Wzory dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz tryb i terminy ich wydawania i przedłużania ważności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.811

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania ważności

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór:
1)
legitymacji ucznia dla dzieci i młodzieży, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, zwanej dalej "ustawą", który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
legitymacji nauczyciela dla nauczycieli, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy, zwanej dalej "legitymacją nauczyciela", który stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
1. 
Legitymacja ucznia dla dzieci i młodzieży, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a ustawy, zwana dalej "legitymacją ucznia", jest wydawana albo przedłużana jest jej ważność na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego dzieci i młodzieży, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a ustawy, zwanych dalej "osobami uprawnionymi", nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia wszczęcia postępowania.
2. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokument potwierdzający pobieranie nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, w tym:
1)
zaświadczenie wydane przez szkołę,
2)
adnotację szkoły na wniosku o wydanie legitymacji lub
3)
inny dokument potwierdzający naukę w danej szkole oraz pobieranie nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim.
3. 
Rodzic lub opiekun prawny osoby uprawnionej składa wniosek o wydanie albo przedłużenie ważności legitymacji ucznia za pośrednictwem szkoły, w której osoba uprawniona pobiera naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim.
4. 
Rodzic lub opiekun prawny osoby uprawnionej może złożyć wniosek o wydanie albo przedłużenie ważności legitymacji ucznia bezpośrednio do właściwego konsula.
1. 
Legitymacja nauczyciela jest wydawana albo przedłużana jest jej ważność na wniosek nauczyciela, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia wszczęcia postępowania.
2. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokument potwierdzający nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów w języku polskim, w tym:
1)
zaświadczenie wydane przez szkołę,
2)
adnotację szkoły na wniosku o wydanie legitymacji lub
3)
inny dokument potwierdzający nauczanie w danej szkole języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów w języku polskim.
3. 
Nauczyciel składa wniosek o wydanie albo przedłużenie ważności legitymacji nauczyciela za pośrednictwem szkoły, w której naucza języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim.
4. 
Nauczyciel może złożyć wniosek o wydanie albo przedłużenie ważności legitymacji nauczyciela bezpośrednio do właściwego konsula.
Legitymacje, o których mowa w § 1, są wydawane i przedłużane na czas trwania roku szkolnego obowiązującego w państwie wydania z terminem ważności upływającym ostatniego dnia miesiąca, w którym rozpoczyna się kolejny rok szkolny. Ważność legitymacji oznacza się przez umieszczenie na legitymacji daty ważności oraz odciśnięcie okrągłej pieczęci urzędowej przedstawicielstwa dyplomatycznego albo urzędu konsularnego.
W przypadku utraty dotychczasowej legitymacji, zmiany imienia lub nazwiska ucznia albo nauczyciela albo uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego identyfikację posiadacza legitymacji do wniosku o wydanie legitymacji nie dołącza się dokumentów, o których mowa odpowiednio w § 2 ust. 2 i § 3 ust. 2.
1. 
Konsul, przed wydaniem legitymacji, o których mowa w § 1, sprawdza datę wpisania szkoły, o której mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a lit. a ustawy, do bazy szkół prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w tym sprawdza, czy wpis ten nie został dokonany później niż 12 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania, o którym mowa odpowiednio w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1.
2. 
Przedłużanie ważności legitymacji, o których mowa w § 1, odbywa się na wniosek:
1)
rodzica lub opiekuna prawnego osoby uprawnionej - w przypadku legitymacji ucznia,
2)
nauczyciela - w przypadku legitymacji nauczyciela

- po sprawdzeniu wpisu szkoły do bazy szkół, o której mowa w ust. 1, zaktualizowanej nie później niż 12 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania, o którym mowa odpowiednio w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1.

Legitymacje wydane na rok szkolny kończący się w państwie wydania w 2017 r. zachowują ważność na kolejny rok szkolny.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR LEGITYMACJI UCZNIA

wzór

Opis wzoru legitymacji:

Papier o gramaturze 200-250 g/m2. Tło białe, z czarnym nadrukiem, o wymiarach po złożeniu: 110 mm x 70 mm. Na pierwszej stronie wzdłuż dłuższej krawędzi biało-czerwony pas przez całą wysokość legitymacji.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR LEGITYMACJI NAUCZYCIELA

wzór

Opis wzoru legitymacji:

Papier o gramaturze 200-250 g/m2. Tło białe, z czarnym nadrukiem, o wymiarach po złożeniu: 110 mm x 70 mm. Na pierwszej stronie wzdłuż dłuższej krawędzi biało-czerwony pas przez całą wysokość legitymacji.

1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).