Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem... - Dz.U.2013.361 - OpenLEX

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.361

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 13 marca 2013 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego programem Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwracania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy", zwanej dalej "płatnością rolnośrodowiskową", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwanym dalej "Programem", w tym:
1)
tryb składania wniosków o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej;
2)
szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej;
3)
przypadki, w których następca prawny wnioskodawcy albo przejmujący posiadanie gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwanego dalej "gospodarstwem rolnym", lub jego części, lub wszystkich zwierząt danej rasy lokalnej objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym, zwanych dalej "stadem", może, na swój wniosek, wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy, oraz warunki i tryb wstąpienia do tego postępowania;
4)
przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta albo przejmującemu posiadanie gospodarstwa rolnego lub jego części, lub stada może być przyznana płatność rolnośrodowiskowa, oraz warunki i tryb przyznania tej płatności;
5) 2
 sposób dokonywania oceny wagi stwierdzonej niezgodności, o której mowa w art. 35 ust. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 48), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 640/2014", w przypadku niezgodności w zakresie minimalnych wymogów dotyczących stosowania nawozów i środków ochrony roślin;
6) 3
 wyrażoną w procentach wielkość zmniejszenia płatności rolnośrodowiskowej w zależności od dokonanej oceny wagi stwierdzonej niezgodności, a także przypadki uznawane za drobną niezgodność;
7) 4
 szczegółowe warunki i tryb podejmowania działań, o których mowa w art. 97 ust. 3 i art. 99 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1306/2013", w przypadku niestosowania zmniejszeń lub wykluczeń określonych w tych przepisach;
8)
kategorie siły wyższej i wyjątkowe okoliczności, inne niż wymienione w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1974/2006", w przypadku wystąpienia których nie jest wymagany zwrot pomocy.
1.  5
 Płatność rolnośrodowiskową przyznaje się rolnikowi w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), zwanemu dalej "rolnikiem", jeżeli:
1)
został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej "numerem identyfikacyjnym";
2) 6
 łączna powierzchnia posiadanych przez niego działek rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, na których jest prowadzona działalność rolnicza w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009, zwanych dalej "działkami rolnymi", wynosi co najmniej 1 ha;
3)
realizuje 5-letnie zobowiązanie rolnośrodowiskowe, o którym mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej "zobowiązaniem rolnośrodowiskowym", obejmujące wymogi wykraczające ponad podstawowe wymagania, w ramach określonych pakietów i ich wariantów, zgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowej;
4)
spełnia warunki przyznania płatności rolnośrodowiskowej w ramach określonych pakietów lub ich wariantów określone w rozporządzeniu.
2. 
Plan działalności rolnośrodowiskowej sporządza się przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, przy udziale podmiotu prowadzącego działalność w zakresie doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania płatności rolnośrodowiskowej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanej dalej "ustawą", na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej "Agencją". Jeżeli plan działalności rolnośrodowiskowej został sporządzony w tym terminie, uznaje się, że zobowiązanie rolnośrodowiskowe jest realizowane od dnia 15 marca danego roku.
3. 
Zawartość planu działalności rolnośrodowiskowej jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
4. 
Do zmiany planu działalności rolnośrodowiskowej przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
Podstawowymi wymaganiami, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, są:
1)
wymogi i normy określone w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;
2)
minimalne wymogi dotyczące stosowania nawozów i środków ochrony roślin, o których mowa w art. 39 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia wymienionego w § 2 ust. 1 pkt 3, zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1698/2005", wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3)
inne odpowiednie wymogi obowiązkowe, o których mowa w art. 39 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1698/2005, wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
1. 
Zobowiązanie rolnośrodowiskowe jest realizowane w ramach co najmniej jednego z następujących pakietów:
1)
Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone;
2)
Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne;
3) 7
 (uchylony);
4)
Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000;
5)
Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000;
6)
Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie;
7)
Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie;
8)
Pakiet 8. Ochrona gleb i wód;
9)
Pakiet 9. Strefy buforowe.
2. 
Rolnik realizujący zobowiązanie rolnośrodowiskowe:
1) 8
 zachowuje występujące w gospodarstwie rolnym i określone w planie działalności rolnośrodowiskowej trwałe użytki zielone w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009, zwane dalej "trwałymi użytkami zielonymi", oraz elementy krajobrazu rolniczego nieużytkowane rolniczo, tworzące ostoje dzikiej przyrody;
2) 9
 prowadzi rejestr działalności rolnośrodowiskowej w odniesieniu do gruntów objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym, zawierający wykaz:
a)
działań agrotechnicznych wykonywanych w ramach realizowanego pakietu lub jego wariantu, w tym zastosowania nawozów i wykonania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin ze wskazaniem nazwy i dawki zastosowanego nawozu i środka ochrony roślin oraz wykonania koszenia,
b)
wypasów zwierząt - w przypadku prowadzenia wypasu

- wraz z terminem ich przeprowadzenia, przy czym rejestr ten w zakresie zastosowania nawozów prowadzi się dla całego gospodarstwa rolnego;

3)
przestrzega innych wymogów określonych dla danego pakietu lub wariantu.
2a.  10
 W przypadku pakietów wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 4-9 rejestr działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest prowadzony na formularzu udostępnionym przez Agencję.
3. 
Wymogi dla poszczególnych pakietów i ich wariantów są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
1. 
Rolnik nie może realizować zobowiązania rolnośrodowiskowego, jeżeli realizuje zobowiązanie, o którym mowa w art. 28 ust. 3 lub art. 29 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.).
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli rolnik, który realizuje zobowiązanie, o którym mowa w art. 28 ust. 3 lub art. 29 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, jest:
1)
spadkobiercą innego rolnika, który złożył wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej lub realizował zobowiązanie rolnośrodowiskowe,
2)
zapisobiercą windykacyjnym, który w wyniku śmierci innego rolnika nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego:
a)
grunty lub stado objęte wnioskiem o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej złożonym przez tego rolnika lub objęte zobowiązaniem rolnośrodowiskowym podjętym przez tego rolnika lub
b)
prawo majątkowe, z którym łączy się posiadanie gruntów lub stada, o których mowa w lit. a,
3)
innym następcą prawnym rolnika, który złożył wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej lub realizował zobowiązanie rolnośrodowiskowe, lub
4)
nowym posiadaczem gruntów lub stada objętych wnioskiem o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej złożonym przez innego rolnika lub objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym podjętym przez tego rolnika

- i kontynuuje realizację zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przez innego rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem.

1.  12
 Zobowiązanie rolnośrodowiskowe obejmuje obszar gruntów zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej w ramach poszczególnych pakietów i ich wariantów, objęty obszarem zatwierdzonym w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi pkt 23 lit. b rozporządzenia nr 640/2014, zwanym dalej "obszarem zatwierdzonym", i zwierzęta ras lokalnych, do których została przyznana pierwsza płatność rolnośrodowiskowa, a w przypadku:
1)
o którym mowa w art. 18 ust. 6 akapit drugi rozporządzenia nr 640/2014, działki rolne zadeklarowane we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej w ramach poszczególnych pakietów i ich wariantów objęte obszarem zatwierdzonym;
2)
gdy zobowiązanie rolnośrodowiskowe w zakresie pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7 zostało podjęte przed dniem 15 marca 2011 r., zwierzęta ras lokalnych, do których została przyznana płatność rolnośrodowiskowa za 2011 r.
2.  13
 Zobowiązanie rolnośrodowiskowe realizowane w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1 obejmuje obszar gruntów rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej, na których jest prowadzona działalność rolnicza w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009, zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1307/2013".
3.  14
 Zobowiązanie rolnośrodowiskowe obejmuje obszar, o którym mowa w ust. 1 lub 2, nawet w przypadku gdy płatność rolnośrodowiskowa została przyznana do mniejszej powierzchni.
1. 
Zobowiązanie rolnośrodowiskowe nie podlega zmianie w trakcie jego realizacji, chyba że przepisy rozporządzenia dopuszczają dokonanie takiej zmiany, w szczególności gdy zmiana ta polega na:
1) 15
 zwiększeniu obszaru gruntów rolnych, na których to zobowiązanie jest realizowane w zakresie pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1, lub zmniejszeniu tego obszaru, jeżeli mimo tego zmniejszenia zobowiązaniem tym będzie objęty obszar gruntów rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej, na których jest prowadzona działalność rolnicza w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1307/2013;
1a) 16
 jednorazowym zmniejszeniu w drugim roku realizacji tego zobowiązania obszaru gruntów, na których to zobowiązanie jest realizowane, do powierzchni równej powierzchni, do której została przyznana pierwsza płatność rolnośrodowiskowa w ramach poszczególnych wariantów pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2, 4, 5, 6 lub 8;
2)
jednorazowym zwiększeniu w drugim albo trzecim roku realizacji tego zobowiązania obszaru gruntów, na których to zobowiązanie jest realizowane w zakresie pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4, 5 lub 6;
3)
jednorazowym dodaniu w drugim albo trzecim roku realizacji tego zobowiązania poszczególnych wariantów pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4, 5, 6 lub 7;
4)  17
 zmianie:
a)
miejsca uprawy roślin w ramach wariantu pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego lub ósmego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2, lub miejsca uprawy truskawki lub poziomki, lub maliny w ramach wariantu dziewiątego lub dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2, bez względu na zmianę miejsca realizacji wariantu, z tym że taka zmiana w przypadku rośliny dwuletniej określonej w ust. 1a załącznika nr 4 do rozporządzenia jest dopuszczalna po upływie dwóch lat uprawy tej rośliny, lub
b) 18
 rośliny uprawianej w ramach wariantu pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego lub ósmego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 lub truskawki, lub poziomki, lub maliny, lub agrestu (porzeczki agrestu), lub borówki wysokiej i średniej, lub jeżyny, lub porzeczki uprawianych w ramach wariantu dziewiątego lub dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 na inną roślinę, która może być uprawiana w ramach wariantu pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego lub ósmego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2, lub truskawkę, lub poziomkę, lub malinę, które mogą być uprawiane w ramach wariantu dziewiątego lub dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2, bez względu na zmianę realizowanego wariantu na inny z wymienionych wariantów, z tym że taka zmiana w przypadku rośliny dwuletniej określonej w ust. 1a załącznika nr 4 do rozporządzenia jest dopuszczalna po upływie dwóch lat uprawy tej rośliny, lub
c) 19
 wielkości obszaru, na którym jest uprawiana dana roślina w ramach wariantu pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego lub ósmego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 lub truskawka, lub poziomka, lub malina, lub agrest (porzeczka agrest), lub borówka wysoka i średnia, lub jeżyna, lub porzeczka w ramach wariantu dziewiątego lub dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2;

- jeżeli rośliny te będą uprawiane na gruntach rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej, a całkowity obszar, na którym są realizowane wymienione warianty, nie ulegnie zmianie;

5) 20
 zmianie miejsca uprawy roślin lub zmianie uprawianej rośliny w ramach wariantu pierwszego, drugiego lub trzeciego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6 realizowanych na gruntach ornych, jeżeli rośliny te będą uprawiane na gruntach rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej i bez względu na zmianę wielkości obszaru, na którym to zobowiązanie jest realizowane;
5a) 21
 zmianie:
a)
miejsca uprawy roślin w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 8, bez względu na zmianę miejsca realizacji wariantu w ramach tego pakietu, lub
b)
rośliny uprawianej w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 8 na inną roślinę, która może być uprawiana w ramach tego pakietu, bez względu na zmianę realizowanego wariantu na inny wariant tego pakietu, lub
c)
wielkości obszaru, na którym jest uprawiana dana roślina w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 8

- jeżeli rośliny te będą uprawiane na gruntach rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej;

6)
zwiększeniu liczby zwierząt danej rasy lokalnej objętych tym zobowiązaniem w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7 lub zmniejszeniu liczby tych zwierząt, jeżeli mimo tego zmniejszenia liczba tych zwierząt nie będzie niższa niż liczba zwierząt danej rasy, do których została przyznana:
a)
pierwsza płatność rolnośrodowiskowa lub
b)
płatność rolnośrodowiskowa za 2011 r. - w przypadku gdy zobowiązanie rolnośrodowiskowe w ramach tego pakietu zostało podjęte przed dniem 15 marca 2011 r.;
7) 22
 (uchylony);
8) 23
 zmianie wariantu pierwszego lub drugiego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 realizowanych na gruntach rolnych, na których jest uprawiana mieszanka wieloletnia traw albo mieszanka wieloletnia traw z bobowatymi drobnonasiennymi, na wariant trzeci lub czwarty tego pakietu, jeżeli grunty rolne, na których są uprawiane te mieszanki, stały się trwałymi użytkami zielonymi;
9) 24
 (uchylony).
2. 
Zmianę zobowiązania rolnośrodowiskowego wprowadza się w planie działalności rolnośrodowiskowej.
3. 
Zmianę zobowiązania rolnośrodowiskowego zgłasza się kierownikowi biura powiatowego Agencji we wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej na rok, w którym rolnik realizuje zmienione zobowiązanie rolnośrodowiskowe, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej.
4.  25
 Zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4, nie zgłasza się kierownikowi biura powiatowego Agencji, jeżeli:
1)
nie powoduje zmiany:
a)
miejsca realizacji danego wariantu pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2,
b)
realizowanego wariantu pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2,
c)
wielkości obszaru realizowanego wariantu pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2;
2)
nie dotyczy mieszanki wieloletniej traw i mieszanki wieloletniej traw z bobowatymi drobnonasiennymi w ramach wariantu pierwszego i drugiego tego pakietu oraz rośliny dwuletniej w ramach wariantu pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego lub ósmego tego pakietu.
1. 
Jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie wariantu drugiego, czwartego, szóstego, ósmego, dziesiątego lub dwunastego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 rolnik zakończy okres przestawiania, płatność rolnośrodowiskowa w danym roku jest przyznawana odpowiednio za realizację wariantu pierwszego, trzeciego, piątego, siódmego, dziewiątego lub jedenastego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2.
1a.  27
 Pomimo stwierdzenia w trakcie realizacji zobowiązania w zakresie wariantów pierwszego, trzeciego, piątego, siódmego, dziewiątego lub jedenastego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2, że rolnik nie zakończył okresu przestawiania, płatność rolnośrodowiskowa w danym roku jest przyznawana za realizację tego wariantu.
2. 
Jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego grunty rolne, na których jest realizowane to zobowiązanie, zostaną objęte obszarem Natura 2000, realizowany na tych gruntach wariant pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4 staje się odpowiednim wariantem pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 5.
3. 
Jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego grunty rolne, na których jest realizowane to zobowiązanie, zostaną wyłączone z obszaru Natura 2000, realizowany na tych gruntach wariant pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 5 staje się odpowiednim wariantem pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4.
1. 
W przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7 zwierzęta rasy lokalnej objęte zobowiązaniem rolnośrodowiskowym mogą być w trakcie jego realizacji zastąpione zwierzętami tej samej rasy, jeżeli zwierzęta te spełniają warunki przyznania płatności rolnośrodowiskowej.
2. 
Zastąpienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w terminie 40 dni od dnia powzięcia informacji o konieczności zastąpienia zwierzęcia.
3.  28
 O zastąpieniu, o którym mowa w ust. 1, rolnik informuje kierownika biura powiatowego Agencji w terminie 30 dni od dnia jego dokonania, składając kopię dokumentu sporządzonego na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmującego oświadczenia:
1)
rolnika,
2)
podmiotu prowadzącego księgi hodowlane - w przypadku klaczy, loch i owiec matek,
3)
podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych - w przypadku krów, klaczy i owiec matek

- zawierające wskazanie zwierząt, jakie zostały zastąpione i jakimi je zastąpiono.

4.  29
 W przypadku gdy zastąpienie, o którym mowa w ust. 1, zostało dokonane w terminie określonym do składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, lecz przed dniem złożenia wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej, o zastąpieniu, o którym mowa w ust. 1, rolnik może poinformować kierownika biura powiatowego Agencji, dołączając do wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej kopię dokumentu, o którym mowa w § 24 ust. 2 pkt 2.
1. 
Płatność rolnośrodowiskowa do danych gruntów może być przyznana z tytułu realizacji tylko jednego pakietu lub wariantu.
2. 
Płatność rolnośrodowiskowa w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1:
1)
pkt 1 nie może być przyznana w przypadku równoczesnej realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2;
2)
pkt 2 nie może być przyznana w przypadku równoczesnej realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1.
Płatność rolnośrodowiskowa w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1:
1)
pkt 1 - jest przyznawana, jeżeli pakiet ten jest realizowany na obszarze całego gospodarstwa rolnego;
2)
pkt 2:
a)
w ramach wszystkich wariantów - jest przyznawana, jeżeli rolnik prowadzi produkcję rolną zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym, przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.) oraz przepisami wydanymi w trybie przepisów tego rozporządzenia, w szczególności w zakresie uprawy roślin,
aa) 31
 w ramach wariantów pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego, ósmego, dziewiątego, dziesiątego, jedenastego i dwunastego - jest przyznawana, jeżeli rolnik wytworzył produkty rolnictwa ekologicznego w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116, poz. 975), a w przypadku uprawy roślin dwuletnich określonych w ust. 1a załącznika nr 4 do rozporządzenia, jeżeli rolnik wytworzył te produkty w drugim roku uprawy rośliny dwuletniej,
b) 32
 w ramach wariantu trzeciego i czwartego - jest przyznawana, jeżeli rolnik w okresie od dnia 15 marca do dnia 30 września roku, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej, był posiadaczem bydła, koni, owiec lub kóz, co potwierdza wpis lub zgłoszenie tych zwierząt do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub do rejestru koniowatych, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, i zwierzęta te były utrzymywane w tym okresie zgodnie z przepisami, o których mowa w lit. a,
c) 33
 w ramach wariantu dziewiątego i dziesiątego - jest przyznawana, jeżeli rolnik zobowiązał się do utrzymania minimalnej obsady drzew określonej w załączniku nr 4a do rozporządzenia na gruntach, do których zostanie mu przyznana ostatnia płatność rolnośrodowiskowa z tytułu realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie tych wariantów, przez 2 lata od zakończenia realizacji tego zobowiązania, z tym że w przypadku sadów mających nie mniej niż 15 lat minimalna obsada drzew wynosi 125 drzew na hektar, a co najmniej 90% tych drzew jest uprawianych nie krócej niż 15 lat;
3) 34
 pkt 4 - jest przyznawana, jeżeli rolnik posiada dokumentację przyrodniczą stanowiącą szczegółową charakterystykę danego siedliska przyrodniczego, sporządzoną przez podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 2, w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia lub w roku rozpoczęcia realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego w ramach określonych wariantów tych pakietów, na formularzu udostępnionym przez Agencję;
3a) 35
 pkt 5 - jest przyznawana, jeżeli rolnik posiada dokumentację przyrodniczą stanowiącą szczegółową charakterystykę danego siedliska przyrodniczego lub siedliska lęgowego ptaków, sporządzoną przez podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 2, w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia lub w roku rozpoczęcia realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego w ramach określonych wariantów tych pakietów, na formularzu udostępnionym przez Agencję;
4)
pkt 6:
a)
w ramach wariantu trzeciego - jest przyznawana, jeżeli rolnik rozmnaża materiał siewny roślin lub utrzymuje drzewa owocowe na podstawie nieodpłatnej umowy z jednostką koordynującą lub realizującą zadania w zakresie ochrony zasobów genetycznych, która określa powierzchnię, na której są uprawiane rośliny przeznaczone na rozmnażanie materiału siewnego roślin lub utrzymywane drzewa owocowe, oraz powierzchnię gruntów rolnych stanowiących strefę ochronną tych roślin (otuliny), przy czym powierzchnia otuliny nie może być większa od powierzchni, na której są uprawiane rośliny przeznaczone na rozmnażanie materiału siewnego roślin lub utrzymywane drzewa owocowe,
b)
w ramach wariantu czwartego - jest przyznawana, jeżeli rolnik posiada sad, w którym znajduje się co najmniej 12 drzew owocowych mających nie mniej niż 15 lat co najmniej z 4 gatunków lub odmian, przy czym korony tych drzew znajdują się na wysokości co najmniej 120 cm, a obwód ich pni na wysokości około 1 m jest nie mniejszy niż 47 cm, a jednocześnie liczba tych drzew w przeliczeniu na 1 ha powierzchni sadu jest nie mniejsza niż 90;
5)
pkt 7 - jest przyznawana, jeżeli rolnik utrzymuje wpisane do księgi hodowlanej krowy, klacze, lochy lub owce matki ras wymienionych w ust. 4 załącznika nr 4 do rozporządzenia, objęte programem ochrony zasobów genetycznych.
1. 
Warunek, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. b, uznaje się za spełniony, jeżeli:
1)
ten warunek spełnia małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej w ramach wariantu trzeciego lub czwartego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2;
2)
małżonek rolnika, o którym mowa w pkt 1, wyraził pisemną zgodę, na przyznanie płatności rolnośrodowiskowej rolnikowi, o którym mowa w pkt 1, z uwzględnieniem określonych zwierząt, których jest posiadaczem.
2. 
W zgodzie, o której mowa w ust. 1 pkt 2, podaje się numery identyfikacyjne zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
3. 
Zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie uwzględnia się przy przyznawaniu małżonkowi rolnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, płatności rolnośrodowiskowej w ramach wariantu trzeciego lub czwartego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 lub pomocy finansowej z tytułu realizacji zobowiązania, o którym mowa w art. 29 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, w ramach którego warunkiem przyznania tej pomocy jest posiadanie zwierząt, o których mowa w § 10 pkt 2 lit. b.
 Jeżeli zwierzę w danym roku zostało uwzględnione przy przyznawaniu pomocy finansowej z tytułu realizacji zobowiązania, o którym mowa w art. 29 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, w ramach którego warunkiem przyznania tej pomocy jest posiadanie zwierząt, o których mowa w § 10 pkt 2 lit. b, zwierzę to nie może zostać uwzględnione przy przyznawaniu płatności rolnośrodowiskowej w ramach wariantów trzeciego i czwartego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2.
Płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana do:
1)
działek rolnych - w przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1-6 i 8;
2)
krów, klaczy, loch lub owiec matek ras wymienionych w ust. 4 załącznika nr 4 do rozporządzenia, objętych programem ochrony zasobów genetycznych - w przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7;
3)
miedz śródpolnych - w przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 9.
1. 
W przypadku gdy na działce rolnej występują drzewa, płatność rolnośrodowiskowa może być przyznana do gruntu, na którym jest położona ta działka, jeżeli:
1)
występujące na tym gruncie drzewa są rozrzucone, a liczba tych drzew na hektar tego gruntu nie przekracza 100;
2)
na tym gruncie można prowadzić działalność rolniczą w podobny sposób, jak na gruncie o takiej samej powierzchni, na którym drzewa nie występują.
2. 
Warunków określonych w ust. 1 nie stosuje się do działki rolnej położonej na gruncie, do którego rolnik ubiega się o płatność rolnośrodowiskową w ramach wariantu:
1)
dziewiątego, dziesiątego, jedenastego i dwunastego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2, jeżeli grunt ten jest użytkowany jako sad, w którym są uprawiane drzewa z gatunków wymienionych w ust. 1a załącznika nr 4 do rozporządzenia;
2)
dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4 i 5;
3)
trzeciego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6, jeżeli grunt ten jest użytkowany jako sad, w którym są uprawiane drzewa owocowe na podstawie nieodpłatnej umowy z jednostką koordynującą lub realizującą zadania w zakresie ochrony zasobów genetycznych;
4)
czwartego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6.
3. 
Elementy krajobrazu, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 640/2014, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 308 i 653) uznaje się za część działki rolnej, jeżeli ich szerokość nie przekracza szerokości określonej w tych przepisach.
1.  39
 W przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1 płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana do działek rolnych użytkowanych jako grunty orne, na których występują uprawy wymienione w ust. 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia.
1a.  40
 (uchylony).
2. 
W przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana do działek rolnych użytkowanych jako:
1) 41
 grunty orne, na których występują uprawy wymienione w ust. 1a załącznika nr 4 do rozporządzenia - w przypadku wariantu pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego i ósmego;
2) 42
 trwałe użytki zielone - w przypadku:
a) 43
 wariantu pierwszego i drugiego, jeżeli w trakcie realizacji tych wariantów grunty orne, na których jest uprawiana mieszanka wieloletnia traw albo mieszanka wieloletnia traw z bobowatymi drobnonasiennymi, stały się trwałymi użytkami zielonymi,
b)
wariantu trzeciego i czwartego;
3) 44
 sady, w których są uprawiane drzewa lub krzewy z gatunków wymienionych w ust. 1a załącznika nr 4 do rozporządzenia, jeżeli jest utrzymana, z tolerancją do 10%, minimalna obsada drzew i krzewów określona w załączniku nr 4a do rozporządzenia, z tym że w przypadku sadów mających nie mniej niż 15 lat minimalna obsada drzew wynosi 125 drzew na hektar, a co najmniej 90% tych drzew jest uprawianych nie krócej niż 15 lat - w przypadku wariantu dziewiątego, dziesiątego, jedenastego i dwunastego.
2a.  45
 (uchylony).
2b.  46
 W przypadku wariantu dziewiątego, dziesiątego, jedenastego i dwunastego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 płatność rolnośrodowiskowa za ostatni rok realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego jest przyznawana także do działek rolnych użytkowanych jako sady, mimo zaprzestania uprawy krzewów na tych działkach po przeprowadzeniu zbioru w tym ostatnim roku, jeżeli spełniony jest warunek, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. a.
3.  47
 (uchylony).
4. 
W przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 i 5 płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana do działek rolnych:
1)
użytkowanych jako trwałe użytki zielone, na których występują:
a) 48
 siedliska lęgowe ptaków z gatunków wymienionych w ust. 2 pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia - w przypadku wariantu pierwszego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 5,
b)
zbiorowiska roślinne wykazujące cechy jednostek fitosocjologicznych i siedlisk przyrodniczych wymienione w ust. 2 pkt 2-9 załącznika nr 4 do rozporządzenia - w przypadku wariantu drugiego, trzeciego, czwartego, piątego, szóstego, siódmego, ósmego i dziewiątego tych pakietów;
2)
na których występują typy siedlisk przyrodniczych wymienione w ust. 2 pkt 10 załącznika nr 4 do rozporządzenia - w przypadku wariantu dziesiątego tych pakietów;
3)
położonych:
a)
poza obszarem Natura 2000 - w przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4,
b)
na obszarze Natura 2000 - w przypadku pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 5.
5. 
W przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6 płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana do działek rolnych użytkowanych jako:
1) 49
 grunty orne, na których są uprawiane rośliny odmian regionalnych i amatorskich wpisanych do rejestru odmian prowadzonego na podstawie przepisów o nasiennictwie, zwanego dalej "krajowym rejestrem", lub rośliny gatunków wymienionych w ust. 3 pkt 1 i 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia - w przypadku wariantu pierwszego i drugiego;
2)
grunty orne, na których są uprawiane rośliny przeznaczone na rozmnażanie materiału siewnego na podstawie nieodpłatnej umowy z jednostką koordynującą lub realizującą zadania w zakresie ochrony zasobów genetycznych, oraz grunty orne wchodzące w skład otuliny - w przypadku wariantu trzeciego;
3)
sady:
a)
w których są uprawiane drzewa owocowe na podstawie nieodpłatnej umowy z jednostką koordynującą lub realizującą zadania w zakresie ochrony zasobów genetycznych, oraz grunty orne wchodzące w skład otuliny - w przypadku wariantu trzeciego,
b)
spełniające warunki określone w § 10 pkt 4 lit. b, w których są uprawiane drzewa owocowe odmian wymienionych w ust. 3 pkt 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia lub odmian tradycyjnie uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 1950 r. - w przypadku wariantu czwartego.
6. 
W przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 8 płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana do działek rolnych użytkowanych jako grunty orne, na których po plonie głównym są uprawiane rośliny:
1)
jako wsiewka poplonowa - w przypadku wariantu pierwszego;
2)
ozime jako międzyplon ozimy - w przypadku wariantu drugiego;
3)
jare jako międzyplon ścierniskowy - w przypadku wariantu trzeciego.
Płatność rolnośrodowiskowa za realizację pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1 może być przyznana wyłącznie do działek rolnych położonych na gruntach rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej, na których jest prowadzona działalność rolnicza.
1. 
Płatność rolnośrodowiskowa przyznawana do działek rolnych przysługuje do powierzchni działek rolnych położonych na obszarze objętym zobowiązaniem rolnośrodowiskowym, zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej w ramach poszczególnych pakietów lub ich wariantów oraz objętych obszarem zatwierdzonym, z tym że w przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1:
1)
pkt 1 - nie większej jednak niż 20 ha;
2)
pkt 2 w zakresie wariantu:
a)
pierwszego, drugiego, piątego i szóstego - nie większej jednak niż 30 ha,
b)
trzeciego i czwartego - nie większej jednak niż 15 ha,
c)
siódmego, ósmego, dziewiątego, dziesiątego, jedenastego i dwunastego - nie większej jednak niż 10 ha;
3)
pkt 4 i 5 - nie większej jednak niż 20 ha, a w przypadku wariantu dziesiątego tych pakietów - nie większej jednak niż 5 ha;
4)
pkt 6 w zakresie wariantu:
a)
pierwszego, drugiego i czwartego - nie większej jednak niż 20 ha,
b)
trzeciego - nie większej jednak niż 0,3 ha;
5)
pkt 8 - nie większej jednak niż 20 ha.
2. 
Limity powierzchniowe określone w ust. 1 stosuje się do przyznawania płatności rolnośrodowiskowej osobno do każdego pakietu i wariantu wymienionego w ust. 1, z tym że w przypadku realizacji więcej niż jednego pakietu lub wariantu łączna powierzchnia działek rolnych objętych wszystkimi realizowanymi pakietami lub wariantami, do której przysługuje płatność rolnośrodowiskowa, wynosi nie więcej niż:
1)
20 ha albo
2)
30 ha - jeżeli wśród realizowanych pakietów lub wariantów rolnik realizuje wariant pierwszy, drugi, piąty lub szósty pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2.
3. 
Gdy łączna powierzchnia działek rolnych objętych wszystkimi realizowanymi pakietami lub wariantami przekracza odpowiedni limit powierzchniowy określony w ust. 2, powierzchnię, do której przysługuje płatność rolnośrodowiskowa w ramach poszczególnych pakietów lub wariantów, stanowi iloczyn tego limitu powierzchniowego oraz procentowego udziału powierzchni działek rolnych objętych danym pakietem lub wariantem w łącznej powierzchni działek rolnych objętych wszystkimi realizowanymi pakietami lub wariantami.
4. 
Gdy powierzchnia działek rolnych objętych danym pakietem lub wariantem przekracza limit powierzchniowy dla tego pakietu lub wariantu określony w ust. 1, za powierzchnię działek rolnych objętych danym pakietem lub wariantem, którą uwzględnia się, obliczając powierzchnię, do której przysługuje płatność rolnośrodowiskowa w ramach poszczególnych pakietów lub wariantów, uważa się powierzchnię równą temu limitowi powierzchniowemu.
5. 
Udział, o którym mowa w ust. 3, ustala się do ośmiu miejsc po przecinku, a powierzchnię, do której przysługuje płatność rolnośrodowiskowa w ramach poszczególnych pakietów lub wariantów, wyrażoną w hektarach - do dwóch miejsc po przecinku.
1.  51
 Płatność rolnośrodowiskowa za realizację wariantu trzeciego i czwartego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 przysługuje do powierzchni działek rolnych użytkowanych jako trwałe użytki zielone zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej w ramach tych wariantów i objętych obszarem zatwierdzonym, nie większej jednak niż powierzchnia ustalona jako iloraz liczby zwierząt, o których mowa w § 10 pkt 2 lit. b, przeliczonych na duże jednostki przeliczeniowe, i współczynnika 0,5.
2.  52
 W przypadku gdy rolnik realizuje wariant trzeci jednocześnie z wariantem czwartym pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2, a powierzchnia ustalona jako iloraz liczby zwierząt, o których mowa w § 10 pkt 2 lit. b, przeliczonych na duże jednostki przeliczeniowe, i współczynnika 0,5 jest mniejsza od powierzchni działek rolnych użytkowanych jako trwałe użytki zielone zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej w ramach wariantu trzeciego i czwartego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 i objętych obszarem zatwierdzonym, płatność rolnośrodowiskowa w pierwszej kolejności przysługuje do powierzchni, na której jest realizowany wariant czwarty tego pakietu.
3.  53
 3. Liczbę dużych jednostek przeliczeniowych oblicza się jako iloczyn liczby zwierząt, o których mowa w § 10 pkt 2 lit. b, i współczynnika ustalonego zgodnie z załącznikiem nr 4b do rozporządzenia, według średniego stanu z okresu określonego w § 10 pkt 2 lit. b.
4. 
Liczbę zwierząt, o których mowa w § 10 pkt 2 lit. b, ustala się na podstawie:
1)
danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - w przypadku bydła, owiec i kóz;
2)
zaświadczenia wydawanego przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, złożonego na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję - w przypadku koni.
5. 
Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zawiera:
1)
imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres rolnika;
2)
w przypadku osoby fizycznej - numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), a jeżeli osoba fizyczna nie posiada obywatelstwa polskiego - kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości, natomiast w przypadku rolnika niebędącego osobą fizyczną - numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
3)
wykaz koni, które były wpisane lub zostały zgłoszone do rejestru koniowatych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, przez rolnika w okresie, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. b, ze wskazaniem okresu posiadania tych koni.
6. 
Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji do dnia 31 października roku, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej.
1. 
Płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana do działek rolnych, których łączna powierzchnia wynosi:
1) 54
 (uchylony);
2)
nie mniej niż:
a)
0,3 ha - w przypadku wariantu pierwszego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6, w odniesieniu do upraw rolniczych,
b)
0,15 ha - w przypadku wariantu pierwszego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6, w odniesieniu do upraw warzywnych,
c)
wielkość powierzchni plantacji nasiennych roślin rolniczych określona dla wytwarzania materiału siewnego kategorii kwalifikowany w przepisach o nasiennictwie - w przypadku wariantu drugiego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6.
2.  55
 (uchylony).
1. 
Płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana do krów, klaczy, loch lub owiec matek, jeżeli ich liczba w stadzie wynosi co najmniej:
1) 56
 4 krowy tej samej rasy;
2) 57
 2 klacze tej samej rasy;
3)
5 owiec matek rasy olkuskiej, 15 owiec matek rasy cakiel podhalański, 30 owiec matek rasy merynos polski w starym typie albo 10 owiec matek pozostałych ras;
4)
10 loch rasy puławskiej;
5)
8 loch rasy złotnickiej białej, a w przypadku stada objętego programem ochrony zasobów genetycznych przed dniem 1 stycznia 2006 r. - 6 loch;
6)
8 loch rasy złotnickiej pstrej, a w przypadku stada objętego programem ochrony zasobów genetycznych przed dniem 1 stycznia 2006 r. - 3 lochy.
2. 
Płatność rolnośrodowiskowa przysługuje nie więcej niż do 70 loch stada podstawowego rasy puławskiej lub do 100 loch rasy złotnickiej białej, lub do 100 loch rasy złotnickiej pstrej, utrzymywanych w jednym stadzie.
 Płatność rolnośrodowiskowa nie przysługuje do działek rolnych za realizację zobowiązania rolnośrodowiskowego w ramach określonych pakietów lub ich wariantów, jeżeli wymogi tych pakietów lub wariantów są objęte programem działań, o którym mowa w art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650 i 710).
1. 
Wysokość płatności rolnośrodowiskowej w danym roku ustala się jako iloczyn stawek płatności za:
1)
hektar gruntu i powierzchni działek rolnych lub
2)
sztukę zwierzęcia i liczby krów, klaczy, loch i owiec matek, lub
3)
metr bieżący miedzy śródpolnej i długość tej miedzy

- po uwzględnieniu zmniejszeń lub wykluczeń wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności.

2. 
Wysokość stawek płatności, o których mowa w ust. 1, dla poszczególnych pakietów i ich wariantów jest określona w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
3.  59
 Przy ustalaniu wysokości płatności rolnośrodowiskowej przysługującej do działek rolnych uwzględnia się powierzchnię tych działek, nie większą jednak niż maksymalny kwalifikowalny obszar, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 640/2014, określony w systemie identyfikacji działek rolnych, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
4.  60
 (uchylony).
5. 
W przypadku realizacji więcej niż jednego pakietu na tych samych gruntach rolnych, wysokość płatności rolnośrodowiskowej ustala się jako sumę kwot przysługujących za realizację tych pakietów.
 W przypadku realizacji przez rolnika wariantu drugiego, czwartego, szóstego, ósmego, dziesiątego lub dwunastego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2, wysokość płatności rolnośrodowiskowej przyznawanej do działek rolnych, na których są realizowane te warianty, gdy do działek tych została mu przyznana pomoc finansowa na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 174, poz. 1809, z późn. zm.) w ramach pakietu rolnictwo ekologiczne, ustala się z uwzględnieniem stawek płatności określonych odpowiednio dla wariantu pierwszego, trzeciego, piątego, siódmego, dziewiątego lub jedenastego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2.
1. 
W przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4, 5 i 8 płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana w wysokości:
1)
100% stawki płatności - za powierzchnię od 0,1 ha do 10 ha;
2)
50% stawki płatności - za powierzchnię powyżej 10 ha do 20 ha.
2. 
W przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana w wysokości:
1)
w przypadku wariantu pierwszego i drugiego:
a)
100% stawki płatności - za powierzchnię od 0,1 ha do 20 ha,
b)
50% stawki płatności - za powierzchnię powyżej 20 do 30 ha;
2)
w przypadku wariantu piątego i szóstego:
a)
100% stawki płatności - za powierzchnię od 0,1 ha do 15 ha,
b)
50% stawki płatności - za powierzchnię powyżej 15 do 30 ha.
3. 
W przypadku realizacji więcej niż jednego pakietu lub wariantu, w ramach których płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana do działek rolnych, płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana w wysokości 100% stawki płatności, jeżeli łączna powierzchnia, do której przysługuje płatność rolnośrodowiskowa w ramach wszystkich realizowanych pakietów lub wariantów, nie przekracza największej powierzchni, za którą w ramach realizowanych pakietów lub wariantów można przyznać płatność rolnośrodowiskowa z uwzględnieniem 100% stawki płatności.
4. 
W przypadku:
1)
pakietów lub wariantów, dla których nie została określona w ust. 1 lub 2 powierzchnia, za którą można przyznać płatność rolnośrodowiskowa z uwzględnieniem 100% stawki płatności,
2)
wariantu dziesiątego pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 i 5

- za powierzchnię, za którą można przyznać płatność rolnośrodowiskowa z uwzględnieniem 100% stawki płatności, uważa się odpowiedni limit powierzchniowy określony w § 13a ust. 1.

5. 
Gdy łączna powierzchnia, do której przysługuje płatność rolnośrodowiskowa w ramach wszystkich realizowanych pakietów lub wariantów, przekracza największą powierzchnię, za którą w ramach realizowanych pakietów lub wariantów można przyznać płatność rolnośrodowiskowa z uwzględnieniem 100% stawki płatności, płatność rolnośrodowiskowa w ramach poszczególnych pakietów lub wariantów jest przyznawana w wysokości 100% stawki płatności za powierzchnię:
1)
stanowiącą iloczyn:
a)
największej powierzchni, za którą w ramach realizowanych pakietów lub wariantów można przyznać płatność rolnośrodowiskowa z uwzględnieniem 100% stawki płatności, oraz
b)
udziału, o którym mowa w § 13a ust. 3, ustalonego z uwzględnieniem § 13a ust. 4 i 5;
2)
nie większą jednak niż powierzchnia, za którą w ramach danego pakietu lub wariantu można przyznać płatność rolnośrodowiskowa z uwzględnieniem 100% stawki płatności.
6. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 5, płatność rolnośrodowiskowa za pozostałą powierzchnię, do której ta płatność przysługuje, jest przyznawana w wysokości 50% stawki płatności."
 W przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 8, realizowanego na gruntach rolnych położonych na obszarach zagrożonych erozją wodną, których wykaz jest określony w przepisach w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, płatność rolnośrodowiskowa w części przysługującej za realizację tego pakietu na tych gruntach jest przyznawana do powierzchni nie większej niż 70% powierzchni tych gruntów.
1. 
W przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4 lub 5 pierwsza płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana w wysokości zwiększonej o kwotę przeznaczoną na refundację kosztów transakcyjnych w rozumieniu art. 27 ust. 10 akapit drugi rozporządzenia nr 1974/2006, dotyczących sporządzenia dokumentacji przyrodniczej, której wysokość nie może przekroczyć kwoty określonej w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do kosztów transakcyjnych poniesionych w związku ze zwiększeniem obszaru gruntów, na których jest realizowane zobowiązanie rolnośrodowiskowe.
1.  64
 Wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej, poza elementami podania określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyłączeniem adresu, zawiera:
1)
numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), natomiast jeżeli osoba ta nie posiada obywatelstwa polskiego - kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości;
2)
numer identyfikacyjny nadany zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2012 r. poz. 86, z późn. zm.);
3)
oświadczenie o:
a)
powierzchni działek ewidencyjnych,
b) 65
 sposobie wykorzystywania działek rolnych, zawierające w szczególności wskazanie roślin uprawnych uprawianych na danej działce, a w przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1:
pkt 1 wskazanie uprawy uprawianej na danej działce w ramach tego pakietu,
pkt 2 wskazanie:

- - wariantu realizowanego na danej działce,

- - roślin uprawnych uprawianych na danej działce - w przypadku uprawy w ramach tego pakietu roślin dwuletnich lub roślin sadowniczych, z wyłączeniem truskawki, poziomki i maliny,

- - mieszanki wieloletniej traw albo mieszanki wieloletniej traw z bobowatymi drobnonasiennymi uprawianych na danej działce;

4)
oświadczenia oraz informacje, jakie powinny być zawarte we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 308), określone w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 10 tej ustawy, niewymienione w pkt 1-3;
5)
oświadczenia i zobowiązania rolnika związane z realizacją zobowiązania rolnośrodowiskowego;
6)
informację o załącznikach dołączonych do wniosku.
1a.  66
 W przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy, we wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej rolnik składa oświadczenie, że ma tytuł prawny do gruntu wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, do którego ubiega się o przyznanie tej płatności, w którym wskazuje, z czego wywodzi ten tytuł prawny.
2. 
Wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej i kolejnych płatności rolnośrodowiskowych składa się do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika, w terminie określonym do składania wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
3.  67
 Jeżeli rolnik nie zamierza ubiegać się w danym roku o przyznanie kolejnej płatności rolnośrodowiskowej do określonych gruntów lub zwierząt objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym, zamiast wniosku o jej przyznanie składa, na formularzu udostępnionym przez Agencję, informację o tych gruntach lub zwierzętach oraz o wariancie realizowanym na tych gruntach lub w odniesieniu do tych zwierząt, wskazując położenie tych gruntów i ich powierzchnię. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4.  68
 W przypadku, o którym mowa w ust. 3, i jeżeli rolnik zamierza dokonać zmiany zobowiązania rolnośrodowiskowego, zmianę tę zgłasza kierownikowi biura powiatowego Agencji w informacji, o której mowa w ust. 3, składanej w roku, w którym rolnik realizuje zmienione zobowiązanie rolnośrodowiskowe, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej.
5.  69
 Wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1:
1)
pkt 1 może zostać zmieniony w części dotyczącej wskazania uprawy uprawianej na danej działce rolnej,
2)
pkt 2 może zostać zmieniony w części dotyczącej wskazania roślin uprawnych uprawianych na danej działce rolnej lub wskazania mieszanki wieloletniej traw albo mieszanki wieloletniej traw z bobowatymi drobnonasiennymi uprawianych na danej działce rolnej - w przypadku uprawy rośliny dwuletniej, mieszanki wieloletniej traw albo mieszanki wieloletniej traw z bobowatymi drobnonasiennymi,
3)
pkt 6 może zostać zmieniony w części dotyczącej wskazania roślin uprawnych uprawianych na danej działce rolnej - w przypadku roślin uprawnych uprawianych na gruntach ornych w ramach wariantu pierwszego, drugiego i trzeciego tego pakietu,
4)
pkt 8 może zostać zmieniony w części dotyczącej wskazania roślin uprawnych uprawianych na danej działce rolnej

- zawartych w oświadczeniu o sposobie wykorzystywania działek rolnych, lecz wyłącznie w zakresie tego samego pakietu lub jego wariantu i tylko w przypadku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 640/2014.

6.  70
 W przypadku uprawy rośliny dwuletniej w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 lub wariantu drugiego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6, z wyjątkiem pasternaku, zmiana, o której mowa w ust. 5, może zostać dokonana wyłącznie w pierwszym roku uprawy tej rośliny.
7.  71
 Zmiana, o której mowa w ust. 5, nie stanowi zmiany zobowiązania rolnośrodowiskowego.
8.  72
 W przypadku dokonania zmiany, o której mowa w ust. 5, rolnik realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe zgodnie z tą zmianą, a zmiana planu działalności rolnośrodowiskowej nie jest wymagana.
9.  73
 Jeżeli rolnik realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe zgodnie ze zmianą, o której mowa w ust. 5, uznaje się, że w zakresie, którego dotyczy ta zmiana, realizuje on to zobowiązanie zgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowej.
1. 
Do wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej lub kolejnych płatności rolnośrodowiskowych - w przypadku dodania nowych pakietów w trakcie realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego lub zwiększenia obszaru gruntów, na których jest realizowane zobowiązanie rolnośrodowiskowe - dołącza się:
1) 74
 (uchylony);
2)
kopię umowy na rozmnażanie nasion zawartej z jednostką koordynującą lub realizującą zadania w zakresie ochrony zasobów genetycznych - w przypadku realizacji wariantu trzeciego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6;
3)
kopię dokumentu, sporządzonego na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmującego oświadczenia:
a)
rolnika,
b)
podmiotu prowadzącego księgi hodowlane - w przypadku klaczy, loch i owiec matek,
c)
podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych - w przypadku krów, klaczy, loch i owiec matek
-
zawierające wskazanie zwierząt ras lokalnych, jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych - w przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7;
4) 75
 oświadczenie o podjęciu zobowiązania, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c, sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję - w przypadku realizacji wariantu dziewiątego lub dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2.
5) 76
 oświadczenie o zwierzętach, do których rolnik ubiega się o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej, w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7, z podaniem numerów identyfikacyjnych tych zwierząt, sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję;
2. 
Do wniosku o przyznanie kolejnych płatności rolnośrodowiskowych dołącza się:
1)
potwierdzenie prowadzenia produkcji nasiennej, wystawione przez jednostkę koordynującą lub realizującą zadania w zakresie ochrony zasobów genetycznych - w przypadku realizacji wariantu trzeciego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6;
2)
kopię dokumentu, sporządzonego na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmującego oświadczenia:
a)
rolnika,
b)
podmiotu prowadzącego księgi hodowlane - w przypadku klaczy, loch i owiec matek,
c)
podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych - w przypadku krów, klaczy, loch i owiec matek

- zawierające wskazanie zwierząt ras lokalnych, jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych - w przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7;

3)
kopię umowy zmieniającej umowę na rozmnażanie nasion zawartej z jednostką koordynującą lub realizującą zadania w zakresie ochrony zasobów genetycznych - w przypadku realizacji wariantu trzeciego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6, jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego umowa ta została zmieniona.
4) 77
 oświadczenie o zwierzętach, do których rolnik ubiega się o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7, z podaniem numerów identyfikacyjnych tych zwierząt, sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję;
5) 78
 pisemną zgodę, o której mowa w § 10a ust. 1 pkt 2 - w przypadku, o którym mowa w § 10a ust. 1.
2a.  79
 (uchylony).
3.  80
 W przypadku realizacji wariantu pierwszego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6 do wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej dołącza się dokument potwierdzający zakup kwalifikowanego materiału siewnego odmian regionalnych i amatorskich wpisanych do krajowego rejestru - w przypadku gdy wniosek ten dotyczy:
1)
roku, w którym rolnik rozpoczyna na danym gruncie w ramach tego wariantu uprawę rośliny danej odmiany regionalnej albo amatorskiej wpisanych do krajowego rejestru;
2)
czwartego roku ciągłej uprawy na danym gruncie w ramach tego wariantu rośliny danej odmiany regionalnej albo amatorskiej wpisanych do krajowego rejestru.
4.  81
 W przypadku realizacji wariantu drugiego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6, rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji do dnia 31 października roku, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej, świadectwo oceny polowej i laboratoryjnej materiału siewnego odmian regionalnych i amatorskich wpisanych do krajowego rejestru, a w przypadku roślin z gatunków wymienionych w ust. 3 pkt 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia - informację o wynikach badania nasion uzyskanych z roślin uprawianych w tym roku w ramach tego wariantu, wydane na podstawie przepisów o nasiennictwie, lub oświadczenie o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej - w pierwszym roku uprawy tej rośliny.
4a.  82
 W przypadku gdy rolnik nie dokonał czynności, o której mowa w ust. 4, w terminie określonym w tym przepisie, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa go na piśmie do dokonania tej czynności w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
4b.  83
 Czynność, o której mowa w ust. 4, dokonana:
1)
w terminie określonym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 4a,
2)
po terminie określonym w tym przepisie, a przed doręczeniem wezwania, o którym mowa w ust. 4a

- uważa się za dokonaną w terminie.

5. 
W przypadku gdy rolnik ubiega się po raz pierwszy o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej do danej działki rolnej, dołącza do wniosku o przyznanie tej płatności oświadczenia zawierające wykaz działek ewidencyjnych, na których:
1) 84
 (uchylony),
2)
w obrębie działki rolnej znajdują się:
a)
drzewa będące pomnikami przyrody, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.),
b)
rowy, których szerokość nie przekracza 2 m,
c) 85
 oczka wodne w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2;

- chyba że rolnik równocześnie ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, o której mowa w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, a do wniosku o przyznanie tej płatności dołączył wymagany tymi przepisami materiał geograficzny, o którym mowa w art. 72 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013, zwany dalej "materiałem graficznym". 86

6.  87
 W przypadku, o którym mowa w § 12 ust. 2b, rolnik informuje kierownika biura powiatowego Agencji, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, o zamiarze zaprzestania uprawy, najpóźniej w terminie 30 dni przed tym zaprzestaniem.
1. 
Agencja udostępnia rolnikowi, który złożył wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej, materiał graficzny z oznaczeniem co najmniej granic i numerów działek ewidencyjnych, na których jest realizowane zobowiązanie rolnośrodowiskowe, oraz z oznaczeniem granic położonych na obszarze jego gospodarstwa rolnego:
1)
rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych i obszarów Natura 2000 utworzonych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz obszarów, o których mowa w art. 33 ust. 2 tej ustawy,
2) 88
 (uchylony)

- nie później niż do dnia 14 marca roku następującego po roku, w którym rolnik złożył wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej.

2. 
Rolnik zaznacza na materiale graficznym:
1) 89
 granice działek rolnych, na których realizuje poszczególne pakiety i warianty objęte zobowiązaniem rolnośrodowiskowym, oraz występujące w jego gospodarstwie rolnym i określone w planie działalności rolnośrodowiskowej elementy krajobrazu rolniczego nieużytkowane rolniczo, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1,
2) 90
 część działki rolnej, która ma pozostać nieskoszona w danym roku - w przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4 lub 5,
3)
miejsca na działce rolnej, w których są zasadzone poszczególne drzewa odmian wymienionych w ust. 3 pkt 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia lub odmian tradycyjnie uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 1950 r. - w przypadku realizacji wariantu czwartego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6

- a następnie dołącza ten materiał graficzny do wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej, począwszy od drugiego roku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego.

3. 
Jeżeli rolnik równocześnie nie ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, o której mowa w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, to na materiale graficznym zaznacza również:
1) 91
 (uchylony);
2)
znajdujące się w obrębie działki rolnej:
a)
drzewa będące pomnikami przyrody, objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
b)
rowy, których szerokość nie przekracza 2 m,
c) 92
 oczka wodne w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2.
4. 
W przypadku dodania nowych pakietów w trakcie realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego lub zwiększenia obszaru gruntów, na których jest realizowane zobowiązanie rolnośrodowiskowe, przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.
1. 
Rolnik realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe od dnia 15 marca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej.
2. 
Kierownik biura powiatowego Agencji wydaje decyzje w sprawie przyznania pierwszej i kolejnych płatności rolnośrodowiskowych do dnia 1 marca roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności.
3. 
O każdym przypadku niezałatwienia w terminie sprawy dotyczącej przyznania płatności rolnośrodowiskowej kierownik biura powiatowego Agencji zawiadamia na piśmie rolnika, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
4.  93
 (uchylony).
1. 
W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania tej płatności, jego spadkobierca może wstąpić do toczącego się postępowania w sprawie przyznania tej płatności na jego miejsce, jeżeli objął w posiadanie grunty lub stado objęte tym wnioskiem.
2. 
Spadkobierca rolnika wstępuje do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pierwszej płatności rolnośrodowiskowej na jego miejsce na wniosek złożony w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku.
3. 
Termin, o którym mowa w ust. 2, nie podlega przywróceniu.
4. 
Spadkobierca rolnika podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 2, swój numer identyfikacyjny albo dołącza do tego wniosku kopię wniosku o nadanie takiego numeru.
5. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, spadkobierca rolnika dołącza:
1)
odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo
2)
w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:
a)
zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo
b)
kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:
-
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo
-
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, albo
3)
zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.
6. 
W przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7 do wniosku dołącza się również kopię dokumentu, sporządzonego na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmującego oświadczenia:
1)
spadkobiercy rolnika,
2)
podmiotu prowadzącego księgi hodowlane - w przypadku klaczy, loch i owiec matek,
3)
podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych - w przypadku krów, klaczy, loch i owiec matek

- zawierające wskazanie zwierząt ras lokalnych, jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych.

7. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, spadkobierca rolnika składa odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.
8. 
Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca rolnika, spadkobierca wstępujący do postępowania w sprawie przyznania pierwszej płatności rolnośrodowiskowej:
1)
dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo
2)
składa wraz z odpisem postanowienia sądu, o którym mowa w ust. 7

- oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika, że wyrażają zgodę na wstąpienie tego spadkobiercy na miejsce rolnika i przyznanie mu tej płatności.

9. 
Zgoda, o której mowa w ust. 8, nie jest wymagana, jeżeli miałaby być wyrażona przez małoletniego, a wniosek, o którym mowa w ust. 2, został złożony przez spadkobiercę będącego przedstawicielem ustawowym tego małoletniego.
10. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, spadkobierca rolnika składa do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony przez rolnika wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej.
11. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, decyzję w sprawie przyznania pierwszej płatności rolnośrodowiskowej spadkobiercy rolnika wydaje się po złożeniu przez niego odpisu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.
12. 
Do zapisobiercy windykacyjnego, który w wyniku śmierci rolnika nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego, grunty lub stado objęte wnioskiem o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej złożonym przez tego rolnika, lub prawo majątkowe, z którym łączy się posiadanie tych gruntów lub stada, przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio.
1. 
W przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 27 ust. 1, w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania tej płatności jego następca prawny może wstąpić do toczącego się postępowania w sprawie przyznania tej płatności na jego miejsce, jeżeli objął w posiadanie grunty lub stado objęte tym wnioskiem.
2. 
Następca prawny rolnika wstępuje do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pierwszej płatności rolnośrodowiskowej na miejsce rolnika na wniosek złożony w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne.
3. 
Termin, o którym mowa w ust. 2, nie podlega przywróceniu.
4. 
Następca prawny rolnika podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 2, swój numer identyfikacyjny albo dołącza do tego wniosku kopię wniosku o nadanie takiego numeru.
5. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, następca prawny rolnika dołącza:
1)
dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji;
2)
kopię dokumentu, sporządzonego na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmującego oświadczenia:
a)
tego następcy,
b)
podmiotu prowadzącego księgi hodowlane - w przypadku klaczy, loch i owiec matek,
c)
podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych - w przypadku krów, klaczy, loch i owiec matek
-
zawierające wskazanie zwierząt ras lokalnych, jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych - w przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7.
6. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, następca prawny rolnika składa do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej przez rolnika.
1. 
W przypadku przeniesienia, w wyniku umowy sprzedaży, dzierżawy lub innej umowy, posiadania gruntów lub stada objętych wnioskiem o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej złożonym przez rolnika, w okresie od dnia złożenia tego wniosku do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania tej płatności nowy posiadacz tych gruntów lub stada może wstąpić do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pierwszej płatności rolnośrodowiskowej na miejsce rolnika.
2. 
Nowy posiadacz gruntów lub stada wstępuje do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pierwszej płatności rolnośrodowiskowej na miejsce rolnika na wniosek złożony w terminie 3 miesięcy od dnia przeniesienia posiadania gruntów lub stada objętych wnioskiem o przyznanie tej płatności złożonym przez rolnika.
3. 
Termin, o którym mowa w ust. 2, nie podlega przywróceniu.
4. 
Nowy posiadacz gruntów lub stada podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 2, swój numer identyfikacyjny albo dołącza do tego wniosku kopię wniosku o nadanie takiego numeru.
5. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, nowy posiadacz gruntów lub stada dołącza:
1)
umowę sprzedaży, dzierżawy lub inną umowę, w wyniku której zostało na niego przeniesione posiadanie gruntów lub stada objętych wnioskiem o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej złożonym przez rolnika, albo kopię tej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji;
2)
kopię dokumentu, sporządzonego na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmującego oświadczenia:
a)
tego posiadacza,
b)
podmiotu prowadzącego księgi hodowlane - w przypadku klaczy, loch i owiec matek,
c)
podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych - w przypadku krów, klaczy, loch i owiec matek
-
zawierające wskazanie zwierząt ras lokalnych, jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych - w przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7.
6. 
Jeżeli posiadanie gruntów lub stada objętych wnioskiem o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej złożonym przez rolnika zostało przeniesione na rzecz kilku podmiotów, nowy posiadacz gruntów lub stada wstępujący do postępowania w sprawie przyznania pierwszej płatności rolnośrodowiskowej dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 2, oświadczenia współposiadaczy, że wyrażają zgodę na wstąpienie tego posiadacza na miejsce rolnika i przyznanie mu tej płatności.
7. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, nowy posiadacz gruntów lub stada składa do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej przez rolnika.
1. 
W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania pierwszej płatności rolnośrodowiskowej, jego spadkobiercy mogą być przyznane kolejne płatności rolnośrodowiskowe, jeżeli objął w posiadanie grunty lub stado objęte zobowiązaniem rolnośrodowiskowym podjętym przez rolnika i są spełnione warunki określone w art. 25 ust. 2 ustawy.
2. 
Jeżeli śmierć rolnika nastąpiła po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej za poprzedni rok i zanim złożył on wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej za dany rok, jego spadkobierca składa wniosek o przyznanie tej płatności w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku.
3.  94
 Płatność rolnośrodowiskowa za dany rok może zostać przyznana spadkobiercy rolnika, jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 2, złożył w terminie określonym do składania wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, a po upływie tego terminu - wyłącznie w przypadku określonym w art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 640/2014.
4. 
Jeżeli nie zachodzą przypadki określone w ust. 3, a wniosek, o którym mowa w ust. 2, został złożony przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, nie przyznaje się płatności rolnośrodowiskowej za dany rok, a spadkobierca rolnika jest uprawniony do ubiegania się o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych za następne lata.
5.  95
 Oprócz dokumentów wymaganych na podstawie § 24, do wniosku, o którym mowa w ust. 2, spadkobierca rolnika dołącza oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:
1)
kontynuowania realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przez rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem;
2)
realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c - w przypadku wariantu dziewiątego i dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2.
6. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się również:
1)
odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo
2)
w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:
a)
zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo
b)
kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:
-
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo
-
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, albo
3)
zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.
7. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, do trybu przyznawania płatności rolnośrodowiskowej za dany rok spadkobiercy rolnika stosuje się odpowiednio § 27 ust. 7-9 i 11.
8. 
Jeżeli śmierć rolnika nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej za dany rok do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania tej płatności, jego spadkobierca wstępuje do toczącego się postępowania w sprawie przyznania tej płatności na miejsce rolnika na wniosek złożony w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku.
9.  96
 W przypadku, o którym mowa w ust. 8, do trybu przyznawania płatności rolnośrodowiskowej za dany rok spadkobiercy rolnika stosuje się odpowiednio § 27 ust. 3-11, z tym że do wniosku, o którym mowa w ust. 8, dołącza on również oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:
1)
kontynuowania realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przez rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem;
2)
realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c - w przypadku wariantu dziewiątego i dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2.
10. 
Do zapisobiercy windykacyjnego, który w wyniku śmierci rolnika nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego, grunty lub stado objęte zobowiązaniem rolnośrodowiskowym podjętym przez rolnika, lub prawo majątkowe, z którym łączy się posiadanie tych gruntów lub stada, przepisy ust. 1-6 i 8 stosuje się odpowiednio, a w przypadku, o którym mowa w:
1)
ust. 2, do trybu przyznawania płatności rolnośrodowiskowej za dany rok zapisobiercy windykacyjnemu stosuje się odpowiednio § 27 ust. 7-9 i 11;
2) 97
 ust. 8, do trybu przyznawania płatności rolnośrodowiskowej za dany rok zapisobiercy windykacyjnemu stosuje się odpowiednio § 27 ust. 3-11, z tym że do wniosku, o którym mowa w ust. 8, zapisobierca windykacyjny dołącza również oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:
a)
kontynuowania realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przez rolnika, który ustanowił zapis windykacyjny na rzecz tego zapisobiercy, do końca okresu objętego tym zobowiązaniem,
b)
realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c - w przypadku wariantu dziewiątego i dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2.
1. 
W przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 30 ust. 1, które nastąpiło po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania pierwszej płatności rolnośrodowiskowej, jego następcy prawnemu mogą być przyznane kolejne płatności rolnośrodowiskowe, jeżeli objął w posiadanie grunty lub stado objęte zobowiązaniem rolnośrodowiskowym podjętym przez rolnika i są spełnione warunki określone w art. 25 ust. 2 ustawy.
2. 
Jeżeli zdarzenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej za poprzedni rok i zanim rolnik złożył wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej za dany rok, jego następca prawny składa wniosek o przyznanie tej płatności w terminie 7 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne.
3.  98
 Płatność rolnośrodowiskowa za dany rok może zostać przyznana następcy prawnemu rolnika, jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 2, złożył w terminie określonym do składania wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, a po upływie tego terminu - wyłącznie w przypadku określonym w art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 640/2014.
4. 
Jeżeli nie zachodzą przypadki określone w ust. 3, a wniosek, o którym mowa w ust. 2, został złożony przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, nie przyznaje się płatności rolnośrodowiskowej za dany rok, a następca prawny rolnika jest uprawniony do ubiegania się o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych za następne lata.
5. 
Oprócz dokumentów wymaganych na podstawie § 24, do wniosku, o którym mowa w ust. 2, następca prawny rolnika dołącza:
1) 99
 oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:
a)
kontynuowania realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przez rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem,
b)
realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c - w przypadku wariantu dziewiątego i dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2,
c)
zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolnośrodowiskowej uzyskanej przez rolnika, któremu została przyznana ta płatność, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego przez tego rolnika wystąpiły okoliczności wymienione w § 39 ust. 1, 2 lub 5,
d)
zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolnośrodowiskowej uzyskanej przez rolnika, któremu została przyznana ta płatność, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w okresie, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c, wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności rolnośrodowiskowej, wymienione w § 39 ust. 3;
2)
dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.
6. 
Jeżeli zdarzenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło w okresie od dnia złożenia przez rolnika wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej za dany rok do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania tej płatności, jego następca prawny wstępuje do toczącego się postępowania w sprawie przyznania tej płatności na miejsce rolnika na wniosek złożony w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne.
7.  100
 W przypadku, o którym mowa w ust. 6, do trybu przyznawania płatności rolnośrodowiskowej za dany rok następcy prawnemu rolnika stosuje się odpowiednio § 28 ust. 3-6, z tym że do wniosku, o którym mowa w ust. 6, dołącza on również oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:
1)
kontynuowania realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przez rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem;
2)
realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c - w przypadku wariantu dziewiątego i dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2;
3)
zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolnośrodowiskowej uzyskanej przez rolnika, któremu została przyznana ta płatność, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego przez tego rolnika wystąpiły okoliczności wymienione w § 39 ust. 1, 2 lub 5;
4)
zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolnośrodowiskowej uzyskanej przez rolnika, któremu została przyznana ta płatność, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w okresie, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c, wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności rolnośrodowiskowej, wymienione w § 39 ust. 3.
8.  101
 Jeżeli zdarzenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło w ostatnim roku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego, lecz po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej za ten rok, rolnik składa, w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło to zdarzenie, oświadczenie następcy prawnego tego rolnika, na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:
1)
kontynuowania realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przez tego rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem;
2)
realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c - w przypadku wariantu dziewiątego i dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2;
3)
zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolnośrodowiskowej uzyskanej przez tego rolnika, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego przez tego rolnika wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności rolnośrodowiskowej, wymienione w § 39 ust. 1, 2 lub 5;
4)
zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolnośrodowiskowej uzyskanej przez tego rolnika, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w okresie, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c, wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności rolnośrodowiskowej, wymienione w § 39 ust. 3.
9.  102
 Przepisu ust. 8 nie stosuje się, jeżeli następca prawny rolnika realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe.
10.  103
 Jeżeli zdarzenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło w okresie 2 lat od zakończenia realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie wariantu dziewiątego i dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2, rolnik składa, w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło to zdarzenie, oświadczenie następcy prawnego tego rolnika, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:
1)
realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c;
2)
zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolnośrodowiskowej uzyskanej przez tego rolnika, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w okresie, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c, wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności rolnośrodowiskowej, wymienione w § 39 ust. 3.
1. 
W przypadku przeniesienia, w wyniku umowy sprzedaży, dzierżawy lub innej umowy, posiadania gruntów lub stada objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym podjętym przez rolnika, które nastąpiło po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania pierwszej płatności rolnośrodowiskowej, nowemu posiadaczowi tych gruntów lub stada mogą być przyznane kolejne płatności rolnośrodowiskowe, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 25 ust. 2 ustawy.
2. 
Jeżeli przeniesienie posiadania gruntów lub stada objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym podjętym przez rolnika nastąpiło po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej za poprzedni rok i zanim złożył on wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej za dany rok, nowy posiadacz tych gruntów lub stada składa wniosek o przyznanie tej płatności w terminie 7 miesięcy od dnia przeniesienia posiadania.
3.  104
 Płatność rolnośrodowiskowa za dany rok może zostać przyznana nowemu posiadaczowi gruntów lub stada, jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 2, złożył w terminie określonym do składania wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, a po upływie tego terminu - wyłącznie w przypadku określonym w art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 640/2014.
4. 
Jeżeli nie zachodzą przypadki określone w ust. 3, a wniosek, o którym mowa w ust. 2, został złożony przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, nie przyznaje się płatności rolnośrodowiskowej za dany rok, a nowy posiadacz gruntów lub stada jest uprawniony do ubiegania się o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych za następne lata.
5. 
Oprócz dokumentów wymaganych na podstawie § 24, do wniosku, o którym mowa w ust. 2, nowy posiadacz gruntów lub stada dołącza:
1) 105
 oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:
a)
kontynuowania realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przez rolnika, który był dotychczas posiadaczem tych gruntów, do końca okresu objętego tym zobowiązaniem,
b)
realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c - w przypadku wariantu dziewiątego i dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2,
c)
zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolnośrodowiskowej uzyskanej przez rolnika, który był dotychczas posiadaczem tych gruntów, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego przez tego rolnika wystąpiły okoliczności wymienione w § 39 ust. 1, 2 lub 5,
d)
zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolnośrodowiskowej uzyskanej przez rolnika, który był dotychczas posiadaczem tych gruntów, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w okresie, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c, wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności rolnośrodowiskowej, wymienione w § 39 ust. 3;
2)
umowę sprzedaży, dzierżawy lub inną umowę, w wyniku której zostało na niego przeniesione posiadanie gruntów lub stada objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym podjętym przez rolnika, albo kopię tej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.
6. 
Jeżeli przeniesienie posiadania gruntów lub stada objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym podjętym przez rolnika nastąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej za dany rok do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania tej płatności, nowy posiadacz gruntów lub stada wstępuje do toczącego się postępowania w sprawie przyznania tej płatności na miejsce rolnika na wniosek złożony w terminie 3 miesięcy od dnia przeniesienia posiadania.
7.  106
 W przypadku, o którym mowa w ust. 6, do trybu przyznawania płatności rolnośrodowiskowej za dany rok nowemu posiadaczowi gruntów lub stada stosuje się odpowiednio § 29 ust. 3-7, z tym że do wniosku, o którym mowa w ust. 6, dołącza on również oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:
1)
kontynuowania realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przez rolnika, który był dotychczas posiadaczem tych gruntów, do końca okresu objętego tym zobowiązaniem;
2)
realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c - w przypadku wariantu dziewiątego i dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2;
3)
zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolnośrodowiskowej uzyskanej przez rolnika, który był dotychczas posiadaczem tych gruntów, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego przez tego rolnika wystąpiły okoliczności wymienione w § 39 ust. 1, 2 lub 5;
4)
zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolnośrodowiskowej uzyskanej przez rolnika, który był dotychczas posiadaczem tych gruntów, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w okresie, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c, wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności rolnośrodowiskowej, wymienione w § 39 ust. 3.
8.  107
 Jeżeli przeniesienie posiadania gruntów lub stada objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym podjętym przez rolnika nastąpiło w ostatnim roku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego, lecz po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej za ten rok, rolnik składa, w terminie 14 dni od dnia przeniesienia posiadania gruntów lub stada objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym, oświadczenie nowego posiadacza tych gruntów lub stada, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:
1)
kontynuowania realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przez tego rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem;
2)
realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c - w przypadku wariantu dziewiątego i dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2;
3)
zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolnośrodowiskowej uzyskanej przez tego rolnika, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego przez tego rolnika wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności rolnośrodowiskowej, wymienione w § 39 ust. 1, 2 lub 5;
4)
zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolnośrodowiskowej uzyskanej przez tego rolnika, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w okresie, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c, wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności rolnośrodowiskowej, wymienione w § 39 ust. 3.
9.  108
 Przepisu ust. 8 nie stosuje się, jeżeli nowy posiadacz przeniesionych gruntów lub stada realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe.
10.  109
 Jeżeli przeniesienie posiadania gruntów nastąpiło w okresie 2 lat od zakończenia realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie wariantu dziewiątego i dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2, rolnik składa, w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło to zdarzenie, oświadczenie następcy prawnego tego rolnika, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:
1)
realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c;
2)
zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolnośrodowiskowej uzyskanej przez tego rolnika, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w okresie, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c, wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności rolnośrodowiskowej, wymienione w § 39 ust. 3.
1. 
Rolnik, któremu została przyznana płatność rolnośrodowiskowa w trybie przepisów § 27-32, a w przypadku, o którym mowa w § 30 ust. 4, § 31 ust. 4 lub § 32 ust. 4, który zobowiązał się do kontynuowania realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przez innego rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem, realizuje przejęte zobowiązanie rolnośrodowiskowe zgodnie ze zmienionym w odpowiednim zakresie planem działalności rolnośrodowiskowej, w terminie określonym w § 2 ust. 2 przypadającym w roku następującym po roku, za który rolnikowi została przyznana ta płatność.
2. 
Do czasu zmiany planu działalności rolnośrodowiskowej rolnik, o którym mowa w ust. 1, realizuje przejęte zobowiązanie rolnośrodowiskowe zgodnie z dotychczasowym planem działalności rolnośrodowiskowej.
1. 
W przypadku gdy rolnik, który złożył za dany rok kalendarzowy wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej, złożył również za ten rok kalendarzowy wniosek, o którym mowa w § 27 ust. 2, § 28 ust. 2, § 29 ust. 2, § 30 ust. 2 albo 8, § 31 ust. 2 albo 6 lub § 32 ust. 2 albo 6, wnioski te są rozpatrywane łącznie.
2. 
Jeżeli decyzja w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej została wydana przed złożeniem przez rolnika wniosku, o którym mowa w § 27 ust. 2, § 28 ust. 2, § 29 ust. 2, § 30 ust. 2 albo 8, § 31 ust. 2 albo 6 lub § 32 ust. 2 albo 6, kierownik biura powiatowego Agencji rozstrzyga te sprawy, zmieniając tę decyzję.
3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zmiany decyzji o przyznaniu płatności rolnośrodowiskowej dokonuje się bez zgody strony.
1. 
Jeżeli rolnik, który realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe, jest:
1)
spadkobiercą innego rolnika, który złożył wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej lub realizował zobowiązanie rolnośrodowiskowe,
2)
zapisobiercą windykacyjnym, który w wyniku śmierci innego rolnika nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego:
a)
grunty lub stado objęte wnioskiem o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej złożonym przez tego rolnika lub objęte zobowiązaniem rolnośrodowiskowym podjętym przez tego rolnika lub
b)
prawo majątkowe, z którym łączy się posiadanie gruntów lub stada, o których mowa w lit. a,
3)
innym następcą prawnym rolnika, który złożył wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej lub realizował zobowiązanie rolnośrodowiskowe, lub
4)
nowym posiadaczem gruntów lub stada objętych wnioskiem o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej złożonym przez innego rolnika lub objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym podjętym przez tego rolnika
-
i zostanie mu przyznana płatność rolnośrodowiskowa w trybie przepisów § 27-32, a w przypadku, o którym mowa w § 30 ust. 4, § 31 ust. 4 lub § 32 ust. 4, jeżeli zobowiąże się do kontynuowania realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przez innego rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem, uznaje się, że rolnik realizuje nowe zobowiązanie rolnośrodowiskowe, o którym mowa w art. 45 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006.
2. 
Rolnik realizuje nowe zobowiązanie rolnośrodowiskowe przez okres, jaki realizowane byłoby najdłuższe z zobowiązań zastąpionych przez nowe zobowiązanie.
3.  110
 Nowe zobowiązanie jest realizowane zgodnie z nowym planem działalności rolnośrodowiskowej sporządzonym w terminie określonym w § 2 ust. 2 przypadającym w roku następującym po roku, za który rolnikowi została przyznana płatność rolnośrodowiskowa w trybie przepisów § 27-32, a w przypadku, o którym mowa w § 30 ust. 4, § 31 ust. 4 lub § 32 ust. 4 - przypadającym w roku następującym po roku, w którym rolnik zobowiązał się do kontynuowania realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przez innego rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem, z tym że gdy w tym roku upływa okres realizacji co najmniej jednego z zobowiązań zastąpionych przez nowe zobowiązanie - przypadającym w tym roku.
4. 
Do czasu sporządzenia nowego planu działalności rolnośrodowiskowej rolnik, o którym mowa w ust. 1, realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe zgodnie z dotychczasowymi planami działalności rolnośrodowiskowej.
1. 
Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej rolnik, do którego ta decyzja została skierowana, zmarł, jego spadkobiercy przysługują prawa, które przysługiwałyby spadkodawcy jako stronie postępowania.
2. 
Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej rolnik, do którego ta decyzja została skierowana, został rozwiązany albo przekształcony albo wystąpiło inne zdarzenie prawne, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawa, które przysługiwałyby temu rolnikowi jako stronie postępowania, przysługują jego następcy prawnemu.
3. 
Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawa, które przysługiwałyby spadkodawcy jako stronie postępowania, przysługują kilku spadkobiercom, prawa te wykonuje ten spadkobierca, na którego pozostali spadkobiercy wyrazili pisemną zgodę.
4. 
W przypadku gdy w decyzji, o której mowa w ust. 1, została przyznana płatność rolnośrodowiskowa, płatność ta jest wypłacana spadkobiercy.
5. 
Jeżeli płatność rolnośrodowiskowa nie została przekazana na rachunek bankowy rolnika, jego spadkobierca, który nie kwestionuje należności określonej w decyzji, o której mowa w ust. 1, składa wniosek o wypłatę tej płatności do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie tej płatności przez rolnika, wraz z:
1)
odpisem prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku - w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia albo
2)
zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przez notariusza - w terminie 14 dni od dnia wpisu aktu poświadczenia dziedziczenia do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia, albo
3)
w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:
a)
zaświadczeniem sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo
b)
kopią wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:
-
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo
-
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji
-
jednak nie później niż przed upływem 6 miesięcy od dnia doręczenia rolnikowi decyzji w sprawie przyznania tej płatności.
6. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, spadkobierca rolnika składa odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.
7. 
Jeżeli płatność rolnośrodowiskowa nie została przekazana na rachunek bankowy rolnika, o którym mowa w ust. 2, jego następca prawny, który nie kwestionuje należności określonej w decyzji, o której mowa w ust. 2, składa wniosek o wypłatę tej płatności do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie tej płatności przez rolnika, w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia temu rolnikowi tej decyzji.
8. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 7, następca prawny rolnika dołącza dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.
9. 
Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca rolnika, spadkobierca występujący z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5:
1)
dołącza do tego wniosku albo
2)
składa wraz z odpisem postanowienia sądu, o którym mowa w ust. 6

- oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika o wyrażeniu zgody na wypłatę temu spadkobiercy płatności rolnośrodowiskowej.

10. 
Zgoda, o której mowa w ust. 9, nie jest wymagana, jeżeli miałaby być wyrażona przez małoletniego, a wniosek, o którym mowa w ust. 5, został złożony przez spadkobiercę będącego przedstawicielem ustawowym tego małoletniego.
11. 
W przypadku złożenia wniosku o wypłatę płatności rolnośrodowiskowej kierownik biura powiatowego Agencji wydaje decyzję w sprawie jej wypłaty.
12. 
W przypadku gdy wniosek o wypłatę płatności rolnośrodowiskowej nie został złożony albo jeżeli została wydana decyzja o odmowie jej wypłaty, decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, wygasają z mocy prawa.
13. 
Do zapisobiercy windykacyjnego, który w wyniku śmierci rolnika nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego, grunty lub stado, do których została przyznana temu rolnikowi płatność rolnośrodowiskowa, lub prawo majątkowe, z którym łączy się posiadanie tych gruntów lub stada, przepisy ust. 1, 3-6 i 9-12 stosuje się odpowiednio.
1. 
Płatność rolnośrodowiskowa przysługuje rolnikowi w wysokości zmniejszonej o 1%, jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez tego rolnika podstawowych wymagań wskazanych w § 3 pkt 3.
2.  112
 Jeżeli w odniesieniu do uchybienia, o którym mowa w ust. 1, wystąpi powtarzalność, o której mowa w art. 35 ust. 3 akapit piąty rozporządzenia nr 640/2014, płatność rolnośrodowiskowa jest zmniejszana dodatkowo o kwotę stanowiącą iloczyn 7% kwoty, którą rolnik otrzymałby, gdyby to uchybienie nie wystąpiło, oraz liczby lat, w których wcześniej stwierdzono podobne niezgodności.
 W przypadku stwierdzenia uchybienia w przestrzeganiu przez rolnika podstawowych wymagań wskazanych w § 3 pkt 3, w celu zastosowania art. 35 ust. 4 rozporządzenia nr 640/2014, płatność rolnośrodowiskowa podlega zwrotowi, a do ustalenia wysokości tego zwrotu § 37 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
1. 
Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogów w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1, płatność rolnośrodowiskowa dotycząca tego pakietu przysługuje w danym roku w wysokości zmniejszonej o tyle procent, ile odpowiada procentowemu stosunkowi powierzchni:
1)
trwałych użytków zielonych, na których stwierdzono to uchybienie, do powierzchni wszystkich gruntów rolnych objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym w ramach tego pakietu, lub
2)
gruntów ornych, na których stwierdzono to uchybienie, do powierzchni wszystkich gruntów ornych, na których powinny być przestrzegane te wymogi w ramach tego pakietu.
2. 
Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogów w ramach poszczególnych wariantów pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 2, 4, 5, 6 lub 8, płatność rolnośrodowiskowa w części dotyczącej danego wariantu przysługuje w danym roku w wysokości zmniejszonej o kwotę stanowiącą iloczyn:
1)
współczynnika procentowego określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia oraz
2)
kwoty stanowiącej iloczyn:
a)
wysokości płatności, jaka przysługiwałaby w ramach danego wariantu, gdyby rolnik przestrzegał tych wymogów, oraz
b)
procentowego stosunku powierzchni obszaru, na którym stwierdzono to uchybienie, do powierzchni obszaru, na którym powinny być przestrzegane te wymogi w ramach danego wariantu.
3.  115
 (uchylony).
4. 
Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogu określonego w części V. Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie w ust. 2 pkt 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia, płatność rolnośrodowiskowa w części dotyczącej wariantu drugiego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6 przysługuje w danym roku w wysokości zmniejszonej o 40%.
5.  116
 Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogu określonego w części VII. Pakiet 8. Ochrona gleb i wód w ust. 1 pkt 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia, płatność rolnośrodowiskowa nie przysługuje w danym roku w części dotyczącej pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 8 realizowanego na gruntach rolnych położonych na obszarach zagrożonych erozją wodną, których wykaz jest określony w przepisach w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska.
6. 
Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogów określonych w części VII. Pakiet 8. Ochrona gleb i wód w ust. 3 pkt 7 lub w ust. 4 pkt 7 załącznika nr 3 do rozporządzenia, płatność rolnośrodowiskowa przyznana w ramach odpowiednio wariantu drugiego lub trzeciego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 8 za rok poprzedzający rok, w którym zostało stwierdzone to uchybienie, podlega zwrotowi w części odpowiadającej procentowemu stosunkowi powierzchni obszaru, na którym stwierdzono to uchybienie, do powierzchni obszaru, na którym powinny być przestrzegane te wymogi w ramach danego wariantu.
7. 
Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogów w ramach:
1)
wariantu trzeciego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7, płatność rolnośrodowiskowa przysługuje w danym roku w wysokości zmniejszonej o współczynnik procentowy określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia, w części dotyczącej zwierząt ras lokalnych, w stosunku do których stwierdzono takie uchybienie;
2)
poszczególnych wariantów pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 9, płatność rolnośrodowiskowa przysługuje w danym roku w wysokości zmniejszonej o współczynnik procentowy określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia, w części dotyczącej miedz śródpolnych, w stosunku do których stwierdzono takie uchybienie.
8. 
Jeżeli rolnik nie zachował któregokolwiek z występujących w gospodarstwie rolnym i określonych w planie działalności rolnośrodowiskowej trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu rolniczego nieużytkowanych rolniczo, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, płatność rolnośrodowiskowa przysługuje temu rolnikowi w wysokości zmniejszonej o 20% w roku, w którym zostało stwierdzone takie uchybienie.
9. 
Przepisu ust. 8 nie stosuje się w przypadku, gdy rolnik nie zachował któregokolwiek z występujących w gospodarstwie rolnym i określonych w planie działalności rolnośrodowiskowej trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu rolniczego nieużytkowanych rolniczo w wyniku przeniesienia, w drodze umowy sprzedaży, darowizny lub innej umowy, posiadania gruntów rolnych, na których występują takie użytki lub elementy krajobrazu, lub utraty posiadania takich gruntów, a grunty te nie są objęte zobowiązaniem rolnośrodowiskowym.
10. 
Jeżeli rolnik nie prowadzi rejestru działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, rolnikowi temu nie przysługuje płatność rolnośrodowiskowa w danym roku.
11.  117
 Jeżeli w odniesieniu do uchybienia, o którym mowa w ust. 1-4 lub 7, wystąpi powtarzalność, o której mowa w art. 35 ust. 3 akapit piąty rozporządzenia nr 640/2014, płatność rolnośrodowiskowa w części dotyczącej danego pakietu lub jego wariantu, których dotyczy to uchybienie, jest zmniejszana, a w przypadku uchybienia, o którym mowa w ust. 6 - podlega zwrotowi, dodatkowo o kwotę stanowiącą iloczyn 7% kwoty, którą rolnik otrzymałby, gdyby to uchybienie nie wystąpiło, oraz liczby lat, w których wcześniej stwierdzono podobne niezgodności.
12.  118
 Jeżeli w odniesieniu do uchybienia, o którym mowa w ust. 8, wystąpi powtarzalność, o której mowa w art. 35 ust. 3 akapit piąty rozporządzenia nr 640/2014, płatność rolnośrodowiskowa jest zmniejszana dodatkowo o kwotę stanowiącą iloczyn 7% kwoty, którą rolnik otrzymałby, gdyby to uchybienie nie wystąpiło, oraz liczby lat, w których wcześniej stwierdzono podobne niezgodności.
13.  119
 Jeżeli rolnik nie dokonał czynności, o której mowa w § 24 ust. 6, albo czynność ta została dokonana przez rolnika po terminie określonym w tym przepisie, płatność rolnośrodowiskowa w części dotyczącej obszaru objętego zobowiązaniem rolnośrodowiskowym, w odniesieniu do którego rolnik nie dokonał tej czynności albo dokonał jej po terminie, przysługuje temu rolnikowi w wysokości zmniejszonej o 5%.
1. 
Płatność rolnośrodowiskowa podlega zwrotowi, jeżeli rolnik nie realizuje całego zobowiązania rolnośrodowiskowego, w szczególności w związku z niesporządzeniem planu działalności rolnośrodowiskowej albo sporządzeniem go niezgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu, lub nie spełnia innych warunków przyznania płatności rolnośrodowiskowej określonych w rozporządzeniu.
2. 
Płatność rolnośrodowiskowa podlega zwrotowi również w przypadku, gdy rolnik:
1) 120
 nie przestrzega żadnych wymogów w ramach wariantu określonego pakietu, przy czym zwrotowi podlega ta część płatności, która została przyznana w ramach danego wariantu;
2) 121
 zmniejszył obszar gruntów ornych, na którym powinien realizować zobowiązanie rolnośrodowiskowe w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1, do powierzchni mniejszej niż powierzchnia, do której została przyznana pierwsza płatność rolnośrodowiskowa w ramach tego pakietu, przy czym zwrotowi podlega ta część płatności przyznanej w ramach tego pakietu, która odpowiada procentowemu stosunkowi:
a)
powierzchni stanowiącej różnicę między:
powierzchnią, do której przyznano pierwszą płatność rolnośrodowiskowa, a
powierzchnią stanowiącą różnicę między:
powierzchnią obszaru gruntów ornych, na którym powinien być realizowany ten pakiet, a
powierzchnią obszaru gruntów ornych objętego zmniejszeniem,
b)
do powierzchni, do której przyznano pierwszą płatność rolnośrodowiskowa;
2a) 122
 zmniejszył obszar, na którym powinien realizować zobowiązanie rolnośrodowiskowe w ramach danego wariantu pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2, 4, 5, 6 lub 8, przy czym zwrotowi podlega ta część płatności przyznanej w ramach danego wariantu, która odpowiada procentowemu stosunkowi powierzchni obszaru objętego zmniejszeniem do powierzchni obszaru, na którym powinien być realizowany ten wariant;
3)
zmniejszył liczbę zwierząt danej rasy lokalnej objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7 do poziomu niższego niż liczba zwierząt danej rasy, do których została przyznana:
a)
pierwsza płatność rolnośrodowiskowa lub
b)
płatność rolnośrodowiskowa za 2011 r. - w przypadku gdy zobowiązanie rolnośrodowiskowe w ramach tego pakietu zostało podjęte przed dniem 15 marca 2011 r.

- przy czym zwrotowi podlega ta część płatności, która została przyznana do zwierząt objętych zmniejszeniem oraz zwierząt, które zostały zastąpione przez te zwierzęta na podstawie § 8 ust. 1;

4) 123
 nie złożył wniosku o przyznanie kolejnej płatności rolnośrodowiskowej do określonych gruntów lub zwierząt objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym albo informacji, o której mowa w § 23 ust. 3, przy czym zwrotowi podlega ta część płatności, która została przyznana do tych gruntów lub zwierząt.
3.  124
 W przypadku gdy w okresie dwóch lat od dnia zakończenia realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie wariantu dziewiątego lub dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 rolnik zmniejszył obsadę drzew poniżej minimalnej obsady drzew wbrew zobowiązaniu, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c, płatność rolnośrodowiskowa przyznana za realizację tych wariantów podlega zwrotowi w części odpowiadającej procentowemu stosunkowi różnicy między minimalną obsadą drzew a utrzymywaną obsadą drzew do minimalnej obsady drzew.
4. 
Płatność rolnośrodowiskowa nie podlega zwrotowi:
1)
w przypadku, o którym mowa w art. 44 ust. 3 rozporządzenia nr 1974/2006;
2)
mimo zmniejszenia obszaru, na którym rolnik powinien realizować zobowiązanie rolnośrodowiskowe, jeżeli zmniejszenie to nie przekracza 3% całkowitej powierzchni obszaru objętego tym zobowiązaniem i 2 ha oraz zostało dokonane przed dniem 15 marca 2012 r.
5. 
Kwota płatności rolnośrodowiskowej przeznaczona na refundację kosztów transakcyjnych podlega zwrotowi w części przekraczającej wysokość kwoty, jaka powinna być przeznaczona na ich refundację, jeżeli stwierdzona powierzchnia siedliska, dla którego sporządzono dokumentację przyrodniczą, jest mniejsza niż określona we wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej.
6. 
Płatność rolnośrodowiskowa podlega zwrotowi w trybie i na zasadach określonych w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 W przypadku stwierdzenia uchybienia w przestrzeganiu przez rolnika wymogów w ramach zobowiązania rolnośrodowiskowego, w celu zastosowania art. 35 ust. 4 rozporządzenia nr 640/2014, płatność rolnośrodowiskowa podlega zwrotowi, a do ustalenia wysokości tego zwrotu § 38 ust. 1, 2, 4-10 oraz 13 stosuje się odpowiednio, z tym że w przypadku uchybienia określonego w § 38:
1)
ust. 1:
a)
pkt 1 w odniesieniu do wymogów określonych w części I. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone w pkt 3 i 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia - wysokość tego zwrotu wynosi dla roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowego poprzedzającego:
rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 50%,
o 2 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 30%,
o 3 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 10%,
o 4 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 5%
wysokości zmniejszenia płatności rolnośrodowiskowej ustalonej zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1,
b)
pkt 2 w odniesieniu do wymogu określonego w części I. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone w pkt 6 załącznika nr 3 do rozporządzenia - wysokość tego zwrotu wynosi dla roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowego poprzedzającego:
rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 50%,
o 2 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 30%,
o 3 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 10%,
o 4 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 5%
wysokości zmniejszenia płatności rolnośrodowiskowej ustalonej zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2;
2)
ust. 2 w odniesieniu do uchybienia wymienionego w załączniku nr 7 do rozporządzenia:
a)
w części II. Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 i Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 w lp. 9, 23, 32, 42, 52, 65, 84 i 88, w części III. Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie w lp. 4 oraz w części V. Pakiet 8. Ochrona gleb i wód w lp. 3, 7 i 21 - współczynnik procentowy wynosi 1%,
b)
w części I. Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne, w części II. Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 i Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 w lp. 10-14, 16, 19, 22, 24-26, 31, 33-35, 41, 43-45, 50, 53-57, 63, 66-70, 72, 80, 82 i 89, w części III. Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie w lp. 3, 6 i 7 oraz w części V. Pakiet 8. Ochrona gleb i wód w lp. 2, 4-6 i 8-20 - współczynnik procentowy wynosi dla roku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego poprzedzającego:
rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 50%,
o 2 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 30%,
o 3 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 10%,
o 4 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 5%
współczynnika procentowego dla tego uchybienia określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia;
3)
ust. 4 - wysokość tego zwrotu wynosi 1% płatności rolnośrodowiskowej, o której mowa w § 38 ust. 4, która przysługiwałaby, gdyby takie uchybienie nie wystąpiło;
4)
ust. 5 - wysokość tego zwrotu wynosi 1% płatności rolnośrodowiskowej, o której mowa w § 38 ust. 5, która przysługiwałaby, gdyby takie uchybienie nie wystąpiło;
5)
ust. 6 - wysokość tego zwrotu wynosi dla roku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego poprzedzającego:
a)
rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 50%,
b)
o 2 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 30%,
c)
o 3 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 10%,
d)
o 4 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 5%

- wysokości zwrotu płatności rolnośrodowiskowej ustalonej zgodnie z § 38 ust. 6;

6)
ust. 7:
a)
pkt 1 - współczynnik procentowy wynosi 1%,
b)
pkt 2 w odniesieniu do uchybienia wymienionego w załączniku nr 7 do rozporządzenia w części VI. Pakiet 9. Strefy buforowe w lp. 2-5 - współczynnik procentowy wynosi dla roku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego poprzedzającego:
rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 50%,
o 2 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 30%,
o 3 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 10%,
o 4 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 5%
współczynnika procentowego dla tego uchybienia określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia;
7)
ust. 10 - wysokość tego zwrotu wynosi 1% płatności rolnośrodowiskowej, która przysługiwałaby, gdyby takie uchybienie nie wystąpiło;
8)
ust. 13 - wysokość tego zwrotu wynosi 1% płatności rolnośrodowiskowej, o której mowa w § 38 ust. 13, która przysługiwałaby, gdyby takie uchybienie nie wystąpiło.
1.  126
 Oceny wagi stwierdzonej niezgodności, o której mowa w art. 35 ust. 3 rozporządzenia nr 640/2014, w przypadku niezgodności w zakresie podstawowych wymagań wskazanych w § 3 pkt 2, dokonuje się, przypisując każdej stwierdzonej niezgodności określoną liczbę punktów.
2. 
W przypadku stwierdzenia więcej niż jednego naruszenia w ramach jednej niezgodności, niezgodności tej przypisuje się liczbę punktów przypisaną naruszeniu, które uzyskało najwyższą liczbę punktów, a w przypadku równej liczby punktów - liczbę punktów przypisaną jednemu z tych naruszeń.
3. 
Liczbę punktów przypisuje się zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia.
1. 
Wyrażona w procentach wielkość zmniejszenia płatności rolnośrodowiskowej, w zależności od dokonanej oceny wagi stwierdzonej niezgodności, w zakresie podstawowych wymagań, o których mowa w § 3:
1)
pkt 1, jest określona w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;
2)
pkt 2, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2.  127
 Jeżeli w odniesieniu do niezgodności w zakresie podstawowych wymagań, o których mowa w § 3 pkt 2, wystąpi powtarzalność, o której mowa w art. 35 ust. 3 akapit piąty rozporządzenia nr 640/2014, płatność rolnośrodowiskowa jest zmniejszana dodatkowo o kwotę stanowiącą iloczyn 7% kwoty, którą rolnik otrzymałby, gdyby ta niezgodność nie wystąpiła, oraz liczby lat, w których wcześniej stwierdzono podobne niezgodności.
3.  128
 Zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w decyzji w sprawie przyznania płatności rolno- środowiskowej.
1. 
Przypadki, które uznaje się za drobną niezgodność w zakresie podstawowych wymagań wskazanych w § 3 pkt 1, są określone w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
2. 
Za drobną niezgodność nie uznaje się niezgodności w zakresie podstawowych wymagań wskazanych w § 3 pkt 2.
1. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności w zakresie podstawowych wymagań wskazanych w § 3 pkt 1, w celu zastosowania art. 35 ust. 4 rozporządzenia nr 640/2014, płatność rolnośrodowiskowa podlega zwrotowi, a do ustalenia wysokości tego zwrotu § 41 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz § 42 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
2. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności w zakresie podstawowych wymagań wskazanych w § 3 pkt 2, w celu zastosowania art. 35 ust. 4 rozporządzenia nr 640/2014, płatność rolnośrodowiskowa podlega zwrotowi, a do ustalenia wysokości tego zwrotu § 40, § 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 oraz § 42 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 Jeżeli na podstawie art. 28c ustawy nie zastosowano zmniejszenia, o którym mowa w art. 99 ust. 1 rozporządzenia nr 1306/2013, stosuje się odpowiednio art. 44 ust. 2-4 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
1. 
Jeżeli na podstawie art. 28b ustawy nie zastosowano zmniejszenia lub wykluczenia, o którym mowa w art. 97 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013, kierownik biura powiatowego Agencji właściwy w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej podejmuje działania, o których mowa w art. 97 ust. 3 akapit drugi tego rozporządzenia.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 43 ust. 2-4 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
Inną niż wymienione w przepisach rozporządzenia nr 1974/2006 kategorią siły wyższej lub wyjątkową okolicznością, w przypadku wystąpienia której zwrot pomocy nie jest wymagany, jest:
1)
wywłaszczenie części nieruchomości, jeżeli takiego wywłaszczenia nie można było przewidzieć w dniu rozpoczęcia realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego, uniemożliwiające dalszą realizację tego zobowiązania;
2) 133
 zmiana programu działań, o którym mowa w art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;
3)
utrata posiadania gruntów rolnych, na których powinno być realizowane zobowiązanie rolnośrodowiskowe, w wyniku scalenia gruntów dokonanego na podstawie przepisów o scalaniu i wymianie gruntów;
4)
wystąpienie okoliczności określonych w § 7 ust. 2 lub 3 - w przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4 lub 5;
5)
śmierć posiadanego przez rolnika zwierzęcia rasy lokalnej, za którą rolnik nie ponosi odpowiedzialności - w przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7;
6)
usunięcie posiadanego przez rolnika zwierzęcia rasy lokalnej z programu ochrony zasobów genetycznych danej rasy z przyczyn niezależnych od rolnika - w przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7;
7) 134
 określenie obszaru, na którym dotychczas było realizowane zobowiązanie rolnośrodowiskowe, jako obszaru zagrożonego erozją wodną, o którym mowa w przepisach w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska - w przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 8;
7a) 135
 uszkodzenie lub zniszczenie drzew przez dzikie zwierzęta mimo zastosowania repelentów, ogrodzenia lub osłonek, mające wpływ na realizację zobowiązania rolnośrodowiskowego;
8)
inna okoliczność, której nie można było przewidzieć w dniu rozpoczęcia realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego, mająca wpływ na realizację zobowiązania rolnośrodowiskowego i będąca wynikiem przyczyn niezależnych od rolnika.
Do przyznawania i zwrotu płatności rolnośrodowiskowej w sprawach objętych postępowaniami:
1)
wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
2)
zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie dotychczasowych przepisów, które zostały wznowione od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

- stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 58.

Rolnicy realizujący zobowiązanie rolnośrodowiskowe podjęte w 2009 r. na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 58, realizują to zobowiązanie w ostatnim roku od dnia 15 marca 2013 r. do ostatniego dnia lutego 2014 r.
 (uchylony).
1.  137
 Przepisów § 10 pkt 2 lit. b, § 14, § 38 ust. 2 oraz § 39 ust. 2 pkt 2a nie stosuje się do zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 58, w zakresie wariantu trzeciego lub czwartego pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne i do kolejnych płatności rolnośrodowiskowych przyznawanych za realizację tego zobowiązania w tym zakresie.
2. 
Do ustalenia wysokości zmniejszenia płatności rolnośrodowiskowej w przypadku stwierdzenia uchybienia w przestrzeganiu wymogów określonych w części II. Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne w ust. 1 pkt 2 lub w ust. 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia przez rolnika, który podjął na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 58, zobowiązanie rolnośrodowiskowe w zakresie wariantu trzeciego lub czwartego pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne, stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 58.
1. 
Rolnik, który podjął zobowiązanie rolnośrodowiskowe na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 58, w zakresie wariantu dziewiątego, dziesiątego, jedenastego lub dwunastego pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne, może kontynuować realizację tego zobowiązania zgodnie z wymogami określonymi dla tych wariantów w przepisach rozporządzenia, o którym mowa w § 58.
2.  138
 Zmiana zobowiązania rolnośrodowiskowego realizowanego w zakresie, o którym mowa w ust. 1, jest niedopuszczalna, z wyjątkiem zmiany wariantu dziewiątego lub dziesiątego pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne realizowanych na gruntach, na których są uprawiane truskawki lub poziomki, na wariant pierwszy, drugi, piąty, szósty, siódmy lub ósmy pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2, chyba że dalsze przepisy rozporządzenia stanowią inaczej.
3. 
Do kolejnych płatności rolnośrodowiskowych przyznawanych za realizację zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia, z tym że:
1) 139
 płatności te są przyznawane, w wysokości ustalonej zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w § 58, jeżeli są spełnione warunki przyznania tych płatności określone w rozporządzeniu, o którym mowa w § 58, z tym że:
a)
do działek rolnych, na których są uprawiane krzewy, płatności te są przyznawane, jeżeli wszystkie uprawiane krzewy są ukorzenione i spełniają wymagania dotyczące średnicy elitarnego i kwalifikowanego materiału siewnego roślin sadowniczych, określone dla krzewów jagodowych, borówki i żurawiny wielkoowocowej w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego,
b)
za ostatni rok realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego płatności te są przyznawane także do działek rolnych użytkowanych jako sady, mimo zaprzestania uprawy krzewów na tych działkach po przeprowadzeniu zbioru w tym ostatnim roku, jeżeli rolnik prowadzi produkcję rolną zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym, przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 oraz przepisami wydanymi w trybie przepisów tego rozporządzenia, w szczególności w zakresie uprawy roślin;
2)
jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogów, o których mowa w ust. 1, płatności te przysługują w danym roku w wysokości zmniejszonej zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w § 58.
3a.  140
 W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b, rolnik informuje kierownika biura powiatowego Agencji, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, o zamiarze zaprzestania uprawy, najpóźniej w terminie 30 dni przed tym zaprzestaniem.
3b.  141
 Jeżeli rolnik nie dokonał czynności, o której mowa w ust. 3a, albo czynność ta została dokonana przez rolnika po terminie określonym w tym przepisie, płatność rolnośrodowiskowa w części dotyczącej obszaru objętego zobowiązaniem rolnośrodowiskowym, w odniesieniu do którego rolnik nie dokonał tej czynności albo dokonał jej po terminie, przysługuje temu rolnikowi w wysokości zmniejszonej o 5%.
4.  142
 W przypadku, o którym mowa w § 35 ust. 1, rolnik, który realizuje nowe zobowiązanie rolnośrodowiskowe, o którym mowa w art. 45 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006, w zakresie wariantu dziewiątego, dziesiątego, jedenastego lub dwunastego pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne, może kontynuować realizację tego zobowiązania zgodnie z wymogami określonymi dla tych wariantów w przepisach rozporządzenia, o którym mowa w § 58. Przepisy ust. 2-3b stosuje się odpowiednio.
1. 
W 2013 r. dopuszczalna jest również zmiana zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 58, polegająca na zmianie:
1)
miejsca uprawy roślin w ramach wariantu pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego, ósmego, dziewiątego, dziesiątego, jedenastego lub dwunastego pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne, bez względu na zmianę miejsca realizacji wariantu, lub
2)
rośliny uprawianej w ramach wariantu pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego, ósmego, dziewiątego, dziesiątego, jedenastego lub dwunastego pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne na inną roślinę, która może być uprawiana w ramach któregokolwiek z tych wariantów, bez względu na zmianę realizowanego wariantu na inny z wymienionych wariantów, lub
3)
wielkości obszaru, na którym jest uprawiana dana roślina w ramach wariantu pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego, ósmego, dziewiątego, dziesiątego, jedenastego lub dwunastego pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne

- jeżeli rośliny te będą uprawiane na gruntach rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej, a całkowity obszar, na którym są realizowane wymienione warianty, nie ulegnie zmianie.

2. 
W przypadku dokonania zmiany zobowiązania rolnośrodowiskowego zgodnie z ust. 1 do kolejnych płatności rolnośrodowiskowych przyznawanych za realizację zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie wariantu dziewiątego, dziesiątego, jedenastego lub dwunastego pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia, z tym że:
1)
płatności te są przyznawane w wysokości ustalonej zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w § 58, jeżeli są spełnione warunki przyznania tych płatności określone w rozporządzeniu, o którym mowa w § 58;
2)
jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogów, o których mowa w ust. 1, płatności te przysługują w danym roku w wysokości zmniejszonej zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w § 58.
 (uchylony).
 (uchylony).
Przepisu § 18 ust. 3 nie stosuje się do zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przed dniem 15 marca 2011 r. na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 58, w zakresie wariantu dziesiątego pakietu 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 lub pakietu 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000.
1. 
Rolnik, który podjął zobowiązanie rolnośrodowiskowe na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 58, w zakresie wariantu pierwszego pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie na gruntach, na których jest uprawiane proso, może kontynuować realizację tego zobowiązania.
2. 
Do kolejnych płatności rolnośrodowiskowych przyznawanych za realizację zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia, z tym że płatności te są przyznawane, jeżeli są spełnione warunki przyznania tych płatności określone w rozporządzeniu, o którym mowa w § 58.
1. 
W 2013 r. wraz z wnioskiem o przyznanie kolejnej płatności rolnośrodowiskowej w przypadku realizacji wariantu drugiego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6 rolnik składa świadectwo oceny polowej i laboratoryjnej materiału siewnego odmian regionalnych wpisanych do krajowego rejestru, a w przypadku roślin z gatunków wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia - informację o wynikach badania, wydane na podstawie przepisów o nasiennictwie i dotyczące materiału siewnego wytworzonego w 2012 r. w ramach realizacji tego wariantu, lub oświadczenie o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej, z informacją, że plantacja ta została założona w 2012 r.
2. 
W przypadku gdy rolnik nie złożył wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, dokumentów wymienionych w tym przepisie, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa do złożenia ich w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
3. 
W przypadku gdy rolnik nie uzyskał właściwej jakości materiału siewnego wytworzonego w 2012 r. w ramach realizacji wariantu drugiego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6 lub nie złożył w terminie dokumentów wymienionych w ust. 1, zwrotowi podlega 40% płatności rolnośrodowiskowej przyznanej za realizację tego wariantu za 2012 r.
W przypadku gdy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia rolnik zmniejszył liczbę zwierząt danej rasy lokalnej objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7 do poziomu niższego niż liczba zwierząt danej rasy, do których została przyznana:
1)
pierwsza płatność rolnośrodowiskowa lub
2)
płatność rolnośrodowiskowa za 2011 r. - w przypadku gdy zobowiązanie rolnośrodowiskowe w ramach tego pakietu zostało podjęte przed dniem 15 marca 2011 r.

- płatność rolnośrodowiskowa nie podlega zwrotowi, jeżeli od dnia 15 marca 2013 r. rolnik zwiększył liczbę zwierząt danej rasy objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym co najmniej do minimalnego poziomu.

Zastąpienie, o którym mowa w § 8 ust. 1, dokonane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 124), w terminie określonym w § 8 ust. 2, uznaje się za dokonane w terminie.
 Zmianę zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 58, w zakresie pakietu 8. Ochrona gleb i wód, dokonaną w 2013 r. zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w § 58, uznaje się za zgodną z przepisami niniejszego rozporządzenia.
1. 
W 2015 r. jest dopuszczalna również zmiana zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego w 2013 r. polegająca na dodaniu wariantów dziewiątego, dziesiątego, jedenastego lub dwunastego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2, jeżeli warianty te będą realizowane na gruntach zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej.
2. 
Od 2015 r. rolnik realizujący zobowiązanie rolnośrodowiskowe w zakresie pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 może dokonywać zmian zobowiązania zgodnie z § 6 ust 1 pkt 4, niezależnie od tego, kiedy rozpoczął realizację tego zobowiązania.
1. 
Złożenie wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej po dniu 14 marca 2015 r. jest niedopuszczalne.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w § 35.
 Płatność rolnośrodowiskowa za 2014 r. nie podlega zwrotowi, mimo że rolnik, który realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe od dnia 15 marca 2014 r., nie złożył wniosku o przyznanie kolejnej płatności rolnośrodowiskowej do określonych gruntów lub zwierząt objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym i informacji, o której mowa w § 23 ust. 3:
1)
w 2015 r., jeżeli rolnik ten w 2015 r.:
a)
złożył wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10 lub 11 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337 i 1579), i nie spełnił warunków przyznania tej pomocy,
b)
spełnił warunki przyznania płatności rolnośrodowiskowej w ramach realizowanego zobowiązania rolnośrodowiskowego, albo
2)
w 2016 r., jeżeli rolnik ten w 2015 r. i 2016 r.:
a)
złożył wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10 lub 11 ustawy wymienionej w pkt 1 lit. a, i nie spełnił warunków przyznania tej pomocy,
b)
spełnił warunki przyznania płatności rolnośrodowiskowej w ramach realizowanego zobowiązania rolnośrodowiskowego.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 33, poz. 262, z późn. zm.).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2013 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  150  

ZAWARTOŚĆ PLANU DZIAŁALNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWEJ

I. Część ogólna - dotyczy wszystkich pakietów i powinna zawierać następujące informacje:

1) dane rolnika oraz podmiotu, przy udziale którego został sporządzony plan działalności rolnośrodowiskowej;

2) czas realizacji planu działalności rolnośrodowiskowej;

3) wykaz pakietów i wariantów, w ramach których rolnik realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe;

4) szacunkową wysokość płatności rolnośrodowiskowej za realizację poszczególnych wariantów w ramach pakietów;

5) charakterystykę gospodarstwa rolnego, w tym określenie trwałych użytków zielonych oraz elementów krajobrazu rolniczego nieużytkowanych rolniczo, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, występujących na obszarze tego gospodarstwa w dniu rozpoczęcia realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego;

6) oświadczenie rolnika o przekazaniu pełnych i prawdziwych danych potrzebnych do sporządzenia planu działalności.

II. Część szczegółowa - dotyczy poszczególnych pakietów i wariantów; powinna zawierać wskazanie wymogów, których rolnik powinien przestrzegać w ramach poszczególnych pakietów i wariantów, oraz informacje niezbędne do prawidłowej realizacji tych pakietów i wariantów, w szczególności:

1) informacje dotyczące planowanego zmianowania roślin uprawnych, planowanych dawek azotu na hektar gruntów ornych i trwałych użytków zielonych, wraz z saldem bilansu azotu, oraz terminów koszenia lub wypasu - w przypadku realizacji Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone;

2) informacje dotyczące planowanego zmianowania roślin uprawnych, planowanego zagospodarowania nawozów naturalnych i organicznych, terminów koszenia lub wypasu oraz planowanego przeznaczenia plonu - w przypadku realizacji Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne;

3) (uchylony);

4) opis siedliska przyrodniczego lub siedliska lęgowego ptaków, plan wypasów przy użytkowaniu pastwiskowym lub kośno-pastwiskowym, informację o obszarach nawożonych przez namuły rzeczne oraz:

a) szczegółowe wymogi w ramach wymogów wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia w odniesieniu do Pakietu 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 i Pakietu 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 oraz odpowiadające celom ochrony przyrody danego siedliska przyrodniczego lub siedliska lęgowego ptaków określonymi przez podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 2, na podstawie sporządzonej przez niego dokumentacji przyrodniczej - w przypadku realizacji wszystkich wariantów Pakietu 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 oraz Pakietu 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000,

b) wskazanie lat, w których dopuszcza się koszenie całej powierzchni trwałych użytków zielonych - w przypadku realizacji wariantu drugiego i czwartego Pakietu 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 oraz Pakietu 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000,

c) wskazanie roku, w którym dopuszcza się koszenie całej powierzchni trwałych użytków zielonych - w przypadku realizacji wariantu trzeciego Pakietu 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 oraz Pakietu 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000,

d) wskazanie roku, w którym dopuszcza się pozostawienie runa bez skoszenia - w przypadku realizacji wariantu dziewiątego Pakietu 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 oraz Pakietu 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000;

5) informacje dotyczące:

a) gatunku, odmiany rośliny, jeżeli jest znana, i powierzchni, na której jest uprawiana ta roślina w każdym roku - w przypadku realizacji wariantu pierwszego i drugiego Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie,

b) rodzaju uprawy, gatunków roślin i liczby obiektów w danym roku, łącznej powierzchni i rodzaju strefy izolacyjnej - w przypadku realizacji wariantu trzeciego Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie,

c) gatunku, odmiany, liczby drzew spełniających wymagania i łącznej powierzchni, na której są uprawiane te drzewa, oraz terminów wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, takich jak: cięcie sanitarne drzew i prześwietlające nadmiernie zagęszczone korony, usuwanie odrostów i samosiewów, bielenie pni starych drzew i zabezpieczanie pni młodych drzew przed ogryzaniem przez gryzonie - w przypadku realizacji wariantu czwartego Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie;

6) informacje dotyczące gatunku i rasy zwierząt oraz informację o objęciu stada programem ochrony zasobów genetycznych, opis kierunku rozwoju stada i planowany stan docelowy - w przypadku realizacji Pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie;

7) planowane uprawy wsiewek poplonowych lub międzyplonów - w przypadku realizacji Pakietu 8. Ochrona gleb i wód;

8) charakterystykę miedzy śródpolnej - w przypadku realizacji Pakietu 9. Strefy buforowe.

III. Załącznik do planu działalności rolnośrodowiskowej:

1) szkic gospodarstwa rolnego:

a) z naniesionymi oznaczeniami:

- poszczególnych działek rolnych, na których mają być realizowane pakiety lub warianty, oraz

- trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu rolniczego nieużytkowanych rolniczo, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, występujących na obszarze tego gospodarstwa w dniu rozpoczęcia realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego,

b) z zaznaczeniem:

- (uchylony),

- miejsc na działce rolnej, w których są zasadzone poszczególne drzewa odmian wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia lub odmian tradycyjnie uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 1950 r. - w przypadku realizacji wariantu czwartego Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie;

2) dokumentacja przyrodnicza i szkic gospodarstwa rolnego z zaznaczoną częścią działki rolnej, która ma pozostać nieskoszona w poszczególnych latach - w przypadku Pakietu 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 oraz Pakietu 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000.

ZAŁĄCZNIK Nr  2  151  

MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA NAWOZÓW I ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN, WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW, JAKĄ PRZYPISUJE SIĘ KAŻDEJ STWIERDZONEJ NIEZGODNOŚCI, ORAZ WYSOKOŚCIĄ ZMNIEJSZEŃ, A TAKŻE INNE ODPOWIEDNIE WYMOGI OBOWIĄZKOWE

Tabela I-III

grafika

Tabela IV.

Lp.INNE ODPOWIEDNIE WYMOGI OBOWIĄZKOWE
1Utrzymanie czystości i porządku na obszarze gospodarstwa rolnego przez:

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych

- art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.)

2Zakaz:

1) użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów zasobów, tworów i składników przyrody w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody,

2) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną przyrody, udostępnianiem parku albo rezerwatu przyrody, edukacją ekologiczną, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku powszechnego w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody,

3) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody

- art. 15 ust. 1 pkt 6, 19 i 22 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

3zakaz:

1) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych w parkach krajobrazowych,

2) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie o szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej

- jeżeli został wprowadzony na terenie danego parku krajobrazowego - art. 17 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

ZAŁĄCZNIK Nr  3  152  

WYMOGI DLA POSZCZEGÓLNYCH PAKIETÓW I ICH WARIANTÓW

I. 

Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone

1)
przestrzeganie prawidłowego doboru i następstwa roślin uprawianych w plonie głównym, przy zastosowaniu co najmniej trzech gatunków roślin, każdego z innej grupy roślin, z wyłączeniem roślin wieloletnich; wymóg ten stosuje się wyłącznie do działek rolnych, które były objęte zobowiązaniem rolnośrodowiskowym w zakresie tego pakietu w pierwszym roku jego realizacji, a w przypadku nowego zobowiązania rolnośrodowiskowego, o którym mowa w art. 45 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006, realizowanego na podstawie § 35 ust. 1 - wyłącznie do działek rolnych, które były objęte zobowiązaniem rolnośrodowiskowym w zakresie tego pakietu w pierwszym roku jego realizacji, które zostało zastąpione przez nowe zobowiązanie;
2)
opracowanie co roku planu nawozowego na podstawie bilansu azotu oraz aktualnej chemicznej analizy gleby, z określeniem zawartości P, K, Mg i potrzeb wapnowania gleby, oraz realizacja tego planu;
3)
koszenie w terminie do dnia 31 lipca lub wypasanie w okresie wegetacyjnym na trwałych użytkach zielonych oraz usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn, ze względu na które dotrzymanie dwutygodniowego terminu nie było możliwe;
4)
w przypadku równoczesnej realizacji na tych samych gruntach rolnych:
a)
pakietu 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone - koszenie w odpowiednim terminie określonym w części III. Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone,
b)
pakietu 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 lub pakietu 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 - koszenie w odpowiednim terminie określonym w części IV. Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 i Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000;
5)
nieprzekraczanie, z tolerancją do 10%, maksymalnej dawki azotu pochodzącego z nawozów naturalnych, kompostów i nawozów mineralnych wynoszącej:
a)
150 kg/ha na gruntach ornych,
b)
120 kg/ha na trwałych użytkach zielonych;
6)
niestosowanie osadów ściekowych.

II. 

Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne

1.
Wymogi dla wszystkich wariantów z wyłączeniem wariantu 2.3. Trwałe użytki zielone (dla których zakończono okres przestawiania) i 2.4. Trwałe użytki zielone (w okresie przestawiania):

1) (uchylony);

2) prowadzenie produkcji rolnej zgodnie z najlepszą wiedzą i kulturą rolną, przy zachowaniu należytej dbałości o stan fitosanitarny roślin i ochronę gleby;

3) w przypadku wariantu dziewiątego, dziesiątego, jedenastego i dwunastego:

a) jest tyle drzew w okresie owocowania lub na podkładkach karłowych lub półkarłowych, ile jest wymagane do spełnienia warunku określonego w § 12 ust. 2 pkt 3, a uprawa tych drzew jest prowadzona nie krócej niż rok,

b) jest tyle krzewów owocujących, ukorzenionych i spełniających wymagania dotyczące średnicy elitarnego i kwalifikowanego materiału siewnego roślin sadowniczych, określone dla krzewów jagodowych i borówki w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego, ile jest wymagane do spełnienia warunku określonego w § 12 ust. 2 pkt 3.

2.
Wymogi dodatkowe dla wariantu 2.3. Trwałe użytki zielone (dla których zakończono okres przestawiania) i wariantu 2.4. Trwałe użytki zielone (w okresie przestawiania):

1) koszenie do dnia 31 lipca lub wypasanie w okresie wegetacyjnym na trwałych użytkach zielonych oraz usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn, ze względu na które dotrzymanie dwutygodniowego terminu nie było możliwe;

2) (uchylony)

III. 

Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone

(uchylony)

IV. 

Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 i Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000

1.
Wymogi dla pakietu:

1) zakaz przeorywania, wałowania i podsiewu;

2) zakaz włókowania w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 1 września;

3) zakaz stosowania ścieków i osadów ściekowych;

4) zakaz budowy i rozbudowy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych tworzących system melioracji wodnych, z wyłączeniem urządzeń mających na celu utrzymanie lub poprawę wartości przyrodniczej (nie dotyczy bieżącej konserwacji);

5) niestosowanie środków ochrony roślin, z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia uciążliwych chwastów z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (np. mazaczy herbicydowych), po uzgodnieniu z podmiotem, o którym mowa w § 2 ust. 2.

2.
Wymogi dodatkowe dla wariantu 5.1. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków:

1) zakaz wapnowania, chyba że wapnowanie nie wpłynie negatywnie na realizację celu pakietu;

2) zakaz nawożenia, przy czym na obszarach innych niż obszary nawożone przez namuły rzeczne dopuszcza się nawożenie azotem i nieprzekraczanie maksymalnej dawki azotu wynoszącej 60 kg/ha w danym roku;

3) niestosowanie jakichkolwiek zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca;

4) w przypadku użytkowania:

a) kośnego trwałych użytków zielonych:

- koszenie w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września; wysokość koszenia 5-15 cm,

- pozostawienie 5-10% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, a w przypadku występowania wodniczki Acrocephalus paludicola - 30-50%, przy czym w dwóch kolejnych latach należy pozostawić inne części tej działki nieskoszone,

- usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn ze względu, na które termin ten nie był przestrzegany,

- zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka koszonej powierzchni trwałych użytków zielonych,

b) pastwiskowego trwałych użytków zielonych:

- wypasanie w sezonie pastwiskowym trwającym od dnia 1 maja do dnia 15 października - na obszarach poniżej 300 m n.p.m. oraz od dnia 20 maja do dnia 1 października - na obszarach powyżej 300 m n.p.m., przy obsadzie zwierząt wynoszącej nie więcej niż 0,5 DJP/ha w okresie do dnia 20 lipca, a od dnia 20 lipca wynoszącej 0,5-1 DJP/ha, i obciążeniu pastwiska wynoszącym nie więcej niż 5t/ha (10 DJP/ha), przy czym wypasanie na terenach zalewowych rozpoczyna się nie wcześniej niż w terminie 2 tygodni po ustąpieniu wód, z wyłączeniem wypasania koników polskich i koni huculskich, które jest dopuszczalne przez cały rok przy obsadzie zwierząt wynoszącej nie więcej niż 0,5 DJP/ha i obciążeniu pastwiska wynoszącym nie więcej niż 5t/ha (10 DJP/ha),

- niewykaszanie niedojadów poza okresem od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września,

c) kośno-pastwiskowego trwałych użytków zielonych:

- koszenie w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września; wysokość koszenia 5-15 cm,

- pozostawienie 5-10% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, a w przypadku występowania wodniczki Acrocephalus paludicola - 30-50%, przy czym w dwóch kolejnych latach należy pozostawić inne części tej działki nieskoszone,

- usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn ze względu, na które termin ten nie był przestrzegany,

- zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka koszonej powierzchni trwałych użytków zielonych,

- wypasanie w sezonie pastwiskowym trwającym od dnia 1 maja do dnia 15 października - na obszarach poniżej 300 m n.p.m. oraz od dnia 20 maja do dnia 1 października - na obszarach powyżej 300 m n.p.m., przy obsadzie zwierząt wynoszącej nie więcej niż 0,2 DJP/ha i obciążeniu pastwiska wynoszącym nie więcej niż 5t/ha (10 DJP/ha), przy czym wypasanie na terenach zalewowych rozpoczyna się nie wcześniej niż w terminie 2 tygodni po ustąpieniu wód, z wyłączeniem wypasania koników polskich i koni huculskich, które jest dopuszczalne przez cały rok przy obsadzie zwierząt wynoszącej nie więcej niż 0,2 DJP/ha i obciążeniu pastwiska wynoszącym nie więcej niż 5t/ha (10 DJP/ha),

- niewykaszanie niedojadów poza okresem od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września.

3.
Wymogi dodatkowe dla wariantu 4.2. Mechowiska i wariantu 5.2. Mechowiska:

1) koszenie w terminie od dnia 15 lipca do dnia 30 września w sposób nieniszczący runi roślinnej i pokrywy glebowej; wysokość koszenia 5-15 cm;

2) stosowanie jednego z następujących schematów koszenia działek rolnych przez cały okres realizacji wariantu:

a) pozostawienie 50% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, przy czym w każdym roku powinno to dotyczyć innej części tej działki niż w poprzednim roku, albo

b) pozostawienie całej powierzchni działki rolnej nieskoszonej na przemian z koszeniem w kolejnym roku całej jej powierzchni, albo

c) pozostawienie 50% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, na przemian z koszeniem w kolejnym roku całej jej powierzchni, przy czym pozostawienie w danym roku 50% powierzchni działki rolnej nieskoszonej powinno dotyczyć innej części tej działki niż dwa lata wcześniej;

3) usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn ze względu, na które termin ten nie był przestrzegany;

4) zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka koszonej powierzchni trwałych użytków zielonych;

5) zakaz wypasania;

6) zakaz nawożenia.

4.
Wymogi dodatkowe dla wariantu 4.3. Szuwary wielkoturzycowe i wariantu 5.3. Szuwary wielkoturzycowe:

1) koszenie w terminie od dnia 15 lipca do dnia 30 września w sposób nieniszczący runi roślinnej i pokrywy glebowej; wysokość koszenia 5-15 cm;

2) koszenie 20% powierzchni działki rolnej, przy czym w dwóch kolejnych latach powinno to dotyczyć innej części tej działki; raz na pięć lat dopuszcza się koszenie całej powierzchni; w przypadku skoszenia całej powierzchni w danym roku, w roku kolejnym należy skosić inną część działki rolnej niż skoszona dwa lata wcześniej;

3) usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn ze względu, na które termin ten nie był przestrzegany;

4) zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka koszonej powierzchni trwałych użytków zielonych;

5) dopuszcza się wypasanie przy obsadzie zwierząt wynoszącej nie więcej niż 0,2 DJP/ha i obciążeniu pastwiska wynoszącym nie więcej niż 2,5 t/ha (5DJP/ha) do dnia 15 października, a na terenach zalewowych dodatkowo nie wcześniej niż w terminie 2 tygodni po ustąpieniu wód;

6) zakaz nawożenia.

5.
Wymogi dodatkowe dla wariantu 4.4. Łąki trzęślicowe i selernicowe i wariantu 5.4. Łąki trzęślicowe i selernicowe:

1) koszenie w terminie od dnia 15 września do dnia 30 października w sposób nieniszczący runi roślinnej i pokrywy glebowej; wysokość koszenia 5-15 cm;

2) pozostawienie 50% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, przy czym w dwóch kolejnych latach należy pozostawić inną część tej działki nieskoszoną; raz na dwa lata dopuszcza się koszenie całej powierzchni; w przypadku skoszenia całej powierzchni w danym roku, w roku kolejnym należy skosić inną część działki rolnej niż skoszona dwa lata wcześniej;

3) usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn ze względu, na które termin ten nie był przestrzegany;

4) zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka koszonej powierzchni trwałych użytków zielonych;

5) zakaz wypasania;

6) zakaz nawożenia.

6.
Wymogi dodatkowe dla wariantu 4.5. Murawy ciepłolubne i wariantu 5.5. Murawy ciepłolubne w przypadku użytkowania:

1) kośnego trwałych użytków zielonych:

a) koszenie w terminie od dnia 15 lipca do dnia 30 września w sposób nieniszczący runi roślinnej i pokrywy glebowej, nie więcej niż jeden pokos w roku; wysokość koszenia do 10 cm,

b) pozostawienie 15-20% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, przy czym w dwóch kolejnych latach należy pozostawić inne części tej działki nieskoszone,

c) usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn ze względu, na które termin ten nie był przestrzegany,

d) zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka powierzchni koszonej trwałych użytków zielonych,

e) zakaz nawożenia;

2) pastwiskowego trwałych użytków zielonych:

a) wypasanie w sezonie pastwiskowym trwającym od dnia 1 maja do dnia 15 października - na obszarach poniżej 300 m n. p. m. oraz od dnia 20 maja do dnia 1 października - na obszarach powyżej 300 m n.p.m., przy obsadzie zwierząt 0,4-0,6 DJP/ha, przy maksymalnym obciążeniu pastwiska do 5 DJP ha (2,5 t/ha),

b) zakaz nawożenia,

c) dopuszcza się koszenie w terminie od dnia 15 lipca do dnia 30 września w sposób nieniszczący runi roślinnej i pokrywy glebowej, nie więcej niż jeden pokos w roku; wysokość koszenia do 10 cm,

d) pozostawienie 15-20% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, przy czym w dwóch kolejnych latach należy pozostawić inne części tej działki nieskoszone,

e) usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn ze względu, na które termin ten nie był przestrzegany,

f) zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka powierzchni koszonej trwałych użytków zielonych.

7.
Wymogi dodatkowe dla wariantu 4.6. Półnaturalne łąki wilgotne i wariantu 5.6. Półnaturalne łąki wilgotne oraz dla wariantu 4.7. Półnaturalne łąki świeże i wariantu 5.7. Półnaturalne łąki świeże:

1) koszenie w terminie od dnia 15 czerwca do dnia 30 września w sposób nieniszczący runi roślinnej i pokrywy glebowej, nie więcej niż dwa pokosy w roku; wysokość koszenia 5-15 cm;

2) pozostawienie 5-10% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, przy czym w dwóch kolejnych latach należy pozostawić inne części tej działki nieskoszone, a w przypadku zastosowania dwóch pokosów w ciągu roku należy pozostawić tę samą część działki rolnej nieskoszoną w danym roku;

3) usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn ze względu, na które termin ten nie był przestrzegany;

4) zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka powierzchni koszonej trwałych użytków zielonych;

5) dopuszcza się wypasanie wolne lub kwaterowe przy obsadzie zwierząt wynoszącej nie więcej niż 1 DJP/ha i obciążeniu pastwiska wynoszącym nie więcej niż 5t/ha (10 DJP/ha) od dnia 21 lipca do dnia 15 października, a na terenach zalewowych dodatkowo nie wcześniej niż w terminie 2 tygodni po ustąpieniu wód;

6) zakaz nawożenia, przy czym dopuszcza się nawożenie azotem i nieprzekraczanie maksymalnej dawki azotu wynoszącej 60 kg/ha w danym roku.

8.
Wymogi dodatkowe dla wariantu 4.8. Bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe oraz wariantu 5.8. Bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe:

1) wypasanie w sezonie pastwiskowym trwającym od dnia 1 maja do dnia 15 października - na obszarach poniżej 300 m n.p.m. oraz od dnia 20 maja do dnia 1 października - na obszarach powyżej 300 m n.p.m., przy obsadzie zwierząt wynoszącej 0,4-0,6 DJP/ha i obciążeniu pastwiska wynoszącym nie więcej niż 2,5 t/ha (5 DJP/ha), przy czym wypasanie na terenach zalewowych rozpoczyna się nie wcześniej niż w terminie 2 tygodni po ustąpieniu wód;

2) zakaz nawożenia.

9.
Wymogi dodatkowe dla wariantu 4.9. Słonorośla oraz wariantu 5.9. Słonorośla:

1) w przypadku użytkowania pastwiskowego trwałych użytków zielonych:

a) wypasanie w sezonie pastwiskowym od dnia 1 maja do dnia 15 października - na obszarach poniżej 300 m n.p.m. oraz od dnia 20 maja do dnia 1 października - na obszarach powyżej 300 m n.p.m., przy obsadzie zwierząt wynoszącej 0,5-1 DJP/ha, przy czym wypasanie na terenach zalewowych rozpoczyna się nie wcześniej niż w terminie 2 tygodni po ustąpieniu wód,

b) w sytuacji licznego występowania trzciny wypasanie kwaterowe, które powinno zaczynać się od kwater z dużym udziałem trzciny i stopniowo przechodzić na typowe słonawy;

2) w przypadku użytkowania kośnego trwałych użytków zielonych:

a) koszenie w terminie od dnia 1 lipca do dnia 31 października w sposób nieniszczący runi roślinnej i pokrywy glebowej, nie więcej niż jeden pokos w roku; wysokość koszenia 5-15 cm,

b) dopuszcza się pozostawienie runa bez skoszenia raz na 5 lat,

c) usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn ze względu, na które termin ten nie był przestrzegany,

d) zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz powierzchni koszonej trwałych użytków zielonych;

3) w przypadku użytkowania kośno-pastwiskowego trwałych użytków zielonych:

a) wypasanie w sezonie pastwiskowym od dnia 1 maja do dnia 15 października - na obszarach poniżej 300 m n.p.m. oraz od dnia 20 maja do dnia 1 października - na obszarach powyżej 300 m n.p.m., przy obsadzie zwierząt wynoszącej 0,5-1 DJP/ha, przy czym wypasanie na terenach zalewowych rozpoczyna się nie wcześniej niż w terminie 2 tygodni po ustąpieniu wód,

b) w sytuacji licznego występowania trzciny wypasanie kwaterowe, które powinno zaczynać się od kwater z dużym udziałem trzciny i stopniowo przechodzić na typowe słonawy,

c) koszenie w terminie od dnia 1 lipca do dnia 31 października w sposób nieniszczący runi roślinnej i pokrywy glebowej, nie więcej niż jeden pokos w roku; wysokość koszenia 5-15 cm,

d) dopuszcza się pozostawienie runa bez skoszenia raz na 5 lat,

e) usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn ze względu, na które termin ten nie był przestrzegany,

f) zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz powierzchni koszonej trwałych użytków zielonych;

4) zakaz nawożenia.

10.
Wymogi dodatkowe dla wariantu 4.10. Użytki przyrodnicze i wariantu 5.10. Użytki przyrodnicze:

1) zachowanie użytków przyrodniczych w stanie niepogorszonym;

2) usuwanie odpadów;

3) dokonywanie zabiegów pielęgnacyjnych mających na celu ochronę użytku przyrodniczego;

4) zakaz nawożenia;

5) zakaz odwadniania i wydobywania torfu - w przypadku torfowisk;

6) zakaz wydobywania piasku i zalesiania - w przypadku muraw napiaskowych;

7) zakaz usuwania kęp i odwadniania - w przypadku szuwarów kępowych;

8) wykaszanie w terminie do dnia 31 października albo niewykaszanie w przypadkach określonych w planie działalności rolnośrodowiskowej.

V. 

Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie.

1.
Wymogi dla wariantu 6.1. Produkcja towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych:

1) uprawa roślin odmian regionalnych i amatorskich wpisanych do krajowego rejestru z kwalifikowanego materiału siewnego w pierwszym i czwartym roku uprawy danej odmiany; w drugim, trzecim i piątym roku uprawy rośliny tej odmiany jest dopuszczalna uprawa z materiału lub nasion uzyskanych ze zbiorów w poprzednim roku;

2) uprawa gatunków roślin wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

2.
Wymogi dla wariantu 6.2. Produkcja nasienna towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych:

1) wytwarzanie materiału siewnego roślin odmian regionalnych i amatorskich wpisanych do krajowego rejestru zgodnie z przepisami o nasiennictwie lub

2) wytwarzanie materiału siewnego gatunków roślin wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia, spełniającego następujące wymagania jakościowe w zakresie minimalnej czystości analitycznej, maksymalnej zawartości nasion innych gatunków oraz minimalnej zdolności kiełkowania:

Tabela I. Wymagania jakościowe dla nasion lokalnych odmian zbóż

Lp.GatunkiMinimalna czystość analityczna (nasiona czyste)Maksymalna zawartość nasion innych gatunków (nasiona innych gatunków roślin)Minimalna zdolność kiełkowania (siewki normalne + nasiona twarde)
% wagowyszt./500g% liczbowy
12345
1Triticum dicoccum98601)85
Pszenica płaskurka
2Triticum monococcum98601)2)85
Pszenica samopsza
3Panicum miliaceum974001)80
Proso
4Avena strigosa98101)2)85
Owies szorstki
5Secale cereale var.986085
multicaule
Krzyca

1) Niedopuszczalna obecność nasion owsa głuchego (Avena fatua) i owsa płonnego (Avena sterilis).

2) Wielkość próby do badań wynosi 1.000 g.

Tabela II. Wymagania jakościowe dla nasion pozostałych lokalnych odmian roślin uprawnych

Lp.GatunkiMinimalna czystośćMaksymalna zawartość nasionMinimalna zdolność kiełkowania
analityczna (nasiona czyste)innych gatunków (nasiona innych gatunków roślin)(siewki normalne i nasiona twarde)
% wagowy% liczbowy
12345
1Camelina sativa980,380
Lnicznik siewny
2Lotus uliginosus 1)2)751,81)752)
Komonica błotna
3Melilotus albus Medik. 1)3)

Nostrzyk biały

962,51)803)
4Lactuca sativa var.950,575
angustana
Sałata łodygowa
(szparagowa, głąbiki
krakowskie)
5Lathyrus sativus981,580
Lędźwian siewny
6Lens culinaris981,580
Soczewica jadalna
7Pastinaca sativa970,570
Pasternak

1) Niedopuszczalna obecność nasion kanianki (Cuscuta).

2) Do 40% nasion twardych uznaje się za zdolne do kiełkowania.

3) Do 30% nasion twardych uznaje się za zdolne do kiełkowania.

3.
Wymogi dla wariantu 6.3. Produkcja nasienna na zlecenie banku genów - rozmnażanie materiału siewnego roślin lub utrzymanie drzew owocowych zgodnie z umową, o której mowa w § 24 ust. 1 pkt 2, w tym prowadzenie dokumentacji uprawy, udostępnianie jej jednostce koordynującej lub realizującej zadania w zakresie ochrony zasobów genetycznych i przekazywanie tej jednostce wytworzonego materiału siewnego o wymaganej jakości.
4.
Wymogi dla wariantu 6.4. Sady tradycyjne:

1) możliwość uzupełnienia sadu do 40% obsady wszystkich drzew, co najmniej o trzy gatunki lub odmiany drzew wymienione w załączniku nr 4 do rozporządzenia, lub odmiany drzew tradycyjnie uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 1950 r. (powiększenie wymaga zwiększenia liczby odmian lub gatunków); obowiązek rozmnażania drzew na silnie rosnących podkładkach oraz prowadzenie ich jako wysokopienne drzewa o minimalnej wysokości pnia 1,20 m, w rozstawie nie mniejszej niż 4 x 6 m i nie większej niż 10 x 10 m;

2) wykonywanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, takich jak: cięcie sanitarne drzew i prześwietlające nadmiernie zagęszczone korony, usuwanie odrostów i samosiewów, bielenie pni starych drzew i zabezpieczanie pni młodych drzew przed ogryzaniem przez gryzonie, utrzymanie ogólnego porządku w sadzie;

3) koszenie i usuwanie trawy lub wypasanie.

VI. 

Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie.

1.
Wymogi dla wariantu 7.3. Zachowanie lokalnych ras owiec - liczba maciorek przypadających na tryka nie może przekraczać 30 sztuk.

VII. 

Pakiet 8. Ochrona gleb i wód.

1.
Wymogi dla pakietu:

1) (uchylony);

2) utrzymywanie okrywy ochronnej gleby wymaganej przepisami w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska na gruntach rolnych, na których nie jest realizowany ten pakiet, w przypadku gdy grunty te oraz grunty, na których jest realizowany ten pakiet, znajdują się na obszarach zagrożonych erozją wodną, których wykaz jest określony w przepisach w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska.

2.
Wymogi dla wariantu 8.1. Wsiewki poplonowe:

1) wsiewanie roślin jako wsiewki poplonowej w rosnące rośliny ozime lub razem z siewem roślin jarych i utrzymanie ich przez okres zimy;

1a) zakaz stosowania wsiewek traw;

2) sprzątnięcie słomy po żniwach;

3) niewznawianie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca;

4) przyoranie biomasy wsiewki poplonowej, z wyłączeniem uprawy gleby w systemie bezorkowym;

5) niestosowanie ścieków i osadów ściekowych na wsiewkę poplonową.

3.
Wymogi dla wariantu 8.2. Międzyplon ozimy:

1) wykonanie po zbiorze plonu głównego siewu mieszanki roślin ozimych jako międzyplonu ozimego do dnia 15 września;

2) stosowanie jako międzyplonu wyłącznie mieszanki złożonej z minimum 3 gatunków roślin, przy czym gatunek rośliny dominujący w mieszance lub gatunki zbóż wykorzystywane w mieszance nie mogą przekroczyć 70% jej składu;

3) zakaz stosowania mieszanki składającej się wyłącznie z gatunków zbóż;

3a) zakaz nawożenia w międzyplonie;

3b) niestosowanie komunalnych osadów ściekowych na międzyplon ozimy;

3c) zakaz stosowania pestycydów w międzyplonie;

4) przyoranie biomasy międzyplonu ozimego, z wyłączeniem uprawy gleby w systemie bezorkowym;

5) zakaz spasania międzyplonu ozimego poza okresem wiosny;

6) niewznawianie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca;

7) zakaz uprawy w plonie głównym mieszanki tych samych roślin, która była uprawiana w międzyplonie (również ich form jarych);

8) w przypadku uprawy międzyplonu ozimego w międzyrzędziach chmielnika, powierzchnia uprawy tego międzyplonu powinna stanowić około 67% łącznej powierzchni plantacji chmielu.

4.
Wymogi dla wariantu 8.3. Międzyplon ścierniskowy:

1) wykonanie po zbiorze plonu głównego siewu mieszanki roślin jarych jako międzyplonu ścierniskowego do dnia 15 września;

2) stosowanie jako międzyplonu wyłącznie mieszanki złożonej z minimum 3 gatunków roślin, przy czym gatunek rośliny dominujący w mieszance lub gatunki zbóż wykorzystywane w mieszance nie mogą przekroczyć 70% jej składu;

3) zakaz stosowania mieszanki składającej się wyłącznie z gatunków zbóż;

3a) zakaz nawożenia w międzyplonie;

3b) niestosowanie komunalnych osadów ściekowych na międzyplon ścierniskowy;

3c) zakaz stosowania pestycydów w międzyplonie;

4) przyoranie biomasy międzyplonu ścierniskowego, z wyjątkiem uprawy gleby w systemie bezorkowym;

5) możliwość spasania biomasy międzyplonu ścierniskowego w okresie jesieni;

6) niewznawianie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca;

7) zakaz uprawy w plonie głównym mieszanki tych samych roślin, która była uprawiana w międzyplonie;

8) w przypadku uprawy międzyplonu ścierniskowego w międzyrzędziach chmielnika, powierzchnia uprawy tego międzyplonu powinna stanowić około 67% łącznej powierzchni plantacji chmielu.

VIII. 

Pakiet 9. Strefy buforowe.

1)
utrzymanie miedzy śródpolnej o szerokości:
a)
około 2 metrów - w przypadku wariantu 9.3,
b)
około 5 metrów - w przypadku wariantu 9.4;
2)
wykaszanie raz w roku lub co 2 lata, nie później niż do dnia 30 września, przy zachowaniu istniejących drzew i krzewów; w przypadku żywopłotów - pielęgnacja;
3)
zakaz stosowania nawozów i środków ochrony roślin.

ZAŁĄCZNIK Nr  4  153  

WYKAZ GATUNKÓW ROŚLIN, GATUNKÓW PTAKÓW, JEDNOSTEK FITOSOCJOLOGICZNYCH I SIEDLISK PRZYRODNICZYCH ORAZ RAS ZWIERZĄT, OBJĘTYCH PŁATNOŚCIĄ ROLNOŚRODOWISKOWĄ

1.
Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone obejmuje następujące uprawy:
Lp.Nazwa polska

rośliny uprawnej

Nazwa łacińska gatunkuKlasyfikacja roślin dla potrzeb sprawozdawczości: UR - uprawy

roczne,

UD - uprawy dwuletnie,

UW - uprawy wieloletnie,

P - pozostałe

1bobikVicia faba L.UR
2bodziszek iberyjskiGeranium ibericum Fisch. et MeyUW
3bodziszek leśnyGeranium sylvaticum L.UW
4brukiew pastewnaBrassica napus var. napobrassicaUR
5burak cukrowyBeta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. altissimaUR
6burak pastewnyBeta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. crassaUR
7chaber bławatekCentaurea cyanus L.UR
8chaber driakiewnikCentaurea scabiosa L.UW
9chaber górskiCentaurea montana L.UW
10chaber nadreńskiCentaurea rhenana Bor.UD
11chaber wielkogłówkowyCentaurea macrocephala L.UW
12chmielHumulus lupulus L.UW
13czosnek cuchnącyAllium odorum L.UW
14dynia oleistaCucurbita pepo convar. styriaca Grebensc.UR
15dynia pastewnaCucurbita pepo convar. PepoUR
16dzięgiel leśnyAngelica silvestris L.UW
17esparceta siewnaOnobrychis vicifolia Scop.UW
18facelia błękitnaPhacelia tanacetifolia Benth.UR
19gorczyca białaSinapis alba L.UR
20gorczyca czarnaBrassica nigra (L.) Koch.UR
21gorczyca sarepskaBrassica juncea (L.) Czern.UR
22groch siewny w tym peluszka (w tym z rośliną podporową)Pisum sativum L. Pisum arvense L.UR
23groszek leśnyLathyrus silvester L.UW
24gryka zwyczajnaFagopyrum esculentum MoenchUR
25inne gatunki pszenicUR
26jasnota białaLamium album L.UW
27jęczmień jaryHordeum vulgare L.UR
28jęczmień ozimyHordeum vulgare L.UR
29kapusta pastewnaBrassica oleracea convar. acephalaUR
30komonica zwyczajnaLotus corniculatus L.UW
31komonica błotnaLotus uliginosus Schkuhr.UW
32koniczyna białaTrifolium repens L.UW
33koniczyna białoróżowaTrifolium hybridum L.UW
34koniczyna czerwonaTrifolium pratense L.UW
35koniczyna egipska (aleksandryjska)Trifolium alexandrinum L.UW
36koniczyna egipska (aleksandryjska)Trifolium alexandrinum L.UR
37koniczyna krwistoczerwonaTrifolium incarnatum L.UR
38koniczyna perskaTrifolium resupinatum L.UR
39krwawnica pospolitaLythrum salicaria L.UW
40krwiściąg mniejszySanguisorba minor Scop.UW
41kuklik zwisłyGeum rivale L.UW
42kukurydzaZea mays L.UR
43len oleistyLinum usitatissimum L. convar. mediterraneum (Vavilov ex Ell.) Kulpa et DanertUR
44len włóknistyLinum usitatissimum L. convar. usitatissimumUR
45lędźwianLathyrus L.UR
46lnianka siewna (lnicznik)Camelina sativa (L.) CrantzUR
47lucerna chmielowa (nerkowata)Medicago lupulina L.UW
48lucerna mieszańcowaMedicago x varia MartynUW
49lucerna sierpowataMedicago spp.UW
50lucerna siewnaMedicago sativa (L.) CrantzUW
51łąka przemienna*UW
52łubin białyLupinus albus L.UR
53łubin wąskolistnyLupinus angustifolius L.UR
54łubin żółtyLupinus luteus L.UR
55mak lekarskiPapaver somniferum L.UR
56mak wschodniPapaver orientale L.UW
57marchew pastewnaDaucus carota L.UR
58mieszanka jednoroczna trawUR
59mieszanka jednoroczna traw z bobowatymi drobnonasiennymiUR
60trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na nasionaUR
61trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na nasionaUW
62mieszanka strączkowo-

-gorczycowa

UR
63mieszanka strączkowaUR
64mieszanka strączkowo-

-słonecznikowa

UR
65mieszanka strączkowo-

-zbożowa

UR
66mieszanka wieloletnia trawUW
67mieszanka wieloletnia traw z bobowatymi drobnonasiennymiUW
68mieszanka zbożowaUR
69mięta długolistnaMentha longifolia (L.) Huds.UW
70mięta okrągłolistnaMentha verticillata L.UW
71mikołajek płaskolistnyEryngium planum L.UW
72nostrzyk białyMelilotus albus Medik.UR
73nostrzyk białyMelilotus albus Medik.UD
74nostrzyk żółty (lekarski)Melilotus officinalis (L.) Pall.UD
75nostrzyk żółty (lekarski)Melilotus officinalis (L.) Pall.UW
76ostrzeń pospolityCynoglossum officinale L.UD
77owiesAvena sativa L.UR
78owies szorstkiAvena strigosa Schleb.UR
79pastwisko przemienne*UW
80perkoBrassica rapa x Brassica rapa subsp. chinensisUR
81prosoPanicum miliaceum L.UR
82przelot pospolityAnthylis vulneraria L.UW
83pszczelnik mołdawskiDracocephalum moldavicum L.UR
84pszenica zwyczajna jaraTriticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.UR
85pszenica zwyczajna ozimaTriticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.UR
86pszenżyto jarex Triticosecale Wittm.UR
87pszenżyto ozimex Triticosecale Wittm.UR
88rdest wężownikPolygonum bistorta L.UW
89rożnik przerośniętySilphium perfoliatum L.UW
90rukiew siewnaEruca sativa DC.UR
91rutewka orlikolistnaThalictrum aquilegifolium L.UW
92rzepa pastewnaBrassica rapa subsp. rapaUR
93rzepak jaryBrassica napus L.UR
94rzepak ozimyBrassica napus L.UR
95rzepikBrassica rapa var. typica Posp.UR
96rzodkiew oleistaRaphanus sativus var. oleiformis Pers.UR
97seradela uprawnaOrnithopus sativus Brot.UR
98siekiernica górskaHedysarum hedysaroides (L.) Schinz et Thell.UW
99słonecznik oleistyHelianthus annuus L.UR
100słonecznik pastewnyHelianthus annuus L.UR
101soja zwyczajnaGlycine max (L.) MerrillUR
102sorgoSorghum spp.UR
103sparceta piaskowaOnobrychis arenaria (Kit.) SerUW
104szałwia okręgowaSalvia verticillata L.UW
105szarłat z wyjątkiem A. retroflexusAmaranthus spp.UR
106szczeć leśnaDipsacus silvester Huds.UD
107szczeć sukienniczaDipsacus fullonum L.UD
108ślaz maurytańskiMalva mauritiana L.UD
109ślazówka ogrodowaLavathera trimestris L.UR
110ślazówka turyngskaLavathera thuringiaca L.UW
111topinamburHelianthus tuberosus L.UR
112topinamburHelianthus tuberosus L.UW
113trędownik bulwiastyScrophularia nodosa L.UW
114trojeść krwistaAsclepias incarnata L.UD
115wyka kosmata (w tym z rośliną podporową)Vicia villosa L.UD
116wyka siewna (w tym z rośliną podporową)Vicia sativa L.UR
117żyto jareSecale cereale L.UR
118żyto ozimeSecale cereale L.UR
119krzycaSecale cereale var multicaleUD
120arbuz (kawon)Citrullus vulgaris (Thunb.) Matsum et NakaiUR
121bóbVicia faba L.UR
122brokuł włoskiBrassica oleracea var. botrytis italicaUR
123brukiew jadalnaBrassica napus var. napobrassicaUR
124burak ćwikłowyBeta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. conditivaUR
125burak liściowyBeta vulgaris ssp. vulgaris convar. Vulgaris var. cicla L.UR
126cebula kartoflankaAllium cepa var. aggregatumUR
127cebula perłowaAllium ampeloprasumUR
128cebula wielopiętrowaAllium cepa var. proliferumUW
129cebula zwyczajnaAllium cepaUR
130chrzan pospolityCochlearia armoracia L.UR
131cukiniaCucurbita pepo var. giromontinaUR
132cykoria siewnaCichorium intybus var. sativum Lam. et DC.UR
133cykoria warzywnaCichorium intybus var. foliosum HegiUR
134czosnekAllium sativum L.UR
135dynia olbrzymiaCucurbita maxima Duch.UR
136dynia zwyczajnaCucurbita pepo L.UR
137endywiaCichorium endivia L.UR
138fasola wielokwiatowaPhaseolus coccineus L.UR
139fasola zwykłaPhaseolus vulgaris L.UR
140groch cukrowyPisum sativum var. saccharatumUR
141groch łuskowyPisum sativum var. pachylobumUR
142jarmużBrassica oleracea var. acephala subvar. sabellicaUR
143kabaczekCucurbita pepoUR
144kalafiorBrasica oleracea var. botrytisUR
145kalarepaBrassica oleracea var. gongylodesUR
146kapusta brukselskaBrassica oleracea var. gemmiferaUR
147kapusta chińskaBrassica rapa var. chinensisUR
148kapusta głowiasta białaBrassica oleracea var. capitata f. albaUR
149kapusta głowiasta czerwonaBrassica oleracea var. capitata f. rubraUR
150kapusta pekińskaBrassica rapa var. pekinensisUR
151kapusta włoskaBrassica oleracea var. italicaUR
152karczochCynara scolymus L.UR
153kardCynara cardunculus L.UR
154kminek zwyczajnyCarum carvi L.UD
155koper ogrodowyAnethum graveolens L.UR
156koper włoskiFoeniculum vulgare Mill.UR
157kukurydza cukrowaZea mays var. saccharataUR
158marchew jadalnaDaucus carota L.UR
159melonCucumis melo L.UR
160oberżyna (bakłażan)Solanum melongena L.UR
161ogórekCucumis sativus L.UR
162paprykaCapsicum annuum L.UR
163pasternakPastinaca sativa L.UR
164patisonCucurbita pepo var. patissoninaUR
165pietruszka korzeniowaPetroselinum sativum ssp. tuberosumUR
166pietruszka naciowaPetroselinum sativum ssp. crispumUR
167pomidorLycopersicon esculentum Mill.UR
168pomidor skórzastyPhysalis ixocarpaUR
169porAllium porrum L.UR
170rabarbarRheum rhaponticumUW
171rodzynek brazylijskiPhysalis peruvianaUR
172czosnek serpentynowy (rokambuł)Allium sativum var. ophioscorodon (Link) HolubUR
173roszponkaValerianella olitoria (L.) Latter. Em. BetckeUR
174rzepa jadalnaBrassica rapa subsp. rapaUR
175rzeżucha ogrodowaLepidium sativum L.UR
176rzodkiewRaphanus sativus var. niger KernerUR
177rzodkiewkaRaphanus sativus var. sativusUR
178salsefiaTragopogon porrifolius L.UR
179sałata głowiastaLactuca sativa var. capitataUR
180sałata listkowaLactuca sativa var. foliosaUR
181sałata łodygowaLactuca sativa var. angustanaUR
182sałata rzymskaLactuca sativa var. romanaUR
183seler korzeniowyApium graveolens var. rapaceumUR
184seler naciowyApium graveolens var. dulceUR
185siedmiolatkaAllium fistulosum L.UW
186skorzoneraScorzonera hispanica L.UR
187soczewica jadalna (w tym z rośliną podporową)Lens culinaris Medik.UR
188szalotkaAllium ascalonicumUR
189szczawRumex acetosa L.UW
190szczypiorekAllium schoenoprasum L.UW
191szparagAsparagus officinalis L.UW
192szpinak nowozelandzkiTetragonia expansa Murr.UR
193szpinak zwyczajnySpinacia oleracea L.UR
194ziemniakSolanum tuberosum L.UR
195arcydzięgiel litworArchangelica officinalis L.UR
196babka lancetowataPlantago lanceolata L.UW
197babka płesznikPlantago psyllium L.UR
198bazylia pospolitaOcimum basilicum L.UR
199bylica estragonArtemisia dracunculus LUW
200bylica piołunArtemisia absinthium L.UW
201czarnuszka siewnaNigella sativa L.UR
202cząber ogrodowySatureja hortensis L.UR
203czosnek niedźwiedziAllium ursinum L.UR
204dziurawiec zwyczajnyHypericum perforatum L.UW
205fiołek trójbarwnyViola tricolor L.UR
206hyzop lekarskiHyssopus officinalis L.UW
207jeżówka purpurowaEchinacea purpureaUW
208kocanki piaskoweHelichrysum arenarium Moench.UW
209kolendra siewnaCoriandrum sativum L.UR
210kozieradka pospolitaTrigonella foenum-graecum L.UR
211kozłek lekarskiValeriana officinalis L.UR
212krokosz barwierskiCarthamus tinctorius L.UR
213krwawnik pospolityAchillea millefolium L.UW
214lawenda wąskolistnaLavandula angustifolia Mill.UW
215lebiodka pospolitaOriganum vulgare L.UW
216lnianka (lnica) pospolitaLinaria vulgaris (L.) Mill.UR
217lubczyk ogrodowyLevisticum officinalis L.UW
218majeranek ogrodowyOriganum maiorana L.UR
219malwa czarnaAlthea rosea (L.) Cav.UD
220melisa lekarskaMelissa officinalis L.UW
221mięta kędzierzawaMentha crispa L.UW
222mięta pieprzowaMentha piperita L.UW
223mniszek lekarskiTaraxacum officinalis L.UW
224mydlnica lekarskaSaponaria officinalis L.UW
225nagietek lekarskiCalendula officinalis L.UR
226ogórecznik lekarskiBorago officinalis L.UR
227orlik pospolityAquilegia vulgaris L.UW
228ostropest plamistySilybum marianum L.UR
229poziomkaFragaria vesca L.UW
230prawoślaz lekarskiAlthea officinalis L.UW
231różeniec górskiRhodiola rosea L.UW
232rumian rzymski (szlachetny)Anthemis nobilis L.UW
233rumianek pospolityChamomilla recutita (L.) Rauch.UR
234ruta zwyczajnaRuta graveolens L.UR
235rutwica lekarskaGalega officinalis L.UW
236rzewień dłoniastyRheum palmatum L.UW
237serdecznik pospolityLeonurus cardiaca L.UW
238szałwia lekarskaSalvia officinalis L.UW
239szanta zwyczajnaMarrubium vulgare L.UW
240ślaz dzikiMalva sylvestris L.UW
241truskawkaFragaria x ananassa DuchesneUW
242turówka leśnaHierochloë australis (Shrad)Roem et Shult.UW
243turówka wonnaHierochloë odorata (L.)Wahlbg.UW
244tymianek pospolityThymusUW
245tymianek właściwyThymus vulgaris L.UW
246tytońNicotiana L.UR
247wiesiołek dwuletniOenothera biennis L.UD
248złocień dalmatyńskiChrysanthemum cinerariaefolium Vis.UW
249żeń-szeń prawdziwyPanax ginseng C.A.MeyUW

_____

* Łąka przemienna i pastwisko przemienne - uprawa traw lub innych upraw zielnych na gruntach ornych objętych płodozmianem w okresie krótszym niż pięć lat.

1a.
Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne obejmuje następujące uprawy:
Lp.Wariant lub

nazwa polska rośliny

uprawnej

Nazwa łacińska

gatunku

Klasyfikacja dla potrzeb upraw w rolnictwie ekologicznym:

R - uprawy rolnicze, T - trwałe użytki zielone, W - uprawy warzywne, Z - uprawy roślin zielarskich, S - uprawy sadownicze i jagodowe,

Sp - pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe

Klasyfikacja roślin dla potrzeb sprawozdawczości: UR - uprawy roczne, UD - uprawy dwuletnie,

UW - uprawy wieloletnie,

P - pozostałe

Wariant 2.1. Uprawy rolnicze (dla których zakończono okres przestawiania) i wariant 2.2. Uprawy rolnicze (w okresie przestawiania)
1bobikVicia faba var. minor.RUR
2brukiew pastewnaBrassica napus var. napobrassica (L.) Rchb.RUR
3burak cukrowyBeta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. Altissima DollRUR
4burak pastewnyBeta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. crassa Alef.RUR
5chmielHumulus lupulus L.RUW
6cykoria siewnaCichorium intybus L.RUR
7czosnek cuchnącyAllium odorum L.R*UW
8dynia oleistaCucurbita pepo convar. styriaca Grebensc.RUR
9dynia pastewnaCucurbita pepo convar. PepoRUR
10esparceta siewnaOnobrychis viciifolia Scop.RUW
11facelia błękitnaPhacelia tanacetifolia Benth.RUR
12gorczyca białaSinapis alba L.RUR
13gorczyca czarnaBrassica nigra (L.) Koch.RUR
14gorczyca sarepskaBrassica juncea (L.) Czern.RUR
15groch siewny, w tym peluszka (w tym z rośliną podporową)Pisum sativum L. Pisum arvense L.RUR
16gryka zwyczajnaFagopyrum esculentum Moench.RUR
17jęczmień jaryHordeum vulgare L.RUR
18jęczmień ozimyHordeum vulgare L.RUR
19kapusta pastewnaBrassica oleracea convar. acephala (DC.) Alef.RUR
20komonica zwyczajnaLotus corniculatus L.RUW
21koniczyna białaTrifolium repens L.RUW
22koniczyna białoróżowaTrifolium hybridum L.RUW
23koniczyna czerwonaTrifolium pratense L.RUW
24koniczyna krwistoczerwonaTrifolium incarnatum L.RUR
25koniczyna perskaTrifolium resupinatum L.RUR
26kukurydzaZea mays L.RUR
27len oleistyLinum usitatissimum L. convar. mediterraneum (Vavilov ex Ell.) Kulpa et DanertRUR
28len włóknistyLinum usitatissimum L. convar. usitatissimumRUR
29lędźwianLathyrus L.RUR
30lnianka siewna (lnicznik)Camelina sativa (L.) CrantzRUR
31lucerna chmielowa

(nerkowata)

Medicago lupulina L.RUW
32lucerna mieszańcowaMedicago x varia MartynRUW
33lucerna sierpowataMedicago falcata L.RUW
34lucerna siewnaMedicago sativa L.RUW
35łąka przemienna**RUW
36łubin białyLupinus albus L.RUR
37łubin wąskolistnyLupinus angustifolius L.RUR
38łubin żółtyLupinus luteus L.RUR
39marchew pastewnaDaucus carota L.RUR
40mieszanka jednoroczna trawRUR
41mieszanka jednoroczna traw

z bobowatymi drobnonasiennymi

RUR
42trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na nasionaRUR
43trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na nasionaRUW
44mieszanka strączkowo-

-gorczycowa

RUR
45mieszanka strączkowaRUR
46mieszanka strączkowo-

-słonecznikowa

RUR
47mieszanka strączkowo-

-zbożowa

RUR
48mieszanka wieloletnia trawRUW
49mieszanka wieloletnia traw z bobowatymi drobnonasiennymiRUW
50mieszanka zbożowaRUR
51nostrzyk białyMelilotus albus Medik.RUR
52nostrzyk białyMelilotus albus Medik.RUD
53nostrzyk żółty (lekarski)Melilotus officinalis (L.)Pall.RUD
54nostrzyk żółty (lekarski)Melilotus officinalis (L.)Pall.RUW
55owiesAvena sativa L.RUR
56owies nagiAvena nuda L.RUR
57owies szorstkiAvena strigosa Schreb.RUR
58pastwisko przemienne**RUW
59prosoPanicum miliaceum L.RUR
60pszenica zwyczajna jaraTriticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.RUR
61pszenica zwyczajna ozimaTriticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.RUR
62inne gatunki pszenicRUR
63pszenżyto jarex Triticosecale Wittm.RUR
64pszenżyto ozimex Triticosecale Wittm.RUR
65rzepa pastewnaBrassica rapa subsp. rapaRUR
66rzepak jaryBrassica napus L.RUR
67rzepak ozimyBrassica napus L.RUR
68rzepikBrassica rapa var. typica Posp.RUR
69rzodkiew oleistaRaphanus sativus var. oleiformis Pers.RUR
70seradela uprawnaOrnithopus sativus Brot.RUR
71słonecznik oleistyHelianthus annuus L.RUR
72słonecznik pastewnyHelianthus annuus L.RUR
73soja zwyczajnaGlycine max (L.) MerrillRUR
74sorgoSorghum spp.RUR
75szarłat z wyjątkiem A. retroflexusAmaranthus spp.RUR
76topinamburHelianthus tuberosus L.RUR
77topinamburHelianthus tuberosus L.RUW
78wyka kosmata (w tym z rośliną podporową)Vicia villosa L.R*UD
79wyka siewna (w tym z rośliną podporową)Vicia sativa L.RUR
80żyto jareSecale cereale L.RUR
81żyto ozimeSecale cereale L.RUR
82żyto krzycaSecale cereale var. multicaule Metzg. ex Alef.RUD
Wariant 2.5.

Uprawy warzywne (dla których zakończono okres

przestawiania) i wariant 2.6. Uprawy warzywne (w okresie przestawiania)

1arbuz (kawon)Citrullus vulgaris (Thunb.) Matsum et NakaiWUR
2bóbVicia faba L.WUR
3brokuł włoskiBrassica oleracea var. italica PlenckWUR
4brukiew jadalnaBrassica napus var. napobrassica (L.) Rchb.WUR
5burak ćwikłowyBeta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. Conditiva Alef.WUR
6burak liściowyBeta vulgaris ssp. vulgaris convar. vulgaris var. cicla L.WUR
7cebula kartoflankaAllium cepa var. aggregatumWUR
8cebula perłowaAllium ampeloprasum L.WUR
9cebula siedmiolatkaAllium fistulosum L.WUW
10cebula zwyczajnaAllium cepa L.WUR
11chrzan pospolityArmoracia rusticanaWUW
12cukiniaCucurbita pepo var. giromontinaWUR
13cykoria warzywnaCichorium intybus L.WUR
14czosnekAllium sativum L.WUR
15dynia olbrzymiaCucurbita maxima Duch.WUR
16dynia piżmowaCucurbita moschata Duch.WUR
17dynia zwyczajnaCucurbita pepo L.WUR
18fasola wielokwiatowaPhaseolus coccineus L.WUR
19fasola zwykłaPhaseolus vulgaris L.WUR
20groch cukrowyPisum sativum var. saccharatumWUR
21groch łuskowyPisum sativum var. pachylobumWUR
22jarmużBrassica oleracea var. acephala subvar. Sabellica L.WUR
23kalafiorBrassica oleracea var. botrytis L.WUR
24kalarepaBrassica oleracea var. gongylodes L.WUR
25kapusta brukselskaBrassica oleracea var. gemmifera (DC.) SchwarzWUR
26kapusta chińskaBrassica rapa var. chinensisWUR
27kapusta głowiasta białaBrassica oleracea var. capitata f. alba (L.) DucheseneWUR
28kapusta głowiasta czerwonaBrassica oleracea var. capitata f. rubra (L.) DucheseneWUR
29kapusta pekińskaBrassica rapa var. pekinensisWUR
30kapusta włoskaBrassica oleracea var. italica PlenckWUR
31karczochCynara scolymus L.WUR
32kminek zwyczajnyCarum carvi L.WUD
33koper ogrodowyAnethum graveolens L.WUR
34koper włoskiFoeniculum vulgare Mill.WUR
35kukurydza cukrowaZea mays var. saccharata (Sturtev.) Zhuk.WUR
36marchew jadalnaDaucus carota L.WUR
37oberżyna

(bakłażan)

Solanum melongena L.WUR
38ogórekCucumis sativus L.WUR
39paprykaCapsicum annuum L.WUR
40pasternakPastinaca sativa L.WUR
41patisonCucurbita pepo var. patissoninaWUR
42pietruszka korzeniowaPetroselinum sativum ssp. tuberosumWUR
43pietruszka naciowaPetroselinum sativum ssp. crispumWUR
44pomidorLycopersicon esculentum Mill.WUR
45porAllium porrum L.WUR
46rabarbarRheum rhaponticum L.WUW
47roszponkaValerianella olitoria (L.) Latter. Em. BetckeWUR
48rzepa jadalnaBrassica rapa subsp. rapaWUR
49rzodkiewRaphanus sativus var. niger KernerWUR
50rzodkiewkaRaphanus sativus var. sativusWUR
51sałata głowiastaLactuca sativa var. capitata L.WUR
52sałata listkowaLactuca sativa var. foliosa BrehmerWUR
53sałata kędzierzawaLactuca sativa var. crispa L.WUR
54sałata łodygowaLactuca sativa var. angustana Hort.WUR
55sałata rzymska (długolistna)Lactuca sativa var. longifolia Lam. HelmWUR
56seler korzeniowyApium graveolens var. rapaceumWUR
57seler naciowyApium graveolens var. dulceWUR
58skorzoneraScorzonera hispanica L.WUR
59soczewica jadalna (w tym z rośliną podporową)Lens culinaris Medik.WUR
60szczawRumex acetosa L.WUW
61szczypiorekAllium schoenoprasum L.WUW
62szparagAsparagus officinalis L.WUW
63szpinak zwyczajnySpinacia oleracea L.WUR
64ziemniakSolanum tuberosum L.WUR
Wariant 2.7.

Uprawy zielarskie (dla których zakończono okres

przestawiania) i wariant 2.8. Uprawy zielarskie (w okresie przestawiania)

1arcydzięgiel litworArchangelica officinalis L.ZUR
2babka lancetowataPlantago lanceolata L.ZUW
3babka płesznikPlantago psyllium L.ZUR
4bazylia pospolitaOcimum basilicum L.ZUR
5bylica estragonArtemisia dracunculus L.ZUW
6czarnuszka siewnaNigella sativa L.ZUR
7cząber ogrodowySatureja hortensis L.ZUR
8czosnek niedźwiedziAllium ursinum L.ZUW
9drapacz lekarskiCnicus benedictus L.ZUR
10dziurawiec zwyczajnyHypericum perforatum L.ZUW
11fiołek trójbarwnyViola tricolor L.ZUR
12hyzop lekarskiHyssopus officinalis L.ZUW
13jeżówka purpurowaEchinacea purpureaZUW
14kocanki piaskoweHelichrysum arenarium Moench.ZUW
15kolendra siewnaCoriandrum sativum L.ZUR
16kozieradka pospolitaTrigonella foenumgraecum L.ZUR
17kozłek lekarskiValeriana officinalis L.ZUR
18kozłek lekarskiValeriana officinalis L.ZUD
19krwawnik pospolityAchillea millefolium L.ZUW
20lawenda wąskolistnaLavandula angustifolia Mill.ZUW
21lebiodka pospolitaOriganum vulgare L.ZUW
22lnianka (lnica) pospolitaLinaria vulgaris (L.) Mill.ZUR
23lubczyk ogrodowyLevisticum officinalis L.ZUW
24majeranek ogrodowyOriganum majorana L.ZUR
25malwa czarnaAlthea rosea (L.) Cav.ZUD
26melisa lekarskaMelissa officinalis L.ZUW
27mięta kędzierzawaMentha crispa L.ZUW
28mięta pieprzowaMentha piperita L.ZUW
29mniszek lekarskiTaraxacum officinalis L.ZUW
30nagietek lekarskiCalendula officinalis L.ZUR
31ogórecznik lekarskiBorago officinalis L.ZUR
32ostropest plamistySilybum marianum L.ZUR
33prawoślaz lekarskiAlthaea officinalis L.ZUW
34różeniec górskiRhodiola rosea L.ZUW
35rumian rzymski (szlachetny)Anthemis nobilis L.ZUW
36rumianek pospolityChamomilla recutita (L.) Rauch.ZUR
37ruta zwyczajnaRuta graveolens L.ZUW
38rutwica lekarskaGalega officinalis L.ZUW
39rzewień dłoniastyRheum palmatum L.ZUW
40serdecznik pospolityLeonurus cardiaca L.ZUW
41szałwia lekarskaSalvia officinalis L.ZUW
42szanta zwyczajnaMarrubium vulgare L.ZUW
43ślaz dzikiMalva sylvestris L.ZUW
44tymianek pospolityThymusZUW
45tymianek właściwyThymus vulgaris L.ZUW
46wiesiołek dwuletniOenothera biennis L.ZUD
47złocień dalmatyńskiChrysanthemum cinerariaefolium Vis.ZUW
48żeń-szeń prawdziwyPanax ginseng C.A.MeyZUW
Wariant 2.9.

Uprawy sadownicze

i jagodowe (dla których zakończono okres

przestawiania) i wariant 2.10. Uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania)***

1agrest

(porzeczka agrest)

SUW
2borówka wysoka i średniaSUW
3brzoskwiniaSUW
4czereśniaSUW
5grusza domowaSUW
6jabłoń domowaSUW
7jeżynaSUW
8malinaSUW
9morelaSUW
10porzeczkaSUW
11poziomkaSUW
12śliwa domowaSUW
13truskawkaSUW
14winoroślSUW
15wiśnia pospolitaSUW
Wariant 2.11.

Pozostałe uprawy sadownicze

i jagodowe (dla których zakończono okres

przestawiania) i wariant 2.12. Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania)***

1aronia czarnoowocowaSpUW
2bez czarnySpUW
3borówka brusznicaSpUW
4borówka niskaSpUW
5dereń jadalnySpUW
6jagoda kamczacka

(suchodrzew jadalny)

SpUW
7pigwa pospolitaSpUW
8róża dzikaSpUW
9róża

pomarszczona

SpUW
10śliwa japońskaSpUW

* Roślina miododajna sklasyfikowana jako uprawa rolnicza.

** Łąka przemienna i pastwisko przemienne - uprawa traw lub innych upraw zielnych na gruntach ornych objętych płodozmianem w okresie krótszym niż pięć lat.

*** Nazwy botaniczne roślin odnoszą się do odmian uprawnych.

2.
Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 i Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000:

1) wariant 5.1. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków obejmuje następujące gatunki ptaków:

a) biegus zmienny (schinzii) Calidris alpina schinzii,

b) błotniak łąkowy (Circus pygargus),

c) czajka (Vanellus vanellus),

d) derkacz (Crex crex),

e) dubelt (Gallinago media),

f) krwawodziób (Tringa totanus),

g) kulik wielki (Numenius arquata),

h) kszyk (Gallinago gallinago),

i) rycyk (Limosa limosa),

j) wodniczka (Acrocephalus paludicola);

2) wariant 4.2 Mechowiska i wariant 5.2. Mechowiska obejmują następujące jednostki fitosocjologiczne: szeroko ujęte związki Caricion davallianae, Caricion nigrae, część Caricion lasiocarpae oraz nawiązujące do nich zbiorowiska, na których zostanie udokumentowana obecność gatunków identyfikujących, znajdujące się na typach siedlisk określonych według klasyfikacji Natura 2000:

a) torfowiska przejściowe i trzęsawiska (7140) (oprócz zbiorowisk ze związku Rhynchosporion),

b) górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk (7230),

c) torfowiska nakredowe (7210) należące do Caricion davallianae - siedlisko priorytetowe;

3) wariant 4.3. Szuwary Wielkoturzycowe i wariant 5.3. Szuwary Wielkoturzycowe obejmują następujące jednostki fitosocjologiczne: związek Magnocaricion z wyjątkiem Phalaridetum arundinaceae, Caricetum paniculatae, Cicuto-Caricetum pseudocyperi, Caricetum ripariae, Thelypteridi-Phragmitetum, Iridetum pseudacori, znajdujące się na siedliskach priorytetowych Magnocaricion, określonych według klasyfikacji Natura 2000 jako torfowiska nakredowe (7210) oraz szuwary wielkoturzycowe, które nie zostały wpisane na listę siedlisk Natura 2000;

4) wariant 4.4. Łąki trzęślicowe i selernicowe i wariant 5.4. Łąki trzęślicowe i selernicowe obejmują następujące jednostki fitosocjologiczne: zbiorowiska związków Molinion caeruleae (łąki trzęślicowe) i Cnidion dubii (łąki selernicowe) oraz nawiązujące do nich zbiorowiska, na których udokumentowana zostanie obecność gatunków identyfikujących, znajdujące się na typach siedlisk określonych według klasyfikacji Natura 2000 jako zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (6410) oraz łąki selernicowe (6440);

5) wariant 4.5. Murawy ciepłolubne i wariant 5.5. Murawy ciepłolubne obejmują następujące jednostki fitosocjologiczne: zbiorowiska klasy Festuco-Brometea oraz związku Koelerion glaucae, a także zespół Anthyllidi-Trifolietum montanii i nawiązujące do nich zbiorowiska, na których udokumentowana zostanie obecność gatunków identyfikujących, znajdujące się na typach siedlisk określonych według klasyfikacji Natura 2000 jako:

a) ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe (6120) - siedlisko o znaczeniu priorytetowym,

b) murawy kserotermiczne (6210), w których za priorytetowe uważa się płaty z istotnymi stanowiskami storczykowatych,

c) ciepłolubne łąki pienińskie (6510-4),

d) murawy stepowe, w tym murawy ostnicowe;

6) wariant 4.6. Półnaturalne łąki wilgotne i wariant 5.6. Półnaturalne łąki wilgotne obejmują następujące jednostki fitosocjologiczne: zbiorowiska związku Calthion oraz nawiązujące do nich zbiorowiska, na których zostanie udokumentowana obecność gatunków identyfikujących, znajdujące się na typach siedlisk podmokłych, które nie zostały wpisane na listę siedlisk Natura 2000 jako:

a) łęgi rozlewiskowe na tarasach zalewowych rzek,

b) grądy podmokłe na podmokliskach,

c) łąki pobagienne na nieco odwodnionych torfowiskach;

7) wariant 4.7. Półnaturalne łąki świeże i wariant 5.7. Półnaturalne łąki świeże obejmują następujące jednostki fitosocjologiczne: zbiorowiska związków Arrhenatherion (oprócz ubogich postaci Poo-Festucetum i suchych łąk pienińskich Anthyllidi-Trifolietum montanii) i Polygono-Trisetion oraz nawiązujące do nich zbiorowiska, na których zostanie udokumentowana obecność gatunków identyfikujących, znajdujące się na typach siedlisk określonych według klasyfikacji Natura 2000 jako:

a) część niżowych i górskich świeżych łąk użytkowanych ekstensywnie (6510, bez 6510-4 czyli ciepłolubnych łąk pienińskich),

b) górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (6520);

8) wariant 4.8. Bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe i wariant 5.8. Bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe obejmują następujące jednostki fitosocjologiczne: zbiorowiska rzędu Nardetalia oraz nawiązujące do nich zbiorowiska, na których zostanie udokumentowana obecność gatunków identyfikujących, znajdujące się na typach siedlisk określonych według klasyfikacji Natura 2000 jako bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (6230), w których za priorytetowe uważa się tylko płaty bogate florystycznie;

9) wariant 4.9. Słonorośla oraz wariant 5.9. Słonorośla obejmują następujące jednostki fitosocjologiczne: zbiorowiska klas Asteretea tripolium i Thero-Salicornietea, zespół Potentillo-Festucetum (klasa Molinio- Arrhenatheretea) i Scripetum maritimi (klasa Phragmitetea) oraz nawiązujące do nich zbiorowiska, na których zostanie udokumentowana obecność gatunków identyfikujących, znajdujące się na typach siedlisk określonych według klasyfikacji Natura 2000 jako:

a) śródlądowe błotniste solniska z solirodem (1310),

b) solniska nadmorskie (1330),

c) śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (1340) jako siedlisko o znaczeniu priorytetowym;

10) wariant 4.10. Użytki przyrodnicze i wariant 5.10. Użytki przyrodnicze obejmują typy siedlisk przyrodniczych określonych według klasyfikacji Natura 2000 jako:

a) torfowiska wysokie (7110, 7120),

b) część torfowisk przejściowych i trzęsawiska (7140),

c) obniżenia na podłożu torfowym (7150),

d) część torfowisk zasadowych (7230),

e) luźne murawy napiaskowe (2330),

f) wrzosowiska (4030, 4010),

g) szuwary (w tym 7210).

3.
Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie:

1) wariant 6.1. Produkcja towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych obejmuje następujące gatunki roślin:

a) krzyca Secate cereale var multicale (roślina dwuletnia),

b) pszenica płaskurka Triticum diccocum,

c) pszenica samopsza Triticum monococcum,

d) owies szorstki Avena strigosa Schreb.,

e) lnicznik siewny Camelina sativa L.,

f) komonica błotna Lotus uliginosus Schkuhr (roślina wieloletnia),

g) nostrzyk biały Melilotus alba Medik. (roślina roczna oraz roślina dwuletnia),

h) sałata łodygowa (szparagowa) Lactuca sativa L. var. angustana hort. ex,

i) lędźwian siewny Lathyrus sativus L.,

j) soczewica jadalna Lens culinaris Medik.,

k) pasternak Pastinaca sativa L. (roślina dwuletnia);

2) wariant 6.2. Produkcja nasienna towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych obejmuje następujące gatunki roślin:

a) krzyca Secate cereale var multicale (roślina dwuletnia),

b) pszenica płaskurka Triticum diccocum,

c) pszenica samopsza Triticum monococcum,

d) proso Panicum miliaceum L.,

e) owies szorstki Avena strigosa Schreb.,

f) lnicznik siewny Camelina sativa L.,

g) komonica błotna Lotus uliginosus Schkuhr (roślina wieloletnia),

h) nostrzyk biały Melilotus alba Medik. (roślina roczna oraz roślina dwuletnia),

i) sałata łodygowa (szparagowa) Lactuca sativa L. var. angustana hort. ex,

j) lędźwian siewny Lathyrus sativus L.,

k) soczewica jadalna Lens culinaris Medik.,

l) pasternak Pastinaca sativa L. (roślina dwuletnia);

3) wariant 6.4. Sady tradycyjne obejmuje następujące odmiany drzew:

GatunekOdmiana
JabłonieAnanas Berżenicki, Antonówka Półtorafuntowa, Aporta, Babuszkino, Beforest, Berner
Rosen, Boiken, Bukówka, Cellini, Cesarz Wilhelm, Charłamowska, Cukrówka Litewska

(Białe Słodkie), Cyganka, Cytrynówka, Czarnodrzewne, Czarnoguz, Dobry Kmiotek, Filippa, Gaskońskie Szkarłatne, Glogierówka, Grafsztynek Czerwony, Grafsztynek Inflancki, Grafsztynek Prawdziwy, Grahama Jubileuszowe, Grochówka, Gruchoty, Jakub Lebel, Kalwila Czerwona Jesienna, Kalwila Letnia Fraas'a, Kandil Sinap, Kantówka Gdańska, Kardynalskie, Koksa Pomarańczowa, Korobówka, Kosztela, Kronselska, Królowa, Krótkonóżka Królewska, Książę Albrecht Pruski, Książęce, Kuzynek Buraczek, Landsberska, Malinowa Oberlandzka, Mank's Kϋchenapfel, Montwiłłówka, Niezrównane Peasgooda, Ontario, Oliwka Czerwona, Oliwka Inflancka, Papierówka Słodka, Pąsówka, Pepina Linneusza, Pepina Parkera, Pepina Ribstona, Piękna z Barnaku, Piękna z Herrnhut, Piękna z Rept, Rajewskie, Rarytas Śląski, Reneta Ananasowa, Reneta Baumana, Reneta Blenheimska, Reneta Gwiazdkowa, Reneta Karmelicka, Reneta Kasselska, Reneta Kulona, Reneta Muszkatołowa, Reneta Orleańska, Reneta Sudecka, Reneta Szampańska, Reneta Szara, Reneta Złota, Reneta Zuccalmaglio, Różanka Polska, Różanka Wirgińska, Ryszard Żółty, Signe Tillisch, Strumiłłówka, Suislepper, Sztetyna Czerwona, Sztetyna Zielona, Śmietankowe, Titówka, Truskawkowe Nietschnera, Węgierczyk, Złotka Kwidzyńska, Złota Szlachetna, Zorza, Żeleźniak

GruszeAmanlisa, Bera Boska, Bera Diela, Bera Liońska, Bera Szara, Bera Ulmska, Bergamota Czerwona Jesienna, Bojka, Cytrynówka, Diuszesa Wczesna, Dobra Ludwika, Dobra Szara, Dr Jules Guyot, Dziekanka Lipcowa, Dziekanka Jesienna, Flamandka, Józefinka, Kalebasa Płocka, Kongresówka, Król Sobieski, Księżna Elza, Napoleonka, Owsianka, Panienka,
Paryżanka, Patawinka, Pomarańczówka, Proboszczówka, Pstrągówka, Pstrągówka Zimowa, Salisbury, Tongrówka, Urbanistka, Winiówka Francuska, Żyfardka
CzereśnieBladoróżowa, Czarna Późna, Dönissena Żółta, Gubeńska, Gubińska Czarna, Kanarkowa,

Kassina, Kozerska, Kunzego, Lotka Trzebnicka, Merla, Miodówka, Przybrodzka, Sercówka Nieszawska, Wczesna Riversa, Wolska

WiśnieHiszpanka, Hortensja, Książęca, Minister Podbielski, Pożóg 29, Szklanka Wielka, Wczesna Ludwika, Włoszakowice, Wróble, Wiśnie odroślowe lokalne
ŚliwyBrzoskwiniowa, Fryga, Kirka, Lubaszka, Mirabelka z Nancy, Renkloda Zielona, Węgierka Łowicka
4.
Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie obejmuje następujące gatunki zwierząt:
GatunekRasa
Bydłobydło rasy polskiej czerwonej, bydło rasy białogrzbietej, bydło rasy polskiej czerwono-białej, bydło rasy polskiej czarno-białej
Koniekoniki polskie, konie huculskie, konie małopolskie, konie śląskie, konie wielkopolskie, konie zimnokrwiste w typie sokólskim, konie zimnokrwiste w typie sztumskim
Owceowce rasy wrzosówka, owce rasy świniarka, owce olkuskie, polskie owce górskie odmiany barwnej, owce rasy merynos odmiany barwnej, owce uhruskie, owce wielkopolskie, owce żelaźnieńskie, owce rasy korideil, owce kamienieckie, owce pomorskie, owce rasy cakiel podhalański, owce rasy merynos polski w starym typie
Świnieświnie rasy puławskiej, świnie rasy złotnickiej białej, świnie rasy złotnickiej pstrej

ZAŁĄCZNIK Nr  4a  154  

MINIMALNA OBSADA DRZEW I KRZEWÓW W RAMACH WARIANTU 2.9. UPRAWY SADOWNICZE I JAGODOWE (Z CERTYFIKATEM ZGODNOŚCI), WARIANTU 2.10. UPRAWY SADOWNICZE I JAGODOWE (W OKRESIE PRZESTAWIANIA), WARIANTU 2.11. POZOSTAŁE UPRAWY SADOWNICZE I JAGODOWE (Z CERTYFIKATEM ZGODNOŚCI) ORAZ WARIANTU 2.12. POZOSTAŁE UPRAWY SADOWNICZE I JAGODOWE (W OKRESIE PRZESTAWIANIA)

ZAŁĄCZNIK Nr  4b  155

WSPÓŁCZYNNIK PRZELICZANIA ZWIERZĄT NA DUŻE JEDNOSTKI PRZELICZENIOWE (DJP)

Rodzaj zwierzątWiekWspółczynnik przeliczania sztuk rzeczywistych na DJP
Bydło płci męskiejpowyżej dwóch lat1,4
Bydło płci męskiejpowyżej roku do dwóch lat0,8
Bydło płci męskiejpowyżej pół roku do roku0,3
Bydło płci żeńskiejpowyżej półtora roku1,0
Bydło płci żeńskiejpowyżej roku do półtora roku0,8
Bydło płci żeńskiejpowyżej pół roku do roku0,3
Bydło płci żeńskiej i męskiejdo pół roku0,15
Owce płci męskiejpowyżej półtora roku0,12
Owce płci żeńskiejpowyżej półtora roku0,1
Owce płci męskiejpowyżej trzech i pół miesiąca do półtora roku0,08
Owce płci żeńskiejpowyżej trzech i pół miesiąca do półtora roku0,1
Owce płci żeńskiej i męskiejdo trzech i pół miesiąca0,05
Kozywszystkie0,15
Koniewszystkie0,8

ZAŁĄCZNIK Nr  5  156  

WYSOKOŚĆ STAWEK PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWEJ DLA POSZCZEGÓLNYCH PAKIETÓW I ICH WARIANTÓW

ZAŁĄCZNIK Nr  6  157

KOSZTY TRANSAKCYJNE I WYSOKOŚĆ KWOTY PRZEZNACZONEJ NA REFUNDACJĘ TYCH KOSZTÓW

ZAŁĄCZNIK Nr  7  158  

WYSOKOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKÓW PROCENTOWYCH STOSOWANYCH DO DOKONYWANIA ZMNIEJSZEŃ PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWYCH W RAMACH PAKIETÓW LUB WARIANTÓW

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).
2 § 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.908) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 2015 r.
3 § 1 pkt 6:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.908) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U.2016.344) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2016 r.

4 § 1 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.908) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 2015 r.
5 § 2 ust. 1 zdanie wstępne zmienione § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.908) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 2015 r.
6 § 2 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.908) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 2015 r.
7 § 4 ust. 1 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12 marca 2014 r. (Dz.U.2014.324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2014 r.
8 § 4 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.908) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 2015 r.
9 § 4 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U.2016.344) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2016 r.
10 § 4 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U.2016.344) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2016 r.
11 § 4a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 11 marca 2015 r. (Dz.U.2015.350) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2015 r.
12 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.908) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 2015 r.
13 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.908) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 2015 r.
14 § 5 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 12 marca 2014 r. (Dz.U.2014.324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2014 r.
15 § 6 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.908) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 2015 r.
16 § 6 ust. 1 pkt 1a dodany przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 12 marca 2014 r. (Dz.U.2014.324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2014 r.
17 § 6 ust. 1 pkt 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 4 listopada 2013 r. (Dz.U.2013.1312) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 listopada 2013 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 12 marca 2014 r. (Dz.U.2014.324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2014 r.

18 § 6 ust. 1 pkt 4 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.812) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2017 r.
19 § 6 ust. 1 pkt 4 lit. c zmieniona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.812) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2017 r.
20 § 6 ust. 1 pkt 5:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 27 października 2014 r. (Dz.U.2014.1487) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U.2016.344) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2016 r.

21 § 6 ust. 1 pkt 5a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 27 października 2014 r. (Dz.U.2014.1487) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2014 r.
22 § 6 ust. 1 pkt 7 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 4 listopada 2013 r. (Dz.U.2013.1312) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 listopada 2013 r.
23 § 6 ust. 1 pkt 8 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U.2016.344) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2016 r.
24 § 6 ust. 1 pkt 9 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia z dnia 27 października 2014 r. (Dz.U.2014.1487) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2014 r.
25 § 6 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U.2016.344) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2016 r.
26 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 12 marca 2014 r. (Dz.U.2014.324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2014 r.
27 § 7 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 11 marca 2015 r. (Dz.U.2015.350) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2015 r.
28 § 8 ust. 3 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 października 2014 r. (Dz.U.2014.1487) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2014 r.
29 § 8 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 11 marca 2015 r. (Dz.U.2015.350) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2015 r.
30 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 12 marca 2014 r. (Dz.U.2014.324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2014 r.
31 § 10 pkt 2 lit. aa dodana przez § 1 pkt 6 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 12 marca 2014 r. (Dz.U.2014.324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2014 r.
32 § 10 pkt 2 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 6 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 12 marca 2014 r. (Dz.U.2014.324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2014 r.
33 § 10 pkt 2 lit. c dodana przez § 1 pkt 6 lit. a tiret trzecie rozporządzenia z dnia 12 marca 2014 r. (Dz.U.2014.324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2014 r.
34 § 10 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia z dnia 12 marca 2014 r. (Dz.U.2014.324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2014 r.
35 § 10 pkt 3a dodany przez § 1 pkt 6 lit. c rozporządzenia z dnia 12 marca 2014 r. (Dz.U.2014.324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2014 r.
36 § 10a dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 11 marca 2015 r. (Dz.U.2015.350) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2015 r.
37 § 10b dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U.2016.344) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2016 r.
38 § 11a dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.908) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 2015 r.
39 § 12 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia z dnia 12 marca 2014 r. (Dz.U.2014.324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2014 r.
40 § 12 ust. 1a uchylony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.812) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2017 r.
41 § 12 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 12 marca 2014 r. (Dz.U.2014.324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2014 r.
42 § 12 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 11 marca 2015 r. (Dz.U.2015.350) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2015 r.
43 § 12 ust. 2 pkt 2 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U.2016.344) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2016 r.
44 § 12 ust. 2 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 7 lit. b tiret drugie rozporządzenia z dnia 12 marca 2014 r. (Dz.U.2014.324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2014 r.
45 § 12 ust. 2a uchylony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.812) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2017 r.
46 § 12 ust. 2b dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 23 listopada 2016 r. (Dz.U.2016.1932) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2016 r.
47 § 12 ust. 3 uchylony przez § 1 pkt 7 lit. c rozporządzenia z dnia 12 marca 2014 r. (Dz.U.2014.324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2014 r.
48 § 12 ust. 4 pkt 1 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 7 lit. d rozporządzenia z dnia 12 marca 2014 r. (Dz.U.2014.324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2014 r.
49 § 12 ust. 5 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U.2016.344) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2016 r.
50 § 13a:

- dodany przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 12 marca 2014 r. (Dz.U.2014.324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2014 r.

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.908) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 2015 r.

51 § 14 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.908) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 2015 r.
52 § 14 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.908) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 2015 r.
53 § 14 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 października 2014 r. (Dz.U.2014.1487) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2014 r.
54 § 15 ust. 1 pkt 1 uchylony przez § 1 pkt 9 lit. a rozporządzenia z dnia 12 marca 2014 r. (Dz.U.2014.324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2014 r.
55 § 15 ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 9 lit. b rozporządzenia z dnia 12 marca 2014 r. (Dz.U.2014.324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2014 r.
56 § 16 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 12 marca 2014 r. (Dz.U.2014.324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2014 r.
57 § 16 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 12 marca 2014 r. (Dz.U.2014.324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2014 r.
58 § 17 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 7 czerwca 2018 r. (Dz.U.2018.1261) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 czerwca 2018 r.
59 § 18 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. a rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.908) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 2015 r.
60 § 18 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 9 lit. b rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.908) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 2015 r.
61 § 19 zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 12 marca 2014 r. (Dz.U.2014.324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2014 r.
62 § 20 zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 12 marca 2014 r. (Dz.U.2014.324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2014 r.
63 § 21 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 11 marca 2015 r. (Dz.U.2015.350) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2015 r.
64 § 23 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia z dnia 11 marca 2015 r. (Dz.U.2015.350) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2015 r.
65 § 23 ust. 1 pkt 3 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U.2016.344) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2016 r.
66 § 23 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2016 r. (Dz.U.2016.609) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 2016 r.
67 § 23 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia z dnia 11 marca 2015 r. (Dz.U.2015.350) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2015 r.
68 § 23 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 7 lit. c rozporządzenia z dnia 11 marca 2015 r. (Dz.U.2015.350) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2015 r.
69 § 23 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U.2016.344) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2016 r.
70 § 23 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U.2016.344) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2016 r.
71 § 23 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U.2016.344) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2016 r.
72 § 23 ust. 8 dodany przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U.2016.344) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2016 r.
73 § 23 ust. 9 dodany przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U.2016.344) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2016 r.
74 § 24 ust. 1 pkt 1 uchylony przez § 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U.2016.344) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2016 r.
75 § 24 ust. 1 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 12 lit. a rozporządzenia z dnia 12 marca 2014 r. (Dz.U.2014.324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2014 r.
76 § 24 ust. 1 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 8 lit. a rozporządzenia z dnia 11 marca 2015 r. (Dz.U.2015.350) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2015 r.
77 § 24 ust. 2 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia z dnia 11 marca 2015 r. (Dz.U.2015.350) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2015 r.
78 § 24 ust. 2 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia z dnia 11 marca 2015 r. (Dz.U.2015.350) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2015 r.
79 § 24 ust. 2a uchylony przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 27 października 2014 r. (Dz.U.2014.1487) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2014 r.
80 § 24 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U.2016.344) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2016 r.
81 § 24 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U.2016.344) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2016 r.
82 § 24 ust. 4a dodany przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 27 października 2014 r. (Dz.U.2014.1487) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2014 r.
83 § 24 ust. 4b dodany przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 27 października 2014 r. (Dz.U.2014.1487) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2014 r.
84 § 24 ust. 5 pkt 1 uchylony przez § 1 pkt 8 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 11 marca 2015 r. (Dz.U.2015.350) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2015 r.
85 § 24 ust. 5 pkt 2 lit. c zmieniona przez § 1 pkt 8 lit. c tiret drugie rozporządzenia z dnia 11 marca 2015 r. (Dz.U.2015.350) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2015 r.
86 § 24 ust. 5 część wspólna zmieniona przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.908) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 2015 r.
87 § 24 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 23 listopada 2016 r. (Dz.U.2016.1932) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2016 r.
88 § 25 ust. 1 pkt 2 uchylony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 7 czerwca 2018 r. (Dz.U.2018.1261) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 czerwca 2018 r.
89 § 25 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.812) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2017 r.
90 § 25 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 12 marca 2014 r. (Dz.U.2014.324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2014 r.
91 § 25 ust. 3 pkt 1 uchylony przez § 1 pkt 9 lit. a rozporządzenia z dnia 11 marca 2015 r. (Dz.U.2015.350) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2015 r.
92 § 25 ust. 3 pkt 2 lit. c zmieniona przez § 1 pkt 9 lit. b rozporządzenia z dnia 11 marca 2015 r. (Dz.U.2015.350) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2015 r.
93 § 26 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 7 czerwca 2018 r. (Dz.U.2018.1261) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 czerwca 2018 r.
94 § 30 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 11 lit. a rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.908) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 2015 r.
95 § 30 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a rozporządzenia z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U.2016.344) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2016 r.
96 § 30 ust. 9 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U.2016.344) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2016 r.
97 § 30 ust. 10 pkt 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 11 lit. b rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.908) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. c rozporządzenia z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U.2016.344) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2016 r.

98 § 31 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.908) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 2015 r.
99 § 31 ust. 5 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. a rozporządzenia z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U.2016.344) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2016 r.
100 § 31 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. b rozporządzenia z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U.2016.344) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2016 r.
101 § 31 ust. 8 dodany przez § 1 pkt 9 lit. c rozporządzenia z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U.2016.344) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2016 r.
102 § 31 ust. 9 dodany przez § 1 pkt 9 lit. c rozporządzenia z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U.2016.344) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2016 r.
103 § 31 ust. 10 dodany przez § 1 pkt 9 lit. c rozporządzenia z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U.2016.344) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2016 r.
104 § 32 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.908) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 2015 r.
105 § 32 ust. 5 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. a rozporządzenia z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U.2016.344) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2016 r.
106 § 32 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. b rozporządzenia z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U.2016.344) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2016 r.
107 § 32 ust. 8 dodany przez § 1 pkt 10 lit. c rozporządzenia z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U.2016.344) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2016 r.
108 § 32 ust. 9 dodany przez § 1 pkt 10 lit. c rozporządzenia z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U.2016.344) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2016 r.
109 § 32 ust. 10 dodany przez § 1 pkt 10 lit. c rozporządzenia z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U.2016.344) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2016 r.
110 § 35 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U.2016.344) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2016 r.
111 § 37 zmieniony przez § 1 pkt 14 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.908) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 2015 r.
112 § 37 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U.2016.344) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2016 r.
113 § 37a dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 7 czerwca 2018 r. (Dz.U.2018.1261) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 czerwca 2018 r.
114 § 38 zmieniony przez § 1 pkt 14 rozporządzenia z dnia 12 marca 2014 r. (Dz.U.2014.324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2014 r.
115 § 38 ust. 3 uchylony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 27 października 2014 r. (Dz.U.2014.1487) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2014 r.
116 § 38 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 11 marca 2015 r. (Dz.U.2015.350) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2015 r.
117 § 38 ust. 11:

- dodany przez § 1 pkt 15 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.908) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 13 lit. a rozporządzenia z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U.2016.344) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2016 r.

118 § 38 ust. 12 dodany przez § 1 pkt 13 lit. b rozporządzenia z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U.2016.344) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2016 r.
119 § 38 ust. 13 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 23 listopada 2016 r. (Dz.U.2016.1932) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2016 r.
120 § 39 ust. 2 pkt 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 15 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 12 marca 2014 r. (Dz.U.2014.324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 16 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.908) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 2015 r.

121 § 39 ust. 2 pkt 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2013 r. (Dz.U.2013.1312) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 listopada 2013 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 15 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 12 marca 2014 r. (Dz.U.2014.324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2014 r.

122 § 39 ust. 2 pkt 2a dodany przez § 1 pkt 15 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 12 marca 2014 r. (Dz.U.2014.324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2014 r.
123 § 39 ust. 2 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 11 marca 2015 r. (Dz.U.2015.350) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2015 r.
124 § 39 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 15 lit. b rozporządzenia z dnia 12 marca 2014 r. (Dz.U.2014.324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2014 r.
125 § 39a dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 7 czerwca 2018 r. (Dz.U.2018.1261) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 czerwca 2018 r.
126 § 40 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 17 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.908) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 2015 r.
127 § 41 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 18 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.908) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 14 rozporządzenia z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U.2016.344) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2016 r.

128 § 41 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 18 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.908) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 2015 r.
129 § 42 zmieniony przez § 1 pkt 19 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.908) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 2015 r.
130 § 42a dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 7 czerwca 2018 r. (Dz.U.2018.1261) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 czerwca 2018 r.
131 § 43 zmieniony przez § 1 pkt 19 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.908) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 2015 r.
132 § 44 zmieniony przez § 1 pkt 19 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.908) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 2015 r.
133 § 45 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 7 czerwca 2018 r. (Dz.U.2018.1261) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 czerwca 2018 r.
134 § 45 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 11 marca 2015 r. (Dz.U.2015.350) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2015 r.
135 § 45 pkt 7a dodany przez § 1 pkt 16 rozporządzenia z dnia 12 marca 2014 r. (Dz.U.2014.324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2014 r.
136 § 48 uchylony przez § 1 pkt 17 rozporządzenia z dnia 12 marca 2014 r. (Dz.U.2014.324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2014 r.
137 § 49 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 18 rozporządzenia z dnia 12 marca 2014 r. (Dz.U.2014.324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2014 r.
138 § 50 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 11 marca 2015 r. (Dz.U.2015.350) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2015 r.
139 § 50 ust. 3 pkt 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 15 rozporządzenia z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U.2016.344) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 23 listopada 2016 r. (Dz.U.2016.1932) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2016 r.

140 § 50 ust. 3a dodany przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 23 listopada 2016 r. (Dz.U.2016.1932) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2016 r.
141 § 50 ust. 3b dodany przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 23 listopada 2016 r. (Dz.U.2016.1932) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2016 r.
142 § 50 ust. 4:

- dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2013 r. (Dz.U.2013.1312) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 listopada 2013 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia z dnia 23 listopada 2016 r. (Dz.U.2016.1932) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2016 r.

143 § 50a dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2013 r. (Dz.U.2013.1312) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 listopada 2013 r.
144 § 51 uchylony przez § 1 pkt 19 rozporządzenia z dnia 12 marca 2014 r. (Dz.U.2014.324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2014 r.
145 § 52 uchylony przez § 1 pkt 19 rozporządzenia z dnia 12 marca 2014 r. (Dz.U.2014.324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2014 r.
146 § 57a dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2013 r. (Dz.U.2013.1312) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 listopada 2013 r.
147 § 57b dodany przez § 1 pkt 14 rozporządzenia z dnia 11 marca 2015 r. (Dz.U.2015.350) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2015 r.
148 § 57c dodany przez § 1 pkt 14 rozporządzenia z dnia 11 marca 2015 r. (Dz.U.2015.350) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2015 r.
149 § 57d dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 23 listopada 2016 r. (Dz.U.2016.1932) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2016 r.
150 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 20 rozporządzenia z dnia 12 marca 2014 r. (Dz.U.2014.324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2014 r.
151 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2013 r. (Dz.U.2013.1312) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 listopada 2013 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 21 rozporządzenia z dnia 12 marca 2014 r. (Dz.U.2014.324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 20 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.908) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 16 rozporządzenia z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U.2016.344) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 7 czerwca 2018 r. (Dz.U.2018.1261) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 czerwca 2018 r.

152 Załącznik nr 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2013 r. (Dz.U.2013.1312) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 listopada 2013 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 22 rozporządzenia z dnia 12 marca 2014 r. (Dz.U.2014.324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 27 października 2014 r. (Dz.U.2014.1487) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 15 rozporządzenia z dnia 11 marca 2015 r. (Dz.U.2015.350) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 21 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.908) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 17 rozporządzenia z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U.2016.344) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 7 czerwca 2018 r. (Dz.U.2018.1261) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 czerwca 2018 r.

153 Załącznik nr 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 23 rozporządzenia z dnia 12 marca 2014 r. (Dz.U.2014.324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 27 października 2014 r. (Dz.U.2014.1487) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 18 rozporządzenia z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U.2016.344) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2016 r. Zmiany nie zostały częściowo naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.812) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2017 r.

154 Załącznik nr 4a dodany przez § 1 pkt 24 rozporządzenia z dnia 12 marca 2014 r. (Dz.U.2014.324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2014 r.
155 Załącznik nr 4b dodany przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 27 października 2014 r. (Dz.U.2014.1487) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2014 r.
156 Załącznik nr 5:

- zmieniony przez § 1 pkt 25 rozporządzenia z dnia 12 marca 2014 r. (Dz.U.2014.324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 16 rozporządzenia z dnia 11 marca 2015 r. (Dz.U.2015.350) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2015 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

157 Załącznik nr 6 zmieniony przez § 1 pkt 26 rozporządzenia z dnia 12 marca 2014 r. (Dz.U.2014.324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2014 r.
158 Załącznik nr 7:

- zmieniony przez § 1 pkt 27 rozporządzenia z dnia 12 marca 2014 r. (Dz.U.2014.324) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 17 rozporządzenia z dnia 11 marca 2015 r. (Dz.U.2015.350) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 22 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.908) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 7 czerwca 2018 r. (Dz.U.2018.1261) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 czerwca 2018 r.