Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.748

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 6 kwietnia 2017 r.
w sprawie wynagrodzenia członków Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej

Na podstawie art. 18c ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. poz. 191, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Przewodniczącemu Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2743 zł brutto.
§  2.  Członkowi Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1910 zł brutto.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2017 r.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).