Wzory znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1574

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 sierpnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacji

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287) zarządza się, co następuje:
1. 
Ustala się wzory znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacji.
2. 
Wzory znaków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
1. 
Ustala się wzory znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacji.
2. 
Wzory znaków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Dokumenty potwierdzające nadanie kwalifikacji, na których umieszczono znak graficzny informujący o przypisanym poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Dz. U. poz. 1022 oraz z 2017 r. poz. 764), wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.
Do dnia 30 września 2020 r. na dyplomach ukończenia studiów, dyplomach doktorskich, świadectwach ukończenia studiów podyplomowych, świadectwach dyplomowanego specjalisty oraz świadectwach dyplomowanego specjalisty technologa, potwierdzających nadanie kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, mogą być umieszczane znaki graficzne informujące o przypisanym odpowiednim poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji według wzoru określnego w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZORY ZNAKÓW GRAFICZNYCH INFORMUJĄCYCH O POZIOMACH POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI PRZYPISANYCH DO KWALIFIKACJI PEŁNYCH WŁĄCZONYCH DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI I ODPOWIADAJĄCYCH IM POZIOMACH EUROPEJSKICH RAM KWALIFIKACJI

1)
Wzór znaku graficznego dla kwalifikacji pełnej na poziomie pierwszym Polskiej Ramy Kwalifikacji i odpowiadającym mu poziomie europejskich ram kwalifikacji

wzór

Kwalifikacja pełna na poziomie

pierwszym Polskiej Ramy Kwalifikacji

i europejskich rant kwalifikacji

2)
Wzór znaku graficznego dla kwalifikacji pełnej na poziomie drugim Polskiej Ramy Kwalifikacji i odpowiadającym mu poziomie europejskich ram kwalifikacji

wzór

Kwalifikacja pełna na poziomie

drugim Polskiej Ramy Kwalifikacji

i europejskich ram kwalifikacji

3)
Wzór znaku graficznego dla kwalifikacji pełnej na poziomie trzecim Polskiej Ramy Kwalifikacji i odpowiadającym mu poziomie europejskich ram kwalifikacji

wzór

Kwalifikacja pełna na poziomie

trzecim Polskiej Ramy Kwalifikacji

i europejskich ram kwalifikacji

4)
Wzór znaku graficznego dla kwalifikacji pełnej na poziomie czwartym Polskiej Ramy Kwalifikacji i odpowiadającym mu poziomie europejskich ram kwalifikacji

wzór

Kwalifikacja pełna na poziomie

czwartym Polskiej Ramy Kwalifikacji

i europejskich ram kwalifikacji

5)
Wzór znaku graficznego dla kwalifikacji pełnej na poziomie piątym Polskiej Ramy Kwalifikacji i odpowiadającym mu poziomie europejskich ram kwalifikacji

wzór

Kwalifikacja pełna na poziomie

piątym Polskiej Ramy Kwalifikacji

i europejskich ram kwalifikacji

6)
Wzór znaku graficznego dla kwalifikacji pełnej na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji i odpowiadającym mu poziomie europejskich ram kwalifikacji

wzór

Kwalifikacja pełna na poziomie

szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji

i europejskich ram kwalifikacji

7)
Wzór znaku graficznego dla kwalifikacji pełnej na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji i odpowiadającym mu poziomie europejskich ram kwalifikacji

wzór

Kwalifikacja pełna na poziomie

siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji

i europejskich ram kwalifikacji

8)
Wzór znaku graficznego dla kwalifikacji pełnej na poziomie ósmym Polskiej Ramy Kwalifikacji i odpowiadającym mu poziomie europejskich ram kwalifikacji

wzór

Kwalifikacja pełna na poziomie

ósmym Polskiej Ramy Kwalifikacji

i europejskich ram kwalifikacji

Objaśnienie:

Znaki składają się z elementu graficznego przedstawiającego skrót "PRK" umieszczony w trzech kwadratach w kolorze czarnym (każda litera w osobnym kwadracie, z przezroczystym tłem - w kontrze), rzymską cyfrę w kolorze czarnym odpowiadającą poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji i europejskich ram kwalifikacji, umieszczoną w czwartym kwadracie z czarnym obramowaniem (z przezroczystym tłem), oraz z elementu tekstowego umieszczonego pod elementem graficznym.

Całkowita szerokość elementu graficznego wynosi 25 mm. W elemencie graficznym stosuje się czcionkę kroju Arial Bold. Element tekstowy wykonuje się z czcionki kroju Times New Roman w rozmiarze 9 pkt, w kolorze czarnym. Krój i rozmiar czcionki elementu tekstowego oraz treść i układ tekstu nie mogą ulec zmianie. Dopuszcza się proporcjonalne powiększenie elementu graficznego maksymalnie do szerokości 30 mm.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZORY ZNAKÓW GRAFICZNYCH INFORMUJĄCYCH O POZIOMACH POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI PRZYPISANYCH DO KWALIFIKACJI CZĄSTKOWYCH WŁĄCZONYCH DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI I ODPOWIADAJĄCYCH IM POZIOMACH EUROPEJSKICH RAM KWALIFIKACJI

1)
Wzór znaku graficznego dla kwalifikacji cząstkowej na poziomie pierwszym Polskiej Ramy Kwalifikacji i odpowiadającym mu poziomie europejskich ram kwalifikacji

wzór

Kwalifikacja cząstkowa na poziomie

pierwszym Polskiej Ramy Kwalifikacji

i europejskich ram kwalifikacji

2)
Wzór znaku graficznego dla kwalifikacji cząstkowej na poziomie drugim Polskiej Ramy Kwalifikacji i odpowiadającym mu poziomie europejskich ram kwalifikacji

wzór

Kwalifikacja cząstkowa na poziomie

drugim Polskiej Ramy Kwalifikacji

i europejskich ram kwalifikacji

3)
Wzór znaku graficznego dla kwalifikacji cząstkowej na poziomie trzecim Polskiej Ramy Kwalifikacji i odpowiadającym mu poziomie europejskich ram kwalifikacji

wzór

Kwalifikacja cząstkowa na poziomie

trzecim Polskiej Ramy Kwalifikacji

i europejskich ram kwalifikacji

4)
Wzór znaku graficznego dla kwalifikacji cząstkowej na poziomie czwartym Polskiej Ramy Kwalifikacji i odpowiadającym mu poziomie europejskich ram kwalifikacji

wzór

Kwalifikacja cząstkowa na poziomie

czwartym Polskiej Ramy Kwalifikacji

i europejskich ram kwalifikacji

5)
Wzór znaku graficznego dla kwalifikacji cząstkowej na poziomie piątym Polskiej Ramy Kwalifikacji i odpowiadającym mu poziomie europejskich ram kwalifikacji

wzór

Kwalifikacja cząstkowa na poziomie

piątym Polskiej Ramy Kwalifikacji

i europejskich ram kwalifikacji

6)
Wzór znaku graficznego dla kwalifikacji cząstkowej na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji i odpowiadającym mu poziomie europejskich ram kwalifikacji

wzór

Kwalifikacja cząstkowa na poziomie

szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji

i europejskich ram kwalifikacji

7)
Wzór znaku graficznego dla kwalifikacji cząstkowej na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji i odpowiadającym mu poziomie europejskich ram kwalifikacji

wzór

Kwalifikacja cząstkowa na poziomie

siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji

i europejskich ram kwalifikacji

8)
Wzór znaku graficznego dla kwalifikacji cząstkowej na poziomie ósmym Polskiej Ramy Kwalifikacji i odpowiadającym mu poziomie europejskich ram kwalifikacji

wzór

Kwalifikacja cząstkowa na poziomie

ósmym Polskiej Ramy Kwalifikacji

i europejskich ram kwalifikacji

Objaśnienie:

Znaki składają się z elementu graficznego przedstawiającego skrót "PRK" umieszczony w trzech kwadratach w kolorze czarnym (każda litera w osobnym kwadracie, z przezroczystym tłem - w kontrze), arabską cyfrę w kolorze czarnym odpowiadającą poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji i europejskich ram kwalifikacji, umieszczoną w czwartym kwadracie z czarnym obramowaniem (z przezroczystym tłem), oraz z elementu tekstowego umieszczonego pod elementem graficznym.

Całkowita szerokość elementu graficznego wynosi 25 mm. W elemencie graficznym stosuje się czcionkę kroju Arial Bold. Element tekstowy wykonuje się z czcionki kroju Times New Roman w rozmiarze 9 pkt, w kolorze czarnym. Krój i rozmiar czcionki elementu tekstowego oraz treść i układ tekstu nie mogą ulec zmianie. Dopuszcza się proporcjonalne powiększenie elementu graficznego maksymalnie do szerokości 30 mm.

1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1055).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Dz. U. poz. 1022 oraz z 2017 r. poz. 764), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 169 ust. 7 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287).