§ 4. - Wzory dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz tryb i terminy ich wydawania i przedłużania ważności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.811

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 kwietnia 2017 r.
§  4. 
Legitymacje, o których mowa w § 1, są wydawane i przedłużane na czas trwania roku szkolnego obowiązującego w państwie wydania z terminem ważności upływającym ostatniego dnia miesiąca, w którym rozpoczyna się kolejny rok szkolny. Ważność legitymacji oznacza się przez umieszczenie na legitymacji daty ważności oraz odciśnięcie okrągłej pieczęci urzędowej przedstawicielstwa dyplomatycznego albo urzędu konsularnego.