Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.754

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 4 kwietnia 2017 r.
w sprawie trybu, zakresu, terminów i szczegółowego sposobu rozliczania wydatków poniesionych w ramach realizowanych operacji Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"

Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 1358 oraz z 2016 r. poz. 1203 i 1948) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa tryb, zakres, terminy i szczegółowy sposób rozliczania wydatków poniesionych w ramach realizowanych operacji Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", zwanego dalej "programem operacyjnym", stanowiących podstawę wniosku o płatność okresową, o którym mowa w art. 135 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1303/2013", oraz zestawienia wydatków, o którym mowa w art. 137 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, w odniesieniu do operacji oraz programu operacyjnego.
§  2. 
1.  Podstawę rozliczenia wydatków poniesionych w ramach realizowanych operacji programu operacyjnego, stanowiących podstawę wniosku o płatność okresową, o którym mowa w art. 135 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, oraz zestawienia wydatków, o którym mowa w art. 137 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, zwanych dalej "wydatkami", stanowią środki finansowe wypłacone z tytułu przyznanej beneficjentowi pomocy na realizację operacji w ramach programu operacyjnego, zwanej dalej "pomocą", z zastrzeżeniem ust. 3, w terminie:
1) nie dłuższym niż 90 dni od dnia złożenia wniosku o płatność spełniającego wymagania określone w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, zwanej dalej "ustawą", i w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1, 2 lub 4 ustawy - w przypadku gdy te przepisy przewidują wypłatę pomocy na podstawie wniosku o płatność albo
2) wskazanym w umowie o dofinansowanie zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 24 ust. 1, 2 lub 4 ustawy - w przypadku gdy:
a) przepisy te nie przewidują składania wniosku o płatność,
b) beneficjentem pomocy jest państwowa jednostka budżetowa.
2.  Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, stanowiące podstawę rozliczenia wydatków są wypłacane:
1) przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej "Agencją", przelewem na rachunek bankowy wskazany przez beneficjenta lub następcę prawnego beneficjenta albo nabywcę przedsiębiorstwa lub jego części albo gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych lub jego części - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a;
2) w sposób określony w art. 188 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b.
3.  Jeżeli wystąpią okoliczności uniemożliwiające wypłatę pomocy w terminie, o którym mowa w ust. 1, podstawę rozliczenia wydatków stanowią środki finansowe wypłacone z tytułu przyznanej beneficjentowi pomocy w terminie innym niż określony w ust. 1, o którym instytucja pośrednicząca, z którą ten beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie, informuje go na piśmie.
§  3. 
1.  Instytucja zarządzająca albo instytucja pośrednicząca, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, w celu rozliczenia wydatków ustala wysokość środków finansowych, o których mowa w § 2 ust. 1, do wypłaty dla danego beneficjenta, przyznanych w umowie o dofinansowanie.
2.  Przy ustalaniu wysokości środków finansowych, o których mowa w § 2 ust. 1, do wypłaty beneficjentowi:
1) uwzględnia się:
a) zatwierdzoną kwotę wydatków kwalifikowalnych,
b) wysokość poziomu pomocy ustalonego w umowie o dofinansowanie,
c) wyniki kontroli, o której mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1, art. 27 ust. 1 pkt 1 lub art. 28 ust. 1 ustawy, realizowanej operacji oraz usunięte nieprawidłowości stwierdzone w wyniku tych kontroli;
2) dokonuje się pomniejszenia tych środków finansowych o kwoty:
a) pomocy lub pomocy technicznej, o której mowa w art. 32 ustawy, wypłaconej beneficjentowi na podstawie wcześniej zrealizowanych wniosków o płatność - w przypadku wyrażenia przez beneficjenta zgody na pomniejszenie kolejnych płatności, o której mowa w art. 207 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
b) wydatków niestanowiących kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 24 ust. 1, 2 lub 4 ustawy,
c) które zostały wydatkowane z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych w sposób, który miał albo mógłby mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3.  Niezwłocznie po ustaleniu kwoty środków finansowych, o których mowa w § 2 ust. 1, do wypłaty beneficjent zostaje poinformowany, na piśmie, o wysokości tej kwoty. W przypadku rozbieżności między kwotą środków finansowych, o których mowa w § 2 ust. 1, ustaloną do wypłaty a kwotą środków finansowych wnioskowaną przez beneficjenta do informacji dołącza się uzasadnienie.
§  4. 
1.  Instytucja pośrednicząca, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy, sporządza poświadczenia kwalifikowalności poniesionych wydatków w celu rozliczenia tych wydatków.
2.  Poświadczenia kwalifikowalności poniesionych wydatków są przekazywane Agencji, z zastrzeżeniem ust. 5, najpóźniej do:
1) 7. dnia miesiąca następującego po upływie I kwartału,
2) dnia 7 czerwca - za miesiące kwiecień i maj,
3) dnia 7 października - za miesiące czerwiec-wrzesień,
4) 7. dnia miesiąca następującego po upływie IV kwartału

- i obejmują wydatki poniesione w każdym okresie, za który jest sporządzane poświadczenie.

3.  Agencja, po dokonaniu wypłaty pomocy, sporządza i przekazuje instytucji zarządzającej zbiorcze poświadczenie poniesionych wydatków.
4.  Zbiorcze poświadczenie poniesionych wydatków jest przekazywane, z zastrzeżeniem ust. 5, najpóźniej w 15. dniu miesiąca następującego po upływie każdego okresu określonego w ust. 2 i obejmuje wydatki poniesione w każdym okresie, za który jest sporządzane zbiorcze poświadczenie.
5.  Jeżeli ze zbiorczego poświadczenia poniesionych wydatków przekazanego po upływie III kwartału wynika, że suma środków finansowych przeznaczonych do wykorzystania w danym roku kalendarzowym, zgodnie z planem finansowym programu operacyjnego, nie została wykorzystana w wysokości określonej w tym planie, instytucja zarządzająca może wezwać instytucję pośredniczącą, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, do przekazania, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia doręczenia wezwania, dodatkowych poświadczeń kwalifikowalności poniesionych wydatków lub zbiorczych poświadczeń poniesionych wydatków, które zostały poniesione w IV kwartale za okres krótszy niż ten kwartał.
6.  Poświadczenia kwalifikowalności poniesionych wydatków oraz zbiorcze poświadczenie poniesionych wydatków sporządza się zgodnie z wzorami przygotowanymi przez instytucję zarządzającą i umieszczonymi na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
§  5. 
1.  Instytucja zarządzająca w celu rozliczenia poniesionych wydatków sporządza i przekazuje instytucji certyfikującej wniosek o płatność okresową, z zastrzeżeniem art. 135 ust. 3 rozporządzenia nr 1303/2013, w terminie:
1) 30 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu, którego dotyczy ten wniosek - w przypadku wniosku o płatność za:
a) I kwartał,
b) miesiące czerwiec-wrzesień,
c) IV kwartał;
2) do dnia 15 lipca - za miesiące kwiecień i maj.
2.  Wniosek o płatność okresową, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzany w szczególności na podstawie zbiorczego poświadczenia poniesionych wydatków, o którym mowa w § 4 ust. 3, oraz na podstawie wyników kontroli, o których mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1, art. 27 ust. 1 pkt 1 lub art. 28 ust. 1 ustawy, przeprowadzanych przez instytucję zarządzającą, instytucję pośredniczącą lub instytucję upoważnioną do przeprowadzania kontroli.
3.  W przypadku gdy wniosek o płatność okresową wskazuje na wyższy niż określony w programie operacyjnym poziom współfinansowania z publicznych środków wspólnotowych danego priorytetu lub pomocy technicznej, objętych programem operacyjnym, których dotyczy ten wniosek, instytucja zarządzająca przekazuje wraz z wnioskiem o płatność okresową uzasadnienie przyczyn wyższego poziomu współfinansowania tego priorytetu lub pomocy technicznej.
§  6. 
1.  Agencja sporządza i przekazuje instytucji zarządzającej, w terminie do dnia 30 września następującego po zakończeniu danego roku obrachunkowego, informacje stanowiące podstawę zestawienia wydatków, o którym mowa w art. 137 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013.
2.  Informacje, o których mowa w ust. 1, instytucja zarządzająca przekazuje instytucji certyfikującej w terminie do dnia 15 października następującego po zakończeniu danego roku obrachunkowego.
§  7. 
1.  Instytucja certyfikująca dokonuje weryfikacji wniosku o płatność okresową, o którym mowa w § 5 ust. 1, i po zatwierdzeniu poniesionych wydatków występuje do Komisji Europejskiej o ich refundację.
2.  Instytucja certyfikująca dokonuje weryfikacji informacji stanowiących podstawę zestawienia wydatków, o którym mowa w art. 137 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).