Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.803

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 kwietnia 2017 r.

USTAWA
z dnia 23 marca 2017 r.
o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Art.  1. 

W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, 1948, 2103 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 38 i 60) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 21:
a) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w sądzie rejonowym - prezes sądu i dyrektor sądu, z zastrzeżeniem art. 21a § 1;",

b) uchyla się § 1a,
c) uchyla się § 3;
2) po art. 21 dodaje się art. 21a w brzmieniu:

"Art. 21a. § 1. W sądzie rejonowym można powołać dyrektora sądu, jeżeli uzasadniają to względy organizacyjne, a w szczególności wielkość sądu mierzona liczbą stanowisk sędziowskich, asesorskich i referendarskich oraz zatrudnionych w nim pracowników lub odległość od sądu okręgowego. W sądzie rejonowym, w którym nie powołuje się dyrektora sądu, zadania dyrektora sądu wykonuje dyrektor przełożonego sądu okręgowego, który przejmuje także prowadzenie gospodarki finansowej tego sądu.

§ 2. Minister Sprawiedliwości jest zwierzchnikiem służbowym dyrektora sądu.

§ 3. Prezes sądu wykonuje w stosunku do dyrektora sądu czynności z zakresu prawa pracy, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla Ministra Sprawiedliwości.";

3) w art. 22 w § 1 w pkt 1 po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

"aa) co najmniej raz w roku określa potrzeby sądu konieczne dla zapewnienia warunków prawidłowego funkcjonowania i sprawnego wykonywania przez sąd zadań, o których mowa w art. 1 § 2 i 3, biorąc pod uwagę przewidywany ich zakres,";

4) w art. 32:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Dyrektora sądu zatrudnia się na podstawie powołania. Dyrektora sądu powołuje i odwołuje Minister Sprawiedliwości.",

b) uchyla się § 2,
c) uchyla się § 7,
d) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

"§ 7a. W razie potrzeby Minister Sprawiedliwości wyznacza, spośród pracowników sądu, osobę pełniącą obowiązki dyrektora sądu do czasu jego powołania.",

e) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Minister Sprawiedliwości może powołać zastępcę dyrektora sądu, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy, w tym wielkość sądu i zakres jego zadań. Przepisy § 1 i 3 stosuje się odpowiednio.";

5) w art. 32a uchyla się § 2-13;
6) uchyla się art. 32b;
7) w art. 179 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

"§ 1a. Czynności prezesa sądu wywołujące skutki finansowe nieujęte w planie finansowym sądu wymagają, dla ich ważności, uprzedniej akceptacji właściwego dyrektora sądu, z wyjątkiem zarządzeń dotyczących kosztów sądowych orzeczonych przez sąd.".

Art.  2. 

Postępowania dotyczące powołania dyrektora sądu lub zastępcy dyrektora sądu prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ulegają zakończeniu z tym dniem.

Art.  3. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.