Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.829

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich

Na podstawie art. 34 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wzór spisu wyborców przebywających na polskich statkach morskich znajdujących się w podróży w dniu wyborów oraz sposób jego sporządzania i aktualizacji;
2) wzór zawiadomienia o wpisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania oraz sposób powiadamiania urzędów gmin o objętych spisem wyborców osobach stale zamieszkałych w kraju;
3) wzór zaświadczenia o prawie do głosowania oraz sposób wydawania i ewidencjonowania tych zaświadczeń.
§  2. 
1.  Do spisu wyborców, o którym mowa w § 1 pkt 1, kapitan statku, zwany dalej "kapitanem", wpisuje wyborców, którzy złożyli wnioski spełniające warunki określone w art. 34 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy.
2.  Spis wyborców składa się z:
1) części A - w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
2) części A i części B - w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
3.  Część A spisu wyborców obejmuje wyborców będących obywatelami polskimi.
4.  Część B spisu wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, wpisanych do rejestru wyborców w gminach położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.  Części B spisu wyborców nie sporządza się na statku, na którym nie przebywają obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi.
§  3.  Kapitan, w razie wątpliwości, może zweryfikować dane zgłoszone przez wyborcę, sprawdzając je we właściwych organach Rzeczypospolitej Polskiej przy wykorzystaniu dostępnych mu środków komunikacji.
§  4. 
1.  Wzór części A spisu wyborców stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.  Wzór części B spisu wyborców stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3.  Spis wyborców sporządza się w kolejności alfabetycznej nazwisk wyborców.
§  5. 
1.  Spis wyborców sporządza się pismem maszynowym lub w formie wydruku komputerowego albo pismem ręcznym - atramentem lub długopisem.
2.  Formularz spisu wyborców wypełnia się dwustronnie.
3.  W razie sporządzania formularza spisu wyborców w formie wydruku komputerowego:
1) można przyjąć układ spisu wyborców odmienny od określonego we wzorze, pod warunkiem zamieszczenia wszystkich danych przewidzianych w tym wzorze;
2) nie stosuje się warunku określonego w ust. 2.
§  6. 
1.  Kapitan powiadamia niezwłocznie urząd gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wyborcy o wpisaniu go do spisu wyborców.
2.  Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
3.  W przypadku powiadamiania urzędu gminy z użyciem środków komunikacji elektronicznej nie jest wymagany podpis kapitana oraz pieczęć kapitana, pod warunkiem umieszczenia na powiadomieniu imienia i nazwiska kapitana.
4.  Powiadomienie przekazuje się, wykorzystując dostępne środki komunikacji elektronicznej zapewniające bezpieczeństwo przesyłanych informacji.
5.  W wyjątkowych sytuacjach jest dopuszczalne przekazywanie powiadomienia z użyciem innych dostępnych środków łączności.
§  7.  Kapitan podpisuje formularz spisu wyborców imieniem i nazwiskiem oraz parafuje każdą jego stronę.
§  8. 
1.  Zaświadczenie o prawie do głosowania opatruje się numerem, podpisem oraz pieczęcią kapitana statku i wpisuje do ewidencji wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania.
2.  W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie dwa zaświadczenia o prawie do głosowania: jedno z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz drugie z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania.
3.  W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, otrzymuje na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania.
4.  Po wydaniu zaświadczenia o prawie do głosowania, kapitan skreśla wyborcę ze spisu wyborców, zamieszczając w rubryce spisu "Uwagi" adnotację "zaświadczenie".
5.  Ewidencję wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania prowadzi kapitan.
6.  Informacja o wydaniu zaświadczenia o prawie do głosowania jest rejestrowana przez wskazanie numeru zaświadczenia, daty jego wydania, imienia (imion) i nazwiska oraz numeru PESEL wyborcy.
7.  W przypadku wydania zaświadczenia o prawie do głosowania osobie upoważnionej rejestracji podlegają również imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL osoby upoważnionej.
8.  W przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim rejestruje się dane o obywatelstwie, imię (imiona) i nazwisko oraz numer paszportu lub nazwę i numer innego dokumentu tożsamości.
9.  Ewidencję wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania kapitan może prowadzić w postaci papierowej albo w systemie informatycznym.
10.  Zaświadczenie o prawie do głosowania sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
11.  Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera osobiście za pokwitowaniem lub przez osobę pisemnie upoważnioną, pod warunkiem podania w upoważnieniu swojego numeru PESEL albo numeru paszportu lub nazwy i numeru innego dokumentu potwierdzającego tożsamość wyborcy.
12.  Ewidencja wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania prowadzona w postaci papierowej oraz upoważnienia do odbioru zaświadczeń o prawie do głosowania stanowią część dokumentów z wyborów.
§  9. 
1.  Spis wyborców kapitan przekazuje w jednym egzemplarzu przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej najpóźniej w przeddzień wyborów.
2.  Spis wyborców jest aktualizowany do dnia przekazania go przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej przez wpisanie osoby uprawnionej do udziału w wyborach na dodatkowym formularzu spisu wyborców lub skreślenie ze spisu już sporządzonego.
3.  Aktualizacji, o której mowa w ust. 2, podlegają oba egzemplarze spisu wyborców.
§  10. 
1.  Po sporządzeniu spisu wyborców, a przed dniem głosowania, na dodatkowym formularzu spisu wyborców wpisuje się osoby, które:
1) zostały pominięte w spisie wyborców - jeżeli reklamacja w sprawie ich wpisania została uwzględniona przez kapitana;
2) zostały pominięte w spisie wyborców w wyniku oczywistej omyłki.
2.  Ze spisu wyborców skreśla się osoby:
1) wobec których kapitan wydał decyzję o ich skreśleniu ze spisu wyborców w wyniku reklamacji;
2) umieszczone w spisie wyborców w wyniku oczywistej omyłki;
3) którym wydano zaświadczenie o prawie do głosowania.
3.  Po dokonaniu zmian, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, w rubryce spisu wyborców "Uwagi" umieszcza się odpowiednią adnotację "reklamacja" lub "omyłka".
§  11. 
1.  W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w których przeprowadza się głosowanie ponowne, w okresie między dniem pierwszego głosowania a dniem ponownego głosowania spis wyborców jest aktualizowany w sposób określony w § 9 ust. 2 i 3 oraz § 10.
2.  Adnotacje, o których mowa w § 8 ust. 4 i § 10 ust. 3, uzupełnia się o wyrazy "ponowne głosowanie".
§  12.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

CZĘŚĆ A SPISU WYBORCÓW

CZĘŚĆ A SPISU WYBORCÓW

(pieczęć nagłówkowa

kapitana statku sporządzającego spis*)

Obwód głosowania nr ...... na statku ...............................

(nazwa statku)

Wybory ........................................................, zarządzone na dzień ........................

(nazwa wyborów) (data)

SPIS WYBORCÓW

Część A

Lp.

Nazwisko i imię

(imiona)

Imię ojca

Data

urodzenia

(rok, miesiąc,

dzień)

nr PESEL

Adres zamieszkania

Potwierdzenie

otrzymania

kart(y).

Głosowanie

w dniu

...............

Uwagi

miejscowość

ulica

nr domu

nr mieszkania

Część B spisu wyborców sporządzono./Części B spisu wyborców nie sporządzono, gdyż

w części B rejestru wyborców nie wpisano obywateli Unii Europejskiej.**

..........................................................................................................

(podpis kapitana statku, z podaniem imienia i nazwiska)*

________

* Umieszcza się na każdej karcie spisu.

** Jedno ze zdań umieszcza się na każdej stronie spisu (nie dotyczy wyborów, w których części B spisu

wyborców nie sporządza się).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

CZĘŚĆ B SPISU WYBORCÓW

CZĘŚĆ B SPISU WYBORCÓW

(pieczęć nagłówkowa

kapitana statku sporządzającego spis*)

Obwód głosowania nr ...... na statku ...............................

(nazwa statku)

Wybory ........................................................., zarządzone na dzień ........................

(nazwa wyborów) (data)

SPIS WYBORCÓW

Część B

Lp.

Nazwisko

i imię (imiona)

Imię ojca

Data

urodzenia

(rok, miesiąc,

dzień)

nr paszportu

lub innego

dokumentu

stwierdzające-

go tożsamość

Obywatelstwo

Adres zamieszkania

Potwierdzenie

otrzymania

kart(y).

Głosowanie

w dniu ........

Uwagi

miejscowość

ulica

nr domu

nr mieszkania

..........................................................................................................................

(podpis kapitana statku, z podaniem imienia i nazwiska)*

_________

* Umieszcza się na każdej karcie spisu.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

ZAWIADOMIENIE O WPISANIU WYBORCY DO SPISU WYBORCÓW W INNYM OBWODZIE GŁOSOWANIA

ZAWIADOMIENIE O WPISANIU WYBORCY DO SPISU WYBORCÓW W INNYM

OBWODZIE GŁOSOWANIA

(pieczęć nagłówkowa

kapitana statku sporządzającego spis)

dnia ...................................

(dd/mm/rrrr)

Do ............................................

w ..............................................

Zawiadamia się, że ........................................................................................................

(nazwisko i imię (imiona))

...................................................................................................................................

(imię ojca, data urodzenia, nr ewidencyjny PESEL*)

stale zamieszkały(-ła)/ostatnio zameldowany(-na) na pobyt stały/wpisany(-na) do

rejestru wyborców/wpisany(-na) do spisu wyborców** w gminie/mieście pod adresem:

a) gmina (miasto, dzielnica) ............................................................................

b) miejscowość ............................................................................

c) ulica ............................................................................

d) nr domu ............................................................................

e) nr mieszkania ............................................................................

został(-ła) wpisany(-na) do wpisu wyborców sporządzonego przez kapitana statku

morskiego ..........................................................................................................

(nazwa statku)

Powyższe przekazuję w celu skreślenia wyborcy ze spisu wyborców sporządzonego dla

wyborów ......................................................................................................................

.........................................................................................................................

....................................................

(podpis kapitana statku,

z podaniem imienia i nazwiska)

________

* W przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach

do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej podaje się obywatelstwo i numer paszportu

lub numer i nazwę innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

** Niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

(pieczęć nagłówkowa kapitana statku)

dnia ..............................

(dd/mm/rrrr)

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA NR .........

Pan/Pani*

1) imię (imiona) ........................................................................

2) nazwisko ........................................................................

3) imię ojca ........................................................................

4) nr PESEL ........................................................................

5) nr paszportu lub innego dokumentu

stwierdzającego tożsamość** ........................................................................

6) adres zamieszkania:

a) gmina (miasto, dzielnica) ........................................................................

b) miejscowość ........................................................................

c) ulica ........................................................................

d) nr domu ........................................................................

e) nr mieszkania ........................................................................

7) obywatelstwo** ........................................................................

jest uprawniony(-na) do głosowania w dniu ..............................................,

w obwodzie miejsca pobytu w wyborach: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu

pierwszego głosowania/Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu ponownego

głosowania/do Sejmu i Senatu/do Parlamentu Europejskiego*.

..............................................

(podpis kapitana statku,

z podaniem imienia i nazwiska)

________

* Niepotrzebne skreślić.

** Wypełnia się w przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach

do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich (Dz. U. poz. 586), które zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 1043) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.