Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.806

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562 i 624) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 415 i 765 oraz z 2016 r. poz. 326, 589 i 1367) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Rolnik lub zarządca, o których mowa w art. 28 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013, zwani dalej odpowiednio "rolnikiem" lub "zarządcą", może realizować jednocześnie więcej niż jedno zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, z tym że nie może realizować jednocześnie takich samych zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, chyba że kontynuuje realizację takiego samego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego podjętego przez innego rolnika lub zarządcę.",

b) uchyla się ust. 5 i 6;
2) w § 4 w ust. 2:
a) w pkt 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"prowadzi na formularzu udostępnionym przez Agencję rejestr działalności rolnośrodowiskowej w odniesieniu do gruntów objętych zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym, zawierający wykaz:",

b) w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 6 w brzmieniu:

"6) nie jest obowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w części I pkt 2.2 lit. b załącznika III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 18, z późn. zm.).";

3) w § 5:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne obejmuje:

1) użytki rolne w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. f rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej "użytkami rolnymi", lub obszar gruntów niebędących użytkami rolnymi, na których występują typy siedlisk przyrodniczych lub siedliska lęgowe ptaków wymienione w ust. 3 pkt 1 lit. b, c lub f lub w pkt 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia, zwanych dalej "obszarami przyrodniczymi":

a) zadeklarowane we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach danego pakietu lub danego wariantu,

b) spełniające warunki przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej,

c) objęte obszarem zatwierdzonym w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi pkt 23 lit. b rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 48 oraz Dz. Urz. UE L 225 z 19.08.2016, str. 41), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 640/2014", również w przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 6 akapit drugi rozporządzenia nr 640/2014, lub

2) zwierzęta ras lokalnych zadeklarowane we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach danej rasy lokalnej objętej wariantem pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7, dla których są spełnione warunki przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, będące zwierzętami zatwierdzonymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi pkt 18 lit. b rozporządzenia nr 640/2014.",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Pomimo że w drugim lub kolejnym roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego:

1) nie są spełnione warunki przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub

2) rolnik lub zarządca nie złożył wniosku o przyznanie kolejnej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach danego pakietu lub danego wariantu, lub

3) rolnik lub zarządca nie złożył, na formularzu udostępnionym przez Agencję, informacji o gruntach lub zwierzętach oraz o pakiecie lub wariancie realizowanym na tych gruntach lub w odniesieniu do tych zwierząt, wskazując położenie tych gruntów i ich powierzchnię

- uznaje się, że rolnik lub zarządca kontynuuje realizację podjętego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, jeżeli grunty lub zwierzęta objęte tym zobowiązaniem znajdują się w jego posiadaniu.";

4) w § 12 uchyla się ust. 1a;
5) w § 21:
a) w ust. 1:
- w pkt 1:
-- w lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"zawierającego wyniki analizy gleby pobranej, zgodnie z normą w zakresie pobierania próbek do badań agrochemicznych gleby, z poszczególnych działek rolnych położonych na gruntach ornych, objętych zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym w ramach pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, wykonanej w laboratorium okręgowej stacji chemiczno-rolniczej lub innym laboratorium posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań agrochemicznych gleb,",

-- lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) oświadczenie o działkach rolnych, o których mowa w lit. a tiret pierwsze, których dotyczą wyniki analizy, o której mowa w lit. a tiret pierwsze, sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję;",

- w pkt 2:
-- w lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"zawierającego wyniki analizy gleby pobranej, zgodnie z normą w zakresie pobierania próbek do badań agrochemicznych gleby, z poszczególnych działek rolnych położonych na gruntach ornych, będących w posiadaniu rolnika i na których wykonano analizę, o której mowa w pkt 1 lit. a tiret pierwsze, wykonanej w laboratorium okręgowej stacji chemiczno-rolniczej lub innym laboratorium posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań agrochemicznych gleb i tą samą metodą, którą została wykonana analiza, o której mowa w pkt 1,",

-- lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) oświadczenie o działkach rolnych, o których mowa w lit. a tiret pierwsze, których dotyczą wyniki analizy, o której mowa w pkt 1 lit. a tiret pierwsze, sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję.",

b) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"6. W przypadku gdy rolnik lub zarządca nie dokonał czynności, o której mowa w ust. 1, 2, 4, 4b, 4c, 4d lub 5, w terminie określonym w tych przepisach, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa na piśmie rolnika lub zarządcę do dokonania tej czynności, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

7. Czynność, o której mowa w ust. 1, 2, 4, 4b, 4c, 4d lub 5, dokonaną do dnia wydania decyzji w sprawie o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za dany rok - uważa się za dokonaną w terminie.";

6) w § 33 po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

"9a. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, rolnik lub zarządca sporządza plan działalności rolnośrodowiskowej i składa do kierownika biura powiatowego Agencji najpóźniej w terminie składania wniosków o przyznanie kolejnej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, kopie stron tego planu, na których są zawarte informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, z tym że kopie stron, na których są zawarte informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, zawierają również podpis doradcy rolnośrodowiskowego, przy udziale którego został sporządzony ten plan.";

7) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części III w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) przy czym ich liczba w przeliczeniu na 1 ha powierzchni sadu jest nie mniejsza niż 90";

8) w załączniku nr 4 do rozporządzenia ust. 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;
9) w załączniku nr 6 do rozporządzenia lp. 7 otrzymuje brzmienie:
7Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych7.1. Zachowanie lokalnych ras bydła1 600 zł/szt.
zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie7.2. Zachowanie lokalnych ras koni1 900 zł/szt. (konie małopolskie, konie wielkopolskie)
1 700 zł/szt. (pozostałe rasy koni wymienione w ust. 5 załącznika nr 4 do rozporządzenia)
7.3. Zachowanie lokalnych ras owiec360 zł/szt.
7.4. Zachowanie lokalnych ras świń1 140 zł/szt.
7.5. Zachowanie lokalnych ras kóz580 zł/szt.
§  2.  Do przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w sprawach objętych postępowaniami:
1) wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem 15 marca 2017 r.,
2) zakończonymi decyzją ostateczną wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zostały wznowione po dniu 14 marca 2017 r.

- stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§  3.  Do przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi po dniu 14 marca 2017 r. stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  4.  Rolnik lub zarządca, o którym mowa w art. 28 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), który w 2015 r. lub w 2016 r. nie spełnił warunków przyznania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" lub pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, może podejmować nowe zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

1. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone obejmuje następujące uprawy, rośliny i grupy upraw:

Lp.Uprawy w rozumieniu art. 44 rozporządzenia nr 1307/2013Rodzaje lub gatunki roślinGrupa upraw
1jęczmień jaryjęczmień jaryzboża
jęczmień ozimyjęczmień ozimy
kukurydzakukurydza cukrowa, kukurydza pękająca, kukurydza woskowata, kukurydza zwyczajna
mieszanki zbożowemieszanka zbożowa
owiesowies bizantyjski, owies nagi (nagoziarnisty jary), owies siewny, owies szorstki
pszenica jarapszenica orkisz - jara, pszenica płaskurka - jara, pszenica samopsza - jara, pszenica twarda - jara, pszenica zwyczajna - jara
pszenica ozimapszenica orkisz - ozima, pszenica płaskurka - ozima, pszenica samopsza - ozima, pszenica twarda - ozima, pszenica zwyczajna - ozima
pszenżyto jarepszenżyto jare
pszenżyto ozimepszenżyto ozime
sorgosorgo techniczne, sorgo sułtańskie, trawa sudańska
szarłatszarłat z wyjątkiem Amaranthus retroflexus
żyto jareżyto jare
żyto ozimeżyto krzyca, żyto ozime
2mieszankistrączkowo-gorczycowa, strączkowo-

-słonecznikowa, strączkowo-zbożowa

mieszanki
3fasolafasola wielokwiatowa, fasola zwykłastrączkowe

i warzywa

strączkowe

karłowa, fasola zwykła tyczna
grochgroch siewny (jadalny i pastewny, w tym peluszka) - w tym z rośliną podporową, groch zwyczajny łuskowy, groch zwyczajny cukrowy
groszeklędźwian
łubinłubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty
seradela uprawnaseradela uprawna
soczewica jadalnasoczewica jadalna (w tym z rośliną podporową)
soja zwyczajnasoja zwyczajna
wyka jarabobik, bób, wyka siewna (w tym z rośliną podporową)
wyka ozimawyka kosmata (w tym z rośliną podporową)
4koniczynakoniczyna egipska (aleksandryjska), koniczyna krwistoczerwona, koniczyna perskabobowate

drobnonasienne

nostrzyknostrzyk biały, nostrzyk żółty
5trawa lub inne pastewne rośliny zielnemieszanka jednoroczna traw, trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na nasiona, mieszanka jednoroczna traw z motylkowatymi drobnonasiennymitrawa lub inne pastewne rośliny zielne
6burakburak cukrowy, burak ćwikłowy, burak liściowy (boćwina), burak pastewnyokopowe i warzywa korzeniowe
cykoriacykoria siewna (korzeniowa)
marchewmarchew jadalna, marchew pastewna
pasternak zwyczajnypasternak zwyczajny
pietruszkapietruszka korzeniowa, pietruszka
naciowa
salsefiasalsefia
selerseler korzeniowy, seler naciowy
skorzoneraskorzonera
ziemniakziemniak
7gorczyca białagorczyca białaoleiste
gorczyca czarnagorczyca czarna
gorczyca sarepskagorczyca sarepska
kapusta rzepak - ozimyrzepak ozimy
kapusta rzepak - jarybrukiew, rzepak jary
rzepik ozimyperko, rzepik
słoneczniksłonecznik oleisty, słonecznik pastewny, topinambur
8dynia figolistnadynia figolistnawarzywa kapustowate i rzepowate
dynia olbrzymiadynia olbrzymia
dynia piżmowadynia piżmowa
dynia zwyczajnacukinia, dynia oleista, dynia pastewna, dynia zwyczajna, kabaczek, patison
kapusta warzywnabrokuł włoski, jarmuż, kalafior, kalarepa, kapusta brukselska, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta pastewna, kapusta włoska
kapusta właściwakapusta chińska, kapusta pekińska i rzepa ścierniskowa
rzeżucha ogrodowapieprzyca siewna (rzeżucha ogrodowa)
rzodkiewrzodkiew czarna, rzodkiew biała, rzodkiew oleista, rzodkiewka
9prosoprosoproso
10facelia błękitnafacelia błękitnafacelia
11lenlen oleisty i len włóknistylen, lnianka
lnianka siewnalnianka siewna (lnicznik)
12makmak lekarski, mak wschodnimak
13grykagrykagryka
14arbuzarbuz (kawon)pozostałe

warzywa

cykoriaendywia eskariola, endywia kędzierzawa, cykoria warzywna (liściowa, sałatowa)
czosnekcebula kartoflanka, cebula perłowa, cebula wielopiętrowa, cebula zwyczajna, czosnek, czosnek niedźwiedzi, por, czosnek serpentynowy (rokambuł), siedmiolatka, szalotka, szczypiorek
koper ogrodowykoper ogrodowy
koper włoskikoper włoski (fenkuł)
melonmelon
oberżynabakłażan (oberżyna)
ogórekogórek
papryka rocznapapryka roczna
pomidor skórzastypomidor skórzasty
pomidorpomidor
roszpunka warzywnaroszpunka (roszponka) warzywna
sałatasałata głowiasta masłowa, sałata głowiasta krucha, sałata listkowa (rozetowa), sałata łodygowa, sałata rzymska
szpinak nowozelandzkiszpinak nowozelandzki
szpinak zwyczajnyszpinak warzywny (zwyczajny)
15chaberchaber bławatekrośliny miododajne
pszczelnikpszczelnik mołdawski
rukiewrukiew wodna
ślazślaz dziki, ślaz maurytański
ślazówkaślazówka ogrodowa, ślazówka turyngska
16babkababka lancetowata, babka płesznikzioła
bazylia pospolitabazylia pospolita
bylicabylica estragon, bylica piołun
czarnuszka siewnaczarnuszka siewna
cząbercząber ogrodowy
dzięgieldzięgiel leśny, arcydzięgiel litwor
dziurawiec zwyczajnydziurawiec zwyczajny
fiołek trójbarwnyfiołek trójbarwny
hyzop lekarskihyzop lekarski
jeżówka purpurowajeżówka purpurowa
kminek zwyczajnykminek zwyczajny
kocanki piaskowekocanki piaskowe
kolendra siewnakolendra siewna
kozieradka pospolitakozieradka pospolita
kozłek lekarskikozłek lekarski
krokosz barwierskikrokosz barwierski
krwawnik pospolitykrwawnik pospolity
lawenda wąskolistnalawenda wąskolistna
lebiodkalebiodka pospolita, majeranek ogrodowy
lnicalnica (lnianka) pospolita
lubczyk ogrodowylubczyk ogrodowy
macierzankatymianek pospolity (właściwy)
melisa lekarskamelisa lekarska
miętamięta kędzierzawa, mięta pieprzowa, mięta długolistna, mięta okrągłolistna
mniszek lekarskimniszek lekarski
mydlnica lekarskamydlnica lekarska
nagietek lekarskinagietek lekarski
ogórecznik lekarskiogórecznik lekarski
orlik pospolityorlik pospolity
ostropest plamistyostropest plamisty
prawoślazmalwa czarna, prawoślaz lekarski
różeniec górskiróżeniec górski
rumian rzymskirumian rzymski (szlachetny)
rumianek pospolityrumianek pospolity
ruta zwyczajnaruta zwyczajna
serdecznik pospolityserdecznik pospolity
szałwiaszałwia lekarska
szanta zwyczajnaszanta zwyczajna
wiesiołekwiesiołek dwuletni
złocień dalmatyńskizłocień dalmatyński
żeń-szeń prawdziwyżeń-szeń prawdziwy
17komonicakomonica błotna, komonica zwyczajnawieloletnie
koniczyna białakoniczyna biała
koniczyna czerwonakoniczyna czerwona
lucernalucerna chmielowa (nerkowata), lucerna mieszańcowa, lucerna sierpowata, lucerna siewna
mieszanka wieloletnia

traw z motylkowatymi drobnonasiennymi

mieszanka wieloletnia traw

z motylkowatymi drobnonasiennymi

mieszanka wieloletniamieszanka wieloletnia traw
traw
poziomkapoziomka, truskawka
rutwica lekarskarutwica lekarska
sparcetasparceta piaskowa, sparceta (esparceta)
siewna
szczawszczaw
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).