Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.813

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 kwietnia 2017 r.

USTAWA
z dnia 7 kwietnia 2017 r.
o zmianie ustawy - Prawo konsularne

Art.  1. 

W ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (Dz. U. poz. 1274, z 2016 r. poz. 1579 oraz z 2017 r. poz. 132) w art. 112 w pkt 6 w lit. b kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm.).".

Art.  2. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 2017 r.