Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.780

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kaucji

Na podstawie art. 15 ust. 11 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708) zarządza się, co następuje:
§  1.  Urzędem skarbowym, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kaucji, jest Urząd Skarbowy w Nowym Targu.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2017 r.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).