Zmiana rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.758

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 5 kwietnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych

Na podstawie art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1799 i 1948) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1419) wprowadza się następujące zmiany:
1)
tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej";

2)
w § 2:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, zwanych dalej "jednostkami organizacyjnymi", wprowadza się 8-godzinny czas służby od poniedziałku do piątku.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej, w rozumieniu art. 145 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244, 379 i 708), zwany dalej "kierownikiem jednostki organizacyjnej", ustala godziny rozpoczęcia i zakończenia służby oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia pory nocnej, obejmującej 8 godzin między godzinami 2100 a 700.",

b)
w ust. 3a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Kierownik jednostki organizacyjnej może, w uzasadnionych przypadkach, ustalić różne godziny rozpoczęcia i zakończenia służby w poszczególnych komórkach organizacyjnych jednostek organizacyjnych w dniach, które zgodnie z rozkładem czasu służby są dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, zwanych dalej "funkcjonariuszami", dniami służby.";

3)
użyte w § 3 w ust. 1, w § 10, w § 11 w ust. 1 i 3 oraz w § 13 w ust. 5 w różnym przypadku wyrazy "kierownik urzędu" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "kierownik jednostki organizacyjnej".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).