Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.812

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1387 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 624) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 361, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 w ust. 1 w pkt 4 lit. b i c otrzymują brzmienie:

"b) rośliny uprawianej w ramach wariantu pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego lub ósmego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 lub truskawki, lub poziomki, lub maliny, lub agrestu (porzeczki agrestu), lub borówki wysokiej i średniej, lub jeżyny, lub porzeczki uprawianych w ramach wariantu dziewiątego lub dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 na inną roślinę, która może być uprawiana w ramach wariantu pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego lub ósmego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2, lub truskawkę, lub poziomkę, lub malinę, które mogą być uprawiane w ramach wariantu dziewiątego lub dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2, bez względu na zmianę realizowanego wariantu na inny z wymienionych wariantów, z tym że taka zmiana w przypadku rośliny dwuletniej określonej w ust. 1a załącznika nr 4 do rozporządzenia jest dopuszczalna po upływie dwóch lat uprawy tej rośliny, lub

c) wielkości obszaru, na którym jest uprawiana dana roślina w ramach wariantu pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego lub ósmego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 lub truskawka, lub poziomka, lub malina, lub agrest (porzeczka agrest), lub borówka wysoka i średnia, lub jeżyna, lub porzeczka w ramach wariantu dziewiątego lub dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2";

2) w § 12:
a) uchyla się ust. 1a,
b) uchyla się ust. 2a;
3) w § 25 w ust. 2 w pkt 1 skreśla się wyrazy "trwałe użytki zielone oraz";
4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Do przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwanej dalej "płatnością rolnośrodowiskową", w sprawach objętych postępowaniami:
1) wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem 15 marca 2017 r.,
2) zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zostały wznowione po dniu 14 marca 2017 r.

- stosuje się przepisy dotychczasowe.

§  3.  Do przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi po dniu 14 marca 2017 r. stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  4. 
1.  W przypadku zobowiązania rolnośrodowiskowego, o którym mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), podjętego przed dniem 15 marca 2014 r. w zakresie:
1) pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana do działek rolnych użytkowanych jako grunty orne, na których są uprawiane truskawki, poziomki, tytoń lub występują inne uprawy wymienione w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia w ramach wariantu pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego i ósmego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1;
2) wariantów pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego i ósmego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana do działek rolnych użytkowanych jako grunty orne, na których występują uprawy wymienione w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
2.  Przepis ust. 1 stosuje się także w przypadku, o którym mowa w § 35 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, do nowego zobowiązania rolnośrodowiskowego, o którym mowa w art. 45 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15, z późn. zm.), podjętego po dniu 14 marca 2014 r., które powstało na skutek połączenia zobowiązań rolnośrodowiskowych podjętych przed dniem 15 marca 2014 r.
3.  W zakresie określonym w ust. 1 i 2 nie stosuje się przepisu § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 324).
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

1. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone obejmuje następujące uprawy:

Lp.Nazwa polska

rośliny uprawnej

Nazwa łacińska gatunkuKlasyfikacja roślin dla potrzeb sprawozdawczości: UR - uprawy

roczne,

UD - uprawy dwuletnie,

UW - uprawy wieloletnie,

P - pozostałe

1bobikVicia faba L.UR
2bodziszek iberyjskiGeranium ibericum Fisch. et MeyUW
3bodziszek leśnyGeranium sylvaticum L.UW
4brukiew pastewnaBrassica napus var. napobrassicaUR
5burak cukrowyBeta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. altissimaUR
6burak pastewnyBeta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. crassaUR
7chaber bławatekCentaurea cyanus L.UR
8chaber driakiewnikCentaurea scabiosa L.UW
9chaber górskiCentaurea montana L.UW
10chaber nadreńskiCentaurea rhenana Bor.UD
11chaber wielkogłówkowyCentaurea macrocephala L.UW
12chmielHumulus lupulus L.UW
13czosnek cuchnącyAllium odorum L.UW
14dynia oleistaCucurbita pepo convar. styriaca Grebensc.UR
15dynia pastewnaCucurbita pepo convar. PepoUR
16dzięgiel leśnyAngelica silvestris L.UW
17esparceta siewnaOnobrychis vicifolia Scop.UW
18facelia błękitnaPhacelia tanacetifolia Benth.UR
19gorczyca białaSinapis alba L.UR
20gorczyca czarnaBrassica nigra (L.) Koch.UR
21gorczyca sarepskaBrassica juncea (L.) Czern.UR
22groch siewny w tym peluszka (w tym z rośliną podporową)Pisum sativum L. Pisum arvense L.UR
23groszek leśnyLathyrus silvester L.UW
24gryka zwyczajnaFagopyrum esculentum MoenchUR
25inne gatunki pszenicUR
26jasnota białaLamium album L.UW
27jęczmień jaryHordeum vulgare L.UR
28jęczmień ozimyHordeum vulgare L.UR
29kapusta pastewnaBrassica oleracea convar. acephalaUR
30komonica zwyczajnaLotus corniculatus L.UW
31komonica błotnaLotus uliginosus Schkuhr.UW
32koniczyna białaTrifolium repens L.UW
33koniczyna białoróżowaTrifolium hybridum L.UW
34koniczyna czerwonaTrifolium pratense L.UW
35koniczyna egipska (aleksandryjska)Trifolium alexandrinum L.UW
36koniczyna egipska (aleksandryjska)Trifolium alexandrinum L.UR
37koniczyna krwistoczerwonaTrifolium incarnatum L.UR
38koniczyna perskaTrifolium resupinatum L.UR
39krwawnica pospolitaLythrum salicaria L.UW
40krwiściąg mniejszySanguisorba minor Scop.UW
41kuklik zwisłyGeum rivale L.UW
42kukurydzaZea mays L.UR
43len oleistyLinum usitatissimum L. convar. mediterraneum (Vavilov ex Ell.) Kulpa et DanertUR
44len włóknistyLinum usitatissimum L. convar. usitatissimumUR
45lędźwianLathyrus L.UR
46lnianka siewna (lnicznik)Camelina sativa (L.) CrantzUR
47lucerna chmielowa (nerkowata)Medicago lupulina L.UW
48lucerna mieszańcowaMedicago x varia MartynUW
49lucerna sierpowataMedicago spp.UW
50lucerna siewnaMedicago sativa (L.) CrantzUW
51łąka przemienna*UW
52łubin białyLupinus albus L.UR
53łubin wąskolistnyLupinus angustifolius L.UR
54łubin żółtyLupinus luteus L.UR
55mak lekarskiPapaver somniferum L.UR
56mak wschodniPapaver orientale L.UW
57marchew pastewnaDaucus carota L.UR
58mieszanka jednoroczna trawUR
59mieszanka jednoroczna traw z bobowatymi drobnonasiennymiUR
60trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na nasionaUR
61trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na nasionaUW
62mieszanka strączkowo-

-gorczycowa

UR
63mieszanka strączkowaUR
64mieszanka strączkowo-

-słonecznikowa

UR
65mieszanka strączkowo-

-zbożowa

UR
66mieszanka wieloletnia trawUW
67mieszanka wieloletnia traw z bobowatymi drobnonasiennymiUW
68mieszanka zbożowaUR
69mięta długolistnaMentha longifolia (L.) Huds.UW
70mięta okrągłolistnaMentha verticillata L.UW
71mikołajek płaskolistnyEryngium planum L.UW
72nostrzyk białyMelilotus albus Medik.UR
73nostrzyk białyMelilotus albus Medik.UD
74nostrzyk żółty (lekarski)Melilotus officinalis (L.) Pall.UD
75nostrzyk żółty (lekarski)Melilotus officinalis (L.) Pall.UW
76ostrzeń pospolityCynoglossum officinale L.UD
77owiesAvena sativa L.UR
78owies szorstkiAvena strigosa Schleb.UR
79pastwisko przemienne*UW
80perkoBrassica rapa x Brassica rapa subsp. chinensisUR
81prosoPanicum miliaceum L.UR
82przelot pospolityAnthylis vulneraria L.UW
83pszczelnik mołdawskiDracocephalum moldavicum L.UR
84pszenica zwyczajna jaraTriticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.UR
85pszenica zwyczajna ozimaTriticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.UR
86pszenżyto jarex Triticosecale Wittm.UR
87pszenżyto ozimex Triticosecale Wittm.UR
88rdest wężownikPolygonum bistorta L.UW
89rożnik przerośniętySilphium perfoliatum L.UW
90rukiew siewnaEruca sativa DC.UR
91rutewka orlikolistnaThalictrum aquilegifolium L.UW
92rzepa pastewnaBrassica rapa subsp. rapaUR
93rzepak jaryBrassica napus L.UR
94rzepak ozimyBrassica napus L.UR
95rzepikBrassica rapa var. typica Posp.UR
96rzodkiew oleistaRaphanus sativus var. oleiformis Pers.UR
97seradela uprawnaOrnithopus sativus Brot.UR
98siekiernica górskaHedysarum hedysaroides (L.) Schinz et Thell.UW
99słonecznik oleistyHelianthus annuus L.UR
100słonecznik pastewnyHelianthus annuus L.UR
101soja zwyczajnaGlycine max (L.) MerrillUR
102sorgoSorghum spp.UR
103sparceta piaskowaOnobrychis arenaria (Kit.) SerUW
104szałwia okręgowaSalvia verticillata L.UW
105szarłat z wyjątkiem A. retroflexusAmaranthus spp.UR
106szczeć leśnaDipsacus silvester Huds.UD
107szczeć sukienniczaDipsacus fullonum L.UD
108ślaz maurytańskiMalva mauritiana L.UD
109ślazówka ogrodowaLavathera trimestris L.UR
110ślazówka turyngskaLavathera thuringiaca L.UW
111topinamburHelianthus tuberosus L.UR
112topinamburHelianthus tuberosus L.UW
113trędownik bulwiastyScrophularia nodosa L.UW
114trojeść krwistaAsclepias incarnata L.UD
115wyka kosmata (w tym z rośliną podporową)Vicia villosa L.UD
116wyka siewna (w tym z rośliną podporową)Vicia sativa L.UR
117żyto jareSecale cereale L.UR
118żyto ozimeSecale cereale L.UR
119krzycaSecale cereale var multicaleUD
120arbuz (kawon)Citrullus vulgaris (Thunb.) Matsum et NakaiUR
121bóbVicia faba L.UR
122brokuł włoskiBrassica oleracea var. botrytis italicaUR
123brukiew jadalnaBrassica napus var. napobrassicaUR
124burak ćwikłowyBeta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. conditivaUR
125burak liściowyBeta vulgaris ssp. vulgaris convar. Vulgaris var. cicla L.UR
126cebula kartoflankaAllium cepa var. aggregatumUR
127cebula perłowaAllium ampeloprasumUR
128cebula wielopiętrowaAllium cepa var. proliferumUW
129cebula zwyczajnaAllium cepaUR
130chrzan pospolityCochlearia armoracia L.UR
131cukiniaCucurbita pepo var. giromontinaUR
132cykoria siewnaCichorium intybus var. sativum Lam. et DC.UR
133cykoria warzywnaCichorium intybus var. foliosum HegiUR
134czosnekAllium sativum L.UR
135dynia olbrzymiaCucurbita maxima Duch.UR
136dynia zwyczajnaCucurbita pepo L.UR
137endywiaCichorium endivia L.UR
138fasola wielokwiatowaPhaseolus coccineus L.UR
139fasola zwykłaPhaseolus vulgaris L.UR
140groch cukrowyPisum sativum var. saccharatumUR
141groch łuskowyPisum sativum var. pachylobumUR
142jarmużBrassica oleracea var. acephala subvar. sabellicaUR
143kabaczekCucurbita pepoUR
144kalafiorBrasica oleracea var. botrytisUR
145kalarepaBrassica oleracea var. gongylodesUR
146kapusta brukselskaBrassica oleracea var. gemmiferaUR
147kapusta chińskaBrassica rapa var. chinensisUR
148kapusta głowiasta białaBrassica oleracea var. capitata f. albaUR
149kapusta głowiasta czerwonaBrassica oleracea var. capitata f. rubraUR
150kapusta pekińskaBrassica rapa var. pekinensisUR
151kapusta włoskaBrassica oleracea var. italicaUR
152karczochCynara scolymus L.UR
153kardCynara cardunculus L.UR
154kminek zwyczajnyCarum carvi L.UD
155koper ogrodowyAnethum graveolens L.UR
156koper włoskiFoeniculum vulgare Mill.UR
157kukurydza cukrowaZea mays var. saccharataUR
158marchew jadalnaDaucus carota L.UR
159melonCucumis melo L.UR
160oberżyna (bakłażan)Solanum melongena L.UR
161ogórekCucumis sativus L.UR
162paprykaCapsicum annuum L.UR
163pasternakPastinaca sativa L.UR
164patisonCucurbita pepo var. patissoninaUR
165pietruszka korzeniowaPetroselinum sativum ssp. tuberosumUR
166pietruszka naciowaPetroselinum sativum ssp. crispumUR
167pomidorLycopersicon esculentum Mill.UR
168pomidor skórzastyPhysalis ixocarpaUR
169porAllium porrum L.UR
170rabarbarRheum rhaponticumUW
171rodzynek brazylijskiPhysalis peruvianaUR
172czosnek serpentynowy (rokambuł)Allium sativum var. ophioscorodon (Link) HolubUR
173roszponkaValerianella olitoria (L.) Latter. Em. BetckeUR
174rzepa jadalnaBrassica rapa subsp. rapaUR
175rzeżucha ogrodowaLepidium sativum L.UR
176rzodkiewRaphanus sativus var. niger KernerUR
177rzodkiewkaRaphanus sativus var. sativusUR
178salsefiaTragopogon porrifolius L.UR
179sałata głowiastaLactuca sativa var. capitataUR
180sałata listkowaLactuca sativa var. foliosaUR
181sałata łodygowaLactuca sativa var. angustanaUR
182sałata rzymskaLactuca sativa var. romanaUR
183seler korzeniowyApium graveolens var. rapaceumUR
184seler naciowyApium graveolens var. dulceUR
185siedmiolatkaAllium fistulosum L.UW
186skorzoneraScorzonera hispanica L.UR
187soczewica jadalna (w tym z rośliną podporową)Lens culinaris Medik.UR
188szalotkaAllium ascalonicumUR
189szczawRumex acetosa L.UW
190szczypiorekAllium schoenoprasum L.UW
191szparagAsparagus officinalis L.UW
192szpinak nowozelandzkiTetragonia expansa Murr.UR
193szpinak zwyczajnySpinacia oleracea L.UR
194ziemniakSolanum tuberosum L.UR
195arcydzięgiel litworArchangelica officinalis L.UR
196babka lancetowataPlantago lanceolata L.UW
197babka płesznikPlantago psyllium L.UR
198bazylia pospolitaOcimum basilicum L.UR
199bylica estragonArtemisia dracunculus LUW
200bylica piołunArtemisia absinthium L.UW
201czarnuszka siewnaNigella sativa L.UR
202cząber ogrodowySatureja hortensis L.UR
203czosnek niedźwiedziAllium ursinum L.UR
204dziurawiec zwyczajnyHypericum perforatum L.UW
205fiołek trójbarwnyViola tricolor L.UR
206hyzop lekarskiHyssopus officinalis L.UW
207jeżówka purpurowaEchinacea purpureaUW
208kocanki piaskoweHelichrysum arenarium Moench.UW
209kolendra siewnaCoriandrum sativum L.UR
210kozieradka pospolitaTrigonella foenum-graecum L.UR
211kozłek lekarskiValeriana officinalis L.UR
212krokosz barwierskiCarthamus tinctorius L.UR
213krwawnik pospolityAchillea millefolium L.UW
214lawenda wąskolistnaLavandula angustifolia Mill.UW
215lebiodka pospolitaOriganum vulgare L.UW
216lnianka (lnica) pospolitaLinaria vulgaris (L.) Mill.UR
217lubczyk ogrodowyLevisticum officinalis L.UW
218majeranek ogrodowyOriganum maiorana L.UR
219malwa czarnaAlthea rosea (L.) Cav.UD
220melisa lekarskaMelissa officinalis L.UW
221mięta kędzierzawaMentha crispa L.UW
222mięta pieprzowaMentha piperita L.UW
223mniszek lekarskiTaraxacum officinalis L.UW
224mydlnica lekarskaSaponaria officinalis L.UW
225nagietek lekarskiCalendula officinalis L.UR
226ogórecznik lekarskiBorago officinalis L.UR
227orlik pospolityAquilegia vulgaris L.UW
228ostropest plamistySilybum marianum L.UR
229poziomkaFragaria vesca L.UW
230prawoślaz lekarskiAlthea officinalis L.UW
231różeniec górskiRhodiola rosea L.UW
232rumian rzymski (szlachetny)Anthemis nobilis L.UW
233rumianek pospolityChamomilla recutita (L.) Rauch.UR
234ruta zwyczajnaRuta graveolens L.UR
235rutwica lekarskaGalega officinalis L.UW
236rzewień dłoniastyRheum palmatum L.UW
237serdecznik pospolityLeonurus cardiaca L.UW
238szałwia lekarskaSalvia officinalis L.UW
239szanta zwyczajnaMarrubium vulgare L.UW
240ślaz dzikiMalva sylvestris L.UW
241truskawkaFragaria x ananassa DuchesneUW
242turówka leśnaHierochloë australis (Shrad)Roem et Shult.UW
243turówka wonnaHierochloë odorata (L.)Wahlbg.UW
244tymianek pospolityThymusUW
245tymianek właściwyThymus vulgaris L.UW
246tytońNicotiana L.UR
247wiesiołek dwuletniOenothera biennis L.UD
248złocień dalmatyńskiChrysanthemum cinerariaefolium Vis.UW
249żeń-szeń prawdziwyPanax ginseng C.A.MeyUW
_____

* Łąka przemienna i pastwisko przemienne - uprawa traw lub innych upraw zielnych na gruntach ornych objętych płodozmianem w okresie krótszym niż pięć lat.

1a. Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne obejmuje następujące uprawy:

Lp.Wariant lub

nazwa polska rośliny

uprawnej

Nazwa łacińska

gatunku

Klasyfikacja dla potrzeb upraw w rolnictwie ekologicznym:

R - uprawy rolnicze, T - trwałe użytki zielone, W - uprawy warzywne, Z - uprawy roślin zielarskich, S - uprawy sadownicze i jagodowe,

Sp - pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe

Klasyfikacja roślin dla potrzeb sprawozdawczości: UR - uprawy roczne, UD - uprawy dwuletnie,

UW - uprawy wieloletnie,

P - pozostałe

Wariant 2.1. Uprawy rolnicze (dla których zakończono okres przestawiania) i wariant 2.2. Uprawy rolnicze (w okresie przestawiania)
1bobikVicia faba var. minor.RUR
2brukiew pastewnaBrassica napus var. napobrassica (L.) Rchb.RUR
3burak cukrowyBeta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. Altissima DollRUR
4burak pastewnyBeta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. crassa Alef.RUR
5chmielHumulus lupulus L.RUW
6cykoria siewnaCichorium intybus L.RUR
7czosnek cuchnącyAllium odorum L.R*UW
8dynia oleistaCucurbita pepo convar. styriaca Grebensc.RUR
9dynia pastewnaCucurbita pepo convar. PepoRUR
10esparceta siewnaOnobrychis viciifolia Scop.RUW
11facelia błękitnaPhacelia tanacetifolia Benth.RUR
12gorczyca białaSinapis alba L.RUR
13gorczyca czarnaBrassica nigra (L.) Koch.RUR
14gorczyca sarepskaBrassica juncea (L.) Czern.RUR
15groch siewny, w tym peluszka (w tym z rośliną podporową)Pisum sativum L. Pisum arvense L.RUR
16gryka zwyczajnaFagopyrum esculentum Moench.RUR
17jęczmień jaryHordeum vulgare L.RUR
18jęczmień ozimyHordeum vulgare L.RUR
19kapusta pastewnaBrassica oleracea convar. acephala (DC.) Alef.RUR
20komonica zwyczajnaLotus corniculatus L.RUW
21koniczyna białaTrifolium repens L.RUW
22koniczyna białoróżowaTrifolium hybridum L.RUW
23koniczyna czerwonaTrifolium pratense L.RUW
24koniczyna krwistoczerwonaTrifolium incarnatum L.RUR
25koniczyna perskaTrifolium resupinatum L.RUR
26kukurydzaZea mays L.RUR
27len oleistyLinum usitatissimum L. convar. mediterraneum (Vavilov ex Ell.) Kulpa et DanertRUR
28len włóknistyLinum usitatissimum L. convar. usitatissimumRUR
29lędźwianLathyrus L.RUR
30lnianka siewna (lnicznik)Camelina sativa (L.) CrantzRUR
31lucerna chmielowa

(nerkowata)

Medicago lupulina L.RUW
32lucerna mieszańcowaMedicago x varia MartynRUW
33lucerna sierpowataMedicago falcata L.RUW
34lucerna siewnaMedicago sativa L.RUW
35łąka przemienna**RUW
36łubin białyLupinus albus L.RUR
37łubin wąskolistnyLupinus angustifolius L.RUR
38łubin żółtyLupinus luteus L.RUR
39marchew pastewnaDaucus carota L.RUR
40mieszanka jednoroczna trawRUR
41mieszanka jednoroczna traw

z bobowatymi drobnonasiennymi

RUR
42trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na nasionaRUR
43trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na nasionaRUW
44mieszanka strączkowo-

-gorczycowa

RUR
45mieszanka strączkowaRUR
46mieszanka strączkowo-

-słonecznikowa

RUR
47mieszanka strączkowo-

-zbożowa

RUR
48mieszanka wieloletnia trawRUW
49mieszanka wieloletnia traw z bobowatymi drobnonasiennymiRUW
50mieszanka zbożowaRUR
51nostrzyk białyMelilotus albus Medik.RUR
52nostrzyk białyMelilotus albus Medik.RUD
53nostrzyk żółty (lekarski)Melilotus officinalis (L.)Pall.RUD
54nostrzyk żółty (lekarski)Melilotus officinalis (L.)Pall.RUW
55owiesAvena sativa L.RUR
56owies nagiAvena nuda L.RUR
57owies szorstkiAvena strigosa Schreb.RUR
58pastwisko przemienne**RUW
59prosoPanicum miliaceum L.RUR
60pszenica zwyczajna jaraTriticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.RUR
61pszenica zwyczajna ozimaTriticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.RUR
62inne gatunki pszenicRUR
63pszenżyto jarex Triticosecale Wittm.RUR
64pszenżyto ozimex Triticosecale Wittm.RUR
65rzepa pastewnaBrassica rapa subsp. rapaRUR
66rzepak jaryBrassica napus L.RUR
67rzepak ozimyBrassica napus L.RUR
68rzepikBrassica rapa var. typica Posp.RUR
69rzodkiew oleistaRaphanus sativus var. oleiformis Pers.RUR
70seradela uprawnaOrnithopus sativus Brot.RUR
71słonecznik oleistyHelianthus annuus L.RUR
72słonecznik pastewnyHelianthus annuus L.RUR
73soja zwyczajnaGlycine max (L.) MerrillRUR
74sorgoSorghum spp.RUR
75szarłat z wyjątkiem A. retroflexusAmaranthus spp.RUR
76topinamburHelianthus tuberosus L.RUR
77topinamburHelianthus tuberosus L.RUW
78wyka kosmata (w tym z rośliną podporową)Vicia villosa L.R*UD
79wyka siewna (w tym z rośliną podporową)Vicia sativa L.RUR
80żyto jareSecale cereale L.RUR
81żyto ozimeSecale cereale L.RUR
82żyto krzycaSecale cereale var. multicaule Metzg. ex Alef.RUD
Wariant 2.5.

Uprawy warzywne (dla których zakończono okres

przestawiania) i wariant 2.6. Uprawy warzywne (w okresie przestawiania)

1arbuz (kawon)Citrullus vulgaris (Thunb.) Matsum et NakaiWUR
2bóbVicia faba L.WUR
3brokuł włoskiBrassica oleracea var. italica PlenckWUR
4brukiew jadalnaBrassica napus var. napobrassica (L.) Rchb.WUR
5burak ćwikłowyBeta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. Conditiva Alef.WUR
6burak liściowyBeta vulgaris ssp. vulgaris convar. vulgaris var. cicla L.WUR
7cebula kartoflankaAllium cepa var. aggregatumWUR
8cebula perłowaAllium ampeloprasum L.WUR
9cebula siedmiolatkaAllium fistulosum L.WUW
10cebula zwyczajnaAllium cepa L.WUR
11chrzan pospolityArmoracia rusticanaWUW
12cukiniaCucurbita pepo var. giromontinaWUR
13cykoria warzywnaCichorium intybus L.WUR
14czosnekAllium sativum L.WUR
15dynia olbrzymiaCucurbita maxima Duch.WUR
16dynia piżmowaCucurbita moschata Duch.WUR
17dynia zwyczajnaCucurbita pepo L.WUR
18fasola wielokwiatowaPhaseolus coccineus L.WUR
19fasola zwykłaPhaseolus vulgaris L.WUR
20groch cukrowyPisum sativum var. saccharatumWUR
21groch łuskowyPisum sativum var. pachylobumWUR
22jarmużBrassica oleracea var. acephala subvar. Sabellica L.WUR
23kalafiorBrassica oleracea var. botrytis L.WUR
24kalarepaBrassica oleracea var. gongylodes L.WUR
25kapusta brukselskaBrassica oleracea var. gemmifera (DC.) SchwarzWUR
26kapusta chińskaBrassica rapa var. chinensisWUR
27kapusta głowiasta białaBrassica oleracea var. capitata f. alba (L.) DucheseneWUR
28kapusta głowiasta czerwonaBrassica oleracea var. capitata f. rubra (L.) DucheseneWUR
29kapusta pekińskaBrassica rapa var. pekinensisWUR
30kapusta włoskaBrassica oleracea var. italica PlenckWUR
31karczochCynara scolymus L.WUR
32kminek zwyczajnyCarum carvi L.WUD
33koper ogrodowyAnethum graveolens L.WUR
34koper włoskiFoeniculum vulgare Mill.WUR
35kukurydza cukrowaZea mays var. saccharata (Sturtev.) Zhuk.WUR
36marchew jadalnaDaucus carota L.WUR
37oberżyna

(bakłażan)

Solanum melongena L.WUR
38ogórekCucumis sativus L.WUR
39paprykaCapsicum annuum L.WUR
40pasternakPastinaca sativa L.WUR
41patisonCucurbita pepo var. patissoninaWUR
42pietruszka korzeniowaPetroselinum sativum ssp. tuberosumWUR
43pietruszka naciowaPetroselinum sativum ssp. crispumWUR
44pomidorLycopersicon esculentum Mill.WUR
45porAllium porrum L.WUR
46rabarbarRheum rhaponticum L.WUW
47roszponkaValerianella olitoria (L.) Latter. Em. BetckeWUR
48rzepa jadalnaBrassica rapa subsp. rapaWUR
49rzodkiewRaphanus sativus var. niger KernerWUR
50rzodkiewkaRaphanus sativus var. sativusWUR
51sałata głowiastaLactuca sativa var. capitata L.WUR
52sałata listkowaLactuca sativa var. foliosa BrehmerWUR
53sałata kędzierzawaLactuca sativa var. crispa L.WUR
54sałata łodygowaLactuca sativa var. angustana Hort.WUR
55sałata rzymska (długolistna)Lactuca sativa var. longifolia Lam. HelmWUR
56seler korzeniowyApium graveolens var. rapaceumWUR
57seler naciowyApium graveolens var. dulceWUR
58skorzoneraScorzonera hispanica L.WUR
59soczewica jadalna (w tym z rośliną podporową)Lens culinaris Medik.WUR
60szczawRumex acetosa L.WUW
61szczypiorekAllium schoenoprasum L.WUW
62szparagAsparagus officinalis L.WUW
63szpinak zwyczajnySpinacia oleracea L.WUR
64ziemniakSolanum tuberosum L.WUR
Wariant 2.7.

Uprawy zielarskie (dla których zakończono okres

przestawiania) i wariant 2.8. Uprawy zielarskie (w okresie przestawiania)

1arcydzięgiel litworArchangelica officinalis L.ZUR
2babka lancetowataPlantago lanceolata L.ZUW
3babka płesznikPlantago psyllium L.ZUR
4bazylia pospolitaOcimum basilicum L.ZUR
5bylica estragonArtemisia dracunculus L.ZUW
6czarnuszka siewnaNigella sativa L.ZUR
7cząber ogrodowySatureja hortensis L.ZUR
8czosnek niedźwiedziAllium ursinum L.ZUW
9drapacz lekarskiCnicus benedictus L.ZUR
10dziurawiec zwyczajnyHypericum perforatum L.ZUW
11fiołek trójbarwnyViola tricolor L.ZUR
12hyzop lekarskiHyssopus officinalis L.ZUW
13jeżówka purpurowaEchinacea purpureaZUW
14kocanki piaskoweHelichrysum arenarium Moench.ZUW
15kolendra siewnaCoriandrum sativum L.ZUR
16kozieradka pospolitaTrigonella foenumgraecum L.ZUR
17kozłek lekarskiValeriana officinalis L.ZUR
18kozłek lekarskiValeriana officinalis L.ZUD
19krwawnik pospolityAchillea millefolium L.ZUW
20lawenda wąskolistnaLavandula angustifolia Mill.ZUW
21lebiodka pospolitaOriganum vulgare L.ZUW
22lnianka (lnica) pospolitaLinaria vulgaris (L.) Mill.ZUR
23lubczyk ogrodowyLevisticum officinalis L.ZUW
24majeranek ogrodowyOriganum majorana L.ZUR
25malwa czarnaAlthea rosea (L.) Cav.ZUD
26melisa lekarskaMelissa officinalis L.ZUW
27mięta kędzierzawaMentha crispa L.ZUW
28mięta pieprzowaMentha piperita L.ZUW
29mniszek lekarskiTaraxacum officinalis L.ZUW
30nagietek lekarskiCalendula officinalis L.ZUR
31ogórecznik lekarskiBorago officinalis L.ZUR
32ostropest plamistySilybum marianum L.ZUR
33prawoślaz lekarskiAlthaea officinalis L.ZUW
34różeniec górskiRhodiola rosea L.ZUW
35rumian rzymski (szlachetny)Anthemis nobilis L.ZUW
36rumianek pospolityChamomilla recutita (L.) Rauch.ZUR
37ruta zwyczajnaRuta graveolens L.ZUW
38rutwica lekarskaGalega officinalis L.ZUW
39rzewień dłoniastyRheum palmatum L.ZUW
40serdecznik pospolityLeonurus cardiaca L.ZUW
41szałwia lekarskaSalvia officinalis L.ZUW
42szanta zwyczajnaMarrubium vulgare L.ZUW
43ślaz dzikiMalva sylvestris L.ZUW
44tymianek pospolityThymusZUW
45tymianek właściwyThymus vulgaris L.ZUW
46wiesiołek dwuletniOenothera biennis L.ZUD
47złocień dalmatyńskiChrysanthemum cinerariaefolium Vis.ZUW
48żeń-szeń prawdziwyPanax ginseng C.A.MeyZUW
Wariant 2.9.

Uprawy sadownicze

i jagodowe (dla których zakończono okres

przestawiania) i wariant 2.10. Uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania)***

1agrest

(porzeczka agrest)

SUW
2borówka wysoka i średniaSUW
3brzoskwiniaSUW
4czereśniaSUW
5grusza domowaSUW
6jabłoń domowaSUW
7jeżynaSUW
8malinaSUW
9morelaSUW
10porzeczkaSUW
11poziomkaSUW
12śliwa domowaSUW
13truskawkaSUW
14winoroślSUW
15wiśnia pospolitaSUW
Wariant 2.11.

Pozostałe uprawy sadownicze

i jagodowe (dla których zakończono okres

przestawiania) i wariant 2.12. Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania)***

1aronia czarnoowocowaSpUW
2bez czarnySpUW
3borówka brusznicaSpUW
4borówka niskaSpUW
5dereń jadalnySpUW
6jagoda kamczacka

(suchodrzew jadalny)

SpUW
7pigwa pospolitaSpUW
8róża dzikaSpUW
9róża

pomarszczona

SpUW
10śliwa japońskaSpUW

* Roślina miododajna sklasyfikowana jako uprawa rolnicza.

** Łąka przemienna i pastwisko przemienne - uprawa traw lub innych upraw zielnych na gruntach ornych objętych płodozmianem w okresie krótszym niż pięć lat.

*** Nazwy botaniczne roślin odnoszą się do odmian uprawnych.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ UPRAW W RAMACH ZOBOWIĄZAŃ ROLNOŚRODOWISKOWYCH PODJĘTYCH PRZED DNIEM 15 MARCA 2014 R. W ZAKRESIE PAKIETU 1. ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE I PAKIETU 2. ROLNICTWO EKOLOGICZNE

Lp.Wariant lub nazwa polska rośliny uprawnejNazwa łacińska gatunkuKlasyfikacja dla potrzeb upraw w rolnictwie ekologicznym: R - uprawy rolnicze, W - uprawy warzywne, Z - uprawy roślin zielarskichKlasyfikacja roślin dla potrzeb sprawozdawczości:

UR - uprawy roczne,

UD - uprawy dwuletnie,

UW - uprawy wieloletnie,

P - pozostałe

Wariant 2.1. uprawy rolnicze (dla których zakończono okres przestawiania) i wariant 2.2. uprawy rolnicze (w okresie przestawiania)
1barbula szaraCaryopteris incanaR*UW
2bobikVicia faba var. minor.RUR
3bodziszek iberyjskiGeranium ibericum Fisch. et MeyR*UW
4bodziszek leśnyGeranium sylvaticum L.R*UW
5brukiew pastewnaBrassica napus var. napobrassica (L.) Rchb.RUR
6burak cukrowyBeta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. Altissima DollRUR
7burak pastewnyBeta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. crassa Alef.RUR
8chaber bławatekCentaurea cyanus L.R*UR
9chaber driakiewnikCentaurea scabiosa L.R*UW
10chaber górskiCentaurea montana L.R*UW
11chaber nadreńskiCentaurea rhenana Bor.R*UD
12chaber wielkogłówkowyCentaurea macrocephala L.R*UW
13chmielHumulus lupulus L.RUW
14czosnek cuchnącyAllium odorum L.R*UW
15dalia zmiennaDahlia hybrida Hort.R*UR
16dynia oleistaCucurbita pepo convar. styriaca Grebensc.RUR
17dynia pastewnaCucurbita pepo convar. PepoRUR
18dzielżan jesiennyHelenium autumnale L.R*UW
19dzięgiel leśnyAngelica silvestris L.R*UW
20dzwonek ogrodowyCampanula medium L.R*UD
21esparceta siewnaOnobrychis viciifolia Scop.RUW
22facelia błękitnaPhacelia tanacetifolia Benth.RUR
23gorczyca białaSinapis alba L.RUR
24gorczyca czarnaBrassica nigra (L.) Koch.RUR
25gorczyca sarepskaBrassica juncea (L.) Czern.RUR
26groch siewny, w tym peluszka (w tym z rośliną podporową)Pisum sativum L. Pisum arvense L.RUR
27groszek leśnyLathyrus silvester L.R*UW
28gryka zwyczajnaFagopyrum esculentum Moench.RUR
29inne gatunki pszenicRUR
30jasnota białaLamium album L.R*UW
31jęczmień jaryHordeum vulgare L.RUR
32jęczmień ozimyHordeum vulgare L.RUR
33języczka pomarańczowaLigularia dentata (A. Gray) H. HaraR*UW
34kapusta pastewnaBrassica oleracea convar. Acephala (DC.) Alef.RUR
35komonica zwyczajnaLotus corniculatus L.RUW
36komonica błotnaLotus uliginosus Schkuhr.RUW
37koniczyna białaTrifolium repens L.RUW
38koniczyna białoróżowaTrifolium hybridum L.RUW
39koniczyna czerwonaTrifolium pratense L.RUW
40koniczyna egipska (aleksandryjska)Trifolium alexandrinum L.RUW
41koniczyna egipska (aleksandryjska)Trifolium alexandrinum L.RUR
42koniczyna krwistoczerwonaTrifolium incarnatum L.RUR
43koniczyna perskaTrifolium resupinatum L.RUR
44krwawnica pospolitaLythrum salicaria L.R*UW
45krwiściąg mniejszySanguisorba minor Scop.R*UW
46kuklik zwisłyGeum rivale L.R*UW
47kukurydzaZea mays L.RUR
48len oleistyLinum usitatissimum L. convar. mediterraneum (Vavilov ex Ell.) Kulpa et DanertRUR
49len włóknistyLinum usitatissimum L. convar. usitatissimumRUR
50lędźwianLathyrus L.RUR
51lnianka siewna (lnicznik)Camelina sativa (L.) CrantzRUR
52lucerna chmielowa (nerkowata)Medicago lupulina L.RUW
53lucerna mieszańcowaMedicago x varia MartynRUW
54lucerna sierpowataMedicago falcata L.RUW
55lucerna siewnaMedicago sativa (L.) CrantzRUW
56łąka przemienna* *RUW
57łubin białyLupinus albus L.RUR
58łubin wąskolistnyLupinus angustifolius L.RUR
59łubin żółtyLupinus luteus L.RUR
60maczek kalifornijski (pozłotka)Eschscholtzia californica Cham.R*UR
61mak lekarskiPapaver somniferum L.RUR
62mak wschodniPapaver orientale L.R*UW
63marchew pastewnaDaucus carota L.RUR
64mieszanka jednoroczna trawRUR
65mieszanka jednoroczna traw z bobowatymi drobnonasiennymiRUR
66trawy w siewie czystym

z przeznaczeniem na nasiona

RUR
67trawy w siewie czystym

z przeznaczeniem na nasiona

RUW
68mieszanka strączkowo-gorczycowaRUR
69mieszanka strączkowaRUR
70mieszanka strączkowo-słonecznikowaRUR
71mieszanka strączkowo-zbożowaRUR
72mieszanka wieloletnia trawRUW
73mieszanka wieloletnia traw z bobowatymi drobnonasiennymiRUW
74mieszanka zbożowaRUR
75mięta długolistnaMentha longifolia (L.) Huds.R*UW
76mięta okrągłolistnaMentha verticillata L.R*UW
77mikołajek płaskolistnyEryngium planum L.R*UW
78nostrzyk białyMelilotus albus Medik.RUR
79nostrzyk białyMelilotus albus Medik.RUD
80nostrzyk żółty (lekarski)Melilotus officinalis (L.)Pall.RUD
81nostrzyk żółty (lekarski)Melilotus officinalis (L.)Pall.RUW
82ostrzeń pospolityCynoglossum officinale L.R*UD
83owiesAvena sativa L.RUR
84owies nagiAvena nuda L.RUR
85owies szorstkiAvena strigosa Schreb.RUR
86pastwisko przemienne**RUW
87perkoBrassica rapa x Brassica rapa subsp. chinensisRUR
88prosoPanicum miliaceum L.RUR
89przelot pospolityAnthylis vulneraria L.RUW
90pszczelnik mołdawskiDracocephalum moldavicum L.R*UR
91pszenica zwyczajna jaraTriticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.RUR
92pszenica zwyczajna ozimaTriticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.RUR
93pszenżyto jarex Triticosecale Wittm.RUR
94pszenżyto ozimex Triticosecale Wittm.RUR
95rdest wężownikPolygonum bistorta L.R*UW
96rezeda wonnaReseda odorata L.R*UR
97rezeda żółtaReseda lutea L.R*UW
98rozchodnik amurskiSedum midderdorfianum Maxim.R*UW
99rozchodnik okazałySedun spectabile BoreauR*UW
100rożnik przerośniętySilphium perfoliatum L.R*UW
101rukiew siewnaEruca sativa DC.R*UR
102rutewka orlikolistnaThalictrum aquilegifolium L.R*UW
103rzepa pastewnaBrassica rapa subsp. rapaRUR
104rzepak jaryBrassica napus L.RUR
105rzepak ozimyBrassica napus L.RUR
106rzepikBrassica rapa var. typica Posp.RUR
107rzodkiew oleistaRaphanus sativus var. oleiformis Pers.RUR
108seradela uprawnaOrnithopus sativus Brot.RUR
109siekiernica górskaHedysarum hedysaroides (L.) Schinz et Thell.R*UW
110słonecznik oleistyHelianthus annuus L.RUR
111słonecznik pastewnyHelianthus annuus L.RUR
112soja zwyczajnaGlycine max (L.) MerrillRUR
113sorgoSorghum spp.RUR
114sparceta piaskowaOnobrychis arenaria (Kit.) SerR*UW
115stulisz miotłowySisymbrium polymorphum (Murr.) RothR*UW
116szałwia okręgowaSalvia verticillata L.R*UW
117szarłat z wyjątkiem A. retroflexusAmaranthus spp.RUR
118szczeć leśnaDipsacus silvester Huds.R*UD
119szczeć sukienniczaDipsacus fullonum L.R*UD
120ślaz maurytańskiMalva mauritiana L.R*UD
121ślazówka ogrodowaLavathera trimestris L.R*UR
122ślazówka turyngskaLavathera thuringiaca L.R*UW
123topinamburHelianthus tuberosus L.RUR
124topinamburHelianthus tuberosus L.RUW
125trędownik bulwiastyScrophularia nodosa L.R*UW
126trojeść krwistaAsclepias incarnata L.R*UD
127wyka kosmata (w tym z rośliną podporową)Vicia villosa L.R*UD
128wyka siewna (w tym z rośliną podporową)Vicia sativa L.RUR
129żyto jareSecale cereale L.RUR
130żyto ozimeSecale cereale L.RUR
131żyto krzycaSecale cereale var multicaule Metzg. ex Alef.RUD
Wariant 2.5. Uprawy warzywne (dla których zakończono okres przestawiania) i

wariant 2.6. Uprawy warzywne (w okresie przestawiania)

1arbuz (kawon)Citrullus vulgaris (Thunb.)Matsum et NakaiWUR
2bóbVicia faba L.WUR
3brokuł włoskiBrassica oleracea var. italica PlenckWUR
4brukiew jadalnaBrassica napus var. napobrassica (L.) Rchb.WUR
5burak ćwikłowyBeta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. Conditiva Alef.WUR
6burak liściowyBeta vulgaris ssp. vulgaris convar. vulgaris var. cicla L.WUR
7cebula kartoflankaAllium cepa var. aggregatumWUR
8cebula perłowaAllium ampeloprasum L.WUR
9cebula siedmiolatkaAllium fistulosum L.WUW
10cebula wielopiętrowaAllium cepa var. proliferumWUW
11cebula zwyczajnaAllium cepa L.WUR
12chrzan pospolityArmoracia rusticanaWUW
13cukiniaCucurbita pepo var. giromontinaWUR
14cykoria siewnaCichorium intybus var. sativum Lam. et DC.WUR
15cykoria warzywnaCichorium intybus L.WUR
16czosnekAllium sativum L.WUR
17dynia olbrzymiaCucurbita maxima Duch.WUR
18dynia zwyczajnaCucurbita pepo L.WUR
19endywiaCichorium endivia L.WUR
20fasola wielokwiatowaPhaseolus coccineus L.WUR
21fasola zwykłaPhaseolus vulgaris L.WUR
22groch cukrowyPisum sativum var. saccharatumWUR
23groch łuskowyPisum sativum var. pachylobumWUR
24jarmużBrassica oleracea var. acephala subvar. Sabellica L.WUR
25kabaczekCucurbita pepoWUR
26kalafiorBrasica oleracea var. botrytis L.WUR
27kalarepaBrassica oleracea var. Gongylodes L.WUR
28kapusta brukselskaBrassica oleracea var. gemmifera (DC.) SchwarzWUR
29kapusta chińskaBrassica rapa var. chinensisWUR
30kapusta głowiasta białaBrassica oleracea var. capitata f. alba (L.) DucheseneWUR
31kapusta głowiasta czerwonaBrassica oleracea var. capitata f. rubra (L.) DucheseneWUR
32kapusta pekińskaBrassica rapa var. pekinensisWUR
33kapusta włoskaBrassica oleracea var. Italica PlenckWUR
34karczochCynara scolymus L.WUR
35kardCynara cardunculus L.WUR
36kminek zwyczajnyCarum carvi L.WUD
37koper ogrodowyAnethum graveolens L.WUR
38koper włoskiFoeniculum vulgare Mill.WUR
39kukurydza cukrowaZea mays var. Saccharata (Sturtev.) Zhuk.WUR
40marchew jadalnaDaucus carota L.WUR
41melonCucumis melo L.WUR
42oberżyna (bakłażan)Solanum melongena L.WUR
43ogórekCucumis sativus L.WUR
44paprykaCapsicum annuum L.WUR
45pasternakPastinaca sativa L.WUR
46patisonCucurbita pepo var. patissoninaWUR
47pieczarkaAgaricusWP
48pietruszka korzeniowaPetroselinum sativum ssp. tuberosumWUR
49pietruszka naciowaPetroselinum sativum ssp. crispumWUR
50pomidorLycopersicon esculentum Mill.WUR
51pomidor skórzastyPhysalis ixocarpaWUR
52porAllium porrum L.WUR
53rabarbarRheum rhaponticum L.WUW
54rodzynek brazylijskiPhysalis peruvianaWUR
55czosnek serpentynowy (rokambuł)Allium sativum var. ophioscorodon (Link) HolubWUR
56roszponkaValerianella olitoria (L.) Latter. Em. BetckeWUR
57rzepa jadalnaBrassica rapa subsp. rapaWUR
58rzeżucha ogrodowaLepidium sativum L.WUR
59rzodkiewRaphanus sativus var. niger KernerWUR
60rzodkiewkaRaphanus sativus var. sativusWUR
61salsefiaTragopogon porrifolius L.WUR
62sałata głowiastaLactuca sativa var. capitataWUR
63sałata listkowaLactuca sativa var. Foliosa BrehmerWUR
64sałata kędzierzawaLactuca sativa var. crispa L.WUR
65sałata łodygowaLactuca sativa var. angustana Hort.WUR
66sałata rzymskaLactuca sativa var. longifolia Lam. HelmWUR
67seler korzeniowyApium graveolens var. rapaceumWUR
68seler naciowyApium graveolens var. dulceWUR
69siedmiolatkaAllium fistulosum L.WUW
70skorzoneraScorzonera hispanica L.WUR
71soczewica jadalna (w tym z rośliną podporową)Lens culinaris Medik.WUR
72szalotkaAllium ascalonicumWUR
73szczawRumex acetosa L.WUW
74szczypiorekAllium schoenoprasum L.WUW
75szparagAsparagus officinalis L.WUW
76szpinak nowozelandzkiTetragonia expansa Murr.WUR
77szpinak zwyczajnySpinacia oleracea L.WUR
78ziemniakSolanum tuberosum L.WUR
Wariant 2.7. Uprawy zielarskie (dla których zakończono okres

przestawiania) i wariant 2.8. Uprawy zielarskie (w okresie przestawiania)

1arcydzięgiel litworArchangelica officinalis L.ZUR
2babka lancetowataPlantago lanceolata L.ZUW
3babka płesznikPlantago psyllium L.ZUR
4bazylia pospolitaOcimum basilicum L.ZUR
5bylica estragonArtemisia dracunculus L.ZUW
6bylica piołunArtemisia absinthium L.ZUW
7czarnuszka siewnaNigella sativa L.ZUR
8cząber ogrodowySatureja hortensis L.ZUR
9czosnek niedźwiedziAllium ursinum L.ZUW
10drapacz lekarskiCnicus benedictus L.ZUR
11dziurawiec zwyczajnyHypericum perforatum L.ZUW
12fiołek trójbarwnyViola tricolor L.ZUR
13hyzop lekarskiHyssopus officinalis L.ZUW
14jeżówka purpurowaEchinacea purpureaZUW
15kocanki piaskoweHelichrysum arenarium Moench.ZUW
16kolendra siewnaCoriandrum sativum L.ZUR
17kozieradka pospolitaTrigonella foenum-graecum L.ZUR
18kozłek lekarskiValeriana officinalis L.ZUR
19kozłek lekarskiValeriana officinalis L.ZUD
20krokosz barwierskiCarthamus tinctorius L.ZUR
21krwawnik pospolityAchillea millefolium L.ZUW
22lawenda wąskolistnaLavandula angustifolia Mill.ZUW
23lebiodka pospolitaOriganum vulgare L.ZUW
24lnianka (lnica) pospolitaLinaria vulgaris (L.) Mill.ZUR
25lubczyk ogrodowyLevisticum officinalis L.ZUW
26lulek czarnyHyoscyamus niger L.ZUR
27łopian większyArctium lappa L.ZUR
28majeranek ogrodowyOriganum maiorana L.ZUR
29malwa czarnaAlthea rosea (L.) Cav.ZUD
30melisa lekarskaMelissa officinalis L.ZUW
31mięta kędzierzawaMentha crispa L.ZUW
32mięta pieprzowaMentha piperita L.ZUW
33mniszek lekarskiTaraxacum officinalis L.ZUW
34mydlnica lekarskaSaponaria officinalis L.ZUW
35nagietek lekarskiCalendula officinalis L.ZUR
36ogórecznik lekarskiBorago officinalis L.ZUR
37orlik pospolityAquilegia vulgaris L.ZUW
38ostropest plamistySilybum marianum L.ZUR
39pokrzywa zwyczajnaUrtica dioica L.ZUW
40prawoślaz lekarskiAlthea officinalis L.ZUW
41różeniec górskiRhodiola rosea L.ZUW
42rumian rzymski (szlachetny)Anthemis nobilis L.ZUW
43rumianek pospolityChamomilla recutita (L.) Rauch.ZUR
44ruta zwyczajnaRuta graveolens L.ZUW
45rutwica lekarskaGalega officinalis L.ZUW
46rzewień dłoniastyRheum palmatum L.ZUW
47serdecznik pospolityLeonurus cardiaca L.ZUW
48szałwia lekarskaSalvia officinalis L.ZUW
49szanta zwyczajnaMarrubium vulgare L.ZUW
50ślaz dzikiMalva sylvestris L.ZUW
51turówka leśnaHierochloë australis (Shrad)Roem et Shult.ZUW
52turówka wonnaHierochloë odorata (L.)Wahlbg.ZUW
53tymianek pospolityThymusZUW
54tymianek właściwyThymus vulgaris L.ZUW
55wiesiołek dwuletniOenothera biennis L.ZUD
56złocień dalmatyńskiChrysanthemum cinerariaefolium Vis.ZUW
57żeń-szeń prawdziwyPanax ginseng C.A.MeyZUW
* Roślina miododajna sklasyfikowana jako uprawa rolnicza.

** Łąka przemienna i pastwisko przemienne - uprawa traw lub innych upraw zielnych na gruntach ornych objętych płodozmianem w okresie krótszym niż pięć lat.

*** Nazwy botaniczne roślin odnoszą się do odmian uprawnych.

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).