Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.838

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie form współdziałania straży ochrony kolei z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Na podstawie art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1727, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Współdziałanie straży ochrony kolei z organami Krajowej Administracji Skarbowej polega w szczególności na:
1) prowadzeniu wspólnych przedsięwzięć na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych;
2) przekazywaniu przez straż ochrony kolei informacji o podejrzeniu naruszenia przepisów prawa w zakresie obrotu towarowego z zagranicą i obrotu towarami przywożonymi z zagranicy na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych;
3) przekazywaniu przez organy Krajowej Administracji Skarbowej informacji o naruszeniu przepisów porządkowych oraz informacji służących ochronie życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych, uzyskanych w związku z realizowanymi zadaniami z zakresu kontroli celno-skarbowej;
4) udzielaniu organom Krajowej Administracji Skarbowej pomocy przy prowadzeniu czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych;
5) udostępnianiu organom Krajowej Administracji Skarbowej podczas wykonywania czynności służbowych pomieszczeń biurowych, magazynowych, środków łączności, środków transportu i sprzętu biurowego, zwłaszcza sprzętu informatycznego, będących w dyspozycji straży ochrony kolei;
6) zabezpieczeniu przez straż ochrony kolei miejsc popełnienia przestępstw lub wykroczeń, w tym przestępstw lub wykroczeń skarbowych, w celu niedopuszczenia do zatarcia śladów i dowodów przed przybyciem organów uprawnionych do prowadzenia śledztwa lub dochodzenia.
§  2.  Czynności, o których mowa w § 1 pkt 4 i 5, są podejmowane na pisemny wniosek organów Krajowej Administracji Skarbowej.
§  3. 
1.  W razie zaistnienia okoliczności wymagających natychmiastowego działania organ Krajowej Administracji Skarbowej może zwrócić się do właściwego komendanta straży ochrony kolei o podjęcie czynności, o których mowa w § 1 pkt 4 i 5, bez zachowania formy pisemnej.
2.  Na pisemny wniosek właściwego komendanta straży ochrony kolei organ Krajowej Administracji Skarbowej niezwłocznie potwierdza w formie pisemnej podjęcie działań, o których mowa w ust. 1, określając w szczególności zakres czynności jednostki straży ochrony kolei oraz uzasadniając konieczność podjęcia natychmiastowego działania.
§  4. 
1.  Komendanci straży ochrony kolei i organy Krajowej Administracji Skarbowej, zapewniając koordynację wspólnych przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4, mogą wyznaczać koordynatorów odpowiedzialnych za prawidłowe prowadzenie tych przedsięwzięć.
2.  Koordynatorzy informują komendantów straży ochrony kolei oraz organy Krajowej Administracji Skarbowej o przeszkodach w prowadzeniu wspólnych przedsięwzięć oraz sporządzają raporty z ich realizacji.
3.  Komendanci straży ochrony kolei i organy Krajowej Administracji Skarbowej mogą:
1) zawierać porozumienia,
2) organizować i przeprowadzać wspólne ćwiczenia oraz wzajemne szkolenia

- uwzględniając zasady koordynacji, o których mowa w ust. 1 i 2.

4.  Bieżąca wymiana informacji dotyczących spraw wymagających współdziałania straży ochrony kolei i organów Krajowej Administracji Skarbowej odbywa się w drodze bezpośrednich spotkań roboczych, pisemnie albo za pomocą wszelkich dostępnych środków łączności i systemów teleinformatycznych, z uwzględnieniem zasad koordynacji, o których mowa w ust. 1 i 2.
5.  Dokumenty wytworzone w wyniku współdziałania straży ochrony kolei z organami Krajowej Administracji Skarbowej mogą być sporządzone w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, z wyjątkiem protokołów, o których mowa w § 5 ust. 3, oraz porozumień, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 1, które mogą być sporządzone wyłącznie w postaci papierowej.
§  5. 
1.  Podjęcie czynności, o których mowa w § 1 pkt 4 i 5, nie może zakłócać prawidłowego wykonywania zadań straży ochrony kolei.
2.  Jeżeli jednostka straży ochrony kolei nie może wykonać określonych czynności w zakresie współdziałania lub udzielić pomocy, w tym także technicznej, właściwy komendant jednostki straży ochrony kolei niezwłocznie zawiadamia organ Krajowej Administracji Skarbowej o przyczynach niepodjęcia tych czynności lub nieudzielenia pomocy.
3.  Jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub jest to konieczne z uwagi na interes jednostki współdziałającej albo osób trzecich, jednostka straży ochrony kolei po wykonaniu czynności, o których mowa w § 1 pkt 4, sporządza protokół.
4.  Protokół, o którym mowa w ust. 3, zawiera:
1) termin i miejsce dokonanych czynności;
2) zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz warunki realizacji tych czynności;
3) imię i nazwisko oraz podpisy osób w nich uczestniczących, a w razie braku podpisu adnotacje o przyczynach jego braku.
5.  Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron współdziałających.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 września 2004 r. w sprawie form współdziałania straży ochrony kolei z organami kontroli skarbowej (Dz. U. poz. 2056), które utraciło moc z dniem 1 marca 2017 r. na podstawie art. 75 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379).