Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.789

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 13 kwietnia 2017 r.
w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli drogowego przewozu towarów oraz wzorów dokumentów

Na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób dokumentowania przeprowadzonej kontroli drogowego przewozu towarów;
2) wzory dokumentów stosowanych w toku kontroli drogowego przewozu towarów.
§  2. 
1.  Przeprowadzenie kontroli drogowego przewozu towarów dokumentuje się przez:
1) zamieszczenie w rejestrze zgłoszeń, w toku kontroli albo niezwłocznie po zakończeniu kontroli, adnotacji potwierdzającej przeprowadzenie kontroli, oraz adnotacji o dokonanym:
a) pobraniu próbki towaru,
b) zatrzymaniu środka transportu lub towaru,
c) nałożeniu zamknięć urzędowych,
d) usunięciu zamknięć urzędowych,
e) pobraniu kaucji;
2) sporządzenie:
a) protokołu z kontroli:
w przypadku stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości,
na żądanie kontrolowanego,
w przypadku nałożenia zamknięć urzędowych,
w przypadku pobrania kaucji za pomocą instrumentu płatniczego,
b) protokołu z kontroli oraz protokołu pobrania próbki towaru - w przypadku pobrania próbki towaru;
3) sporządzenie protokołu z kontroli oraz:
a) pokwitowania pobrania kaucji w formie gotówkowej - w przypadku pobrania kaucji w tej formie,
b) pokwitowania zatrzymania środka transportu lub pokwitowania zatrzymania towaru - w przypadku zatrzymania środka transportu lub towaru;
4) sporządzenie potwierdzenia usunięcia zamknięć urzędowych.
2.  W przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń, polegającej na awarii lub przerwie technicznej, adnotację w rejestrze zgłoszeń zamieszcza się niezwłocznie po przywróceniu jego dostępności.
§  3. 
1.  Protokół z kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:
1) jeden otrzymuje kierujący;
2) drugi pozostaje w dokumentacji z przeprowadzonej kontroli.
2.  Wzór protokołu z kontroli określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  4. 
1.  Protokół pobrania próbki towaru sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których:
1) jeden otrzymuje kierujący;
2) drugi pozostaje w dokumentacji z przeprowadzonej kontroli;
3) trzeci jest przekazywany do laboratorium wraz z próbką towaru.
2.  Wzór protokołu pobrania próbki towaru określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  5. 
1.  Pokwitowanie pobrania kaucji w formie gotówkowej, będące drukiem ścisłego zarachowania, sporządza się w trzech egzemplarzach, z których:
1) jeden otrzymuje wpłacający kaucję;
2) drugi pozostaje w dokumentacji z przeprowadzonej kontroli;
3) trzeci pozostaje w dyspozycji organu, którego kontrolujący pobrał kaucję.
2.  Wzór pokwitowania pobrania kaucji w formie gotówkowej określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  6. 
1.  Pokwitowanie zatrzymania środka transportu, będące drukiem ścisłego zarachowania, sporządza się w trzech egzemplarzach, z których:
1) jeden otrzymuje kierujący;
2) drugi pozostaje w dokumentacji z przeprowadzonej kontroli;
3) trzeci pozostaje w dyspozycji organu, którego kontrolujący zatrzymał środek transportu.
2.  Wzór pokwitowania zatrzymania środka transportu określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  7. 
1.  Pokwitowanie zatrzymania towaru, będące drukiem ścisłego zarachowania, sporządza się w trzech egzemplarzach, z których:
1) jeden otrzymuje kierujący;
2) drugi pozostaje w dokumentacji z przeprowadzonej kontroli;
3) trzeci pozostaje w dyspozycji organu, którego kontrolujący zatrzymał towar.
2.  Wzór pokwitowania zatrzymania towaru określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§  8. 
1.  Potwierdzenie usunięcia zamknięć urzędowych, będące drukiem ścisłego zarachowania, sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których:
1) jeden otrzymuje kierujący;
2) drugi pozostaje w dyspozycji oddziału celnego urzędu celno-skarbowego, w którym dokonano usunięcia zamknięć urzędowych.
2.  Wzór potwierdzenia usunięcia zamknięć urzędowych określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2017 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

............................................................................ .....................................................................

(nazwa organu przeprowadzającego kontrolę) (miejsce i data)

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

sporządzony na podstawie art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie

monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708)

1. Kontrola została przeprowadzona przez:

imię i nazwisko nr upoważnienia/nr legitymacji służbowej*

........................................................ ..........................................................

........................................................ ...........................................................

2. Dane kierującego środkiem transportu:

........................................................ .............................................................

(imię i nazwisko) (rodzaj i nr dokumentu tożsamości)

...............................................................................................................................................................

(adres zamieszkania: państwo, miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu)

3. Dane środka transportu:

a) pojazd samochodowy:

- nr rejestracyjny: ..............................................................................................................................

- dane właściciela:

...............................................................................................................................................................

(imię i nazwisko/nazwa, adres zamieszkania/adres siedziby: państwo, miejscowość, kod pocztowy, ulica,

nr domu, nr lokalu)

b) naczepa/przyczepa*:

- nr rejestracyjny: ..............................................................................................................................

- dane właściciela:

...............................................................................................................................................................

(imię i nazwisko/nazwa, adres zamieszkania/adres siedziby: państwo, miejscowość, kod pocztowy, ulica,

nr domu, nr lokalu)

4. Dane:

- przewoźnika:

...............................................................................................................................................................

(imię i nazwisko/nazwa, adres zamieszkania/adres siedziby: państwo, miejscowość, kod pocztowy, ulica,

nr domu, nr lokalu)

- nadawcy towaru:

...............................................................................................................................................................

(imię i nazwisko/nazwa, adres zamieszkania/adres siedziby: państwo, miejscowość, kod pocztowy, ulica,

nr domu, nr lokalu)

- odbiorcy towaru:

...........................................................................................................................................................

(imię i nazwisko/nazwa, adres zamieszkania/adres siedziby: państwo, miejscowość, kod pocztowy, ulica,

nr domu, nr lokalu)

5. Rodzaj i opis towaru: ..................................................................................................................

(pozycja CN albo podkategoria PKWiU, ilość, masa brutto, objętość, nazwa itp.)

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

6. Czynności wykonane w trakcie kontroli:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

7. Miejsce i czas wykonania czynności kontrolnych:

a) data, godzina i miejsce rozpoczęcia czynności kontrolnych:

..............................................................................................................................................................

b) data, godzina i miejsce zakończenia czynności kontrolnych:

..............................................................................................................................................................

8. Ustalenia:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

w związku z ustaleniami*:

- nałożono mandat kamy - seria i nr ..................................................................,

- nałożono zamknięcia urzędowe - nr ................................................................,

- skierowano/usunięto środek transportu do/z wyznaczonego miejsca - nr pokwitowania

.....................................................,

- zatrzymano towar - nr pokwitowania .....................................................,

- pobrano próbkę towaru - protokół pobrania próbki towaru z dnia ............................................,

- pobrano kaucję w formie gotówkowej - nr pokwitowania ...................................................................,

- pobrano kaucję za pomocą instrumentu płatniczego - kod autoryzacji transakcji:

...................................................................................... .

9. Dowody:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

10. Zgłoszone uwagi:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

11. Adnotacje kontrolującego:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Podpis kontrolującego: Podpis kierującego:

......................................................... ................................................................

.........................................................

* Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

PROTOKÓŁ POBRANIA PRÓBKI TOWARU

PROTOKÓŁ POBRANIA PRÓBKI TOWARU

I. Dane organu przeprowadzającego kontrolę, dane kierującego, miejsce i czas pobrania

próbki towaru:

1. Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę:

........................................................................................................................................................

2. Dane funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej pobierającego próbkę towaru:

........................................................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia/nr legitymacji służbowej*)

3. Dane kierującego, w obecności którego pobrano próbkę towaru:

........................................................................................................................................................

(imię, nazwisko, adres zamieszkania: państwo, miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu)

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

4. Wskazanie miejsca, daty i godziny pobrania próbki towaru:

................................................................................. dnia .............................., godz. .....................

II. Dane dotyczące towaru

1. Nazwa handlowa lub zwyczajowa towaru:

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

2. Pozycja CN albo podkategoria PKWiU: ...................................................................................

3. Ilość, masa brutto lub objętość towaru: .....................................................................................

4. Cel pobrania próbki towaru: ......................................................................................................

........................................................................................................................................................

5. Liczba pobranych próbek towaru: .............................................................................................

6. Ilość pobranego towaru: ............................................................................................................

7. Sposób zabezpieczenia pobranej próbki towaru: .......................................................................

........................................................................................................................................................

8. Nr rejestracyjny środka transportu: ..........................................................................................

9. Uwagi: ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

................................................................ ....................................................................

(data i podpis funkcjonariusza Służby (data i podpis kierującego)

Celno-Skarbowej)

* Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

POKWITOWANIE

pobrania kaucji w formie gotówkowej

Druk ścisłego zarachowania - Seria ...... nr ......

..............................................................................................

(nazwa organu)

POKWITOWANIE

pobrania kaucji w formie gotówkowej

na podstawie .............................. ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania

drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708)

..........................................................................................................................................................

(imię, nazwisko, stopień służbowy, nr upoważnienia/nr legitymacji służbowej*)

pobrał kaucję*:

- w wysokości 1000 zł (słownie zł: jeden tysiąc 00/100) w związku z nałożeniem na środek

transportu zamknięć urzędowych,

- w wysokości ....................... zł (słownie zł: ...............................................................................),

odpowiadającej wysokości przyszłej kary pieniężnej.

..................................................... ...................................................................................

(data i podpis pobierającego kaucję) (potwierdzenie otrzymania pokwitowania przez

wpłacającego kaucję)

* niepotrzebne skreślić

POUCZENIE

W przypadku nałożenia zamknięć urzędowych przewoźnik jest obowiązany przedstawić środek

transportu do oddziału celnego urzędu celno-skarbowego zlokalizowanego najbliżej miejsca

zakończenia przewozu towaru na terytorium kraju w celu ich usunięcia.

Kaucja pobrana w formie gotówkowej podlega zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez

przewoźnika, w terminie 7 dni od dnia usunięcia zamknięć urzędowych.

Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku niedopełnienia przez przewoźnika obowiązku

przedstawienia środka transportu do oddziału celnego urzędu celno-skarbowego zlokalizowanego

najbliżej miejsca zakończenia przewozu towaru na terytorium kraju w celu usunięcia nałożonych

zamknięć urzędowych w terminie 30 dni od daty kontroli.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

POKWITOWANIE

zatrzymania środka transportu

Druk ścisłego zarachowania - Seria ...... nr .......

.............................................................................................................

(nazwa organu przeprowadzającego kontrolę)

POKWITOWANIE

zatrzymania środka transportu

Na podstawie ................................................. ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie

monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708)

wobec

..........................................................................................................................................................

(dane kierującego: imię, nazwisko, adres zamieszkania: państwo, miejscowość, kod pocztowy, ulica,

nr domu, nr lokalu)

przez ................................................................................................................................................

(dane kontrolującego: imię, nazwisko, stopień służbowy, nr upoważnienia/nr legitymacji służbowej*)

zatrzymano środek transportu:

Pojazd samochodowy:

- nr rejestracyjny: ...........................................

- nr VIN: .............................................................

- dane właściciela:

..........................................................................................................................................................

(imię i nazwisko/nazwa, adres zamieszkania/adres siedziby: państwo, miejscowość, kod pocztowy, ulica,

nr domu, nr lokalu)

MarkaModelRok prod.Przebieg (km)Stan/opis

Naczepa/przyczepa*:

- nr rejestracyjny: ........................................

- nr VIN: .............................................................

- dane właściciela:

..........................................................................................................................................................

(imię i nazwisko/nazwa, adres zamieszkania/adres siedziby: państwo, miejscowość, kod pocztowy, ulica,

nr domu, nr lokalu)

MarkaModelRok prod.Stan/opis

..................................................................

(data wystawienia pokwitowania)

................................................................. ............................................................................

(podpis kontrolującego) (potwierdzenie otrzymania pokwitowania przez kierującego)

Adnotacje kontrolującego dokonującego zatrzymania pojazdu samochodowego/naczepy/

przyczepy*:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

* Niepotrzebne skreślić.

POUCZENIE

Zwrot pojazdu samochodowego/naczepy/przyczepy, zatrzymanych na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy

z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, następuje po

uiszczeniu opłat, ustalonych w postanowieniu, o którym mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 9 marca

2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

W przypadku, o którym mowa w art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie

monitorowania drogowego przewozu towarów, zwrot następuje po uiszczeniu kary pieniężnej, o której

mowa w art. 22 ust. 1 albo 2 ww. ustawy, albo kaucji w wysokości równej wysokości tej kary oraz

opłat ustalonych w postanowieniu, o którym mowa w art. 17 ust. 3 ww. ustawy.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

POKWITOWANIE

zatrzymania towaru

Druk ścisłego zarachowania - Seria ...... nr .......

..............................................................................................

(nazwa organu przeprowadzającego kontrolę)

POKWITOWANIE

zatrzymania towaru

Na podstawie..................... ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania

drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708)

wobec

..........................................................................................................................................................

(dane kierującego: imię, nazwisko, adres zamieszkania: państwo, miejscowość, kod pocztowy, ulica,

nr domu, nr lokalu)

przez ................................................................................................................................................

(dane kontrolującego: imię, nazwisko, stopień służbowy, nr upoważnienia/nr legitymacji służbowej*)

zatrzymano towar:

Lp.Rodzaj

towaru

Pozycja CN albo

podkategoria PKWiU

Opis towaruIlość/objętość/masa

brutto towaru

...............................................................

(data wystawienia pokwitowania)

............................................................... ..............................................................................

(podpis kontrolującego) (potwierdzenie otrzymania pokwitowania przez kierującego)

Adnotacje kontrolującego:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

* Niepotrzebne skreślić.

POUCZENIE

Towar może zostać zatrzymany do czasu ustalenia podmiotu, który posiada prawo do dysponowania

towarem jak właściciel w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.), i złożenia zgłoszenia.

W przypadku nieustalenia podmiotu, który posiada prawo do dysponowania towarem jak właściciel,

w terminie 60 dni od jego zatrzymania, naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy ze względu na

miejsce kontroli przewozu towarów występuje do sądu cywilnego z wnioskiem o orzeczenie

przepadku towaru na rzecz Skarbu Państwa. W przypadku towarów łatwo psujących się termin ten

wynosi 3 dni. W przypadku towarów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.

o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1834, z późn. zm.) termin ten może być

skrócony odpowiednio do właściwości towaru.

Zwrot towaru, zatrzymanego na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie

monitorowania drogowego przewozu towarów, następuje po ustaleniu, przez naczelnika urzędu celno-

-skarbowego właściwego ze względu na miejsce kontroli przewozu towarów, podmiotu posiadającego

prawo do dysponowania towarem jak właściciel w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

o podatku od towarów i usług i złożeniu zgłoszenia oraz po uiszczeniu opłat ustalonych

w postanowieniu, o którym mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie

monitorowania drogowego przewozu towarów.

W przypadku, o którym mowa w art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie

monitorowania drogowego przewozu towarów, zwrot następuje po uiszczeniu kary pieniężnej, o której

mowa w art. 22 ust. 1 albo 2 ww. ustawy, albo kaucji w wysokości równej wysokości tej kary oraz

opłat ustalonych w postanowieniu, o którym mowa w art. 17 ust. 3 ww. ustawy.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

POTWIERDZENIE

usunięcia zamknięć urzędowych

Druk ścisłego zarachowania - Seria ...... nr .......

...............................................................................................

(nazwa organu)

POTWIERDZENIE

usunięcia zamknięć urzędowych

Potwierdzam usunięcie zamknięć urzędowych w miejscu, o którym mowa w art. 15 ust. 3

ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

(Dz. U. poz. 708):

Pojazd samochodowy*:

- nr rejestracyjny: ...........................................

- zamknięcia urzędowe: .............................................................................................................

(nr zamknięć urzędowych)

Naczepa/przyczepa*:

- nr rejestracyjny:.....................................

- zamknięcia urzędowe: .............................................................................................................

(nr zamknięć urzędowych)

Towar*:

- zamknięcia urzędowe: .............................................................................................................

(nr zamknięć urzędowych)

Dane kierującego: ........................................................................................................................

(imię, nazwisko, adres zamieszkania: państwo, miejscowość, kod pocztowy, ulica,

nr domu, nr lokalu)

....................................................... .................................................................................

(data i podpis funkcjonariusza (potwierdzenie odbioru potwierdzenia)

Służby Celno-Skarbowej

dokonującego usunięcia zamknięć urzędowych)

* Niepotrzebne skreślić.

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).