoria zdolności kandydatów do pełnienia służby w Służbie Celno-SkarbowejKategoria zdolności funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej do pełnienia służby
12345

Dział  I

- Budowa ciała

12345
11Nadwaga nieupośledzająca sprawności ustrojuZA
2Otyłość upośledzająca nieznacznie sprawność ustrojuZA
3Otyłość znacznie upośledzająca sprawność ustrojuZ

N

B
Objaśnienia szczegółowe:

Do § 1 Nadwaga i otyłość kwalifikuje się na podstawie wskaźnika masy ciała (BMI)

pkt 1 - BMI w przedziale: powyżej 25 do 30 (mężczyźni);

powyżej 24 do 30 (kobiety);

pkt 2 - BMI w przedziale: powyżej 30 do 40 (mężczyźni i kobiety);

pkt 3 - BMI w przedziale: powyżej 40 (mężczyźni i kobiety).

Dział  II

- Skóra, tkanka podskórna i węzły chłonne

12345
21Przewlekłe choroby skóry nieznacznie szpecące i nieupośledzające sprawności ustrojuZA
2Przewlekłe choroby skóry miernie szpecące lub nieznacznie upośledzające sprawność ustrojuZA
3Przewlekłe choroby skóry wybitnie szpecące lub upośledzające sprawność ustrojuZ

N

B
31Blizny nieznacznie szpecące lub miernie upośledzające sprawność ustrojuZA
2Blizny znacznie szpecące lub upośledzające sprawność ustrojuZ

N

B
3Blizny po samouszkodzeniachZ

N

B

C

41Obrzęk limfatyczny nieznacznie upośledzający sprawność ustrojuZA
2Obrzęk limfatyczny znacznie upośledzający sprawność ustrojuZ

N

B

C

Objaśnienia szczegółowe:

Do § 2 Nowotwory skóry kwalifikuje się wg działu XX - Nowotwory

pkt 1-3 - według tych punktów kwalifikuje się różnorodne przewlekłe uogólnione choroby skóry, jak: świerzbiączka uogólniona (wyprysk endogenny), wrodzone zaburzenia rogowacenia skóry znacznego stopnia (rogowiec dziedziczny, rybia łuska), wrodzone dziedziczne oddzielanie się naskórka, pęcherzyca, skóra pergaminowata barwikowa, uogólnione i nawracające lub oporne na leczenie postacie łuszczycy, gruźlica skóry oporna na leczenie.

Do § 3

pkt 1 i 2 - według tych punktów kwalifikuje się między innymi wyleczoną gruźlicę skóry;

pkt 2 - przez "blizny upośledzające sprawność ustroju" rozumie się blizny utrudniające ruchomość stawów lub noszenie odzieży i oporządzenia, blizny połączone z ubytkami tkanek miękkich (po zranieniach, oparzeniach itp.) oraz blizny w miejscach narażonych na tarcie w czasie ruchów i chodzenia;

pkt 3 - N kwalifikowane w oparciu o opinię psychiatryczną.

Dział  III

- Czaszka

12345
51Zniekształcenia czaszki nieupośledzające czynności układu nerwowegoZA
2Zniekształcenia czaszki oraz choroby i ubytki kości nieznacznie upośledzające czynności układu nerwowegoZA

B

3Zniekształcenia czaszki oraz choroby i ubytki kości znacznie upośledzające czynności układu nerwowegoNC
4Ciało obce w mózguNC
Objaśnienia szczegółowe:

O kwalifikacji decyduje wynik badania lekarskiego przeprowadzanego przez komisję lekarską.

Dział  IV

- Narząd wzroku

12345
61Zniekształcenia powiek nieupośledzające ich sprawnościZA
2Zniekształcenia powiek upośledzające ich sprawnośćZ

N

B

C

3Przewlekłe choroby brzegów powiek lub spojówek nieupośledzające lub nieznacznie upośledzające sprawność okaZA

B

4Przewlekłe choroby brzegów powiek lub spojówek trudno poddające się leczeniu i upośledzające sprawność okaNB

C

5Obwodowe zrosty spojówki gałkowej i powiekowej nieupośledzające ruchów gałki ocznej lub powiekZA

B

6Zrosty spojówki gałkowej i powiekowej nieznacznie upośledzające ruchomość gałki ocznejZA

B

7Zrosty spojówki gałkowej upośledzające ruchomość gałki ocznejNB

C

71Nieznaczne upośledzenie wydzielania lub odpływu łezZA
2Znaczne upośledzenie wydzielania lub odpływu łezZ

N

B

C

81Ślepota jednego oka lub brak jednej gałki ocznej przy ostrości wzroku oka drugiego 0,8 lub większej po zastosowaniu szkieł sferycznych do 3,0 D lub cylindrycznych do 2,0 DZB
2Ślepota jednego oka lub brak jednej gałki ocznej przy ostrości wzroku oka drugiego poniżej 0,8 po zastosowaniu szkieł sferycznych do 3,0 D lub cylindrycznych do 2,0 DNC
3Całkowita ślepota lub brak obu gałek ocznychNC
91Nieznaczny oczopląs przy skierowaniu gałek ocznych w bokZ

N

B
2Nieznaczny oczopląs przy patrzeniu wprost, wzmagający się przy patrzeniu w bokZ

N

B
3Wyraźny oczopląs przy patrzeniu wprostNC
101Brak jednoczesnego widzenia obuocznego z ostrością wzroku każdego oka 0,5 lub większą bez lub z korekcją szkłami sferycznymi wklęsłymi do 1,0 D lub wypukłymi do 3,0 D lub cylindrycznymi wklęsłymi lub wypukłymi do 1,0 DZA
2Brak jednoczesnego widzenia obuocznego z ostrością wzroku każdego oka nie mniejszą niż 0,5 z korekcją szkłami sferycznymi wklęsłymi do 3,0 D lub wypukłymi do 6,0 D lub cylindrycznymi wklęsłymi lub wypukłymi do 2,0 DZA

B

3Brak jednoczesnego widzenia obuocznego z ostrością wzroku jednego oka co najmniej 0,5, a drugiego oka od 0,1 do 0,4 mimo korekcji szkłami sferycznymi wklęsłymi do 3,0 D lub wypukłymi do 2,0 DNB

C

111Ostrość wzroku jednego oka lub obojga oczu poniżej 0,8 bez korekcji szkłamiZA
2Ostrość wzroku każdego oka co najmniej 0,5 z korekcją szkłami sferycznymi wklęsłymi do 1,0 D lub wypukłymi do 3,0 D lub cylindrycznymi wklęsłymi lub wypukłymi do 1,0 DZA
3Ostrość wzroku każdego oka co najmniej 0,5 z korekcją szkłami sferycznymi wklęsłymi powyżej 1,0 D do 4,5 D lub wypukłymi powyżej 3,0 D do 6,0 D lub cylindrycznymi wklęsłymi lub wypukłymi powyżej 1,0 D do 3,0 DZA

B

4Ostrość wzroku każdego oka co najmniej 0,5 z korekcją szkłami sferycznymi wklęsłymi powyżej 4,5 D lub wypukłymi powyżej 6,0 D lub cylindrycznymi wklęsłymi lub wypukłymi powyżej 3,0 DZ

N

B
5Ostrość wzroku jednego oka co najmniej 0,5, drugiego w granicach od 0,1 do 0,4 z korekcją szkłami sferycznymi do 6,0 D lub cylindrycznymi do 3,0 DZ

N

B
121Przebyte choroby rogówki, twardówki, tęczówki, ciałka rzęskowatego i ciała szklistego z ich utrwalonymi zmianami nieznacznie upośledzające czynność okaZA

B

2Przebyte choroby rogówki, twardówki, tęczówki, ciałka rzęskowatego i ciała szklistego z ich utrwalonymi zmianami upośledzające czynność okaNB
3Przebyte choroby siatkówki, naczyniówki i nerwu wzrokowego nieznacznie upośledzające czynność okaZA

B

4Przebyte choroby siatkówki, naczyniówki i nerwu wzrokowego upośledzające czynność okaNB
5Nieznaczne upośledzenie rozróżniania barwZA
6Znaczne upośledzenie rozróżniania barwZ

N

B
7JaskraZ

N

B
Objaśnienia szczegółowe:

Do § 6

pkt 3 i 4 - w razie stwierdzenia przewlekłego zapalenia brzegów powiek i spojówek bierze się pod uwagę wady wzroku przy nieużywaniu szkieł korekcyjnych oraz czynniki szkodliwe, działające z zewnątrz, jak pył, gazy itp. Podstawą do uznania badanego za trwale niezdolnego do służby jest opinia lekarza okulisty, po ewentualnym leczeniu szpitalnym;

pkt 5-7 - przy kwalifikowaniu zrostów spojówki gałkowej i powiekowej bierze się pod uwagę ograniczenie ruchomości oka i upośledzenie widzenia obuocznego.

Do § 8 Przez ślepotę oka rozumie się także ostrość wzroku poniżej 0,1 niedającą się poprawić szkłami (bez względu na ich siłę korygującą) albo przypadki, w których pole widzenia nie przekracza 10%.

Do § 9 Każdy przypadek oczopląsu podlega konsultacji neurologicznej i laryngologicznej.

Do § 11 Jeżeli ostrość wzroku któregokolwiek oka wynosi poniżej 0,5, badanego kieruje się na badanie okulistyczne w celu stwierdzenia ostrości wzroku i określenia wady refrakcji. Przy znacznej różnowzroczności uwzględnia się szkła, jakie badany nosi przy patrzeniu obuocznym. Przy ocenie ostrości wzroku nie uwzględnia się szkieł złożonych. W przypadku zmętnienia lub zniekształcenia środowisk załamujących za podstawę kwalifikacji przyjmuje się ostrość wzroku.

Do § 12

pkt 1-4 - przy kwalifikacji według tych punktów uwzględnia się równocześnie ostrość wzroku i pole widzenia;

pkt 3 i 4 - w przypadkach zapalenia nerwu wzrokowego konieczna jest konsultacja neurologiczna; według tych punktów kwalifikuje się również ograniczenia pola widzenia; pkt 5 i 6 - przez prawidłowe rozróżnianie barw rozumie się umiejętność rozróżniania czterech barw podstawowych, tj. czerwonej, żółtej, zielonej i niebieskiej. Przez nieznaczne upośledzenie barw rozumie się utrudnienie rozróżniania czterech barw podstawowych, tj. pomyłki przy odczytywaniu pojedynczych tablic z zestawu Ishihary lub Stillinga bądź przedłużony czas odczytu (ponad 3 sek). Nieumiejętność rozróżniania czterech barw podstawowych traktuje się jako znaczne upośledzenie rozróżniania barw kwalifikujące badanych do kategorii B/C. Ocena należy do okulisty na podstawie poszerzonego badania okulistycznego.

Dział  V

- Narząd słuchu

12345
131Zniekształcenie małżowiny usznejZA
2Brak, znaczny niedorozwój lub znaczne zniekształcenie jednej lub obu małżowin usznych bez równoczesnego upośledzenia słuchuZA

B

141Jednostronne upośledzenie słuchu w zakresie tonów wysokich pochodzenia odbiorczego lub przewodzeniowego ze słyszeniem mowy potocznejZA
2Obustronne upośledzenie słuchu w zakresie tonów wysokich pochodzenia odbiorczego lub przewodzeniowego ze słyszeniem mowy potocznejZA

B

3Jednostronne osłabienie słuchu w zakresie tonów wysokich pochodzenia odbiorczego lub przewodzeniowegoZA
4Obustronne osłabienie słuchu w zakresie tonów wysokich pochodzenia odbiorczego lub przewodzeniowegoZ

N

B

C

5Jednostronne przytępienie słuchu w zakresie tonów wysokich pochodzenia odbiorczego lub przewodzeniowegoZ

N

B
6Obustronne przytępienie słuchu w zakresie tonów wysokich pochodzenia odbiorczego lub przewodzeniowegoZ

N

B
151Zaburzenia równowagi ciała pochodzenia obwodowego lub centralnego jednostronne lub obustronne niezależne od ostrości słuchuZ

N

B

C

Objaśnienia szczegółowe:

Do § 14 We wszystkich przypadkach, stwierdzonego podczas badania fizykalnego, obniżenia ostrości słuchu konieczne jest badanie specjalistyczne (audiometria) w celu określenia rodzaju i stopnia upośledzenia słuchu. Przez osłabienie słuchu rozumie się upośledzenie zdolności słyszenia lżejszego stopnia (słyszenie szeptu z odległości 3 m do 1 m), przez przytępienie słuchu - upośledzenie znaczniejszego stopnia (słyszenie szeptu z odległości mniejszej niż 1 metr), przez przytępienie słuchu graniczące z głuchotą - upośledzenie dużego stopnia (szept "ad concham").

Do § 15 Zaburzenia w zakresie narządu równowagi wymagają zawsze badania laryngologicznego i neurologicznego, w tym ewentualnie wykonania nystagmografii.

Dział  VI

- Jama ustna

12345
161Zniekształcenie narządów jamy ustnej wrodzone lub nabyte nieznacznie upośledzające mowę lub przyjmowanie pokarmówZA

B

2Zniekształcenie narządów jamy ustnej wrodzone lub nabyte upośledzające mowę lub przyjmowanie pokarmówZ

N

B

C

171Przewlekłe schorzenia narządów jamy ustnej nieznacznie upośledzające mowę, przyjmowanie pokarmów lub nieznacznie szpecąceZA

B

2Przewlekłe schorzenia narządów jamy ustnej upośledzające mowę, przyjmowanie pokarmów lub szpecąceNB

C

181Zniekształcenie szczęki lub żuchwy, schorzenia stawu żuchwowo-jarzmowego wrodzone lub nabyte nieznacznie upośledzające żucieZA

B

2Zniekształcenie szczęki lub żuchwy, schorzenia stawu żuchwowo-jarzmowego wrodzone lub nabyte upośledzające żucieNB
Objaśnienia szczegółowe:

O kwalifikacji decyduje wynik badania lekarskiego przeprowadzanego przez komisję lekarską.

Dział  VII

- Nos, gardło i krtań

12345
191Przewlekłe choroby, wady rozwojowe lub pourazowe nosa i zatok przynosowych nieupośledzające lub nieznacznie upośledzające drożność nosaZA

B

2Przewlekłe choroby, wady rozwojowe lub pourazowe nosa i zatok przynosowych upośledzające drożność nosaZ

N

B
201Przewlekłe choroby gardła, krtani i tchawicy nieupośledzające lub nieznacznie upośledzające wentylację lub fonacjęZA

B

2Przewlekłe choroby gardła, krtani i tchawicy upośledzające wentylację i fonacjęZ

N

B
3Następstwa przebytych chorób gardła, krtani i tchawicy upośledzające wentylację lub fonacjęZ

N

B

C

211Wady wymowy nieznacznie upośledzające zdolność porozumiewania sięZA
2Wady wymowy upośledzające zdolność porozumiewania sięZ

N

B
Objaśnienia szczegółowe:

Podstawą rozpoznania są konsultacje specjalistów: otolaryngologa, foniatry - udokumentowane wynikami badań dodatkowych.

Dział  VIII

- Szyja, klatka piersiowa i kręgosłup

12345
221Zmiany anatomiczne w obrębie szyi i obręczy barkowej nieupośledzające sprawności ustrojuZA
2Zmiany anatomiczne w obrębie szyi i obręczy barkowej nieznacznie upośledzające sprawność ustrojuZA
3Zmiany anatomiczne w obrębie szyi i obręczy barkowej upośledzające sprawność ustrojuZ

N

B
231Zniekształcenia klatki piersiowej nieupośledzające sprawności ustrojuZA
2Zniekształcenia klatki piersiowej upośledzające sprawność ustrojuZB
241Nieznaczne skrzywienia i wady kręgosłupa wrodzone lub nabyte nieupośledzające sprawności ustrojuZA
2Umiarkowane skrzywienia i wady kręgosłupa wrodzone lub nabyte nieznacznie upośledzające sprawność ustrojuZA

B

3Znaczne skrzywienia i wady kręgosłupa upośledzające sprawność ustrojuZ

N

B
251Choroby kręgosłupa nieznacznie upośledzające sprawność ustrojuZA

B

2Choroby kręgosłupa upośledzające sprawność ustrojuZ

N

B
Objaśnienia szczegółowe:

Do § 22 i 25 Przez upośledzenie sprawności ustroju rozumie się również przewlekłe lub nawracające zespoły bólowe z lub bez neurologicznych objawów ubytkowych.

Do § 23

pkt 1 i 2 - zniekształcenia (ubytki kostne) klatki piersiowej mogą być wrodzone lub nabyte. Podstawą kwalifikowania jest ustalenie stopnia upośledzenia czynności narządów klatki piersiowej, tj. zaburzenia krążenia, zmniejszenie pojemności życiowej płuc. Żebra nadliczbowe dające zaburzenia czynności kończyny górnej o charakterze krążeniowym lub neurologicznym kwalifikuje się dodatkowo według odpowiednich paragrafów.

Do § 24

pkt 1-3 - za skrzywienie kręgosłupa uważa się wszelkie odchylenia od linii pionowej, która prawidłowo powinna przebiegać od guzowatości potylicznej zewnętrznej przez wszystkie wyrostki kolczyste kręgów i szczelinę międzypośladkową:

- nieznaczne - gdy linia wyrostków kolczystych w swobodnej postawie wyprostowanej tworzy niewielki, mało widoczny luk na jednym z odcinków kręgosłupa lub dwa luki przebiegające przeciwstawnie w sąsiadujących odcinkach kręgosłupa; skrzywienie takie wyrównuje się czynnie;

- umiarkowane - gdy linia wyrostków tworzy wyraźnie widoczny luk, garb żebrowy jest mało widoczny, jest zauważalne małe zniekształcenie klatki piersiowej i występuje nieznaczne ograniczenie ruchów kręgosłupa; skrzywienie takie daje się wyrównać biernie;

- znaczne (z garbem żebrowym) - ze zniekształceniem klatki piersiowej, z upośledzeniem sprawności oddechowej; skrzywienie nie daje się ani czynnie, ani biernie skorygować.

W przypadku niemożności wykluczenia ewentualnego skrzywienia bądź wady kręgosłupa, należy kandydatów poddać badaniom rentgenologicznym (zdjęcia w dwóch płaszczyznach) i konsultacji ortopedy.

Do § 25

pkt 1 i 2 - ocenę zdolności uzależnia się od rozległości i nasilenia wady lub procesu chorobowego i zaburzeń czynnościowych kręgosłupa (podstawą orzeczenia jest diagnostyka obrazowa i konsultacja ortopedy lub reumatologa).

Dział  IX

- Narząd oddechowy

12345
261Choroby płuc obturacyjne, restrykcyjne i złożone oraz ich następstwa przebiegające z nieznacznym upośledzeniem funkcji ustroju, ze zmianami w badaniu spirometrycznym, którego wyniki nie są niższe niż 80% wartości należnejZA

B

2Choroby płuc obturacyjne, restrykcyjne i złożone oraz ich następstwa przebiegające z upośledzeniem funkcji ustroju, napadami duszności ze zmianami w badaniu spirometrycznym, którego wyniki są niższe niż 80% wartości należnej, ale są wyższe niż 60% tej wartościZ

N

B

C

3Choroby płuc obturacyjne, restrykcyjne i złożone oraz ich następstwa przebiegające ze znacznym upośledzeniem funkcji ustroju, dusznością spoczynkową, ze zmianami w badaniu spirometrycznym mniejszym niż 60% wartości należnej oraz zmianami w gazometrii krwiNB

C

Objaśnienia szczegółowe:

Gruźlicę płuc czynną dodatkowo kwalifikuje się według działu XVI - Choroby zakaźne.

Stan po leczeniu gruźlicy płuc kwalifikuje się według § 26 po konsultacji specjalisty pulmonologa.

Do § 26

pkt 1-3 - dla rozpoznania przewlekłej choroby oskrzelowo-płucnej ocena stopnia upośledzenia przepływu powietrza opiera się na badaniu spirometrycznym, konsultacji pulmonologa;

pkt 3 - konieczne jest badanie gazometryczne krwi tętniczej i żylnej.

Dział  X

- Układ krążenia

12345
271Zaburzenia rytmu i przewodzenia niezależnie od mechanizmu i rodzaju, potwierdzone badaniem, diagnostyką elektrokardiograficzną, nieupośledzające lub nieznacznie upośledzające wydolność organizmuZA

B

2Zaburzenia rytmu i przewodzenia niezależnie od mechanizmu i rodzaju, potwierdzone badaniem, diagnostyką elektrokardiograficzną, upośledzające wydolność organizmuNB

C

281Wady i dysfunkcje zastawek serca lub pni naczyniowych bez znaczenia hemodynamicznegoZA
2Wady i dysfunkcje zastawek serca lub pni naczyniowych ze zmianami hemodynamicznymi nieznacznie upośledzające sprawność ustrojuZA

B

3Wady i dysfunkcje zastawek serca lub pni naczyniowych ze zmianami hemodynamicznymi istotnie upośledzające sprawność ustrojuNC
291Choroby osierdzia, mięśnia sercowego i wsierdzia przebyte, nieznacznie upośledzające wydolność ustrojuZA

B

2Choroby osierdzia, mięśnia sercowego i wsierdzia przebyte, istotnie upośledzające wydolność ustrojuNB

C

301Choroba niedokrwienna serca stabilna, w tym stan po rewaskularyzacji lub angioplastyce naczyń wieńcowych bez przebytego zawału mięśnia sercowegoZA

B

2Choroba niedokrwienna serca stabilna lub niestabilna, niedokrwienie serca bezobjawowe, przebyty zawał mięśnia sercowego, wariant PrintzmetalaZ

N

B

C

311Nadciśnienie tętnicze okresu I o przebiegu łagodnym, dobrze poddające się leczeniuZA

B

2Nadciśnienie tętnicze okresu II o zadowalającej kontroli farmakologicznejZ

N

B

C

3Nadciśnienie tętnicze okresu II i III o niezadowalającej kontroli oraz inne postacie nadciśnienia o ciężkim przebieguNC
321Choroby naczyń obwodowych tętniczych lub żylnych nieupośledzające lub nieznacznie upośledzające sprawność ustrojuZA
2Choroby naczyń obwodowych tętniczych lub żylnych upośledzające sprawność ustrojuZA

B

3Choroby naczyń obwodowych tętniczych lub żylnych znacznie upośledzające sprawność ustroju lub z powikłaniami w postaci zmian troficznych tkanekZ

N

B

C

4Tętniaki naczyń - w zależności od wielkości i lokalizacjiZ

N

B

C

Objaśnienia szczegółowe:

Do § 27

pkt 1 i 2 - przyjmowanie leków antyarytmicznych uznaje się za upośledzające wydolność organizmu;

pkt 1 i 2 - konieczne jest badanie EKG metodą Holtera i konsultacja specjalisty kardiologa.

Do § 28

pkt 1-3 - konieczne badanie echokardiograficzne z badaniem przepływu krwi przez zastawki, wykonane i ocenione przez kardiologa, z określeniem znaczenia hemodynamicznego; stwierdzony zespół wypadania płatka zastawki bez obecności fali zwrotnej lub ze śladową falą zwrotną nie kwalifikuje się jako wady (dysfunkcji) tej zastawki.

Do § 29 i 30 O kwalifikacji decyduje wynik próby wysiłkowej, badania echokardiograficznego oraz konsultacja kardiologa.

Do § 31

pkt 1-3 - o kwalifikacji decyduje badanie okulistyczne, echokardiograficzne oraz konsultacja kardiologa; obowiązująca jest kwalifikacja według WHO.

Do § 32

pkt 4 - do kwalifikacji niezbędna jest konsultacja chirurgiczna oraz badanie USG naczyń z oceną przepływów.

Dział  XI

- Układ trawienny

12345
331Choroby przełyku, żołądka i dwunastnicy nieznacznie upośledzające sprawność układu trawiennegoZA
2Choroby przełyku, żołądka i dwunastnicy o przebiegu nawracającym lub stan po zabiegach operacyjnych upośledzające sprawność układu trawiennegoZ

N

B
3Choroby przełyku, żołądka i dwunastnicy o przebiegu nawracającym lub stan po zabiegach operacyjnych upośledzające ogólną sprawność ustrojuZ

N

B

C

341Niezakaźne choroby jelit cienkiego i grubego, w tym zespół jelita drażliwego, nieznacznie upośledzające sprawność układu trawiennegoZA

B

2Niezakaźne zapalne choroby jelit cienkiego i grubego o przebiegu nawracającym lub stan po zabiegach operacyjnych upośledzające sprawność układu trawiennegoZ

N

B

C

3Niezakaźne zapalne choroby jelit cienkiego i grubego o przebiegu nawracającym lub stan po zabiegach operacyjnych upośledzające ogólną sprawność ustrojuNB

C

4Choroby odbytu i odbytnicy nieznacznie upośledzające sprawność ustrojuZA

B

5Choroby odbytu i odbytnicy upośledzające sprawność ustrojuNB

C

351Torbiele, naczyniaki wątroby - w zależności od wielkości, lokalizacji i przebieguZA

B

2Zakaźne i niezakaźne przewlekłe zapalenia wątroby, marskość wątrobyNB

C

3Zapalne i niezapalne choroby pęcherzyka żółciowego lub dróg żółciowych lub stan po zabiegach operacyjnych nieznacznie upośledzające sprawność układu trawiennegoZA

B

4Zapalne i niezapalne choroby pęcherzyka żółciowego lub dróg żółciowych lub stan po zabiegach operacyjnych upośledzające sprawność ustrojuNB

C

361Torbiele i przewlekłe zapalenie trzustki bez upośledzenia sprawności ustrojuZA

B

2Torbiele i przewlekłe zapalenie trzustki z upośledzeniem sprawności ustrojuZ

N

B

C

3Stan po przebytym ostrym zapaleniu trzustki leczonym operacyjnie lub stan po resekcji trzustkiNB

C

371Przepukliny wszystkich rodzajów nieupośledzające drożności przewodu pokarmowegoZA

B

2Przepukliny wszystkich rodzajów upośledzające drożność przewodu pokarmowego lub innych narządów i układówNB

C

Objaśnienia szczegółowe:

Do § 33

pkt 1-3 - każde rozpoznanie dokumentuje się badaniem endoskopowym i dokumentacją z przebiegu leczenia.

Do § 34

pkt 1-5 - każde rozpoznanie dokumentuje się badaniem endoskopowym z ewentualnym badaniem histopatologicznym wycinka oraz konsultacją gastroenterologiczną lub chirurgiczną.

Dział  XII

- Narząd moczowo-płciowy

12345
381Wady wrodzone, nabyte i stany pooperacyjne nerek lub układu wydalniczego nieznacznie upośledzające funkcję wydzielniczą lub wydalnicząZ

N

B
2Wady wrodzone, nabyte i stany pooperacyjne nerek lub układu wydalniczego upośledzające funkcję wydzielniczą lub wydalnicząNB

C

391Kłębkowe zapalenia nerek z niewydolnością lub bez niewydolności nerekNB

C

2Przewlekłe zakażenia układu moczowo-płciowego nieznacznie upośledzające sprawność ustrojuZA

B

3Przewlekłe zakażenia układu moczowo-płciowego z powikłaniami lub upośledzające sprawność ustrojuNB

C

401Kamica układu moczowego bez powikłań, w tym przebiegająca z nawrotamiZA

B

2Kamica układu moczowego z powikłaniamiNB

C

411Przewlekła niewydolność nerekNB

C

421Wady wrodzone i nabyte, stany pooperacyjne narządów płciowych męskich upośledzające czynność układu i ustrojuZ

N

B

C

Objaśnienia szczegółowe:

Do § 38-42 Rozpoznanie dokumentuje się wynikami badań dodatkowych oraz dokumentacją leczenia. W przypadkach wątpliwych rozstrzygająca jest konsultacja właściwego specjalisty (nefrologa, urologa).

Dział  XIII

- Narząd rodny

12345
431Zmiany anatomiczne wrodzone i nabyte (w tym stany pooperacyjne) nieznacznie upośledzające sprawność ustrojuZA

B

2Zmiany anatomiczne wrodzone i nabyte (w tym stany pooperacyjne) upośledzające sprawność ustrojuNB

C

441Zaburzenia hormonalne cyklu miesiączkowego nieznacznie upośledzające sprawność ustrojuZA
2Zaburzenia hormonalne cyklu miesiączkowego upośledzające sprawność ustrojuZ

N

B
451Przewlekłe stany zapalne zakaźne i niezakaźne nieupośledzające sprawności ustrojuZA
2Przewlekłe stany zapalne zakaźne i niezakaźne nieznacznie upośledzające sprawność ustrojuZA

B

3Przewlekłe stany zapalne zakaźne i niezakaźne upośledzające sprawność ustrojuNB

C

Objaśnienia szczegółowe:

Do § 43-45 Wszystkie wymienione w dziale wady i schorzenia są orzekane na podstawie konsultacji specjalisty ginekologa. W przypadku schorzeń zakaźnych dodatkowo kwalifikacja wg działu XVI - Choroby zakaźne.

Dział  XIV

- Układ wydzielania wewnętrznego

12345
461Choroby tarczycy ze zmianami lub bez zmian w obrębie gruczołu bez objawów ogólnoustrojowychZA

B

2Choroby tarczycy ze zmianami lub bez zmian w obrębie gruczołu z objawami ogólnoustrojowymiZ

N

B

C

471Choroby przysadki mózgowejZ

N

B

C

2Choroby nadnerczyZ

N

B

C

3Choroby przytarczycZ

N

B

C

481Cukrzyca insulinoniezależna bez powikłań narządowychZB
2Cukrzyca insulinozależna bez powikłań narządowychZB
3Cukrzyca z powikłaniami narządowymiNB

C

Objaśnienia szczegółowe:

Do § 46-48 Wszystkie wymienione w dziale wady i schorzenia są orzekane na podstawie konsultacji specjalisty endokrynologa, ewentualnie diabetologa, popartej wynikami specjalistycznych badań dodatkowych.

Dział  XV

- Choroby układu krwiotwórczego i immunologicznego

12345
491Niedokrwistości niezależnie od pochodzenia poddające się leczeniu, nieznacznie upośledzające sprawność ustrojuZA

B

2Niedokrwistości niezależnie od pochodzenia niepoddające się leczeniu, upośledzające sprawność ustrojuNB

C

3Pozostałe choroby krwi i układu krwiotwórczego bez względu na przyczynęNB

C

4Skazy krwotoczne niezależnie od ich etiologiiNC
5Wrodzone i nabyte niezakaźne zespoły upośledzenia odpornościNB

C

501Choroby i zespoły autoimmunologiczne nieznacznie upośledzające sprawność ustrojuZB
2Choroby i zespoły autoimmunologiczne upośledzające sprawność ustrojuNB

C

511Choroby atopowe o przebiegu miejscowym nieznacznie upośledzające sprawność ustrojuZA

B

2Choroby atopowe o przebiegu miejscowym upośledzające sprawność ustrojuZ

N

B
3Choroby atopowe o przebiegu narządowym i uogólnionym nieznacznie upośledzające sprawność ustrojuZB
4Choroby atopowe o przebiegu narządowym i uogólnionym upośledzające sprawność ustrojuNB

C

Objaśnienia szczegółowe:

Do § 49-51 Rozpoznanie ustalane na podstawie konsultacji właściwego specjalisty.

Dział  XVI

- Choroby zakaźne

12345
521Przewlekłe choroby zakaźne nieznacznie upośledzające sprawność ustroju bez wydalania czynnika chorobotwórczegoZ

N

B
2Przewlekłe choroby zakaźne upośledzające sprawność ustroju z wydalaniem czynnika chorobotwórczegoNB

C

3Następstwa chorób zakaźnych szpecące lub upośledzające sprawność ustrojuNB

C

531Nosicielstwo bezobjawowe czynnika zakaźnego bez jego wydalaniaZ

N

B

C

2Nosicielstwo bezobjawowe czynnika zakaźnego z jego wydalaniemNB

C

Objaśnienia szczegółowe:

Do § 52 i 53 Decydująca jest konsultacja specjalisty chorób zakaźnych udokumentowana adekwatną diagnostyką specjalistyczną.

Dział  XVII

- Układ nerwowy

12345
541Zaburzenia świadomości o charakterze napadowym bez względu na przyczynęNB

C

2Naczynioruchowe bóle głowy upośledzające sprawność ustrojuZ

N

B
551Przebyte lub przewlekłe choroby, urazy ośrodkowego układu nerwowego bez upośledzenia sprawności ustrojuZA

B

2Przebyte lub przewlekłe choroby, urazy ośrodkowego układu nerwowego z upośledzeniem sprawności ustrojuNB

C

561Przewlekłe lub przebyte choroby

i następstwa urazów nerwów czaszkowych i obwodowego układu nerwowego nieupośledzające sprawności ustroju

ZA

B

2Przewlekłe lub przebyte choroby i następstwa urazów nerwów czaszkowych i obwodowego układu nerwowego upośledzające sprawność ustrojuZ

N

B

C

Objaśnienia szczegółowe:

Do § 54-56 Decydująca jest konsultacja specjalisty neurologa udokumentowana adekwatną diagnostyką.

Dział  XVIII

- Stan psychiczny

12345
571Nerwice nieupośledzające sprawności ustrojuZA

B

2Przewlekłe nerwice nieznacznie upośledzające sprawność ustrojuZA

B

3Przewlekłe nerwice upośledzające sprawność ustroju, niepoddające się leczeniuNC
581Sytuacyjne reakcje dezadaptacyjne nieznacznie upośledzające zdolności przystosowawczeZ

N

A

B

2Sytuacyjne reakcje dezadaptacyjne upośledzające zdolności przystosowawczeNC
3Osobowość nieprawidłowaNC
4Psychozy niezależnie od przyczynyNC
5Zaburzenia psychiczne niepsychotyczne pochodzenia organicznego upośledzające zdolności adaptacyjneNC
6Inne zaburzenia, przewlekłe zaburzenia psychiczneNC
591Uzależnienie od alkoholuNC
2Uzależnienie od środków psychoaktywnychNC
Objaśnienia szczegółowe:

Do § 57-59 Orzekanie wyłącznie w oparciu o konsultację specjalisty psychiatry, z uwzględnieniem wyniku badania psychologicznego, gdy jest ono konieczne.

Do § 58

pkt 3 - dotyczy patologicznych zaburzeń osobowości.

Dział  XIX

- Narząd ruchu

12345
601Ubytki i zniekształcenia obręczy barkowej i miednicznej nieznacznie upośledzające sprawność ustrojuZA

B

2Ubytki i zniekształcenia obręczy barkowej i miednicznej znacznie upośledzające sprawność ustrojuZ

N

B

C

3Ubytki i zniekształcenia kości długich nieznacznie upośledzające sprawność ustrojuZA

B

4Ubytki i zniekształcenia kości długich upośledzające sprawność ustrojuZ

N

B

C

5Ubytki i zniekształcenia kości ręki nieznacznie upośledzające sprawność narząduZ

N

B

C

6Ubytki i zniekształcenia kości ręki upośledzające sprawność narząduZ

N

B

C

7Ubytki i zniekształcenia kości stopy nieznacznie upośledzające sprawność choduZA

B

8Ubytki i zniekształcenia kości stopy upośledzające sprawność choduZ

N

B

C

9Przewlekłe choroby zapalne i niezapalne kościZ

N

B

C

10Brak kończyny lub kończynZ

N

B

C

611Przewlekłe choroby stawów: zapalne, niezapalne, zwyrodnieniowe, stany po urazach, nieznacznie upośledzające sprawność ustrojuZA

B

2Przewlekłe choroby stawów: zapalne, niezapalne, zwyrodnieniowe, stany po urazach, upośledzające sprawność ustrojuZ

N

B

C

621Przewlekłe choroby układu mięśniowo-więzadłowego, stany po urazach, nieznacznie upośledzające sprawność ustrojuZA

B

2Przewlekłe choroby układu mięśniowo-więzadłowego, stany po urazach, upośledzające sprawność ustrojuZ

N

B

C

Objaśnienia szczegółowe:

Do § 60-62 Orzekanie wyłącznie w oparciu o konsultację specjalisty ortopedy lub reumatologa, z uwzględnieniem diagnostyki obrazowej.

Dział  XX

- Nowotwory

12345
631Nowotwory niezłośliwe nieupośledzające sprawności ustrojuZA
2Nowotwory niezłośliwe szpecące lub powodujące zaburzenia czynności narządu lub upośledzające ogólną sprawność ustrojuZ

N

B

C

641Nowotwory złośliwe wszelkich rodzajów i stopni złośliwościNB

C

2Stan po usunięciu nowotworów złośliwych lub po leczeniu chemioterapią lub radioterapiąNB

C

Objaśnienia szczegółowe:

Do § 63 i 64 W rozpoznawaniu nowotworów bierze się pod uwagę obraz kliniczny, wyniki badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych oraz badania histopatologicznego, gdy jest ono niezbędne i możliwe do wykonania.

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności wraz z kategoriami zdolności do pracy w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz w wywiadzie skarbowym (Dz. U. poz. 1983) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 września 2015 r. w sprawie określenia wykazu chorób i ułomności oraz kategorii zdolności do pełnienia służby przez funkcjonariuszy celnych na niektórych stanowiskach służbowych (Dz. U. poz. 1491), które utraciły moc z dniem 1 marca 2017 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379).