Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.790

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania

Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (Dz. U. poz. 448) w § 3 w ust. 1 po pkt 19 dodaje się przecinek i pkt 20 i 21 w brzmieniu:

"20) kaucji, o której mowa w art. 15 ust. 4 i art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708),

21) kary pieniężnej, o której mowa w art. 21 ust. 1 i 2, art. 22 ust. 1 i 2 i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów".

§  2.  Przepis § 3 ust. 1 pkt 20 w zakresie kaucji, o której mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, i pkt 21 rozporządzenia zmienianego w § 1 stosuje się od dnia 1 maja 2017 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2017 r.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).