Wzory znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1022

Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010) zarządza się, co następuje:
1. 
Ustala się wzory znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
2. 
Wzory znaków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
1. 
Ustala się wzory znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
2. 
Wzory znaków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2016 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  2  

WZORY ZNAKÓW GRAFICZNYCH INFORMUJĄCYCH O POZIOMACH POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI PRZYPISANYCH DO KWALIFIKACJI PEŁNYCH WŁĄCZONYCH DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1) Wzór znaku graficznego dla kwalifikacji pełnej na poziomie pierwszym Polskiej Ramy Kwalifikacji

wzór

Kwalifikacja pełna na poziomie

pierwszym Polskiej Ramy Kwalifikacji

2) Wzór znaku graficznego dla kwalifikacji pełnej na poziomie drugim Polskiej Ramy Kwalifikacji

wzór

Kwalifikacja pełna na poziomie

drugim Polskiej Ramy Kwalifikacji

3) Wzór znaku graficznego dla kwalifikacji pełnej na poziomie trzecim Polskiej Ramy Kwalifikacji

wzór

Kwalifikacja pełna na poziomie

trzecim Polskiej Ramy Kwalifikacji

4) Wzór znaku graficznego dla kwalifikacji pełnej na poziomie czwartym Polskiej Ramy Kwalifikacji

wzór

Kwalifikacja pełna na poziomie

czwartym Polskiej Ramy Kwalifikacji

5) Wzór znaku graficznego dla kwalifikacji pełnej na poziomie piątym Polskiej Ramy Kwalifikacji

wzór

Kwalifikacja pełna na poziomie

piątym Polskiej Ramy Kwalifikacji

6) Wzór znaku graficznego dla kwalifikacji pełnej na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji

wzór

Kwalifikacja pełna na poziomie

szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji

7) Wzór znaku graficznego dla kwalifikacji pełnej na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji

wzór

Kwalifikacja pełna na poziomie

siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji

8) Wzór znaku graficznego dla kwalifikacji pełnej na poziomie ósmym Polskiej Ramy Kwalifikacji

wzór

Kwalifikacja pełna na poziomie

ósmym Polskiej Ramy Kwalifikacji

Objaśnienie:

Znaki składają się z elementu graficznego przedstawiającego skrót "PRK" umieszczony w trzech kwadratach w kolorze czarnym (każda litera w osobnym kwadracie, z przezroczystym tłem - w kontrze), rzymską cyfrę w kolorze czarnym odpowiadającą poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji, umieszczoną w czwartym kwadracie z czarnym obramowaniem (z przezroczystym tłem), oraz z elementu tekstowego umieszczonego pod elementem graficznym.

Całkowita szerokość elementu graficznego wynosi 25 mm. W elemencie graficznym stosuje się czcionkę kroju Arial Bold. Element tekstowy wykonuje się z czcionki kroju Times New Roman w rozmiarze 9 pkt w kolorze czarnym. Krój i rozmiar czcionki elementu tekstowego oraz treść i układ tekstu nie mogą ulec zmianie. Dopuszcza się proporcjonalne powiększenie elementu graficznego maksymalnie do szerokości 30 mm.

ZAŁĄCZNIK Nr  2  3  

WZORY ZNAKÓW GRAFICZNYCH INFORMUJĄCYCH O POZIOMACH POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI PRZYPISANYCH DO KWALIFIKACJI CZĄSTKOWYCH WŁĄCZONYCH DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1) Wzór znaku graficznego dla kwalifikacji cząstkowej na poziomie pierwszym Polskiej Ramy Kwalifikacji

wzór

Kwalifikacja cząstkowa na poziomie

pierwszym Polskiej Ramy Kwalifikacji

2) Wzór znaku graficznego dla kwalifikacji cząstkowej na poziomie drugim Polskiej Ramy Kwalifikacji

wzór

Kwalifikacja cząstkowa na poziomie

drugim Polskiej Ramy Kwalifikacji

3) Wzór znaku graficznego dla kwalifikacji cząstkowej na poziomie trzecim Polskiej Ramy Kwalifikacji

wzór

Kwalifikacja cząstkowa na poziomie

trzecim Polskiej Ramy Kwalifikacji

4) Wzór znaku graficznego dla kwalifikacji cząstkowej na poziomie czwartym Polskiej Ramy Kwalifikacji

wzór

Kwalifikacja cząstkowa na poziomie

czwartym Polskiej Ramy Kwalifikacji

5) Wzór znaku graficznego dla kwalifikacji cząstkowej na poziomie piątym Polskiej Ramy Kwalifikacji

wzór

Kwalifikacja cząstkowa na poziomie

piątym Polskiej Ramy Kwalifikacji

6) Wzór znaku graficznego dla kwalifikacji cząstkowej na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji

wzór

Kwalifikacja cząstkowa na poziomie

szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji

7) Wzór znaku graficznego dla kwalifikacji cząstkowej na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji

wzór

Kwalifikacja cząstkowa na poziomie

siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji

8) Wzór znaku graficznego dla kwalifikacji cząstkowej na poziomie ósmym Polskiej Ramy Kwalifikacji

wzór

Kwalifikacja cząstkowa na poziomie

ósmym Polskiej Ramy Kwalifikacji

Objaśnienie:

Znaki składają się z elementu graficznego przedstawiającego skrót "PRK" umieszczony w trzech kwadratach w kolorze czarnym (każda litera w osobnym kwadracie, z przezroczystym tłem - w kontrze), arabską cyfrę w kolorze czarnym odpowiadającą poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji, umieszczoną w czwartym kwadracie z czarnym obramowaniem (z przezroczystym tłem), oraz z elementu tekstowego umieszczonego pod elementem graficznym.

Całkowita szerokość elementu graficznego wynosi 25 mm. W elemencie graficznym stosuje się czcionkę kroju Arial Bold. Element tekstowy wykonuje się z czcionki kroju Times New Roman w rozmiarze 9 pkt w kolorze czarnym. Krój i rozmiar czcionki elementu tekstowego oraz treść i układ tekstu nie mogą ulec zmianie. Dopuszcza się proporcjonalne powiększenie elementu graficznego maksymalnie do szerokości 30 mm.

1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).
2 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 3 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.764) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2017 r.
3 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 3 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.764) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2017 r.