Spis wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.586

Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich

Na podstawie art. 34 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób:
1)
sporządzania i aktualizacji spisu wyborców przebywających na polskich statkach morskich znajdujących się w podróży w dniu wyborów;
2)
powiadamiania urzędów gmin o osobach stale zamieszkałych w kraju objętych spisem wyborców;
3)
wydawania i ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania.
1.
Do spisu wyborców, o którym mowa w § 1 pkt 1, kapitan statku, zwany dalej "kapitanem", wpisuje wyborców, którzy złożyli wnioski spełniające warunki określone w art. 34 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy.
2.
Spis wyborców sporządza się w dwóch egzemplarzach.
3.
Spis wyborców składa się z:
1)
części A - w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
części A i części B - w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
4.
Część A spisu wyborców obejmuje wyborców będących obywatelami polskimi.
5.
Część B spisu wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, wpisanych do rejestru wyborców w gminach położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6.
Części B spisu wyborców nie sporządza się na statku, na którym nie przebywają obywatele Unii Europejskiej nie- będący obywatelami polskimi.
1.
Spis wyborców w części A i części B sporządza się na formularzach, według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy.
2.
Spis wyborców sporządza się w kolejności alfabetycznej nazwisk wyborców.
1.
Spis wyborców sporządza się pismem maszynowym lub w formie wydruku komputerowego albo pismem ręcznym - atramentem lub długopisem.
2.
Formularz spisu wyborców wypełnia się dwustronnie.
3.
W razie sporządzania formularza spisu wyborców w formie wydruku komputerowego:
1)
można przyjąć układ spisu wyborców odmienny od określonego we wzorze, pod warunkiem zamieszczenia wszystkich danych przewidzianych w tym wzorze;
2)
nie stosuje się warunku określonego w ust. 2.
Kapitan, za pośrednictwem armatora, powiadamia niezwłocznie urząd gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wyborcy o wpisaniu go do spisu wyborców lub o jego skreśleniu ze spisu wyborców.
Kapitan podpisuje formularz spisu wyborców imieniem i nazwiskiem oraz parafuje każdą jego stronę.
1.
Na żądanie wyborcy umieszczonego w spisie wyborców, zmieniającego miejsce pobytu przed dniem wyborów, kapitan wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania, opatruje je numerem, podpisem oraz pieczęcią kapitana statku i wpisuje do ewidencji wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania.
2.
W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie dwa zaświadczenia o prawie do głosowania: jedno z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz drugie z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania.
3.
W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, otrzymuje na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania.
4.
Po wydaniu zaświadczenia o prawie do głosowania kapitan skreśla wyborcę ze spisu wyborców, zamieszczając w rubryce spisu "Uwagi" adnotację "zaświadczenie".
5.
Ewidencję wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania prowadzi kapitan.
6.
Informacja o wydaniu zaświadczenia o prawie do głosowania jest rejestrowana przez wskazanie numeru zaświadczenia, daty jego wydania, imienia (imion) i nazwiska oraz numeru PESEL wyborcy.
7.
W przypadku wydania zaświadczenia o prawie do głosowania osobie upoważnionej rejestracji podlegają również imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL osoby upoważnionej.
8.
W przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim rejestruje się dane o obywatelstwie, imię (imiona) i nazwisko oraz numer paszportu lub nazwę i numer innego dokumentu tożsamości.
9.
Ewidencję wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania kapitan może prowadzić w formie papierowej lub w systemie informatycznym.
10.
Wzór zaświadczenia o prawie do głosowania określają przepisy, o których mowa w § 3 ust. 1.
11.
Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera osobiście za pokwitowaniem lub przez osobę pisemnie upoważnioną, pod warunkiem podania w upoważnieniu swojego numeru PESEL albo numeru paszportu lub nazwy i numeru innego dokumentu potwierdzającego tożsamość wyborcy.
12.
Ewidencja wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania prowadzona w formie papierowej oraz upoważnienia do odbioru zaświadczeń o prawie do głosowania stanowią część dokumentów z wyborów.
1.
Spis wyborców kapitan przekazuje w jednym egzemplarzu przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej najpóźniej w przeddzień wyborów.
2.
Spis wyborców jest aktualizowany do dnia przekazania go przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej przez wpisanie osoby uprawnionej do udziału w wyborach na dodatkowym formularzu spisu wyborców lub skreślenie ze spisu już sporządzonego.
3.
Aktualizacji, o której mowa w ust. 2, podlegają oba egzemplarze spisu wyborców.
1.
Po sporządzeniu spisu wyborców, a przed dniem głosowania, na dodatkowym formularzu spisu wyborców wpisuje się osoby, które:
1)
zostały pominięte w spisie wyborców - jeżeli reklamacja w sprawie ich wpisania została uwzględniona przez kapitana;
2)
zostały pominięte w spisie wyborców w wyniku oczywistego błędu.
2.
Ze spisu wyborców skreśla się osoby:
1)
wobec których kapitan wydał decyzję o ich skreśleniu ze spisu wyborców w wyniku reklamacji;
2)
umieszczone w spisie wyborców w wyniku oczywistego błędu;
3)
którym wydano zaświadczenie o prawie do głosowania.
3.
Po dokonaniu zmian, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, w rubryce spisu wyborców "Uwagi" umieszcza się odpowiednią adnotację "reklamacja" lub "omyłka".
1.
W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w których przeprowadza się głosowanie ponowne, w okresie między dniem pierwszego głosowania a dniem ponownego głosowania spis wyborców jest aktualizowany w sposób określony w § 8 ust. 2 i 3 oraz § 9.
2.
Adnotacje, o których mowa w § 7 ust. 4 i § 9 ust. 3, uzupełnia się o wyrazy "ponowne głosowanie".
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2011 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich (Dz. U. Nr 195, poz. 1159), które zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1072) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.