Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.809

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 kwietnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 64i ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128, 60, 379 i 777) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1368 i 1450 oraz z 2016 r. poz. 279) w § 23 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Pojazdem pilotującym jest oznakowany pojazd samochodowy Żandarmerii Wojskowej lub pododdziału regulacji ruchu, z wyjątkiem motocykla, wysyłający błyskowe sygnały świetlne w kolorze niebieskim, a w przypadku pilotowania kolumny pojazdów - dodatkowo błyskowe sygnały świetlne w kolorze czerwonym.".

§  2.  Motocykle używane do pilotowania na podstawie § 23 ust. 5 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym mogą być używane do czasu ich wycofania z eksploatacji, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.