Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.848

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 21 kwietnia 2017 r.
w sprawie zapotrzebowania na szczepionki służące do przeprowadzania szczepień obowiązkowych

Na podstawie art. 18 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) podmioty zobowiązane do sporządzania ilościowego zapotrzebowania na szczepionki służące do przeprowadzania szczepień obowiązkowych, zwane dalej "szczepionkami", wraz z harmonogramem dostaw, przechowywania i dystrybucji szczepionek;
2) zadania w zakresie sporządzania ilościowego zapotrzebowania na szczepionki wraz z harmonogramem dostaw, przechowywania i dystrybucji szczepionek wraz ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację oraz sprawozdawczości z realizacji raportów z rodzajów, liczby posiadanych szczepionek, numerów seryjnych oraz terminów ważności;
3) sposób i terminy wykonywania zadań, o których mowa w pkt 2.
§  2. 
1.  Ilościowe zapotrzebowanie na szczepionki wraz z harmonogramem dostaw, przechowywania i dystrybucji szczepionek sporządza:
1) dla powiatów - właściwy terytorialnie państwowy powiatowy inspektor sanitarny,
2) dla województw - właściwy terytorialnie państwowy wojewódzki inspektor sanitarny

- zgodnie z wykazem chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień ochronnych, określonym na podstawie art. 17 ust. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, oraz uwzględniając wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące sposobu ustalenia planowanego rocznego ilościowego zapotrzebowania na szczepionki na rok następny oraz harmonogramów dostaw, przechowywania i dystrybucji szczepionek.

2.  Ilościowe zapotrzebowanie na szczepionki, o którym mowa w:
1) ust. 1 pkt 1, państwowy powiatowy inspektor sanitarny przesyła państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu w terminie do dnia 20 kwietnia każdego roku;
2) ust. 1 pkt 2, państwowy wojewódzki inspektor sanitarny przesyła Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu w terminie do dnia 20 maja każdego roku.
§  3. 
1.  Ilościowe zapotrzebowanie na szczepionki na rok następny dla całego kraju określa Główny Inspektor Sanitarny.
2.  Ilościowe zapotrzebowanie na szczepionki, o którym mowa w ust. 1, Główny Inspektor Sanitarny przekazuje wraz z uzasadnieniem ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.
§  4. 
1.  Państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni, państwowi wojewódzcy inspektorzy sanitarni oraz dyrektor Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych monitorują rodzaje, liczbę, numery seryjne oraz terminy ważności przechowywanych oraz dystrybuowanych do świadczeniodawców szczepionek z wykorzystaniem Elektronicznego Systemu Nadzoru nad Dystrybucją Szczepionek (ESNDS).
2.  Podmioty, o których mowa w ust. 1, sporządzają sprawozdania o błędach, które wystąpiły w związku z generowaniem raportów z rodzajów, liczby, numerów seryjnych oraz terminów ważności posiadanych szczepionek, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1.
3.  Sprawozdania, o których mowa w ust. 2, są przekazywane Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu niezwłocznie, nie później jednak niż w następnym dniu roboczym po dniu stwierdzenia wystąpienia błędów, o których mowa w ust. 2.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania szczepionek świadczeniodawcom prowadzącym obowiązkowe szczepienia ochronne oraz sposobu przechowywania szczepionek stanowiących rezerwę przeciwepidemiczną kraju (Dz. U. poz. 1524), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2017 r. zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. poz. 1365 oraz z 2016 r. poz. 2173).