Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.761

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 4 kwietnia 2017 r.
w sprawie warunków i trybu wydawania polskiego prawa jazdy osobom posiadającym tajwańskie prawo jazdy

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Osoba posiadająca tajwańskie prawo jazdy ubiegająca się o wydanie polskiego prawa jazdy powinna spełniać warunki określone w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, z wyjątkiem warunku określającego obowiązek złożenia z wynikiem pozytywnym części teoretycznej egzaminu państwowego.
§  2.  Do wydania polskiego prawa jazdy osobie posiadającej tajwańskie prawo jazdy stosuje się odpowiednio przepisy § 9 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 oraz § 10 ust. 1-6, 8, 10 i 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 231 i 2252) w zakresie wymiany zagranicznego prawa jazdy, przy czym organ wydający polskie prawo jazdy:
1) występuje do właściwego organu Tajwanu za pośrednictwem przedstawicielstwa Tajwanu w Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o potwierdzenie danych zamieszczonych w dokumencie tajwańskiego prawa jazdy;
2) wpisuje w polskim prawie jazdy kategorie praw jazdy stanowiące odpowiedniki kategorii praw jazdy wynikających z tajwańskiego prawa jazdy zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia;
3) niezwłocznie przesyła do właściwego organu Tajwanu za pośrednictwem przedstawicielstwa Tajwanu w Rzeczypospolitej Polskiej tajwańskie prawo jazdy, na podstawie którego wydano polskie prawo jazdy, wraz z informacją o przyczynie wydania polskiego prawa jazdy.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KATEGORIE PRAW JAZDY WPISYWANE W POLSKIM PRAWIE JAZDY STANOWIĄCE ODPOWIEDNIKI KATEGORII PRAW JAZDY WYNIKAJĄCYCH Z TAJWAŃSKIEGO PRAWA JAZDY

Tajwańskie kategoriePolskie kategorie
kat. A0-
kat. A1kat. AM
kat. A2kat. A1, AM
kat. A3kat. A, A2, A1, AM
kat. Bkat. B, B1, AM
kat. C, Bkat. C, C1, B, B1, AM
kat. D, Bkat. D, D1, B, B1, AM
kat. D, C, Bkat. D, D1, C, C1, B, B1, AM
kat. Eodpowiednio do posiadanych kat. D, D1, C, C1 lub B - kat. D+E, D1+E, C+E, C1+E lub B+E oraz kat. T
1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).