Zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.764

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 3 kwietnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Dz. U. poz. 1022) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia zdanie pierwsze objaśnienia otrzymuje brzmienie:

"Znaki składają się z elementu graficznego przedstawiającego skrót "PRK" umieszczony w trzech kwadratach w kolorze czarnym (każda litera w osobnym kwadracie, z przezroczystym tłem - w kontrze), rzymską cyfrę w kolorze czarnym odpowiadającą poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji, umieszczoną w czwartym kwadracie z czarnym obramowaniem (z przezroczystym tłem), oraz z elementu tekstowego umieszczonego pod elementem graficznym.";

2)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia zdanie pierwsze objaśnienia otrzymuje brzmienie:

"Znaki składają się z elementu graficznego przedstawiającego skrót "PRK" umieszczony w trzech kwadratach w kolorze czarnym (każda litera w osobnym kwadracie, z przezroczystym tłem - w kontrze), arabską cyfrę w kolorze czarnym odpowiadającą poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji, umieszczoną w czwartym kwadracie z czarnym obramowaniem (z przezroczystym tłem), oraz z elementu tekstowego umieszczonego pod elementem graficznym.".

Dokumenty potwierdzające nadanie kwalifikacji, na których umieszczono znak graficzny informujący o przypisanym poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji według wzoru określnego w dotychczasowych przepisach, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).