Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.749

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 4 kwietnia 2017 r.
w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za stwierdzenie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994 oraz z 2017 r. poz. 599) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Wysokość opłaty za stwierdzenie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty wynosi 100 zł.
2.  Opłatę, o której mowa w ust. 1, fizjoterapeuta uiszcza na rachunek bankowy wskazany na stronie internetowej Krajowej Izby Fizjoterapeutów.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).