§ 6. - Wzory dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz tryb i terminy ich wydawania i przedłużania ważności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.811

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 kwietnia 2017 r.
§  6. 
1. 
Konsul, przed wydaniem legitymacji, o których mowa w § 1, sprawdza datę wpisania szkoły, o której mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a lit. a ustawy, do bazy szkół prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w tym sprawdza, czy wpis ten nie został dokonany później niż 12 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania, o którym mowa odpowiednio w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1.
2. 
Przedłużanie ważności legitymacji, o których mowa w § 1, odbywa się na wniosek:
1)
rodzica lub opiekuna prawnego osoby uprawnionej - w przypadku legitymacji ucznia,
2)
nauczyciela - w przypadku legitymacji nauczyciela

- po sprawdzeniu wpisu szkoły do bazy szkół, o której mowa w ust. 1, zaktualizowanej nie później niż 12 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania, o którym mowa odpowiednio w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1.