Rozkład czasu służby funkcjonariuszy celnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1419 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 23 października 2009 r.
w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej 2

Na podstawie art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
rozkład czasu służby;
2)
sposób ustalania wysokości uposażenia za przedłużony czas służby;
3)
tryb udzielania czasu wolnego za przedłużony czas służby albo wypłacania uposażenia za przedłużony czas służby;
4)
sposób prowadzenia ewidencji czasu służby.
1.  3
 W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, zwanych dalej "jednostkami organizacyjnymi", wprowadza się 8-godzinny czas służby od poniedziałku do piątku.
2.  4
 Kierownik jednostki organizacyjnej, w rozumieniu art. 145 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244, 379 i 708), zwany dalej "kierownikiem jednostki organizacyjnej", ustala godziny rozpoczęcia i zakończenia służby oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia pory nocnej, obejmującej 8 godzin między godzinami 2100 a 700.
3. 
W przypadkach uzasadnionych specyfiką służby i jej organizacją dopuszczalne jest:
1)
ustalenie czasu służby w wymiarze krótszym niż 8 godzin na dobę i nie dłuższym niż 13 godzin na dobę;
2)
pełnienie służby w soboty, niedziele i święta.
3a.  5
 Kierownik jednostki organizacyjnej może, w uzasadnionych przypadkach, ustalić różne godziny rozpoczęcia i zakończenia służby w poszczególnych komórkach organizacyjnych jednostek organizacyjnych w dniach, które zgodnie z rozkładem czasu służby są dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, zwanych dalej "funkcjonariuszami", dniami służby. Przepis ust. 3 pkt 1 stosuje się.
4. 
Funkcjonariuszowi, na jego pisemny wniosek, można ustalić indywidualny rozkład czasu służby lub godziny rozpoczęcia i zakończenia służby - o ile nie wpłynie to negatywnie na funkcjonowanie jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę. Przepis ust. 3 stosuje się.
1.  6
 Kierownik jednostki organizacyjnej lub upoważniona przez niego osoba, w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 3-4, ustala harmonogram służby.
2. 
Harmonogram służby ustala się na okres nie krótszy niż jeden miesiąc.
3. 
Z harmonogramem służby należy zapoznać funkcjonariusza z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, w sposób przyjęty w jednostce organizacyjnej.
4. 
W uzasadnionych przypadkach harmonogram służby może ulec zmianie w trakcie okresu, którego dotyczy.
1. 
Funkcjonariusz pełniący służbę według rozkładu ustalonego w sposób określony w § 2 ust. 3-4 ma prawo do dni wolnych od służby w liczbie wynikającej z sumy dni obejmującej co najmniej soboty, niedziele i święta przypadające w okresie rozliczeniowym.
2. 
Funkcjonariusz, który pełni służbę w niedzielę, powinien korzystać co najmniej raz na trzy tygodnie z niedzieli wolnej od służby.
1. 
Normę godzin czasu służby w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:
1)
mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadającą w przyjętym okresie rozliczeniowym, a następnie
2)
dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.
2. 
Norma, o której mowa w ust. 1, ulega obniżeniu:
1)
o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela;
2)
o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności funkcjonariusza w służbie, zgodnie z przepisami prawa pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym.
1. 
W przypadku skierowania funkcjonariusza na szkolenie, gdy czas trwania szkolenia jest dłuższy niż ustalony dla funkcjonariusza w tym dniu czas pełnienia służby, czas uczestnictwa w szkoleniu wykraczający poza ustalony w tym dniu czas pełnienia służby stanowi przedłużony czas pełnienia służby tego funkcjonariusza. Przepisy § 12 i 13 stosuje się odpowiednio.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku skierowania funkcjonariusza na szkolenie w dniu wolnym od służby.
Czas służby funkcjonariusza:
1)
pełniącego służbę na stanowisku, na którym występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych, określonych w przepisach odrębnych,
2)
kobiety w ciąży,
3)
opiekującego się dzieckiem do 4 lat, bez zgody funkcjonariusza,
4)
będącego jedynym opiekunem dziecka do 18 lat lub osoby wymagającej stałej opieki, bez zgody funkcjonariusza

- nie może przekraczać 8 godzin na dobę.

Funkcjonariusz, do którego obowiązków należy kierowanie pojazdem samochodowym, może pełnić służbę do 12 godzin na dobę, w tym kierować pojazdem nie więcej niż 10 godzin. Po 6 godzinach nieprzerwanego prowadzenia pojazdu funkcjonariusz jest obowiązany wykorzystać przerwę trwającą co najmniej 30 minut, która może być zastąpiona przerwami trwającymi co najmniej po 15 minut każda, wykorzystanymi w okresie prowadzenia pojazdu.
1. 
Do czasu służby trwającej:
1)
8 godzin wlicza się 20 minut przerwy;
2)
od 8 do 12 godzin wlicza się 30 minut przerwy;
3)
powyżej 12 godzin wlicza się 45 minut przerwy.
2. 
Funkcjonariuszowi, który pełni służbę w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, bezpośredni przełożony funkcjonariusza może przedłużyć czas przerw:
1)
do 30 minut w służbie trwającej 8 godzin;
2)
do 45 minut w służbie trwającej od 8 do 12 godzin;
3)
do 60 minut w służbie trwającej powyżej 12 godzin.
3. 
Do funkcjonariusza pełniącego służbę na stanowisku, o którym mowa w § 7 pkt 1, przepis ust. 2 pkt 1 stosuje się odpowiednio.
 Do czasu służby w systemie zmianowym kierownik jednostki organizacyjnej wlicza czas niezbędny do bezpośredniego przygotowania do służby i jej zdania, w szczególności przyjęcia lub zdania dokumentacji z przebiegu służby i wyposażenia, nie dłuższy niż 30 minut.
1.  8
 Kierownik jednostki organizacyjnej może ustalić dniem wolnym od służby dzień służby przypadający między dniami wolnymi od służby, pod warunkiem zapewnienia płynności funkcjonowania podległych jednostek organizacyjnych, wyznaczając w zamian inny dzień służby.
2. 
O ustaleniu dnia wolnego od służby oraz o wyznaczonych dniach służby należy poinformować funkcjonariusza co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem, w sposób przyjęty w jednostce organizacyjnej.
3.  9
 Kierownik jednostki organizacyjnej informuje, co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem, ministra właściwego do spraw finansów publicznych o ustaleniu dnia wolnego od służby oraz o wyznaczonych dniach służby w podległych jednostkach organizacyjnych.
1. 
Czas wolny za przedłużony czas służby może być wykorzystany:
1)
najpóźniej do zakończenia okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym funkcjonariusz pełnił służbę w przedłużonym czasie;
2)
w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego ukończeniu.
2. 
Czas wolny za przedłużony czas służby, w przypadku braku możliwości zapewnienia 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w danej dobie, na wniosek funkcjonariusza jest udzielany:
1)
bezpośrednio po służbie pełnionej w przedłużonym czasie służby;
2)
w terminie 14 dni od dnia zakończenia służby pełnionej w przedłużonym czasie służby.
3. 
Wniosek o udzielenie czasu wolnego składa się do bezpośredniego przełożonego.
1. 
Uposażenie za przedłużony czas służby ustala się na podstawie godzinowej stawki uposażenia należnego w miesiącu, w którym nastąpił przedłużony czas służby.
2. 
Godzinową stawkę uposażenia, o której mowa w ust. 1, ustala się, dzieląc miesięczne uposażenie przez normę godzin czasu służby w danym miesiącu.
3. 
Normę godzin czasu służby w danym miesiącu, o której mowa w ust. 2, oblicza się:
1)
mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadającą w danym miesiącu, a następnie
2)
dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca danego miesiąca przypadających od poniedziałku do piątku.
4. 
Norma, o której mowa w ust. 3, ulega obniżeniu o 8 godzin za każde święto występujące w danym miesiącu i przypadające w innym dniu niż niedziela.
5.  10
 Wniosek o wypłatę uposażenia składa się do kierownika jednostki organizacyjnej, za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego, w terminie 14 dni po dniu zakończenia okresu rozliczeniowego. Wniosek powinien zawierać w szczególności liczbę godzin przedłużonego czasu służby, za które funkcjonariusz chce uzyskać uposażenie, oraz datę ich powstania.
1. 
Ewidencję czasu służby prowadzi się odrębnie dla każdego funkcjonariusza. Ewidencję czasu służby udostępnia się funkcjonariuszowi na jego żądanie. Ewidencje czasu służby mogą być prowadzone w formie elektronicznej, o ile zapewniona jest możliwość dokonywania wydruków zawierających informacje, o których mowa w ust. 2.
2. 
W ewidencji czasu służby ujmuje się w szczególności godziny służby oraz informacje o urlopach, zwolnieniach lekarskich, podróżach służbowych, szkoleniach, zwolnieniach od służby, innych usprawiedliwionych nieobecnościach, zgodnie z przepisami prawa pracy, oraz o nieusprawiedliwionych nieobecnościach w służbie, a także informacje o przedłużonym czasie służby i otrzymanym z tego tytułu czasie wolnym lub uposażeniu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2009 r. 11
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U.2011.248.1481).
2 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.758) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2017 r.
3 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.758) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2017 r.
4 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.758) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2017 r.
5 § 2 ust. 3a zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.758) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2017 r.
6 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.758) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2017 r.
7 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.758) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2017 r.
8 § 11 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.758) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2017 r.
9 § 11 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.758) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2017 r.
10 § 13 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.758) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2017 r.
11 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych (Dz.U.2000.29.363), które na podstawie art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz.U.2009.168.1323) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.