Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.792

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 10 kwietnia 2017 r.
w sprawie wzoru wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 6 ustawy o grach hazardowych

Na podstawie art. 2 ust. 7b ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 88 i 379) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WGH WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 2 UST. 6 USTAWY Z DNIA 19 LISTOPADA 2009 R. O GRACH HAZARDOWYCH

wzór

WGH/Z WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 2 UST. 6 USTAWY Z DNIA 19 LISTOPADA 2009 R. O GRACH HAZARDOWYCH

wzór
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).