Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.825

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 kwietnia 2017 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
§  1.  Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. poz. 1573, z późn. zm.).
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.